Rekomendacje dla Gościniec Warecki (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

VIII. Gościniec Warecki1. Zagrożeniem są wycinki najstarszych lasów

Propozycje:

 • podjęcie rozmów na temat modyfikacji prac gospodarczych (odstąpienie od cięć uprzątających dla rębni gniazdowych). Potrzebny argument przyrodniczy i/lub społeczny;
 • propozycja zagospodarowania grądów rębnią Va, Vb kosztem gatunków pinetyzujących z nowym celem hodowlanym- powiększenia wieku drzewostanów, nawet poza przyjęty wiek rębności dla obecnego PULu.

2. Duże znaczenie społeczne Gościńca Wareckiego, dawniej Traktu Wareckiego

Propozycje:

 • wykorzystanie danych literaturowych do przedstawienia ciągłości historycznej między Traktem a lasem. Próba zastąpienia rębni gniazdowych rębnią Va i Vb dla grądów, kosztem gatunków pinetyzujących z nowym celem hodowlanym- powiększenia wieku drzewostanów, nawet poza przyjęty wiek rębności.

3. Siedliska grądowe- identyfikacja i trwałość

Propozycje:

 • waloryzacja pod kątem roślin charakterystycznych dla zbiorowisk roślinnych;
 • wykonanie ekspertyzy prognozującej dynamikę, stabilność i trwałość zbiorowiska roślinnego, dla zniwelowania argumentów opowiadających się potrzebą ratowania lasu przed zamieraniem poprzez wycinkę;
 • wykonanie badań siedlisk grądowych według standardów oceny siedlisk przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

4. Zagrożenie wyasfaltowania Gościńca Wareckiego – zanieczyszczenia, brak spowalniaczy, brak przepustów dla płazów

Propozycje:

 • cykliczny monitoring postępowań administracyjnych;
 • weryfikacja dokumentacji dla przedsięwzięcia modernizacji nawierzchni;
 • udział na prawach strony jako organizacja pozarządowa w celu złożenia uwag, skarg lub dodatkowych wyników badań przyrodniczych i/lub historyczno- kulturowych;
 • zgłoszenie wniosku do Konserwatora zabytków o ile uda się zebrać sensowne argumenty w literaturze (aspekty historyczne: walki w trakcie II wojny światowej, główny szlak komunikacyjny w XIX w., funkcja traktu i jej ewentualne zaburzenie w wyniku modernizacji nawierzchni).

5. Plan Ochrony CHPK- Gościniec Warecki jako korytarz ekologiczny

Propozycje:

 • zdefiniowanie, czym jest ten korytarz ekologiczny i dla jakich populacji zwierząt. Zlokalizowanie miejsc do budowy przepustów dla płazów.

6. Powiązanie Traktu z lasem i ochrona lasu

Propozycje:

 • zgłoszenie traktu wraz z buforem leśnym do konserwatora zabytków;
 • rozmowy z nadleśnictwem na temat możliwości innego gospodarowania w grądach. Wyznaczenie nowego celu hodowlanego: usuwanie gatunków pinetyzujących i kształtowanie zróżnicowanie struktury pionowej (o ile jest uproszczona) rębniami Va i Vb;
 • ulica Podleśna, plany przebudowy, poszerzenia, kosztem lasu, pomnika przyrody Wojciech, działek prywatnych. Zagrożenie specustawą. Rozbieżność zdań mieszkańców na temat wyasfaltowania Gościńca Wareckiego, jako zagrożenie;
 • unormowanie wspólnego stanowiska mieszkańców. Jasne wyrażenie oczekiwań społeczności lokalnej bez rozgrywania potrzeb jednostek.

Inne dla grupy długoterminowo:

 • przygotowywanie kolejnych rozproszonych oczekiwań społecznych;
 • dalsze oswajanie leśników z rozproszonymi oczekiwaniami społecznymi;
 • dalsze unikanie żądań systemowo odwracających całą gospodarkę leśną do góry nogami.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • zagrożeniem są wycinki najstarszych lasów,
 • dużo ludzi uczęszcza wzdłuż szlaku turystycznego “ Gościniec Warecki” dawniej “Trakt Warecki”,
 • emerytowany leśnik jest zaangażowany w pomoc grupie. Twierdzi, że są tu siedliska grądowe,
 • zagrożeniem asfaltowanie Gościńca i między innymi zanieczyszczenia, brak spowalniaczy, przepustów dla płazów,
 • Gościniec jest lokalnym korytarzem ekologicznym między lasem a wodą, zaznaczony w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego,
 • jest to szlak historyczny, pieszy, serce Parku Krajobrazowego,
 • był to główny szlak komunikacyjny do początku XIX w. Później powstała droga Piaseczno- Góra Kalwaria i ten szlak stracił na znaczeniu,
 • tutaj było dużo walk w trakcie II wojny światowej, partyzantka,
 • jak powiązać las z traktem,
 • do Gościńca przylega ulica Podleśna, która ma w planach poszerzenia z pasem drogowym 12 m. Okazało się, że mieszkańcy musieliby oddać swoje działki pod pas drogowy. Jest zagrożenie specustawą,
 • pytanie do dyrektora PK – kompetencje Dyrektora przy blokowaniu drogi nie będącej celu publicznego. Ta droga publiczna jest inwestycją celu publicznego,
 • wciąż nie wiadomo, jakie będą dalsze plany,
 • ktoś zbiera podpisy za asfaltem na Trakcie Wareckim ale szwagier tej osoby mieszka przy tym trakcie,
 • było na prośbę grupy usuwanie suchych gałęzi i ma być oświetlenie,
 • dąb Wojciech w projektowanym pasie drogowym,
 • grądy w średnim wieku, rębnia IIIB, uprzątająca – 3 wydzielenia, Szlak Gościniec niedaleko, pas drogowy do powiększenia 12 m kosztem lasu,
 • postulaty: zachowanie grądu, podkreślenie walorów historycznych “Gościńca Wareckiego” jako wsparcie przy ochronie lasu, gościniec jako walor kulturowy, dąb Wojciech,
 • zagrożenia: rozbieżność zdań mieszkańców na temat przebudowy Gościńca Wareckiego,
 • lasy wzdłuż Gościńca Wareckiego – jak ochronić stare fragmenty. Argumenty historyczne. Alternatywne metody zagospodarowania.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny