OPINIA PRAWNA W SPRAWIE MOCY PRAWNEJ OPINII/UZGODNIENIA DYREKTORA PARKU KRAJOBRAZOWEGO – Alarm dla klimatu Piaseczno [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Prawnik odpowiedział na postawione pytanie:

1. Jaka jest moc prawna opinii Dyrektora Parku Krajobrazowego, wydanej dla inwestycji, przebudowy/modernizacji nieruchomości, planowanej zabudowy jednorodzinnej i zgodności tych inwestycji/modernizacji oraz innych planów (w tym PULu) z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego, który nakłada: a) zakazy, b) wskazania, c) zalecenia.?

Poniżej odpowiedź na pytanie:

Ponieważ w pytaniu nie jest sprecyzowane jakiego konkretnie postępowania administracyjnego w trybie k.p.a. ma dotyczyć „opinia” dyrektora parku krajobrazowego, zacznę od tego, że „opinia” jest niewiążąca w odróżnieniu od „uzgodnienia”, które jest wiążące. Oznacza to, że jeśli jakiś organ wydający decyzję administracyjną zwraca się do innego organu o opinię, to stanowisko wyrażone w tej opinii jest niewiążące.

Jeśli chodzi o postępowania administracyjne dotyczące inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy nieruchomości należy w pierwszej kolejności wyjść od decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli inwestycja ma być realizowana na terenie parku krajobrazowego, to przed wydaniem decyzji wójt ma obowiązek wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (a nie do dyrektora parku) o „uzgodnienie” inwestycji.

Jeśli dla inwestycji wymagana jest decyzja środowiskowa, to organ wydający decyzję zwraca się o opinię do RDOŚ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tu uzgodnienie wydaje RDOŚ a nie dyrektor parku krajobrazowego.

Obecnie brak jest regulacji by w procesie inwestycyjnym dyrektor parku krajobrazowego wydawał wiążące „opinie” lub uzgadniał inwestycje.

Podaję jeszcze wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II OSK 218/15), który ilustruje tą sytuację:

1. Dyrektor parku krajobrazowego zarządza parkiem i ma obowiązek dbać o ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych na terenie parku, jednak w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania terenów znajdujących się w granicach tego parku organem mającym czuwać nad zapewnieniem zgodności planowanych inwestycji z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Dyrektor parku krajobrazowego może współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, przedstawiając swoje stanowisko co do możliwości realizacji danej inwestycji na terenie parku, lecz nie ma ono charakteru wiążącego.

2. Ustalenie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu na nieruchomości znajdującej się w granicach parku nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację prawną samego parku jako jednostki organizacyjnej samorządu województwa, za wyjątkiem sytuacji, gdy parkowi przysługuje jakieś prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania tej inwestycji.

Oczywiście nie znaczy, to, że dyrektor parku nie uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Współpracuje ściśle z organami ochrony przyrody i w ten sposób ma pośredni wpływ na inwestycje, jednak co trzeba podkreślić, wyrażone przez niego stanowisko w opinii jest niewiążące.

Jeśli chodzi o lasy, to zgodnie z art. 105 ust. 5 u.o.p. ustawodawca ograniczył kompetencje dyrektora parku krajobrazowego w tych przypadkach, gdy na terenie parku znajdują się tereny zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, powierzając zadania w zakresie ochrony przyrody miejscowemu nadleśniczemu, który powinien je realizować zgodnie z ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, którego postanowienia muszą być uwzględnione w planie urządzenia lasu. Motywacja tego ograniczenia jest oczywista, gospodarka leśna, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 u.l., powinna być prowadzona w sposób racjonalny z uwzględnieniem ochrony środowiska, a jej podstawą są plany urządzenia lasu. W związku z tym nie ma potrzeby dublowania kompetencji organów administracji w zakresie gospodarki leśnej. Dlatego też za wystarczające w tym zakresie należy uznać uwzględnienie w planach urządzenia lasu postanowień wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego.

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny