Rekomendacje dla Grupa inicjatywna Lasy Nieporędzkie (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

III. Grupa inicjatywna Lasy Nieporędzkie

A. Jeziorka przy parkingach leśnych

1. Monitoring bobrzej rodziny na jeziorze

Propozycje:

 • sprawdzenie obecności bobrów – fotopułapka (zgoda PGL LP), rejestrator audio;
 • sprawdzenie tabeli os_p_pkt os_p_pol pozyskanej od miejscowego nadleśnictwa pod kątem stwierdzenia;
 • weryfikacja prac gospodarczych pod kątem wymagań gatunku zaczerpniętych z podręcznika.

2. Ochrona starodrzewia 140 letniego przed wycięciem w tym PULu

Propozycje:

 • określenie aktywności społecznej i identyfikacja usług ekosystemowych;
 • ankieta/ petycja (wraz z mapą) wśród osób przybywających do lasu. Ankieta internetowa. Przygotowanie wywiadów wśród osób przebywających w lesie i publikacja artykułu z wypowiedziami ludzi;
 • w trakcie wykonywania ankiety, zbudowanie grupy;
 • wystosowanie jako grupa wniosku do nadleśnictwa o powołanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • rozmowy z nadleśnictwem o sposobie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – wsparcie projektowe.

3. Identyfikacja prawa własności dla stawów/ jeziorek, identyfikacja zagrożeń związanych z przeciwdziałaniem suszy i zmianom klimatu

Propozycje:

 • sprawdzenie planów dotyczących melioracji, małej retencji (Wody Polskie, PGL LP, strategie na poziomie samorządu wojewódzkiego).

4. Identyfikacja zbiorowisk torfowych na jeziorkach

Propozycje:

 • waloryzacja, poszukiwanie cech diagnostycznych, roślin charakterystycznych;
 • opisanie zagrożeń z podręczników metodycznych Natura 2000;
 • określenie reprezentatywności fitocenoz w odniesieniu do innych podobnych ale objętych już ochroną prawną w województwie.

5. Identyfikacja siedliska przyrodniczego wydmy śródlądowej

Propozycje:

 • waloryzacja, poszukiwanie cech diagnostycznych, roślin charakterystycznych;
 • opisanie zagrożeń z podręczników metodycznych Natura 2000;
 • określenie reprezentatywności fitocenoz w odniesieniu do innych podobnych ale objętych już ochroną prawną w województwie.

6. Powołanie użytku ekologicznego – jeziorka i lasy wokoło wraz z wydmami śródlądowymi. Wcześniejsza petycja, lobbing naukowców z PAN, przygotowanie projektu.

Propozycje:

 • zebranie wszystkich wartości i cech wyróżniających w tym świadczących o reprezentatywności zbiorowisk roślinnych wobec innych zbiorowisk tego typu ale już objętych ochroną prawną w województwie. Identyfikacja form ochrony przyrody w województwie mazowieckim, służących ochronie torfowisk wysokich, jezior dystroficznych, wydm śródlądowych;
 • określenie granic użytku ekologicznego;
 • lobbing naukowców z PAN za utworzeniem użytku ekologicznego – rozmowy z naukowcami;
 • przygotowanie projektu uchwały.

7. Monitoring zachowania przez leśników buforu wzdłuż zbiorników wodnych i cieków – nowe praktyki w gospodarce leśnej

Propozycje:

 • zapoznanie się z dobrymi praktykami w gospodarce leśnej;
 • sprawdzenie zdjęć satelitarnych Sentinel w poszukiwaniu już wykonanych zrębów wzdłuż zbiorników wodnych;
 • sprawdzenie mapy planowanych prac gospodarczych i skali planowanych prac w opisach taksacyjnych;
 • weryfikacja w terenie i przygotowanie raportu

8. Inwentaryzacja ornitologiczna samodzielna- dzięcioły, rejestratory audio

Propozycje:

 • wytypowanie wydzieleń leśnych cennych dla odkrytych gatunków dzięciołów;
 • wykonanie samodzielnej inwentaryzacji za pomocą rejestratorów audio (luty- marzec 2023) lub zaangażowanie eksperta;
 • wniosek do nadleśnictwa o wprowadzenie wyników do tabeli os_p_pkt i os_p_pol Leśnej Mapy Numerycznej zarządzanej przez miejscowe nadleśnictwo

9. Identyfikacja korzystnych zapisów Warszawskiego OCHK

Propozycje:

 • sprawdzenie treści uchwały powołującej OCHK zwłaszcza pod kątem celów dla których tworzy się OCHK: korytarzy ekologicznych, krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów. Ponadto: ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów i listę zakazów z art. 24 ust 1 uop.;
 • Zawnioskowanie do RDOŚ i miejscowych urzędów o wszelkie dokumenty wraz z załącznikami, dotyczące postępowań administracyjnych mających związek z katalogiem zakazów wymienionym w art 24. ust. 1 uop.;
 • zawnioskowanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o informacje (w formie danych przestrzennych) dotyczące lokalizacji: stref ochrony krajobrazu stanowiące przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe i obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną. Zawnioskowanie również o listę zakazów obowiązujących w danej strefie.

B. Okolice jeziora Parów Karaski

1. Rębnie pasmowe a zachowanie sosny w swoim naturalnym siedlisku.

Propozycje:

 • sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza pod kątem występujących tutaj zbiorowisk roślinnych;
 • postulat przebudowy sosny rębnią Va lub Vb.

2. Przygotowanie wraz z AdkP petycji do mieszkańców z informacją, że będą wycięte okoliczne lasy. Petycja spełnia założenia GDLP w sprawie wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Propozycje:

 • przygotowanie mapy postulowanych obszarów;
 • identyfikacja nowych grup korzystających z usług leśnych- stadnina konna;
 • wywiady terenowe i zbieranie podpisów;
 • zamieścić w petycji informację, że leśnicy projektują lasy bez rębni lecz to od mieszkańców zależy czy takie lasy powstaną.

3. Przygotowanie się do rozmów z leśnikami w sprawie tutejszych lasów- we współpracy z wszystkimi inicjatywami Zielonego Pierścienia. Próba zaangażowania PAN przez Zielony Pierścień

Propozycje:

 • wytypowanie grupy do rozmów (reprezentanci różnych inicjatyw Zielonego Pierścienia);
 • spotkanie z przedstawicielami PAN i prezentacja gotowych materiałów dotyczących wyników badań;
 • spotkanie z leśnikami i opracowanie zmodyfikowanych zasad gospodarowania dla terenów przyległych do jeziora, wydzieleń o zidentyfikowanych sosnowych zbiorowiskach roślinnych. Postulat rębni Va i Vb.

4. Identyfikacja obecności jezior dystroficznych, ocena stopnia eutrofizacji, zarastania, kierunku przemiany, możliwości ochrony tego procesu. Identyfikacja źródła biogenów

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta do oceny obecności jezior dystroficznych, kierunku rozwoju ekosystemu;
 • odnalezienie źródła czynników eutrofizujących jezioro (bory sosnowe).

5. Identyfikacja borów sosnowych, jako siedlisk przyrodniczych. Identyfikacja siedliska wydmy śródlądowej, roślin wskaźnikowych

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta do wykonania badań fitosocjologicznych;
 • weryfikacja dostępnych materiałów- tabele udostępniane przez system BDL.

6. Weryfikacja potrzeby przeprowadzania trzebieży – ekspertyza leśnika

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta leśnika w celu dokonania oceny możliwości zastąpienia wielkopowierzchniowych trzebieży rębnią Va i Vb.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • rodzina bobrów na jeziorku,
 • jeziorka łączą się, na końcu duże jeziorko z “olsołęgiem”,
 • starodrzew 140 lat- 3 pasy do wycięcia na ten PUL,
 • tereny leśne LP,
 • stawy/ jeziorka – identyfikacja własności w tym planów dotyczących melioracji, inwestycji wodnych,
 • stawy zarośnięte jak torfowiska – między wydmami,
 • roślinność bagienna wzdłuż stawów – identyfikacja może pod użytki ekologiczne,
 • weryfikacja zachowania buforu bez rębni wzdłuż zbiorników wodnych i cieków – nowe praktyki w gospodarce leśnej,
 • weryfikacja dzięciołów – ślady żerowania na drzewach, może białogrzbiety lub inne naturowe,
 • procesy torfotwórcze na stawach – identyfikacja i użytek ekologiczny. Siedlisko przejściowe pomiędzy wodami powierzchniowymi a torfowiskiem. Potrzebna inwentaryzacja, w jakim kierunku są przemiany. Użytek ekologiczny- stawy- i lasy wokoło,
 • widziane wełnianki pochwowate, jako wskaźnik torfowiska,
 • stawy są między wydmami – ochrona wydm śródlądowych w ramach użytku ekologicznego,
 • identyfikacja podobnych użytków ekologicznych w powiecie/ województwie, reprezentatywność podobnych siedlisk,
 • aktywność społeczna – jest parking, dużo ludzi, wysokie walory krajobrazowe, bliskość wody,
 • widziana szczotlicha siwa – wskaźnik wydm śródlądowych,
 • gmina Nieporyn – uchwała użytku ekologicznego, przygotowanie projektu,
 • wykonanie petycji, podpisów pod uchwałą obywatelską,
 • mamy zdjęcia z drona stawów,
 • K. nie ma grupy, dojeżdża nad stawy z Warszawy, ma tutaj działkę, nie zna środowiska miejscowego, potrzeba połączenia jej z kimś innym,
 • część z tych lasów była użytkowana przez wojsko i teren wyłączony na potrzeby partii (wędkowanie, łódki i pensjonat drewniany- rozebrany przez PGL LP). LP po przejęciu tego terenu zaczęły cięcia,
 • połączenie K. z Klubem Zająca.

Kolejna lokalizacja. Okolice jeziora Parów Karaski:

 • oczka wodne pod ochronę, czy jest możliwość,
 • rębnie pasmowe w sośnie w wieku 130 lat – problem – zachowanie sosny w swoich naturalnych warunkach,
 • sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej Matuszkiewicza dla borów sosnowych, czy występowały naturalnie tutaj,
 • AdkP: złożyć wspólne postulaty jako Pierścień Warszawy dla lasów K.,
 • petycja do mieszkańców lokalnych z informacją, że będą wycięte okoliczne lasy- dopisać, że leśnicy projektują lasy, gdzie nie będzie zrębów. Jest to działanie zgodne z założeniami leśników i nie podburzacie społeczności lokalnej. Spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy w nadleśnictwach – mówić wspólnie o aglomeracji warszawskiej. W ten sposób mieszkańcy przebiją się ze swoimi argumentami i unikną rozbicia,
 • stwierdzona turystyka konna – stajnia – sojusznik – identyfikacja,
 • propozycja z grupy Obywatelski Toruń – zrywka konno – pozyskanie tylko sosny jako przebudowa drzewostanu,
 • teren rządowy – obszar zamknięty – mur – zabytek PRL, założenie urbanistyczno- krajobrazowe,
 • jezioro Parów Karaski,
 • rębnie pasmowe powszechne,
 • stwierdzono dzięcioła czarnego,
 • jeziorka dystroficzne lub oligotroficzne, lasy sosnowe zróżnicowane stare, pod kątem pokroju koron, 120 letnie do ochrony razem z oczkami + wydmy,
 • próba ochrony pasa jezior z pasem wydmowym ze starodrzewiem,
 • korony borów sosnowych rozluźnione- sosny rozwijają korony wszerz- nie ma potrzeby trzebieży i rębni. Weryfikacja zwarcia w opisach taksacyjnych,
 • dawniej trzcina wzdłuż jeziorek była cięta, zapobiegano zarastaniu,
 • nadleśniczy wybierany w demokratycznych wyborach,
 • stwierdzono myszołowa lub innego drapola nad jeziorkiem,
 • pod użytek ekologiczny brać cały oddział, nie wydzielenia,
 • bory sosnowe, jako charakterystyczne siedliska + forma przejściowa torfowiska wysokiego – weryfikacja fitosocjologiczna. W jakim kierunku idą te jeziorka- dystroficzne ? Pozyskanie ekspertów AdkP. Sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej mapy Matuszkiewicza,
 • poszukiwanie środków na ekspertów – zbiórka AdkP,
 • silna eutrofizacja jezior – identyfikacja źródła biogenów – nawozy (zlewnia?) czy szamba. Czy nielegalne spuszczanie do jeziora. Braki w ekosystemie roślinożerców – ryb żywiących się glonami, roślinnością wodną. Pod kątem hydrologicznym- zdegradowane jeziora. Z punktu widzenia przyrodniczego – przejście jeziora w torfowisko wysokie,
 • stwierdzono bobrowe nory,
 • erozja wydm – rozjeżdżanie samochodami – temat do ochrony wydm przy powołaniu użytku ekologicznego,
 • stwierdzono eliminację brzozy z dojrzałych drzewostanów – trzebieże kosztem brzozy – postulat – pozostawianie całej brzozy dla dzięcioła czarnego i dziuplastych, jako biocenotyczne,
 • dla powstrzymanie PULu – petycja i adaptacja wytycznych GDLP. Nie liczy się ilość podpisów tylko zasięg terytorialny społeczności lokalnej i jej interesu w lesie,
 • zrobienie reklamy na FB dla petycji,
 • przejazd rowerem i wrzucenie petycji do skrzynek pocztowych (skierowanie na stronę internetową (młodsi) a potem drugi wyjazd do posesji (starsi). Zebrać 3 pierwsze strony po znajomych,
 • K. działa sama ale zrobienie petycji może spowodować zbudowanie grupy,
 • Zalecenie dla K. – zorganizowanie petycji i w ten sposób zebranie grupy.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny