Rekomendacje dla Dolina rzeki Jeziorki (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

VI. Dolina rzeki Jeziorki

A. Leśnictwo Uwieliny, oddział 300, stary łęg i stary grąd na skarpie

1. Ilość łęgów 3 % i terenów bagiennych 0,58 % w skali całego nadleśnictwa

Propozycje:

 • argument do podniesienia przy tworzeniu lasów referencyjnych. Poprawna metodyka tworzenia lasów referencyjnych jest w rekomendacjach dla grupy Stowarzyszenie Żywica;
 • sprawdzenie jakości pozostałych łęgów w tym wieku;
 • dalsze badania + opinia ekspercka prognozy dynamiki zbiorowiska roślinnego dla zniwelowania argumentów opowiadających się za wyrębem lub przerzedzeniem. Wykonanie opinii jak dla siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 przez wykonawców Planów Zadań Ochronnych;
 • ocena warunków wodnych w okresie zimowym, skutków zrywki, szlaków zrywkowych dla struktury tego płatu zbiorowiska roślinnego.

2. Gatunki znalezione w łęgu. Dalsze postępowanie

Propozycje:

 • zestawienie wymagań siedliskowych dla tych gatunków;
 • przygotowanie listy zagrożeń;
 • porównanie z listą charakterystycznych roślin;
 • przygotowanie raportu.

3. Sąsiedztwo starego grądu 140 letniego na skarpie, w tym rezerwat Skarpa Jeziorki

Propozycje:

 • argument za powiększeniem rezerwatu o sąsiednie grądy;
 • potrzeba weryfikacji celu i przedmiotu ochrony w rezerwacie Skarpa Jeziorki i odniesienie wprost do sąsiednich grądów. Odszukanie cech wspólnych;
 • przygotowanie raportu na temat zbieżności fitocenoz i celowości połączenia sąsiednich grądów z rezerwatem.

4. Badania botaniczne i ornitologiczne dla grądu na skarpie i łęgu

Propozycje:

 • wykonanie amatorskich wstępnych badań (luty- kwiecień) dla dzięciołów poprzez zastosowanie rejestratorów audio – użyczenie sprzętu zamiast kupna;
 • zlecenie ekspertyz ornitologicznych dla łęgu i grądu i rezerwatu Skarpa Jeziorki.

5. Łęg – rozmowy z nadleśnictwem i ustalenia co do przyszłości wydzielenia

Dotychczasowe ustalenia:

 • jest deklaracja leśników modyfikacji prac dla 2 wydzieleń łęgowych z 5 najcenniejszych;
 • potrzebna deklaracja grupy zamiaru wykonania badań ornitologicznych na początku 2023 r.- jako odłożenie w czasie prac gospodarczych.

6. Weryfikacja obecności bielika i najbliższej strefy ochrony bielika

Propozycje:

 • zawnioskowanie do RDOŚ o lokalizację stref lub uzyskanie informacji o środowisku przed ornitologów współpracujących;
 • rozeznanie lokalizacji strefy i zagrożeń wśród lokalnych ornitologów z KOO lub u ornitologa zatrudnionego dla grupy w projekcie.

7. Ustanowienie pomnika obszarowego dla dębów przy niepowodzeniu powiększenia rezerwatu

Propozycje:

 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej;
 • deklaracja grupy złożona wobec leśników podjęcia badań dendrologicznych – jako odłożenie w czasie prac gospodarczych w grądzie (pozyskanie jednostkowe);
 • procedowanie ustanowienia pomnika przyrody w gminie.

8. Powołanie rezerwatu w Dolinie Jeziorki. Dotychczasowe ekspertyzy i dalsze działania. Włączenie do powiększonego rezerwatu łęgu i skarpy

Propozycje:

 • wymagany spójny cel ochrony;
 • identyfikacja wszystkich cech obszarów proponowanych do powiększenia, jednej wspólnej wartości, która może mieć uzasadnienie w rzeźbie terenu, pozostałości lasów okalających Dolinę Jeziorki i ochronie stosunków wodnych.

9. Weryfikacja Planu Ochrony ChPK pod kątem ustanowienia nowych form ochrony przyrody na siedliskach wilgotnych i bagiennych i wodnych

Propozycje:

 • sprawdzenie treści Planu Ochrony pod kątem zapisów dotyczących ochrony prawnej siedlisk bagiennych i wilgotnych
 • przedstawienie korzystnych zapisów w korespondencji z leśnikami, RDOŚ i samorządem.

10. Dynamika łęgów, zamieranie i odnawianie się drzew. Podważanie przez leśników trwałości fitocenozy łęgu

Propozycje:

 • zlecenie wykonania ekspertyzy opisującej jakość fitocenozy wg standardów identyfikacji siedlisk przyrodniczych przy tworzeniu Planów Zadań Ochronnych dla sieci Natura 2000

11. Moc prawna opinii Dyrektora Parku KrajobrazowegoPropozycje:

 • zlecenie dla prawnika projektowego wykonanie opinii na temat: Jaka jest moc prawna opinii/uzgodnienia Dyrektora Parku Krajobrazowego, wydanego dla inwestycji, przebudowy/modernizacji nieruchomości, planowanej zabudowy jednorodzinnej i zgodności tych inwestycji/modernizacji oraz innych planów (w tym PULu) z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego, który nakłada: a) zakazy, b) wskazania, c) zalecenia.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • granica Nowego Prażmowa Łosia,
 • grąd i niżej łęg (który jest w opisie taksacyjnym olsem),
 • Wydzielenie 300g, 3,3 ha. Planowana rębnia zupełna IB,
 • w nadleśnictwie jest poniżej 3 % takich łęgów jesionowo- olszowych a terenów bagiennych (Bagno) poniżej 0,58 %,
 • w tym łęgu jest jesion, który sobie nie radzi w Polsce. Dyskusja dotyczyła tego, czy on tutaj się odnawia czy nie,
 • postulat: ochronić ten łęg,
 • były oględziny: znaleziono czworolista pospolitego, który nie lubi wycinek, lubi cień. Stwierdzono okrężnicę bagienną – nie jest chroniona. Jest kuklik zwisły- nie chroniony. Są też na obrzeżach orliki leśne – częściowo chroniony. Jest ponoć pełnik europejski ale nie potwierdzony. Turzyce, kosaćce, paprocie, ostrożeń warzywny, osty, jaskry,
 • główny argument: bardzo mały fragment “lasów bagiennych”, niedaleko jest rezerwat Skarpa Jeziorki i jest to fragment przełomu rzeki, który jest unikalny, bo został tutaj bardzo stary las,
 • obok jest grąd o średniej wieku 140 lat, porasta skarpę Jeziorki. Leśnicy twierdzą, że nie ma tutaj żadnych planów gospodarczych, bowiem inne drzewostany w tym wydzieleniu nie osiągnęły wieku rębnego. Leśnicy mogą wykonywać pojedyncze cięcia ale ponieważ w większości las wyrósł poza wiek rębny, to nie będą go ciąć rębnią,
 • konkluzje po wizycie audytora p. Wypija,
 • funkcje społeczne żadne. Las mało dostępny, mało kto o nim wie ale jest ścieżka i jest mokro,
 • pod kątem botanicznym i ornitologicznym może to być teren bardzo owocny,
 • grupa podkreśla funkcję wodochronną i unikatowość w skali całego nadleśnictwa,
 • nadleśnictwo obiecało, że nie będzie już robić zrębu zupełnego lecz potem okazało się, że te wydzielenie i jeszcze 5 innych ma te rębnie wpisane. Leśnicy otrzymali pismo od AdkP i po nim leśnicy dla 2 wydzieleń nie odstąpili ale dla 3 wydzieleń będą modyfikować prace w uzgodnieniu z AdkP. Leśnicy stwierdzili, że ostrzegą AdkP i powiedzą co będą tutaj robili. Ryzyko, że z wyprzedzeniem 24h. Leśniczy z leśnictwa Uwieliny jest zdania, że nie ma potrzeby wykonywania prac w tym łęgu, ponieważ teren jest trudno dostępny. Grupa podejrzewa, że leśnicy odstąpili od prac ze względu na wysoki poziom wody i ciepłą zimę. Stwierdzili, że nie wjadą dopóki wszystko nie zamarznie,
 • bardzo cenny grąd, dęby w wieku powyżej 200 lat – uroczysko. Obok łęg, stare olchy, olcha powyżej 120 lat. Oznaczone drzewa do wycinki, zaplanowana rębnia IB. Nadleśnictwo zgadza się na ustępstwa,
 • zidentyfikowano dużego drapieżnika – sprawdzić czy nie bielik. Weryfikacja ornitologiczna, poszukiwanie gniazda, lokalizacja strefy ochrony gniazda,
 • możliwa weryfikacja pod kątem pachnicy dębowej, chrząszczy saproksylicznych,
 • odnaleziono truchło sarny – poszukiwanie wilków,
 • brak pomników przyrody dla dębów w uroczysku,
 • w ramach deklaracji ustnej leśników, nie ma planów gospodarczych dla grądów. Ponadto w obecnym PULu to wydzielenie nie ma wyznaczonych prac gospodarczych,
 • sprawdzić czy to nie jest Gospodarstwo specjalne i jednocześnie las referencyjny,
 • grąd: jest HCVF 3.2, wydzielenia pełny adres leśny: 17-02-1-04-300-f-00 – bez prac,
 • łęg: 17-02-1-04-300-g-00 – IB,
 • jest wydzielenie na północ od grądu – 300c. Tam jest HCVF 3.2 i stare dęby. Prawdopodobnie ten sam typ lasu – zweryfikować te wydzielenia,
 • 17-02-1-04-300-a-00 do weryfikacji pod kątem jakości .Tak samo stary jak 300f. Włączyć do postulatów,
 • łęg ma na skraju strukturę olsu na okrajku ale rośliny wskaźnikowe są dla łęgu,
 • pomysł na ochronę łęgu: petycja, współpraca z gminą – powołanie rezerwatu w całej Dolinie Jeziorki. Jest już rezerwat ale tylko fragment skarpy. Na poczet inwestycji gminnej w okolicy AdkP, bardziej zurbanizowanej grupa AdkP (Jeziorki) robiła ekspertyzy: badania nietoperzy, powstaje inwentaryzacja ornitologiczna i botaniczna. Wstępne rezultaty to 74 gatunki ptaków, 7 gatunków nietoperzy. Tutaj grupa nie ma szerokich badań. Cel grupy: połączyć oba obszary jako jeden rezerwat Dolina Jeziorki. Przeszkodą są cięcia które odgradzają oba obszary,
 • pomysł połączenia wydzieleń ze starym grądem + łęg – wytyczenie dla nich nowej formy ochrony przyrody lub powołanie gospodarstwa specjalnego. Koncepcja rezerwatu do przyjęcia ale potrzebne liczne badania przyrodnicze. Poziom wody waha się ale jest wysoki. Ma na to wpływ rzeka Jeziorka,
 • leśnikom brakuje procentów do podjęcia ochrony dla nowych obszarów zgodnie z Planem Ochrony ChPK. Sprawdzić Plan Ochrony pod kątem tego łęgu,
 • leśnicy mówią, że olchy będą zamierać. W lesie jest pewna dynamika. Olcha przewraca się. Na kępie pojawiają się nowe olchy. Pojawiają się suchary. Drzewa zamierają stopniowo, selektywnie. Zamieranie wpłynie na ilość martwego drewna i wyrównanie struktury pionowej lasu,
 • rezerwat jest na północ od łęgu i grądu, w tym drugiego grądu, który jeszcze nie został poznany przez grupę,
 • sprawdzenie jaką moc prawną ma opinia Dyrektora Parku Krajobrazowego przy inwestycjach, przebudowie nieruchomości, zabudowie i zgodności z Planem Ochrony Parku – prośba do prawnika projektowego o opinię.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny