REKOMENDACJE DLA GRUPY ALARM DLA KLIMATU PIASECZNO (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

I. OTOP Białołęka (w projekcie jako One Ring Białołęka)

A. Łąki podmokłe graniczące z rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi. Rezerwat Puszcza Słupecka.

1.Problem spadku jakości poziomu wód powierzchniowych i gruntowych i ochrony otuliny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • badania przyrodnicze – botanika, ornitologia, entomologia- motyle, chiropterologia, hydrologia;
 • wyniki badań IMGW, WIOŚ;
 • uwzględnienie praw własności działek.

2. Problem wkraczającej zabudowy w otulinę rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi od strony ulicy Rajgrasowej

Propozycje:

 • badania przyrodnicze;
 • zawnioskowanie do RDOŚ o tryb rewizji Planu ochrony rezerwatu;
 • wypunktowanie dla RDOŚ zagrożeń i wpisanie ich do Planu ochrony rezerwatu;
 • monitoring procedowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i aktywny udział w jego tworzeniu.

3. Wysuszanie rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • działania ochrony czynnej poprzez rozmowy z RDOŚ i wykorzystanie środków RDOŚ na małą retencję (zastawki), środków na realizację zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego – potrzebne rozpoznanie prawne.

4. Brak badań przyrodniczych dla otuliny rezerwatu

Propozycje:

 • złożenie wniosku o realizację zadań publicznych z puli środków na zadania związane z ekologią i ochroną zwierząt;
 • rozmowy z RDOŚ, ogłoszenie przetargu przez RDOŚ na badania pod kątem aktualizacji Planu ochrony rezerwatu;
 • inne środki publiczne i unijne np. LIFE+ (przy współpracy z doświadczonymi organizacjami – OTOP, KP).

5. Objęcie użytkiem ekologicznym przez Dzielnicę

Propozycje:

 • rozpoznanie uwarunkowań prawnych ze względu na stan prawny działek. Zabezpieczenie przez przekształceniem;
 • potrzebne badania i rozpoznanie adwersarzy, mogących odwołać się od decyzji ustanawiającej użytek.

6. Prace nad nowym studium ale są plany reformy przepisów planistycznych

Propozycje:

 • Monitoring procedowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i aktywny udział w jego tworzeniu.

7. Podział gruntu na kilkadziesiąt działek

Propozycje:

 • rozpoznanie właścicieli w Wydziale Ksiąg Wieczystych miejscowego Sądu Rejonowego – może być problem z dostępem do informacji wrażliwych. Próba zdobycia informacji z urzędu np. Dzielnicy;
 • ocena sytuacji, możliwość wykupienia ze środków unijnych przy wsparciu dużych organizacji (OTOP, KP).

8. Mieszkańcy ulicy Rajgrasowej chcą ładne widoki ale nie komary i kleszcze

Propozycje:

 • ulotka rozkładówka OTOPu – edukacyjno informacyjna na temat rezerwatu, zagrożeń, wartości przyrodniczych, mechanizmów wpłynięcia na przyszłość rezerwatu i otuliny.

B. Tereny leśne rezerwatu Łęgi Czarnej strugi i lasy przylegające do granic rezerwatu

1.Ciek wodny z bobrami i nielegalna rozbiórka tam

Propozycje:

 • fotopułapka założona w pasie drogowym drogi publicznej;
 • fotopułapka założona przez OTOP w celu monitoringu ptaków przy tamie bobra (w uzgodnieniu z PGL LP).

2. Gatunki inwazyjne – nawłoć kanadyjska

Propozycje:

 • weryfikacja Planu ochrony rezerwatu pod kątem zwalczania gatunków inwazyjnych;
 • ocena wpływu zrębów planowanych i zrealizowanych) na rozprzestrzenianie się nawłoci kanadyjskiej;
 • rewizja Planu ochrony rezerwatu, w celu zamieszczenia zapisów ochrony czynnej zwalczania nawłoci kanadyjskiej.

3. Małe zaangażowanie RDOŚ w monitoring rezerwatu

Propozycje:

 • rozmowy OTOP z RDOŚ – współpraca w zakresie okresowego (wspólnego) monitoringu, zakres monitoringu, podział zadań, pozwolenia na wejście do rezerwatu;
 • rozmowy z WIOŚ lub innym podmiotem realizującym ustawowe zadania z zakresu hydrologii. Podjęcie przez OTOP współpracy;
 • wciągniecie RDOŚ w działania angażujące inne podmioty;
 • zawnioskowanie do RDOŚ o wszystkie dokumenty wraz z załącznikami dotyczące wydanych przez Dyrektora uzgodnień dla projektów planistycznych wymienionych w art. 13, ust 3a i 3b ustawy o ochronie przyrody. Cel – określenie tendencji, powoływanie się na przykłady z przeszłości przy obecnych i przyszłych rozmowach z RDOŚ.

4. Zanieczyszczenie światłem

Propozycje:

 • badania chiropterologiczne, powtarzane, przynajmniej kilkuletnie;
 • odszukanie publikacji naukowych, danych historycznych dotyczących chiropterofauny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi.

5. Polityka miasta służąca zasypywaniu otuliny rezerwatu pod budowę. Ryzyko likwidacji rezerwatu

Propozycje:

 • odnalezienie uwarunkowań w prawie unijnym dla ocen oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie skargi na etapie realnego ryzyka zniszczenia otuliny poprzez zabudowę i wysuszenie.

6. Punkty monitoringowe WIOŚ przy wypływach z cieków

Propozycje:

 • zdobycie informacji od WIOŚ na temat lokalizacji punktów monitoringowych GIOŚ dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zdobycie wyników badań wieloletnich;
 • określenie tendencji i szukanie negatywnej tendencji w dokumentach jako dowód obiektywny.

7. Weryfikacja Planu ochrony rezerwatu

Propozycje:

 • sprawdzenie wszystkich przedmiotów ochrony, działań ochrony czynnej, zakazów;
 • ocena możliwej modyfikacji planu ochrony o nowe zapisy dotyczące ochrony wód;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących ścisłych granic rezerwatu tak sformułowanych, żeby były zależne od jakości otuliny rezerwatu i zagrożeń tam zidentyfikowanych.

8. Weryfikacja wielkopowierzchniowych rębni pod kątem ochrony rezerwatu

Propozycje:

 • sprawdzenie, czy zręby na łęgach sąsiadujących z rezerwatem mają wpływ na stan wód w rezerwacie;
 • opinia hydrologa, ocena rzeźby terenu, hipsometria, zobrazowania Lidar.

9. Odnowienie sosną po wycięciu grądu

Propozycje:

 • sprawdzenie w danych archiwalnych BDL, czy przed podjęciem zrębów i odnowienia ich sosną, na obszarach tych rosły lasy mieszane;
 • uzyskanie opinii leśnika pod kątem gleb, zastosowanego odnowienia zgodnie w zgodzie z siedliskiem;
 • postulat do leśników – żadnych zrębów wielopowierzchniowych, zwłaszcza na glebach hydrogeniczych i przejściowych. Argumenty: przygotowanie zestawienia z innymi lasami aglomeracji i uzyskanie wyniku wskazującego na wyjątkowość tego miejsca.

10. Powiększenie rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • gospodarka wodna jako klucz do ochrony i powiększenia rezerwatu;
 • potrzebne badania, ocena ryzyka dla istnienia rezerwatu w związku z planowaną zabudową i osuszaniem i zrębami wielkopowierzchniowymi na glebach hydrogrenicznych i przejściowych;
 • bezpośredni udział OTOP, uzyskanie opinii Lasów Państwowych, kupno działek z funduszy UE. Projekt kilkuletni podzielony na etapy.

11. Mapy cyfrowe – wstępna ocena warunków hydrologicznych

Propozycje:

 • przy wykorzystaniu danych Wód Polskich dotyczących rozmieszczenia zbiorników wodnych, systemów melioracyjnych, wykorzystując wyniki projektów przeciwdziałania suszy dla zlewni Wisły, przy wykorzystaniu dostępnych darmowych danych (hipsometria, zdjęcia LIDAR), danych WIOŚ- wstępnie ocenić kierunki dalszych działań dla rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi w zakresie ochrony samego rezerwatu jak i terenów mających wpływ na jego utrzymanie w niepogorszonym stanie.

12. Możliwość połączenia rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi i rezerwatu Puszcza Słupecka

Propozycje:

 • odnalezienie zbieżności lub wspólnych wartości w celach ochrony zapisanych w Planach ochrony tych rezerwatów. Identyfikacja tych zbieżności i procedowanie połączenia rezerwatów na logicznych argumentach.

13. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Propozycje:

 • sprawdzenie treści uchwały powołującej OCHK zwłaszcza pod kątem celów dla których tworzy się OCHK: korytarzy ekologicznych, krajobrazu, zróżnicowania ekosystemów. Ponadto: ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów i listę zakazów z art. 24 ust 1 uop.;
 • zawnioskowanie do RDOŚ i miejscowych urzędów o wszelkie dokumenty wraz z załącznikami, dotyczące postępowań administracyjnych mających związek z katalogiem zakazów wymienionym w art 24. ust. 1 uop.;
 • zawnioskowanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o informacje (w formie danych przestrzennych) dotyczące lokalizacji: stref ochrony krajobrazu stanowiących przedpola ekspozycji, osi widokowych, punktów widokowych i obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną. Zawnioskowanie również o listę zakazów obowiązujących w danej strefie.

C. Osiedle domków jednorodzinnych Buchnik

1. Korytarz ekologiczny łączący się Kampinoskim Parkiem Narodowym

Propozycje:

 • weryfikacja granic korytarzy ekologicznych na mapie korytarzy ekologicznych GDOŚ i porównanie z lokalizacją i przebiegiem korytarzy ekologicznych OCHK.

2. Dąbrowy i grądy nad Kanałem Henrykowskim

Propozycje:

 • weryfikacja z BDL i w RDOŚ lokalizacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Wytypowanie fitocenoz o słabym stanie zachowania, np. ze względu na gatunki inwazyjne, pinetyzację, obniżenie poziomu wód gruntowych;
 • ocena wyjątkowości grądów w skali aglomeracji warszawskiej. Odnalezienie wartości przyrodniczych odróżniających od innych lasów: wiek lasu, drzewa dziuplaste, obecność pachnicy dębowej, struktura pionowa lasu, ocena jakości zbiorowiska roślinnego, odszukanie kwaśnej dąbrowy. Zebrać dane monitoringowe OTOP dla tego obszaru i przygotować raport;
 • dla lasu prywatnego ocenić możliwość kupna ze środków UE, rozpoznanie właściciela w Księgach Wieczystych- próba ze strony OTOP podjęcia rozmów z właścicielem o bezpłatnym przekazaniu gruntów leśnych lub dzierżawie.

3. Status lasów prywatnych. Rozmowy z Lasami Miejskimi Warszawy

 • rozpoznanie właścicieli w Wydziale Ksiąg Wieczystych miejscowego Sądu Rejonowego – może być problem z dostępem do informacji wrażliwych. Próba zdobycia informacji z urzędu np. dzielnicy;
 • ocena sytuacji, możliwość wykupienia ze środków unijnych przy wsparciu dużych organizacji (OTOP, KP);
 • podjęcie rozmów z Lasami Miejskimi Warszawy na temat jakości lasów prywatnych i możliwego dalszego postępowania z nimi w najbliższej przyszłości pod kątem wykupienia lub przynajmniej wykonania badań przyrodniczych.

4. Utworzenie parku rzecznego

Propozycje:

 • rozpoznanie uwarunkowań i doświadczeń jakie zdobyli mieszkańcy powołując Park rzeczny Wilga w Krakowie. Adaptacja zastosowanych tam rozwiązań i powołanie parku rzecznego.

5. Zachowanie ciągłości przyrodniczej pomiędzy lasami wokół osiedla Buchnik a lasami Otomowskimi

Propozycje:

 • realizacja poprzez opracowanie strategii współpracy z Lasami Miejskim Warszawy, kupno gruntów, badania przyrodnicze i rozmowy z RDOŚ nad nowymi formami ochrony przyrody, rozszerzeniem istniejących form ochrony przyrody.

6. Kępa Tarchomińska, która powinna być w OCHK

Propozycje:

 • podjęcie rozmów z RDOŚ, uzyskanie opinii, wypracowanie ścieżki razem z RDOŚ do osiągnięcia rezultatu.

7. Powołanie parku miejskiego

Propozycje:

 • analiza strategii rozwoju miasta pod kątem argumentów za wykupem działek;
 • przy wsparciu OTOP i innych organizacji, należy odnaleźć środki unijne i wykupić działki.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Rozlewisko:

 • mało wody,
 • ulica Rajgrasowa przylegająca do rozlewisk. Zabudowa wkraczająca. Teren otwarty- rozlewiska- zagrożony,
 • odpompowywanie wody,
 • WZ,
 • nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 • jest studium – jest dopuszczalna zabudowa na tereny komunalne- np. szkoła,
 • nie znają badań przyrodniczych. Trudno jest przeforsować badania w gminie,
 • jedno z najcenniejszych w Warszawie. To teren miasta,
 • szansa że Dzielnica obejmie użytkiem ekologicznym
 • jest to otulina rezerwatu,
 • studium mają, pracują nad nowym studium (będzie we wrześniu/ grudniu),
 • plany reformy dokumentów planistycznych – miasto może nie będzie chciało się podjąć przygotowania studium,
 • są żurawie,
 • sprawdzić hipsometrię i badania,
 • kilkadziesiąt działek- mikropaski,
 • atrakcyjne miejsce dla obecnych mieszkańców, nie chcą komarów, kleszczy.

Las – sąsiedztwo rez. Łęgi Czarnej strugi. Dalej na północ rezerwat Puszcza Słupecka:

 • ciek wodny z bobrami,
 • ktoś rozbiera tamę,
 • rdoś nie reaguje,
 • rdoś raz w roku odwiedza rezerwat i nie mają siły na nic więcej – mało zaangażowany,
 • nawłoć przy drodze do rezerwatu,
 • presja miasta na rezerwat Łęgi Czarnej strugi,
 • nie ma miejscowych planów,
 • tereny mokradłowe są zasypywane, również w otulinie rezerwatu,
 • konflikt polega na zagrożeniu zabudową – zanieczyszczenie światłem, hałasem,
 • polityka miasta będzie służyła osuszeniu okolicznych gruntów pod zabudowę i tym samym rezerwatu i późniejszej likwidacji rezerwatu,
 • w okolicy zanikają stawy z XIX w.,
 • pytanie o punkty monitoringowe WIOŚ przy wypływach z cieków – do określenia tendencji, można wyłapać spadek poziomu wód. Czy jest powierzchnia badawcza wód gruntowych. Szukanie dowodów na zły trend w gotowych materiałach,
 • temat spadku poziomu wód gruntowych w Warszawie jest znany powszechnie,
 • rezerwat ma swój plan ochrony – sprawdzić co jest zapisane,
 • zręby na łęgach – rębnia Ib lub inna – ogrodzone. Wielkopowierzchniowe,
 • czy gospodarują tymi łęgami zgodnie ze sztuką,
 • odnawiają pod przyszły grąd,
 • czy sadzili sosnę na siedlisku lasowym. Trzeba sprawdzić typ gleby. To nie jedyne kryterium,
 • postulat- ograniczenie zrębów wielkopowierzchniowych, sprawdzić czy są zaplanowane, sprawdzić zgodność z siedliskiem (glebą), żadnych rębni wokół rezerwatu,
 • to miejsce jest cenniejsze niż typowe lasy sosnowe wokół Warszawy- należy się inna gospodarka leśna- oszczędna,
 • postulat formy ochrony przyrody, powiększenia rezerwatu. Najcenniejsze tereny podmokłe. W rezerwacie i wokół niego. Kluczem do ochrony tych terenów jest gospodarka wodna,
 • co jest przedmiotem ochrony rezerwatu,
 • sprawdzić system rowów melioracyjnych, hipsometria, badania poziomu wód,
 • sprawdzić dane WIOŚ, hydrologiczne,
 • lidarowe zdjęcia – rowy melioracyjne, plan ochrony rezerwatu,
 • plan zagospodarowania- czemu nikt nie chce tego podjąć. W Warszawie miejscowe plany są procedowane 16 lat. różne elementy grają rolę. W mętnej wodzie łatwiej łapie się kopertówki. Bezwład urzędniczy. Zatwierdzenie planu to narażenie się komuś. Więc lepiej się nie wychylać,
 • rezerwaty mogłyby być razem połączone- sprawdzić przedmioty ochrony, plany ochrony do modyfikacji czy możliwe?,
 • jest jeszcze rezerwat Czarna struga – na łące,
 • są inne formy ochrony przyrody – W OCHK ale nie działa.

Buchnik:

 • między główną zabudową miasta a Wisłą,
 • korytarz ekologiczny który sięga do Kampinosu a z drugiej strony po Zalew Zegrzyński- połączenie z lasem Jabłonowskim, Otomowskim, Legionowskim,
 • występują dąbrowy (grądu?), sporo dębów. Duże fragmenty dąbrowy nad Kanałem Henrykowskim,
 • jest Wisła, rezerwat Ławica Kełpińskiego, dalej na zachód Puszcza Kampinoska,
 • jest Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • status lasów – tereny prywatne (geoportal),
 • cenny fragment między Wisłą a Kanałem Henrykowskim,
 • park rzeczny – (w mieście parki kieszonkowe – adaptacja dla Zielone Wrzosy- Toruń), jako marketingowe,
 • te lasy są wyjątkowe w skali warszawskiej. Są małe fragmenty dąbrowy ale tu są największe,
 • zidentyfikować te grądy, zidentyfikować lasy prywatne,
 • drzewa dziuplaste, pachnica dębowa do weryfikacji,
 • sprawdzić ilu było ekspertów z projektu,
 • liczą tutaj ptaki jako OTOP,
 • grupa ma ornitologa z projektu,
 • grądy Adam Bohdan zlecić pachnicę – Buchnik, szybko- po rozmowie telefonicznej jednak nie,
 • stare graby, dęby, były łąki zalewowe (wzmocniono wały, były wsie holenderskie, w okresie międzywojennym przestano wykorzystywać te tereny zalewowo),
 • las prywatny, cenny las przyrodniczy, do kogo wnioskować o pozwolenie,
 • lasy miejskie w wawie to są prywatne ale nadzór leśny sprawuje Lasy Miejskie Warszawy. Właściciele (przejmowane przez zasiedzenie), bywają tereny o nieuregulowanym statusie. Przejść się do Gminy Jabłonna i dowiedzieć się,
 • partnerem do rozmów są Lasy Miejskie – potrzebna mapa,
 • Gmina Jabłonna i Miasto Warszawa – granica administracyjna – płot,
 • pozostawiono stare drzewa, pojedyncze dęby, martwe drewno,
 • sprawdzić czy występuje kwaśna dąbrowa,
 • postulat grupy: dla zachowania ciągłości powinien zostać Buchnik > lasy Otomowskie,
 • postulat grupy: Kępa Tarchomińska powinna być Obszarem Chronionego Krajobrazu,
 • w planach miejscowych jest przewidziane 12,5 miliona ludzi – dla tylu jest przewidziany teren pod zabudowę,
 • znaleźć pieniądze i wykupić od właścicieli działki – utworzyć park miejski,
 • argumenty dla władz lokalnych za wykupem są w strategii rozwoju miasta,
 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym – nowelizacja zmusza gminy do zrobienia planu miejscowego. Jak nie ma miejscowego planu zagospodarowania to się wydaje Warunki Zabudowy (WZ).

II. Klub Zająca

A. Okolice rezerwatu Jabłonna

1. Rozszerzenie rezerwatu Jabłonna. Połączenie z rezerwatem Jabłonna przylegających grądów. Rozszerzenie rezerwatu Jabłonna o 22 ha przyległych starych grądów o charakterze naturalnym.

Propozycje:

 • Badania, w szczególności rośliny charakterystyczne dla starych lasów i pachnica dębowa;
 • zaangażowanie ekspertów do oceny jakości grądowych zbiorowisk roślinnych. Odszukanie cech wspólnych ze zbiorowiskami grądowymi w rezerwacie;
 • wytypowanie najcenniejszych lasów- waloryzacja – kategorie 1-3. Jakość lasów grądowych i ich pinetyzacja, zagospodarowanie;
 • zaangażowanie naukowców pobliskiej placówki PAN, w celu lobbingu za powiększeniem rezerwatu.

2. Powołanie lasu o zwiększonej funkcji społecznej – obecność szlaku czerwonego rowerowego i licznych przyjezdnych (woda, jeziorka, krajobraz). Szlaki turystyczne – niebieski i czarny wokół starych grądów- uspołecznienie lasu

Propozycje:

 • ankieta/ petycja (wraz z mapą) wśród osób przybywających do lasu. Ankieta internetowa. Przygotowanie wywiadów wśród osób przebywających w lesie i publikacja artykułu z wypowiedziami ludzi;
 • w trakcie wykonywania ankiety, zbudowanie grupy;
 • wystosowanie jako grupa wniosku do nadleśnictwa o powołanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • rozmowy z nadleśnictwem o sposobie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – wsparcie projektowe.

3. Brak chronionych fragmentów lasów

Propozycje:

 • weryfikacja planów gospodarczych, lokalizacja lasów referencyjnych, gospodarstw specjalnych i danych o lokalizacji form ochrony przyrody;
 • skontaktowanie się z KOO w sprawie obecności stref ochrony ptaków;
 • skupienie się na jednym obszarze, powiększeniu rezerwatu Jabłonna;
 • poszukiwanie cennych fragmentów zbiorowisk roślinnych, torfowisk, łąk.

4. Plany wycinki 500 ha sosnowych borów i pozostawianie młodych lasów grądowych

Propozycje:

 • ocena znaczenia borów sosnowych jako usług ekosystemowych dla mieszkańców korzystających z lasu;
 • wytypowanie wydzieleń, przygotowanie mapy i jej wykorzystanie podczas ankietowania mieszkańców.

5. Identyfikacja siedlisk, w tym kwaśnej dąbrowy

Propozycje:

 • wytypowanie „podejrzanych wydzieleń”, które mają strukturę zbliżoną do dąbrowy świetlistej;
 • zaangażowanie ekspertów do identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

6. Zgodność odnowienia z krainą geobotaniczną i naturalnym zasięgiem – sadzenie buków i świerków

Propozycje:

 • weryfikacja mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza pod kątem pierwotnie występujących na tym obszarze zbiorowisk roślinnych i gatunków drzew charakterystycznych dla tych zbiorowisk roślinnych;
 • odnalezienie wydzieleń, w których posadzone są gatunki niezgodnie ze swoim naturalnym zasięgiem.

7. Dęby o rozmiarach pomnikowych

Propozycje:

 • wstępna inwentaryzacja wszystkich drzew o rozmiarach pomnikowych;
 • zlecenie ekspertyzy dla dendrologa;
 • przygotowanie radnych do wydania uchwały powołującej pomniki;
 • przygotowanie uchwały.

8. Pałac PAN w Jabłonnie, Dom Zjazdów i Konferencji PAN – rozmowy w celu rozpoznania podejścia.

Propozycje:

 • identyfikacja celów statutowych Domu Zjazdów i Konferencji PAN;
 • podjęcie wstępnej rozmowy, przedstawienie związku logicznego: wcześniejsza współpraca z ekspertami;
 • przygotowanie pomysłu na współpracę lub doraźną pomoc lub jednorazową pomoc;
 • zbudowanie relacji i wspólnych korzyści.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Okolice rezerwatu Jabłonna

 • rezerwat Jabłonna do rozszerzenia,
 • las grądowy, im wyżej tym więcej sosny,
 • pod kątem lasu społecznego,
 • pas lasów wzdłuż gęstej zabudowy,
 • miejscowości : Płaszczówka, Chotomów, Jabłonna, Legionowo,
 • zagrożenie zabudową, lasy państwowe,
 • częściowo grądowe,
 • brak chronionych fragmentów,
 • 22 ha rezerwatu Jabłonna nad Wisłą przy wale przeciwpowodziowym,
 • co harcerze myślą na temat lasu w Konstancinie (AdkP): odrodzenie harcerstwa,
 • zagrożenia dla lasu: 500 ha sosny do wycięcia. Dęby zostawiają. Młode grądy czekające na rębnie,
 • brak cięć, trzebieży,
 • czy jest gospodarstwo specjalne,
 • zakładamy, że las powstał po wojnie. Sadzono ze względu na gleby,
 • pytanie o użytkowanie społeczne: nie ma oznaczeń. Jest szlak rowerowy czerwony – do powołania lasów o podwyższonej funkcji społecznej,
 • na początku las grądowy zjuwenalizowany, trochę kwaśna gleba, potem większy udział sosny, pinetyzacja grądu, mchy na ziemi, kwaśne gleby, generalnie grąd, drzewa dziuplaste, mało drzew biocenotycznych, mało martwego drewna,
 • sprawdzić granice krainy geobotanicznej i sadzenie drzew poza naturalnym zasięgiem i sadzenie drzew obcych dla fitocenozy zbiorowisk roślinnych,
 • postulat: chronić grąd, czy połączyć z rezerwatem Jabłonna. Tak.,
 • rezerwat Zawadzkie i też grądy naokoło,
 • połączyć Klub Zająca z K. jako osobną grupę,
 • postulat: albo rezerwat albo gospodarstwo specjalne,
 • Zielony Pierścień -30 % to lasy,
 • identyfikacja zagrożeń: deweloperka- gdzie jest zagrożenie, przyszłe zręby, trzebieże z dużym pozyskaniu,
 • cechy rekreacyjne są znikome ale jest szlak rowerowy,
 • propozycja: zrobić mapkę i rozpowszechniać,
 • sprawdzić jaka jest aktywność mieszkańców w maju,
 • częściej uczęszczany jest wał wiślany jako atrakcja (mieszkańcy z Białołęki),
 • buki i świerki celowo posadzone,
 • nie ma tutaj planowanych wycinek. PUL kończy się w 2027 lub 2028,
 • inne postulaty: powiększenie rezerwatu, Gospodarstwo specjalne. Zidentyfikować inne walory lasu,
 • to jest las społeczny, jako podstawowy argument,
 • walor: grąd przy Warszawie,
 • powołanie ZPK w Augustowie- do przemyślenia,
 • teren do rozszerzenia rezerwatu Jabłonna.

Okolice rezerwatu Jabłonna- pas pomiędzy drogą a wałem wiślanym a Wisłą

 • lasy sosnowe,
 • lasy prywatne,
 • postulat: teren starego grądu, do rozszerzenia rezerwatu Jabłonna 22 ha,
 • stare dęby, wielowymiarowe drewno martwe, charakter puszczański lasu, potrzebna waloryzacja np. ornitologiczna,
 • rośliny charakterystyczne dla grądu – badania -pod powiększenie rezerwatu,
 • szlaki turystyczne- czarny i niebieski,
 • drzewa zagrażające są powalane i pozostawiane na miejscu,
 • lokalizacja: 52.231570 20.523718,
 • potężne dęby o rozmiarach pomnikowych i lipy,
 • stare lasy wokół szlaku niebieskiego i czarnego- lasy o zwiększonej funkcji społecznej ale nie jest- ma potencjał,
 • wytypować najcenniejsze tereny poza rezerwatem,
 • przygotowanie mapy w ARCGIS Nadleśnictwa Jabłonna,
 • grąd 180 lat, w podszycie brak podszytu. Do sprawdzenia pod kątem pachnicy, rośliny wskaźnikowe dla zbiorowiska roślinnego. Lokalizacja: 52.230027 20.524176 (czy to rezerwat?),
 • zmapowanie grądów do powiększenia rezerwatu Jabłonna, badania: fitosocjolog, entomolog, ornitolog,
 • zainteresować właściciela pałacu – PAN. Podjąć rozmowę wstępną, później online i rozpoznać podejście i jak są szanse

III. Grupa inicjatywna Lasy Nieporędzkie

A. Jeziorka przy parkingach leśnych

1. Monitoring bobrzej rodziny na jeziorze

Propozycje:

 • sprawdzenie obecności bobrów – fotopułapka (zgoda PGL LP), rejestrator audio;
 • sprawdzenie tabeli os_p_pkt os_p_pol pozyskanej od miejscowego nadleśnictwa pod kątem stwierdzenia;
 • weryfikacja prac gospodarczych pod kątem wymagań gatunku zaczerpniętych z podręcznika.

2. Ochrona starodrzewia 140 letniego przed wycięciem w tym PULu

Propozycje:

 • określenie aktywności społecznej i identyfikacja usług ekosystemowych;
 • ankieta/ petycja (wraz z mapą) wśród osób przybywających do lasu. Ankieta internetowa. Przygotowanie wywiadów wśród osób przebywających w lesie i publikacja artykułu z wypowiedziami ludzi;
 • w trakcie wykonywania ankiety, zbudowanie grupy;
 • wystosowanie jako grupa wniosku do nadleśnictwa o powołanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • rozmowy z nadleśnictwem o sposobie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – wsparcie projektowe.

3. Identyfikacja prawa własności dla stawów/ jeziorek, identyfikacja zagrożeń związanych z przeciwdziałaniem suszy i zmianom klimatu

Propozycje:

 • sprawdzenie planów dotyczących melioracji, małej retencji (Wody Polskie, PGL LP, strategie na poziomie samorządu wojewódzkiego).

4. Identyfikacja zbiorowisk torfowych na jeziorkach

Propozycje:

 • waloryzacja, poszukiwanie cech diagnostycznych, roślin charakterystycznych;
 • opisanie zagrożeń z podręczników metodycznych Natura 2000;
 • określenie reprezentatywności fitocenoz w odniesieniu do innych podobnych ale objętych już ochroną prawną w województwie.

5. Identyfikacja siedliska przyrodniczego wydmy śródlądowej

Propozycje:

 • waloryzacja, poszukiwanie cech diagnostycznych, roślin charakterystycznych;
 • opisanie zagrożeń z podręczników metodycznych Natura 2000;
 • określenie reprezentatywności fitocenoz w odniesieniu do innych podobnych ale objętych już ochroną prawną w województwie.

6. Powołanie użytku ekologicznego – jeziorka i lasy wokoło wraz z wydmami śródlądowymi. Wcześniejsza petycja, lobbing naukowców z PAN, przygotowanie projektu.

Propozycje:

 • zebranie wszystkich wartości i cech wyróżniających w tym świadczących o reprezentatywności zbiorowisk roślinnych wobec innych zbiorowisk tego typu ale już objętych ochroną prawną w województwie. Identyfikacja form ochrony przyrody w województwie mazowieckim, służących ochronie torfowisk wysokich, jezior dystroficznych, wydm śródlądowych;
 • określenie granic użytku ekologicznego;
 • lobbing naukowców z PAN za utworzeniem użytku ekologicznego – rozmowy z naukowcami;
 • przygotowanie projektu uchwały.

7. Monitoring zachowania przez leśników buforu wzdłuż zbiorników wodnych i cieków – nowe praktyki w gospodarce leśnej

Propozycje:

 • zapoznanie się z dobrymi praktykami w gospodarce leśnej;
 • sprawdzenie zdjęć satelitarnych Sentinel w poszukiwaniu już wykonanych zrębów wzdłuż zbiorników wodnych;
 • sprawdzenie mapy planowanych prac gospodarczych i skali planowanych prac w opisach taksacyjnych;
 • weryfikacja w terenie i przygotowanie raportu

8. Inwentaryzacja ornitologiczna samodzielna- dzięcioły, rejestratory audio

Propozycje:

 • wytypowanie wydzieleń leśnych cennych dla odkrytych gatunków dzięciołów;
 • wykonanie samodzielnej inwentaryzacji za pomocą rejestratorów audio (luty- marzec 2023) lub zaangażowanie eksperta;
 • wniosek do nadleśnictwa o wprowadzenie wyników do tabeli os_p_pkt i os_p_pol Leśnej Mapy Numerycznej zarządzanej przez miejscowe nadleśnictwo

9. Identyfikacja korzystnych zapisów Warszawskiego OCHK

Propozycje:

 • sprawdzenie treści uchwały powołującej OCHK zwłaszcza pod kątem celów dla których tworzy się OCHK: korytarzy ekologicznych, krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów. Ponadto: ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów i listę zakazów z art. 24 ust 1 uop.;
 • Zawnioskowanie do RDOŚ i miejscowych urzędów o wszelkie dokumenty wraz z załącznikami, dotyczące postępowań administracyjnych mających związek z katalogiem zakazów wymienionym w art 24. ust. 1 uop.;
 • zawnioskowanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o informacje (w formie danych przestrzennych) dotyczące lokalizacji: stref ochrony krajobrazu stanowiące przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe i obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną. Zawnioskowanie również o listę zakazów obowiązujących w danej strefie.

B. Okolice jeziora Parów Karaski

1. Rębnie pasmowe a zachowanie sosny w swoim naturalnym siedlisku.

Propozycje:

 • sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza pod kątem występujących tutaj zbiorowisk roślinnych;
 • postulat przebudowy sosny rębnią Va lub Vb.

2. Przygotowanie wraz z AdkP petycji do mieszkańców z informacją, że będą wycięte okoliczne lasy. Petycja spełnia założenia GDLP w sprawie wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Propozycje:

 • przygotowanie mapy postulowanych obszarów;
 • identyfikacja nowych grup korzystających z usług leśnych- stadnina konna;
 • wywiady terenowe i zbieranie podpisów;
 • zamieścić w petycji informację, że leśnicy projektują lasy bez rębni lecz to od mieszkańców zależy czy takie lasy powstaną.

3. Przygotowanie się do rozmów z leśnikami w sprawie tutejszych lasów- we współpracy z wszystkimi inicjatywami Zielonego Pierścienia. Próba zaangażowania PAN przez Zielony Pierścień

Propozycje:

 • wytypowanie grupy do rozmów (reprezentanci różnych inicjatyw Zielonego Pierścienia);
 • spotkanie z przedstawicielami PAN i prezentacja gotowych materiałów dotyczących wyników badań;
 • spotkanie z leśnikami i opracowanie zmodyfikowanych zasad gospodarowania dla terenów przyległych do jeziora, wydzieleń o zidentyfikowanych sosnowych zbiorowiskach roślinnych. Postulat rębni Va i Vb.

4. Identyfikacja obecności jezior dystroficznych, ocena stopnia eutrofizacji, zarastania, kierunku przemiany, możliwości ochrony tego procesu. Identyfikacja źródła biogenów

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta do oceny obecności jezior dystroficznych, kierunku rozwoju ekosystemu;
 • odnalezienie źródła czynników eutrofizujących jezioro (bory sosnowe).

5. Identyfikacja borów sosnowych, jako siedlisk przyrodniczych. Identyfikacja siedliska wydmy śródlądowej, roślin wskaźnikowych

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta do wykonania badań fitosocjologicznych;
 • weryfikacja dostępnych materiałów- tabele udostępniane przez system BDL.

6. Weryfikacja potrzeby przeprowadzania trzebieży – ekspertyza leśnika

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta leśnika w celu dokonania oceny możliwości zastąpienia wielkopowierzchniowych trzebieży rębnią Va i Vb.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • rodzina bobrów na jeziorku,
 • jeziorka łączą się, na końcu duże jeziorko z “olsołęgiem”,
 • starodrzew 140 lat- 3 pasy do wycięcia na ten PUL,
 • tereny leśne LP,
 • stawy/ jeziorka – identyfikacja własności w tym planów dotyczących melioracji, inwestycji wodnych,
 • stawy zarośnięte jak torfowiska – między wydmami,
 • roślinność bagienna wzdłuż stawów – identyfikacja może pod użytki ekologiczne,
 • weryfikacja zachowania buforu bez rębni wzdłuż zbiorników wodnych i cieków – nowe praktyki w gospodarce leśnej,
 • weryfikacja dzięciołów – ślady żerowania na drzewach, może białogrzbiety lub inne naturowe,
 • procesy torfotwórcze na stawach – identyfikacja i użytek ekologiczny. Siedlisko przejściowe pomiędzy wodami powierzchniowymi a torfowiskiem. Potrzebna inwentaryzacja, w jakim kierunku są przemiany. Użytek ekologiczny- stawy- i lasy wokoło,
 • widziane wełnianki pochwowate, jako wskaźnik torfowiska,
 • stawy są między wydmami – ochrona wydm śródlądowych w ramach użytku ekologicznego,
 • identyfikacja podobnych użytków ekologicznych w powiecie/ województwie, reprezentatywność podobnych siedlisk,
 • aktywność społeczna – jest parking, dużo ludzi, wysokie walory krajobrazowe, bliskość wody,
 • widziana szczotlicha siwa – wskaźnik wydm śródlądowych,
 • gmina Nieporyn – uchwała użytku ekologicznego, przygotowanie projektu,
 • wykonanie petycji, podpisów pod uchwałą obywatelską,
 • mamy zdjęcia z drona stawów,
 • K. nie ma grupy, dojeżdża nad stawy z Warszawy, ma tutaj działkę, nie zna środowiska miejscowego, potrzeba połączenia jej z kimś innym,
 • część z tych lasów była użytkowana przez wojsko i teren wyłączony na potrzeby partii (wędkowanie, łódki i pensjonat drewniany- rozebrany przez PGL LP). LP po przejęciu tego terenu zaczęły cięcia,
 • połączenie K. z Klubem Zająca.

Kolejna lokalizacja. Okolice jeziora Parów Karaski:

 • oczka wodne pod ochronę, czy jest możliwość,
 • rębnie pasmowe w sośnie w wieku 130 lat – problem – zachowanie sosny w swoich naturalnych warunkach,
 • sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej Matuszkiewicza dla borów sosnowych, czy występowały naturalnie tutaj,
 • AdkP: złożyć wspólne postulaty jako Pierścień Warszawy dla lasów K.,
 • petycja do mieszkańców lokalnych z informacją, że będą wycięte okoliczne lasy- dopisać, że leśnicy projektują lasy, gdzie nie będzie zrębów. Jest to działanie zgodne z założeniami leśników i nie podburzacie społeczności lokalnej. Spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy w nadleśnictwach – mówić wspólnie o aglomeracji warszawskiej. W ten sposób mieszkańcy przebiją się ze swoimi argumentami i unikną rozbicia,
 • stwierdzona turystyka konna – stajnia – sojusznik – identyfikacja,
 • propozycja z grupy Obywatelski Toruń – zrywka konno – pozyskanie tylko sosny jako przebudowa drzewostanu,
 • teren rządowy – obszar zamknięty – mur – zabytek PRL, założenie urbanistyczno- krajobrazowe,
 • jezioro Parów Karaski,
 • rębnie pasmowe powszechne,
 • stwierdzono dzięcioła czarnego,
 • jeziorka dystroficzne lub oligotroficzne, lasy sosnowe zróżnicowane stare, pod kątem pokroju koron, 120 letnie do ochrony razem z oczkami + wydmy,
 • próba ochrony pasa jezior z pasem wydmowym ze starodrzewiem,
 • korony borów sosnowych rozluźnione- sosny rozwijają korony wszerz- nie ma potrzeby trzebieży i rębni. Weryfikacja zwarcia w opisach taksacyjnych,
 • dawniej trzcina wzdłuż jeziorek była cięta, zapobiegano zarastaniu,
 • nadleśniczy wybierany w demokratycznych wyborach,
 • stwierdzono myszołowa lub innego drapola nad jeziorkiem,
 • pod użytek ekologiczny brać cały oddział, nie wydzielenia,
 • bory sosnowe, jako charakterystyczne siedliska + forma przejściowa torfowiska wysokiego – weryfikacja fitosocjologiczna. W jakim kierunku idą te jeziorka- dystroficzne ? Pozyskanie ekspertów AdkP. Sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej mapy Matuszkiewicza,
 • poszukiwanie środków na ekspertów – zbiórka AdkP,
 • silna eutrofizacja jezior – identyfikacja źródła biogenów – nawozy (zlewnia?) czy szamba. Czy nielegalne spuszczanie do jeziora. Braki w ekosystemie roślinożerców – ryb żywiących się glonami, roślinnością wodną. Pod kątem hydrologicznym- zdegradowane jeziora. Z punktu widzenia przyrodniczego – przejście jeziora w torfowisko wysokie,
 • stwierdzono bobrowe nory,
 • erozja wydm – rozjeżdżanie samochodami – temat do ochrony wydm przy powołaniu użytku ekologicznego,
 • stwierdzono eliminację brzozy z dojrzałych drzewostanów – trzebieże kosztem brzozy – postulat – pozostawianie całej brzozy dla dzięcioła czarnego i dziuplastych, jako biocenotyczne,
 • dla powstrzymanie PULu – petycja i adaptacja wytycznych GDLP. Nie liczy się ilość podpisów tylko zasięg terytorialny społeczności lokalnej i jej interesu w lesie,
 • zrobienie reklamy na FB dla petycji,
 • przejazd rowerem i wrzucenie petycji do skrzynek pocztowych (skierowanie na stronę internetową (młodsi) a potem drugi wyjazd do posesji (starsi). Zebrać 3 pierwsze strony po znajomych,
 • K. działa sama ale zrobienie petycji może spowodować zbudowanie grupy,
 • Zalecenie dla K. – zorganizowanie petycji i w ten sposób zebranie grupy.

IV. Las Młochowski

A. Lasy w sąsiedztwie rezerwatu Młochowski grąd

1. Sadzenie modrzewia i buka poza naturalnym zasięgiem

Propozycje:

 • weryfikacja pod kątem gleb;
 • weryfikacja pod kątem wymogów zarządzania siedliskami Natura 2000 (poradniki metodyczne Natura 2000);
 • weryfikacja pod kątem mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza.

2. Badania pod kątem występowania mchów wskaźnikowych dla starych lasów. Z uwzględnieniem powierzchni międzyzrębowych

Propozycje:

 • weryfikacja wszystkich cennych grądów;
 • uzupełnienie dotychczasowych i nowych badań o wskazówki dla każdego stanowiska (wskaźniki wilgoci i światła) i efekt krawędzi;
 • ocena zagrożeń dla stanowisk w oparciu o wskaźniki;
 • wykonanie dokumentacji sferycznej stanowisk (nasłonecznie, cień, struktura lasu;
 • przygotowanie raportu, skonsultowanie z Polskim Towarzystwem Botanicznym. Zaangażowanie członków PTB Sekcji briologicznej do wykonania wspólnej wizji terenowej;
 • przedstawienie wyników badań i raportu na spotkaniu z leśnikami. Przedstawienie na spotkaniu rozwiązań stosowanych w innych nadleśnictwach. Propozycja przebudowy drzewostanu tylko kosztem sosny o ile są na to warunki dla polepszenia stanu zachowania siedliska Natura 2000- jako rozwiązanie kompromisowe z zachowaniem mikroklimatu dla gładysza paprociowatego i zachowaniem brzozy i innych biocenotycznych.

3. Identyfikacja zaburzeń w reprezentatywnych siedliskach przyrodniczych grądowych w wyniku planowanych lub trwających trzebieży

Propozycje:

 • identyfikacja wydzieleń z obecnością wskaźników lasów puszczańskich (mchy, rośliny zielne);
 • zaangażowanie eksperta do oceny jakości fitocenozy, jej dynamiki, stabilności i identyfikacji zagrożeń;
 • wytypowanie najcenniejszych grądów i ich pozostałości na powierzchniach międzygniazdowych;
 • wykorzystanie wyników do formułowania argumentów za ochroną grądów poprzez wpisanie ich do gospodarstwa specjalnego.

4. Inwentaryzacja roślin zielnych wskaźnikowych dla lasów pierwotnych w grądach

Propozycje:

 • zaangażowanie eksperta botanika;
 • przygotowanie raportu;
 • przygotowanie postulatów ochrony cennych lasów grądowych w oparciu o wyniki badań.

5. Identyfikacja grądów w stanie zachowania C i wprowadzenie działań ochrony czynnej metodami gospodarki leśnej- usuwanie sosny, poprawa struktury wiekowej (w tym dla całego nadleśnictwa)

Propozycje:

 • wytypowanie wydzieleń z siedliskiem Natura 2000 grąd subkontynentalny w stanie zachowania C (w tym na powierzchniach międzyzrębowych);
 • zaangażowanie eksperta i przygotowanie rekomendacji do wprowadzenia działań ochrony czynnej do poprawy stanu zachowania grądów.

6. Identyfikacja potencjalnej roślinności jako ważny argument wartościujący grądy

Propozycje:

 • sprawdzenie mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza pod kątem występowania grądów na tych terenach;
 • określenie udziału grądów na podstawie mapy roślinności potencjalnej;
 • przygotowanie argumentów i postulatów w postaci raportu.

7. Edukacja ekologiczna Wojciecha Borosa. Związanie ludzi z lasem i petycja. Uspołecznienie lasu, zwłaszcza grądów

Propozycje:

 • zebranie scenariuszy edukacyjnych będących w zasobach AdkP;
 • adaptacja wybranych scenariuszy do pasujących obszarów;
 • przygotowanie własnych scenariuszy pod pasujące wydzielenia leśne;
 • zaangażowanie lokalnych szkół – wysłanie scenariuszy wraz z lokalizacją i doświadczeniem przewodnika realizującego scenariusze;
 • przygotowanie petycji przez AdkP w szkołach za ochroną cennych lasów liściastych i wartości przyrodniczych, puszczańskiego charakteru grądów.

8. Usuwanie martwego drewna wielowymiarowego liściastego przed podjęciem prac gospodarczych

Propozycje:

 • weryfikacja zgodności w dostępnych przepisach (IOL, Dobre praktyki w gospodarce leśnej, standard FSC);
 • przygotowanie pisma do nadleśnictwa – wykazanie niezgodności i wniosek o wyjaśnienie.

9. Poszukiwanie innych walorów przyrodniczych w grądach

Propozycje:

 • wykonanie badań botanicznych w poszukiwaniu roślin wskaźnikowych dla starych lasów;
 • wykonanie badań ornitologicznych, lichenologicznych.

10. Problem wprowadzania modrzewia jako gatunku obcego dla fitocenozy grądu

Propozycje:

 • sprawdzić odnowienie modrzewiem- czy zgodność z typami gleb, siedliskiem, zasięgiem modrzewia;
 • wykazać wskaźnik skali – 2-3 nadleśnictwa, kilka leśnictw, potrzebne wykazanie skali do audytu FSC;
 • złożenie uwag do najbliższego audytu. Dowiadywać się systematycznie, kiedy będzie audyt.

11. Zapoznanie się z wymaganiami siedliskowymi gatunków puszczańskich. Wydobycie z opracowania naukowego będącego w Teczce Projektowej

Propozycje:

 • analiza opracowania, odnalezienie gatunków w opracowaniu;
 • wydobycie wskaźnika wilgoci i wskaźnika światła dla gatunków z listy wskaźnikowych (rośliny zielne);
 • przygotowanie zestawienia tabelarycznego w formie raportu.

12. Skala występowania gładysza paprociowatego w lasach

Propozycje:

 • wykazanie ilości stanowisk w skali nadleśnictwa;
 • zbudowanie argumentu rzadkości występowania w całej RDLP. Wykonanie badań terenowych we wszystkich dobrze zachowanych grądach;
 • przedstawienie wyników do audytu FSC.

13. Rezerwat Młochowski Grąd – duże podobieństwa w sąsiednich grądach

Propozycje:

 • wykonanie oceny podobieństw na podstawie badań, w tym struktury lasu.

B. Wydzielenie 414c – pozostałość starych grądów

1.Mikrosiedlisko dobrze zachowanego grądu ze wskaźnikiem lasu pierwotnego. Dobór sztuczny- graby do wycinki. Stare dęby, naturalny układ ekologiczny. Dowód: gładysz paprociowaty. Ryzyko prześwietlenia, usuwanie drzew adaptującyh się do zmiennych warunków, ryzyko obniżenia jakości zbiorowiska roślinnego.

Propozycje:

 • wykonanie badań pod kątem jakości fitocenozy;
 • stworzenie precedensu ochrony puszczańskiego charakteru lasu, poprzez przekonanie leśników o wysokiej wartości fitocenozy narażonych przez efekt krawędzi i zmianę mikroklimatu w wyniku trzebieży doświetlającej runo;
 • złożenie wniosku o las referencyjny bądź gospodarstwo specjalne.

2. Poszukiwanie sojuszników, interesariuszy, użytkowników usług ekosystemowych, współpraca przy edukacji i promocja “prawdziwego lasu”

Propozycje:

 • muzea kulturowe, przyrodnicze (dioramy ze starym lasem);
 • odnalezienie osób pasjonujących się przyrodą, krajobrazem leśnym. Pokazanie społeczeństwu lasów naturalnych pod szyldem lokalnej instytucji;
 • organizowanie spacerów z przewodnikiem, przygotowanie plakatu z logotypami instytucji archeologicznych, kulturowych, krajoznawczych – uspołecznienie aktywizmu;
 • edukacja ekologiczna pod patronatem szanowanej instytucji a przez to wzmocnienie przekazu i uciszenie leśników. Ponadto uzyskanie cykliczności spacerów, wystawy podsumowujące wydarzenia;
 • osiągnięcie celu: wypromowanie w świadomości mieszkańców grądu jako prawdziwego lasu

3. Podsumowanie dla grupy:

inwentaryzacje, waloryzacje, badanie i ochrona wszystkich grądów, mapa roślinności potencjalnej, lasy referencyjne, gospodarstwo specjalne, biogrupy, rzadkie gatunki, wskaźniki lasów pierwotnych, ornitologia, entomologia, briologia, skala występowania naturalnych ekosystemów, systemowe rozwiązania dla grądów, grądy jako miejsca edukacji ekologicznej, typowanie i wzmacnianie wartości społecznych, scenariusze edukacyjne, koncept edukacyjny starego lasu, starej puszczy w której mieszkali przodkowie jako zachęta edukacyjna. Weryfikacja ciągłości przestrzennej starodrzewi poprzez analizę wszystkich wydzieleń z grądami na przestrzeni ostatnich 5 lat- ocena pomniejszenia udziału starodrzewi w grądach dla 2-3 nadleśnictw.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • rezerwat Młochowski Grąd,
 • sadzenie modrzewia i buka poza naturalnym zasięgiem – weryfikacja pod kątem gleb i zarządzania siedliskami N2000,
 • stare grądy z badaniami- gładysz paprociowaty,
 • w planach rębnie gniazdowe i trzebieże,
 • trzebieże z uwzględnieniem wymogów dla reliktów puszczańskich – wykorzystanie wskaźników wilgotności i światła,
 • powierzchnie międzyzrębowe – jak ochronić,
 • zaburzenie w siedliskach naturowych przez trzebieże – dopuszczanie światła i zaburzenia mikroklimatu,
 • identyfikacja roślin zielnych – wskaźników lasów pierwotnych dla wybranych wydzieleń,
 • siedlisko grądu, stan zachowania B, 6 stanowisk gładysza paprociowatego, HCVF 3.2,
 • szkolenie z Natura 2000, PZO, działania ochronne, dane przestrzenne,
 • działania ochronne dla grądów w stanie zachowania C. Natura 2000 Stawy Żabinieckie – inny temat,
 • gładysz paprociowaty- zalecenia do ochrony siedlisk. Połączyć z inwentaryzacją drzew dziuplastych, roślin wskaźnikowych runa leśnego,
 • stwierdzono bielistkę siwą – mech rosnący na runie, gleby kwaśne.

Kolejne wydzielenie – grąd, stan zachowania C

 • 3 stanowiska gładysza paprociowatego,
 • efekt krawędzi przy kontynuacji rębni,
 • dęby odroślowe – las wtórny,
 • ładna struktura lasu, nie dopuszczone światło do dna,
 • zagrożenie trzebieżą, później rębnią,
 • miejscami za dużo sosny,
 • trochę martwego drewna wielkowymiarowego,
 • szukać storczyków,
 • las referencyjny, gospodarstwo specjalne – odnaleźć dodatkowe walory przyrodnicze,
 • sprawdzić ile jest takich grądów w stanie B i wytypować pod referencyjny,
 • sprawdzić mapę Matuszkiewicza, jeśli były grądy, to typować grądy jaki referencyjne,
 • edukacja ekologiczna Wojciecha Borosa – brak wartości społecznych ale zajęcia dla dzieci – w ten sposób są wartości społeczne i ugruntowanie pod wprowadzenie wytycznych dla lasów o zwiększonej funkcji społecznej,
 • scenariusze AdkP – są gotowe scenariusze i mapy. Edukacja jest ok ale trzeba później petycję. Związanie ludzi z lasem a potem przygotowanie petycji,
 • współpraca ze szkołami – wpisanie scenariuszy do podstawy programowej. Nauczyciele chętnie godzą się na takie scenariusze,
 • Potrzebna dobra organizacja- żeby dzieci nie zniszczyły runa, grzybów itd.,
 • Współpraca z AdkP – “Spacer z przyrodnikiem- Wojciech Boros” – potrzeba zgłoszenia do nadleśnictwa, możliwe opłaty, możliwy brak zgody (np. względy bezpieczeństwa),
 • wątek: lasy miejskie – las kabacki – kładą drzewa połamane i zostawiają w lesie,
 • leśnicy przed podjęciem rębni, najpierw sprzątają martwe drewno wielkowymiarowe – weryfikacja zgodności z przepisami,
 • zagrożenie rębniami gniazdowymi, są już oznaczenia na drzewach,
 • ochrona starych grądów poprzez odnalezienie jakiegoś gatunku- jako paradoks. Grąd nie podlega ochronie ścisłej, liczą się walory przyrodnicze w grądzie i jakość fitocenozy,
 • przebudowa drzewostanu kosztem tylko sosny o ile są na to warunki dla polepszenia stanu zachowania – jako rozwiązanie kompromisowe z zachowaniem mikroklimatu dla gładysza paprociowatego i zachowaniem brzozy i innych biocenotycznych,
 • penetracja/ badania powierzchni międzygniazdowych (stwierdzony gładysz) – zalecenie do badań wszystkich powierzchni międzygniazdowych jakie istnieją z uwzględnieniem efektu krawędzi i jego skutków (mchy i porosty),
 • polityka lasów miejskich w Warszawie – chronią martwe drewno. Nie są komercyjni. Podlegają pod miasto. AdkP adaptują rozwiązania tych leśników z miasta(kobiety),
 • adaptacja praktyk leśnych z lasów miejskich Poznania na lasy państwowe Poznania & adaptacja praktyk leśnych z lasów miejskich Poznania na lasy państwowe Warszawy. Poznań praktykuje alternatywne metody gospodarowania- skopiować w Warszawie zarówno na lasy państwowe jak i miejskie. Spotkanie Las Tulecki – wspólna sprawa z AdkP – adaptacja praktyk w lasach miejskich. Zorganizować spotkanie online dla tych grup.,
 • stwierdzono usuwanie drzew zagrażających,
 • sprawdzić odnowienie modrzewiem- czy zgodność z typami gleb, siedliskiem, zasięgiem modrzewia – jako odnowienie po grądzie. Zarzut dotyczący udziału modrzewia w fitocenozie grądu. Wykazać problem – 2-3 nadleśnictwa, kilka leśnictw, potrzebne wykazanie skali do audytu FSC,
 • W Planie Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zalecenie sadzenia tylko gatunków rodzimych. Kwestia aktu prawa miejscowego. Potrzebne orzecznictwo. Problem powinien być rozstrzygnięty przez sąd. AdkP – pismo do leśników (zbieranie dowodów)- prośba o argumentację dla hodowli buka poza zasięgiem występowania i wprowadzanie modrzewia poza naturalnym zasięgiem występowania w siedliskach lasowych przy odnowieniu grądu. Prośba o odniesienie się do poradników metodycznych Ministerstwa Środowiska (lub wstrzymanie się z tym argumentem do ostatecznej rozprawy sądowej). Odniesienie do aktu prawa miejscowego – Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – jako argument za wyższością aktu prawa miejscowego nad planem urządzenia lasu. Do prawnika wniosek o wyjaśnienie działania prawa wstecz. Sprawdzić czy Las Młochowski jest w granicach ChPK, co jeśli nie.,
 • rębnie gniazdowe kolidujące z gładyszem paprociowatym,
 • propozycja – wysłać pismo do leśników – skala wilgoci i światła (materiały na Teczkę Projektową), wymagania siedliskowe + efekt krawędzi. Propozycja zachowania biotopu, odstąpienie od rębni gniazdowej na rzecz rozwiązania kompromisowego – rębnia IVd lub tylko kosztem sosny bez uszczerbku na mikroklimacie gładysza. Załączniki : inne nadleśnictwa stosujące rozwiązania ochrony gładysza w Polsce N-E.,
 • podniesienie skali występowania gatunku – wykazać ilość stanowisk w odniesieniu do innych wydzieleń – argument rzadkość występowania na poziomie całej RDLP (wykazanie skali do audytu FSC). Potrzeba wykonania badań we wszystkich grądach pod kątem gładysza.,
 • postulat: cięcia tylko kosztem sosny dla poprawienia jakości grądów,
 • usuwanie martwego drewna – pismo do nadleśnictwa – czy w ramach przygotowania pod rębnie. Niezgodność ze standardem FSC ,zasada 6, IOL, nowe dobre praktyki w gospodarce leśnej. Uzasadnienie dla podbierania martwego drewna wielkowymiarowego liściastego,
 • rezerwat przyrody Młochowski grąd- różnica w jakości grądu w odniesieniu do sąsiednich grądów niewielka. Otuliny prawdopodobnie nie ma. Argumentacja za włączeniem kolejnych grądów do rezerwatu. W rezerwacie więcej martwego drewna.,
 • postulat ochrony martwego drewna w grądach wokół rezerwatu dla dyspersji saproksylobiontów z rezerwatu,
 • potrzeba identyfikacji nagromadzenia gładysza w całym wydzieleniu, żeby w całości je wyłączyć z gospodarki leśnej. W przypadku pojedynczych skupisk – tworzenie buforów. Postulat grupy Las Młochowski cięcia tylko kosztem sosny.

Oddział 414, wydzielenie 414c – pozostałości starych grądów

 • stwierdzono ślady koni- użytkowanie rekreacyjne,
 • mikrosiedlisko grądu z doborem sztucznym- usuwanie drzew krzywych- graby w lesie o cechach naturalnych ze starymi dębami. Naturalny układ ekosystemu, który będzie zaburzony. Idea kształtowania naturalnego ekosystemu w kierunku prześwietlenia, usuwania drzew adaptujących się do różnych zmiennych warunków. Obniżenie jakości fitocenozy poprzez zabiegi hodowlane. W środku populacja gładysza paprociowatego – wnioskowanie o las referencyjny, ochronę całego biotopu bioindykatora lasu pierwotnego – pismo do nadleśnictwa analogiczne jak w innych stanowiskach gładysza. Zaburzenie układu ekologicznego, nieużytkowanego od kilkudziesięciu lat,
 • układ ekologiczny dla typowego grądu – gospodarstwo specjalne, las referencyjny, inwentaryzacja: dzięcioły (obecne dziuple), mszaków (gładysz), efekt krawędzi oddalony o 40 metrów. Trzebieże zaplanowane pod kątem doświetlenia runa i zaburzenia naturalnego układu ekologicznego. Propozycja: biogrupa, bardzo mały mikropłat starego grądu,
 • perspektywa zbadania wszystkich grądów na najbliższe lata. Wykazanie skali występowania naturalnych ekosystemów na poziomie nadleśnictwa i podjęcie systemowych rozwiązań dla ochrony grądów,
 • typowanie grądów jako miejsca edukacji, wartości społeczne, wzmacnianie cech społecznych, opracowanie ścieżek edukacyjnych,

Wydzielenie 414b

 • stary las grądowy- pozostałość dawnej Puszczy (odniesienie do wzorca, jakim jest las niegospodarowany), graby zdeformowane jako walor edukacyjny, drzewa dziuplaste i mszaki reliktowe również, piętrowa struktura lasu i martwe drzewo stojące i leżące również jako walor edukacyjny,
 • koncept starego lasu, starej puszczy jako zachęta edukacyjna + przewodnik po tym lesie.

Ponadto ogólne dla grupy:

 • usuwanie/ gospodarowanie w lasach HCVF 3.2 – propozycja innego gospodarowania w grądach,
 • weryfikacja ciągłości przestrzennej starodrzewia, pod kątem wymogów standardu FSC- nowy temat. Analizy wszystkich wydzieleń z grądami na przestrzeni ostatnich 5 lat – pomniejszenie udziału starodrzewi w całym nadleśnictwie i następnie 2 innych nadleśnictwach również dla grądów. Potrzebna definicja starodrzewi,
 • Wojciech- ile czasu może spędzać w lesie: dużo, bo jest na rencie. Sam działa tutaj ale też do Białowieży i Augustowska, Knyszyńska,
 • poszukiwanie innych interesariuszy, sojuszników – muzea kulturowe, przyrodnicze (dioramy ze starym lasem)- tam mogą być osoby pasjonujące się przyrodą. Pod szyldem lokalnej instytucji pokazać społeczeństwu grądy – spacer z przyrodnikiem, plakat z grądem i logotypami instytucji archeologicznych, kulturowych. Dzięki temu jest edukacja pod czyjąś egidą, patronatem, co wzmacnia przekaz, pozwala na zachowanie powtarzalności imprez typu spacery z przyrodnikiem, wystawy fotograficzne. Cel: wypromowanie w świadomości mieszkańców grądów jako prawdziwego lasu.

V. Leśna Polana

A. Las rekreacyjny. Oddział 454

1. Identyfikacja punktów zaczepienia dla uspołecznienia lasu

 • oczko wodne z wodopojem,
 • stary dąb, jako miejsce spotkań mieszkańców,
 • ścieżka rekreacyjna 1 km,
 • 2 mostki nad rowem melioracyjnym wykonany przez mieszkańców,
 • zinwentaryzowano 40 gatunków ptaków,
 • wartości społeczne- rekreacja,
 • narciarstwo biegowe,
 • grzybobranie,
 • przyjezdni z Bemowa,
 • domki letniskowe.

2. Uspołecznienie lasu – rozmowy z nadleśnictwem – wniosek o powołanie lasu o zwiększonej funkcji społecznej. Efekty.Dotychczasowe ustalenia:

 • był spacer z leśnikami z wcześniejszymi rekomendacjami dla grupy, żeby w nim nie uczestniczyć, zaprotokołować, nie dyskutować z leśnikami – do czasu przygotowania się grupy
  (urlopy, oczekiwania i postulaty);
 • jest termin kolejnego spotkania- I połowa września. Potrzebne przygotowanie grupy do rozmów i negocjacji.

3. Otulina ChPK – obawy odnośnie deweloperki

Propozycje:

 • sprawdzenie korzystnych zapisów Planu ochrony ChPK odnośnie deweloperki.

4. Przeformułowanie petycji przygotowanej przez grupę, wyrażającej zgodę na prace gospodarczePropozycje:

 • zawarcie w piśmie do nadleśnictwa uszczegółowienia petycji np. “wykonywanie trzebieży z pozyskaniem zmniejszony 3 krotnie, np. z 400 m3 do 80 m3/ 100m3”

5. Jaki las chcemy? Identyfikacja własnych oczekiwań

Propozycje:

 • leśnicy promują dęby i usuwają sośniny – błędy przeszłości. Jeśli chcemy mieć las liściasty, puszczański, odporny, przekonywać leśników do wykonywania trzebieży ale wolniej z mniejszym pozyskaniem ze szczególną wrażliwością na naturalne odnowienie dębowe z celem hodowlanym przebudowy sośniny w grądy. Potrwa to dłużej- 2-3 PULe, ponieważ wejdą z trzebieżą w kilku etapach.

6. Kontekst kulturowo- historyczny: dom barytona Mieczysława Fogga i aleja

Propozycje:

 • pomysł powstania Izby Pamięci, Muzeum;
 • przypisanie kontekstów historycznych do danych miejsc i postawienie tablic pamiątkowych. Ścieżka edukacyjna;
 • udowodnienie przez konserwatorem zabytków, istnienia założenia urbanistyczno- krajobrazowego. Grupa uzyskała pozwolenie potomków Fogga i złożyła wniosek do Konserwatora zabytków.

Podsumowanie dla grupy:

 • las cenny rekreacyjnie, przygotowany pod nowe wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • argumenty: ścieżka rekreacyjna, stary dąb, pomosty, napływ nowej społeczności lokalnej ich potrzeby, domki letniskowe;
 • zagrożenia: trzebież późna;
 • szanse: Wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej- szybkie procedowanie, ponieważ są w lesie widoczne drzewa do wycinki. Nowe typy zabiegów gospodarczych: rębnia Va i Vb – do adaptacji w lesie z naciskiem na zastąpienie nimi wcześniej zaplanowanej trzebieży późnej. Zwrócić uwagę na to, co nastąpi do rębni Va i Vb, czy nie będzie to etap zrębu wielkopowierzchniowego.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Sprawa asfaltowania drogi:

 • ksiądz miał udział w typowaniu drogi pod asfalt,
 • koncepcja była taka, żeby ominąć aleję mieszkańców protestujących,
 • są dwie równorzędne drogi lecz wybrano niekorzystny wariant,
 • burmistrz Tarczyna (dom kupiony na córkę) ma dom przy drodze i chce asfalt,
 • działki są źle pomierzone – jest bałagan geodezyjny,
 • pani burmistrz chciała zrealizować drogę ze specustawy ale bałagan w granicach działek ją powstrzymał,
 • burmistrz potwierdziła, że asfaltu już nie będzie,
 • są dokumenty od ornitologa, 40 gatunków ptaków i 4 gatunki nietoperzy,
 • AlkP był tutaj z leśnikami i audytorem – leśnicy chcą wycinać sosnę i odnawiać liściastymi,
 • postulat: zaprzestanie budowy asfaltu przy zabudowaniach,
 • temat zdaje się jest zamknięty a sprawa wygrana.

Las rekreacyjny Oddział 454:

 • matecznik z oczkiem wodnym – ostoja z wodą (ciek okresowy) dla zwierząt (widziany był łoś, sarny, dziki dawniej, lis, zając) w obniżeniu w młodym lesie z gęstym podszytem – las cenny społecznie – stary dąb + wodopój dla zwierząt porośnięty wierzbą,
 • postulat: ochrona lasu ze względu na walory rekreacyjne społeczne,
 • punkty zaczepienia: oczko wodne z wodopojem i stary dąb, jako miejsce spotkań mieszkańców. Pod sosną naturalne odnowienie dębu. Trzebież zaplanowana odsłaniająca dla dębu – wspieranie dębu. Jaki postulat zrobić, żeby wspierać dęby a nie wycinać lasu,
 • ścieżka rekreacyjna, uczęszczana, mostek nad rowem melioracyjnym wykonany przez lokalną społeczność. Zinwentaryzowano 40 gatunków ptaków,
 • zagrożenie 13h z sosną: trzebieże,
 • obecność prywatnego lasu (mniej niż połowa postulowanego lasu rekreacyjnego),
 • odcięty las od lasów chojnowskich ale prywatna posesja odcięła ciągłość,
 • nie ma HCVF 3.1, HCVF 3.2 , HCVF 4.1,
 • konteksty społeczne: dąb, ścieżka, pomost. Wykorzystanie jako teren do narciarstwa biegowego, spacery piesze, grzyby,
 • zebranie podpisów, przygotowanie petycji, przygotowanie pisma do nadleśnictwa, wypunktowanie argumentów – wartości społecznych, wszystkich jakie są. W ramach wytycznych wyznaczania lasów o podwyższonej funkcji społecznej, złożenie wniosku o wyłączenie z użytkowania rębnego. Na dzień 3 sierpnia, grupa dostała odpowiedź nadleśnictwa, które proponuje spacer po lesie. Wykonałem rozmowę telefoniczną i rekomendowałem przeniesienie rozmów na wrzesień, gdy grupa będzie w komplecie i lepiej przygotowana,
 • zabudowa wokół lasu ma mieć pozytywny wpływ na podniesienie funkcji społecznej lasu, poprzez oczekiwania kierowane wobec zarządcy lasu przez nowych mieszkańców,
 • poparcelowane działki, trwają nowe budowy,
 • jest tu otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i nie można wejść z deweloperką – obawy grupy,
 • obawy grupy: zabudowa nowych działek jako antropopresja na las rekreacyjny, nowej zabudowy, infrastruktura drogowa w lesie, ruch drogowy- hałas, kurz,
 • na terenie ChPK rębnie, dziury. Tutaj jest otulina,
 • ulice Wesoła i Górna obawy dotyczą zabudowy aż do Piaseczyńskiej i do Orłowskiego,
 • jednocześnie ludzie będą korzystać. Wykupywanie jest normalne. Mieszkańcy muszą mieć las, i będą z niego korzystać bo innych lasów nie będą,
 • postulat: las powinien mieć zwiększoną funkcję społeczną,
 • potrzeba warsztatów z negocjacji/ dialogu/ komunikacji,
 • mają petycję do złożenia (na 4 sierpnia już ją złożyli). Prośba o opinię, jak ją złożyć. Wydrukować z listą osób i złożyć papierowo,
 • jest dużo ludzi np. z Bemowa, są domki letniskowe i w okresie letnim jest dużo przyjezdnych,
 • polecenie: przygotować pismo do nadleśnictwa w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej z wnioskiem o wyznaczenie tego lasu. Trzeba już teraz zanim wytną. Na dzień 3 sierpnia są już ustalenia grupy z leśnikami co do dalszych rozmów,
 • działanie wyprzedzające dla grupy: zakomunikować mailem nadleśnictwo, że wpłynie pismo od grupy, w sprawie uznania lasu (2 wydzielenia) las o zwiększonej funkcji społecznej. Wniosek o wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia wniosku. Załączyć petycję. Petycja: ciąć ale z “czułością”,
 • rekomendacje dla grupy do przeformułowania wniosku z zachowaniem niefortunnej petycji: “wykonywanie trzebieży z pozyskaniem zmniejszony 3 krotnie, np. z 400 m3 do 80 m3/ 100m3,
 • zidentyfikowany walor społeczny usługa ekosystemowa – grzyby, grzybobranie,
 • 2 pomosty nad rowem melioracyjnym wykonane społecznie przez mieszkańców,
 • ścieżka spacerowa w lesie ma ok. 1 km,
 • leśnicy promują dęby i usuwają sośniny – błędy przeszłości. Jeśli chcemy mieć las liściasty, puszczański, odporny, przekonywać leśników do wykonywania trzebieży ale wolniej z mniejszym pozyskaniem ze szczególną wrażliwością na naturalne odnowienie dębowe z celem hodowlanym przebudowy sośniny w grądy. Potrwa to dłużej- 2-3 PULe, ponieważ wejdą z trzebieżą w kilku etapach,
 • leśnicy wprowadzili nowe zabiegi specjalnie dla lasów o zwiększonej funkcji społecznej: rębnia Va Vb. Można stosować te zabiegi w tym lesie,
 • podsumowanie: las cenny rekreacyjnie, przygotowany pod nowe wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Argumenty: ścieżka rekreacyjna, stary dąb, pomosty, napływ nowej społeczności lokalnej ich potrzeby, domki letniskowe. Zagrożenia: trzebież późna. Szanse: Wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej- szybkie procedowanie, ponieważ są w lesie widoczne drzewa do wycinki. Nowe typy zabiegów gospodarczych: rębnia Va i Vb – do adaptacji w lesie z naciskiem na zastąpienie nimi wcześniej zaplanowanej trzebieży późnej. Zwrócić uwagę na to, co nastąpi do rębni Va i Vb, czy nie będzie to etap zrębu wielkopowierzchniowego,
 • postulat społeczny – odstąpienie od trzebieży, która dewastuje las,
 • kontekst kulturowo- historyczny – dom barytona Mieczysław Fogga i aleja. Pomysł powstania Izby Pamięci, muzeum. Był Adam Słodowy, Sygietyńscy po powstaniu warszawskim. Schwaizerowie mieli tutaj największą wytwórnię musztardy,
 • pomysł dla grupy: przypisanie kontekstów historycznych do danych miejsc i postawienie tablic pamiątkowych, ścieżka edukacyjna. Był motyw powstania styczniowego. Grupa ma pomysły na edukację. Dla ochrony lasu grupa powinna powołać założenie krajobrazowo- urbanistyczne i wpisać je do rejestru zabytków. Fundacja Mieczysława Fogga robi koncerty muzyki retro. Mieszkają tutaj potomkowie Fogga i ją jurorami. Grupa już uzyskała pozwolenie potomków Fogga i złożyli wniosek do konserwatora zabytków. Grupa czeka na opinię konserwatora, czy się tym zajmie. Poprosić o treść wniosku.,
 • kontakt P. Linca – Leśna Polana,
 • temat Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – do zapoznania się przez grupę. Akt prawa miejscowego stoi wyżej niż PUL.

VI. Dolina rzeki Jeziorki

A. Leśnictwo Uwieliny, oddział 300, stary łęg i stary grąd na skarpie

1. Ilość łęgów 3 % i terenów bagiennych 0,58 % w skali całego nadleśnictwa

Propozycje:

 • argument do podniesienia przy tworzeniu lasów referencyjnych. Poprawna metodyka tworzenia lasów referencyjnych jest w rekomendacjach dla grupy Stowarzyszenie Żywica;
 • sprawdzenie jakości pozostałych łęgów w tym wieku;
 • dalsze badania + opinia ekspercka prognozy dynamiki zbiorowiska roślinnego dla zniwelowania argumentów opowiadających się za wyrębem lub przerzedzeniem. Wykonanie opinii jak dla siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 przez wykonawców Planów Zadań Ochronnych;
 • ocena warunków wodnych w okresie zimowym, skutków zrywki, szlaków zrywkowych dla struktury tego płatu zbiorowiska roślinnego.

2. Gatunki znalezione w łęgu. Dalsze postępowanie

Propozycje:

 • zestawienie wymagań siedliskowych dla tych gatunków;
 • przygotowanie listy zagrożeń;
 • porównanie z listą charakterystycznych roślin;
 • przygotowanie raportu.

3. Sąsiedztwo starego grądu 140 letniego na skarpie, w tym rezerwat Skarpa Jeziorki

Propozycje:

 • argument za powiększeniem rezerwatu o sąsiednie grądy;
 • potrzeba weryfikacji celu i przedmiotu ochrony w rezerwacie Skarpa Jeziorki i odniesienie wprost do sąsiednich grądów. Odszukanie cech wspólnych;
 • przygotowanie raportu na temat zbieżności fitocenoz i celowości połączenia sąsiednich grądów z rezerwatem.

4. Badania botaniczne i ornitologiczne dla grądu na skarpie i łęgu

Propozycje:

 • wykonanie amatorskich wstępnych badań (luty- kwiecień) dla dzięciołów poprzez zastosowanie rejestratorów audio – użyczenie sprzętu zamiast kupna;
 • zlecenie ekspertyz ornitologicznych dla łęgu i grądu i rezerwatu Skarpa Jeziorki.

5. Łęg – rozmowy z nadleśnictwem i ustalenia co do przyszłości wydzielenia

Dotychczasowe ustalenia:

 • jest deklaracja leśników modyfikacji prac dla 2 wydzieleń łęgowych z 5 najcenniejszych;
 • potrzebna deklaracja grupy zamiaru wykonania badań ornitologicznych na początku 2023 r.- jako odłożenie w czasie prac gospodarczych.

6. Weryfikacja obecności bielika i najbliższej strefy ochrony bielika

Propozycje:

 • zawnioskowanie do RDOŚ o lokalizację stref lub uzyskanie informacji o środowisku przed ornitologów współpracujących;
 • rozeznanie lokalizacji strefy i zagrożeń wśród lokalnych ornitologów z KOO lub u ornitologa zatrudnionego dla grupy w projekcie.

7. Ustanowienie pomnika obszarowego dla dębów przy niepowodzeniu powiększenia rezerwatu

Propozycje:

 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej;
 • deklaracja grupy złożona wobec leśników podjęcia badań dendrologicznych – jako odłożenie w czasie prac gospodarczych w grądzie (pozyskanie jednostkowe);
 • procedowanie ustanowienia pomnika przyrody w gminie.

8. Powołanie rezerwatu w Dolinie Jeziorki. Dotychczasowe ekspertyzy i dalsze działania. Włączenie do powiększonego rezerwatu łęgu i skarpy

Propozycje:

 • wymagany spójny cel ochrony;
 • identyfikacja wszystkich cech obszarów proponowanych do powiększenia, jednej wspólnej wartości, która może mieć uzasadnienie w rzeźbie terenu, pozostałości lasów okalających Dolinę Jeziorki i ochronie stosunków wodnych.

9. Weryfikacja Planu Ochrony ChPK pod kątem ustanowienia nowych form ochrony przyrody na siedliskach wilgotnych i bagiennych i wodnych

Propozycje:

 • sprawdzenie treści Planu Ochrony pod kątem zapisów dotyczących ochrony prawnej siedlisk bagiennych i wilgotnych
 • przedstawienie korzystnych zapisów w korespondencji z leśnikami, RDOŚ i samorządem.

10. Dynamika łęgów, zamieranie i odnawianie się drzew. Podważanie przez leśników trwałości fitocenozy łęgu

Propozycje:

 • zlecenie wykonania ekspertyzy opisującej jakość fitocenozy wg standardów identyfikacji siedlisk przyrodniczych przy tworzeniu Planów Zadań Ochronnych dla sieci Natura 2000

11. Moc prawna opinii Dyrektora Parku KrajobrazowegoPropozycje:

 • zlecenie dla prawnika projektowego wykonanie opinii na temat: Jaka jest moc prawna opinii/uzgodnienia Dyrektora Parku Krajobrazowego, wydanego dla inwestycji, przebudowy/modernizacji nieruchomości, planowanej zabudowy jednorodzinnej i zgodności tych inwestycji/modernizacji oraz innych planów (w tym PULu) z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego, który nakłada: a) zakazy, b) wskazania, c) zalecenia.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • granica Nowego Prażmowa Łosia,
 • grąd i niżej łęg (który jest w opisie taksacyjnym olsem),
 • Wydzielenie 300g, 3,3 ha. Planowana rębnia zupełna IB,
 • w nadleśnictwie jest poniżej 3 % takich łęgów jesionowo- olszowych a terenów bagiennych (Bagno) poniżej 0,58 %,
 • w tym łęgu jest jesion, który sobie nie radzi w Polsce. Dyskusja dotyczyła tego, czy on tutaj się odnawia czy nie,
 • postulat: ochronić ten łęg,
 • były oględziny: znaleziono czworolista pospolitego, który nie lubi wycinek, lubi cień. Stwierdzono okrężnicę bagienną – nie jest chroniona. Jest kuklik zwisły- nie chroniony. Są też na obrzeżach orliki leśne – częściowo chroniony. Jest ponoć pełnik europejski ale nie potwierdzony. Turzyce, kosaćce, paprocie, ostrożeń warzywny, osty, jaskry,
 • główny argument: bardzo mały fragment “lasów bagiennych”, niedaleko jest rezerwat Skarpa Jeziorki i jest to fragment przełomu rzeki, który jest unikalny, bo został tutaj bardzo stary las,
 • obok jest grąd o średniej wieku 140 lat, porasta skarpę Jeziorki. Leśnicy twierdzą, że nie ma tutaj żadnych planów gospodarczych, bowiem inne drzewostany w tym wydzieleniu nie osiągnęły wieku rębnego. Leśnicy mogą wykonywać pojedyncze cięcia ale ponieważ w większości las wyrósł poza wiek rębny, to nie będą go ciąć rębnią,
 • konkluzje po wizycie audytora p. Wypija,
 • funkcje społeczne żadne. Las mało dostępny, mało kto o nim wie ale jest ścieżka i jest mokro,
 • pod kątem botanicznym i ornitologicznym może to być teren bardzo owocny,
 • grupa podkreśla funkcję wodochronną i unikatowość w skali całego nadleśnictwa,
 • nadleśnictwo obiecało, że nie będzie już robić zrębu zupełnego lecz potem okazało się, że te wydzielenie i jeszcze 5 innych ma te rębnie wpisane. Leśnicy otrzymali pismo od AdkP i po nim leśnicy dla 2 wydzieleń nie odstąpili ale dla 3 wydzieleń będą modyfikować prace w uzgodnieniu z AdkP. Leśnicy stwierdzili, że ostrzegą AdkP i powiedzą co będą tutaj robili. Ryzyko, że z wyprzedzeniem 24h. Leśniczy z leśnictwa Uwieliny jest zdania, że nie ma potrzeby wykonywania prac w tym łęgu, ponieważ teren jest trudno dostępny. Grupa podejrzewa, że leśnicy odstąpili od prac ze względu na wysoki poziom wody i ciepłą zimę. Stwierdzili, że nie wjadą dopóki wszystko nie zamarznie,
 • bardzo cenny grąd, dęby w wieku powyżej 200 lat – uroczysko. Obok łęg, stare olchy, olcha powyżej 120 lat. Oznaczone drzewa do wycinki, zaplanowana rębnia IB. Nadleśnictwo zgadza się na ustępstwa,
 • zidentyfikowano dużego drapieżnika – sprawdzić czy nie bielik. Weryfikacja ornitologiczna, poszukiwanie gniazda, lokalizacja strefy ochrony gniazda,
 • możliwa weryfikacja pod kątem pachnicy dębowej, chrząszczy saproksylicznych,
 • odnaleziono truchło sarny – poszukiwanie wilków,
 • brak pomników przyrody dla dębów w uroczysku,
 • w ramach deklaracji ustnej leśników, nie ma planów gospodarczych dla grądów. Ponadto w obecnym PULu to wydzielenie nie ma wyznaczonych prac gospodarczych,
 • sprawdzić czy to nie jest Gospodarstwo specjalne i jednocześnie las referencyjny,
 • grąd: jest HCVF 3.2, wydzielenia pełny adres leśny: 17-02-1-04-300-f-00 – bez prac,
 • łęg: 17-02-1-04-300-g-00 – IB,
 • jest wydzielenie na północ od grądu – 300c. Tam jest HCVF 3.2 i stare dęby. Prawdopodobnie ten sam typ lasu – zweryfikować te wydzielenia,
 • 17-02-1-04-300-a-00 do weryfikacji pod kątem jakości .Tak samo stary jak 300f. Włączyć do postulatów,
 • łęg ma na skraju strukturę olsu na okrajku ale rośliny wskaźnikowe są dla łęgu,
 • pomysł na ochronę łęgu: petycja, współpraca z gminą – powołanie rezerwatu w całej Dolinie Jeziorki. Jest już rezerwat ale tylko fragment skarpy. Na poczet inwestycji gminnej w okolicy AdkP, bardziej zurbanizowanej grupa AdkP (Jeziorki) robiła ekspertyzy: badania nietoperzy, powstaje inwentaryzacja ornitologiczna i botaniczna. Wstępne rezultaty to 74 gatunki ptaków, 7 gatunków nietoperzy. Tutaj grupa nie ma szerokich badań. Cel grupy: połączyć oba obszary jako jeden rezerwat Dolina Jeziorki. Przeszkodą są cięcia które odgradzają oba obszary,
 • pomysł połączenia wydzieleń ze starym grądem + łęg – wytyczenie dla nich nowej formy ochrony przyrody lub powołanie gospodarstwa specjalnego. Koncepcja rezerwatu do przyjęcia ale potrzebne liczne badania przyrodnicze. Poziom wody waha się ale jest wysoki. Ma na to wpływ rzeka Jeziorka,
 • leśnikom brakuje procentów do podjęcia ochrony dla nowych obszarów zgodnie z Planem Ochrony ChPK. Sprawdzić Plan Ochrony pod kątem tego łęgu,
 • leśnicy mówią, że olchy będą zamierać. W lesie jest pewna dynamika. Olch przewraca się. Na kępie pojawia się nowe olchy. Pojawiają się suchary. Drzewa zamierają stopniowo, selektywnie. Zamieranie wpłynie na ilość martwego drewna i wyrównanie struktury pionowej lasu,
 • rezerwat jest na północ od łęgu i grądu, w tym drugiego grądu, który jeszcze nie został poznany przez grupę,
 • sprawdzenie jaką moc prawną ma opinia Dyrektora Parku Krajobrazowego przy inwestycjach, przebudowie nieruchomości, zabudowie i zgodności z Planem Ochrony Parku – prośba do prawnika projektowego o opinię.

VII. Piaseczno – miasto ogród

A. Polana dębów pomnikowych

1. Dyskucja na temat powołania parku ekologicznego, ekoparku – zagrożenia

Propozycje:

 • logika przedsięwzięć: zawsze wymagany budżet i zmiana. A w związku z tym ławeczki, polbruk, wycinki w tym ze względów bezpieczeństwa;
 • zachowanie naturalnego charakteru polany: nazwa, wyznaczenie granic, fontannna lub rzeźba lub inny centralny punkt ale nie do przesiadywania, wkomponowany w stare pomnikowe dęby.

2. Uchwała wcześniejszej kadencji rady gminy – wykup gruntu

Propozycje:

 • wznowienie tematu na jesiennej sesji;
 • zaplanowanie działań- pozyskanie środków np. pozostałości w tegorocznym budżecie na pokrycie możliwych kosztów badań dendrologicznych i innych przyrodniczych.

B. Teren obok rzeki Jeziorka, przejęty od Skarbu Państwa przez PGL LP

1. Obecne stanowiska pachnicy dębowej

Propozycje:

 • opracowanie raportu wraz z wymaganiami siedliskowymi dla odnalezionej pachnicy dębowej;
 • zgłoszenie odkrytych stanowisk do RDOŚ z wnioskiem o uwzględnienie przy wszelkich inwestycjach w sąsiedztwie 500 metrów od stanowisk;

2. Prace pielęgnacyjne leśników, po przejęciu lasu od Skarbu Państwa

Propozycje:

 • dalsza współpraca z dendrologiem oraz wymiana informacji z leśnikami;
 • uświadamianie społeczności lokalnej na temat wartości przyrodniczych i społecznych lasu, poprzez przygotowanie ulotki. Logotyp lasu i nazwa “Zawilcowo”.

3. Na jakiej podstawie leśnicy tną w obszarze przejętym od Skarbu Państwa, bez wskazówek gospodarczych nadanych przy projektowaniu obecnego PULu

Propozycje:

 • wniosek o opinię prawnika projektowego.

4. Kwestia wymagań pachnicy dębowej- prześwietlanie, zabiegi gospodarcze dla pachnicy jako cel hodowlany

Propozycje:

 • odnalezienie w literaturze, w tym podręcznika metodycznych ochrony gatunków Natura 2000, zagrożeń, wskazań ochronnych, biologii i siedliska gatunku;
 • zdobycie opinii ekspertów entomologów na temat potrzeby ochrony wszystkich starych drzew będących w zasięgu możliwej dyspersji osobników ze znanego stanowiska.

5. Założenie fundacji i wykupienie lasu. Powołanie rezerwatu “Zawilcowo” (pachnica, dzięcioły, nietoperze, sowy)

Propozycje:

 • odnalezienie funduszy UE na kupno gruntu po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnych dokumentów (deklaracji) od PGL LP.

6. Plany modernizacji pobliskiej drogi

Propozycje:

 • monitoring postępowań administracyjnych;
 • monitoring wniosków i decyzji środowiskaowych w tym na odstępstwa od gatunków chronionych – Ekoportal.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Polana dębów pomnikowych

 • w pobliżu tory kolejki,
 • po drugiej stronie fragmenty lasu z różnymi formami własności,
 • duże sosny uschnięte,
 • gmina przeprowadziła konsultacje dla tego terenu (po tej stronie drogi teren gminny) – w planach miał być park ekologiczny,
 • grupa AdkP nie chciała parku z nasadzeniami obcych gatunków,
 • we wcześniejszej kadencji była uchwałą gminy żeby to wykupić,
 • wnioski radnych o ekopark,
 • zagrożenie dla ekoparku: budżet: ławeczki, polbruk,
 • pomysł dla grupy: powołanie parku naturalnego z jedyną ingerencją: wyznaczenie granic i nadanie nazwy + fontanna/ rzeźba lub inny punkt centralny komponujący się ze starymi dębami. Koncepcja nic nie robienia ale wzmocnienia naturalności/dzikości poprzez dzikie ścieżki,
 • fragment grądowy z dużym udziałem sosny,
 • dużo starych pomnikowych dębów (powołane),
 • jaki pomysł na ten las: były badania hiropterologiczne, teren powiązany z lasem po drugiej stronie drogi i innymi działkami. Część działek jest prywatna, część gminna, część to PGL LP. Pomysł liderki: stworzyć fundację i wykupić te tereny,
 • stwierdzone dzięcioły czarne, 7 gatunków nietoperzy (obszary bliżej rzeki), puszczyki, nad Jeziorką 74 gatunki ptaków,
 • przy uspołecznieniu lasu- podszyt i runo byłyby zagrożone. Stworzyć nakładkę prawną bez ingerencji poprzez zabudowę rekreacyjną, nadać nazwę, wyznaczyć granice i przybić tabliczkę. Przy założeniu parkowym wszystkie drzewa od 1 do 20 roku życia mogą być wycięte,
 • po drugiej stronie są działki (w tym prywatne) o falistym ukształtowaniu terenu (wydmowe?),
 • obszar ten grupa chce połączyć w całość z aleją 7 kasztanów,
 • prośba do Ani- status prawny wszystkich działek ewidencyjnych Polany ze starymi dębami,

Teren obok rzeki Jeziorka, przejęty przez PGL LP od Skarbu Państwa

 • pas lasów do Jeziorki i aż do alei 7 pomników przyrody – kasztany,
 • jest to teren LP – teren został w 2022 r. przekazany pod zarząd LP,
 • grupa w tym roku zauważyła dużo drzew powyznaczanych do wycinki, ponoć na wniosek mieszkańca, który żądał wycinki drzew,
 • były podjęte prace – usuwanie chorych sosen ale też wielopienną czeremchę i olchę, którą udało się grupie wybronić (p. Gubała- leśniczy zostawił),
 • mieszkańcy zaalarmowali, że są jakieś wycinki, grupa pisała pisma i interwencję,
 • pytanie na jakiej zasadzie leśnicy tną bez PULu,
 • sukcesja leśnika w nowym lesie,
 • obecne stanowiska osmoderma eremita – 2 dęby i 1 dąb niepewny,
 • leśnicy wiedzą o pachnicy ale twierdzą że jak jest pachnica to trzeba prześwietlić las,
 • spór o pachnicę – jedna grupa twierdzi, że potrzebuje światła i słońca, prześwietlenia a druga grupa, że potrzebuje starego cienistego lasu. Moja teza, że jest to gatunek ekotonu- skraju starej puszczy. Dyspersja 300 m,
 • postulaty grupy: powołać rezerwat “Zawilcowo”, w całości ten kompleks leśny wykupić (pachnica, dzięcioły, nietoperze, sowy),
 • pomysł dla grupy na park kulturowy chroni walory związane z krajobrazem, kulturą przy udziale konserwatora zabytków,
 • projekt modernizacji drogi w sąsiedztwie- wylewanie asfaltu,
 • były plany wycinki drzew innych niż sosny: zagrażających, suchych,
 • grupa zaangażowała arborystę i ochroniła drzewa,
 • aktywność społeczna: mieszkańcy z psami,
 • w jednym miejscu zdegradowane runo, wydeptane – było tu składowisko drewna.

VIII. Gościniec Warecki1. Zagrożeniem są wycinki najstarszych lasów

Propozycje:

 • podjęcie rozmów na temat modyfikacji prac gospodarczych (odstąpienie od cięć uprzątających dla rębni gniazdowych). Potrzebny argument przyrodniczy i/lub społeczny;
 • propozycja zagospodarowania grądów rębnią Va, Vb kosztem gatunków pinetyzujących z nowym celem hodowlanym- powiększenia wieku drzewostanów, nawet poza przyjęty wiek rębności dla obecnego PULu.

2. Duże znaczenie społeczne Gościńca Wareckiego, dawniej Traktu Wareckiego

Propozycje:

 • wykorzystanie danych literaturowych do przedstawienia ciągłości historycznej między Traktem a lasem. Próba zastąpienia rębni gniazdowych rębnią Va i Vb dla grądów, kosztem gatunków pinetyzujących z nowym celem hodowlanym- powiększenia wieku drzewostanów, nawet poza przyjęty wiek rębności.

3. Siedliska grądowe- identyfikacja i trwałość

Propozycje:

 • waloryzacja pod kątem roślin charakterystycznych dla zbiorowisk roślinnych;
 • wykonanie ekspertyzy prognozującej dynamikę, stabilność i trwałość zbiorowiska roślinnego, dla zniwelowania argumentów opowiadających się potrzebą ratowania lasu przed zamieraniem poprzez wycinkę;
 • wykonanie badań siedlisk grądowych według standardów oceny siedlisk przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

4. Zagrożenie wyasfaltowania Gościńca Wareckiego – zanieczyszczenia, brak spowalniaczy, brak przepustów dla płazów

Propozycje:

 • cykliczny monitoring postępowań administracyjnych;
 • weryfikacja dokumentacji dla przedsięwzięcia modernizacji nawierzchni;
 • udział na prawach strony jako organizacja pozarządowa w celu złożenia uwag, skarg lub dodatkowych wyników badań przyrodniczych i/lub historyczno- kulturowych;
 • zgłoszenie wniosku do Konserwatora zabytków o ile uda się zebrać sensowne argumenty w literaturze (aspekty historyczne: walki w trakcie II wojny światowej, główny szlak komunikacyjny w XIX w., funkcja traktu i jej ewentualne zaburzenie w wyniku modernizacji nawierzchni).

5. Plan Ochrony CHPK- Gościniec Warecki jako korytarz ekologiczny

Propozycje:

 • zdefiniowanie, czym jest ten korytarz ekologiczny i dla jakich populacji zwierząt. Zlokalizowanie miejsc do budowy przepustów dla płazów.

6. Powiązanie Traktu z lasem i ochrona lasu

Propozycje:

 • zgłoszenie traktu wraz z buforem leśnym do konserwatora zabytków;
 • rozmowy z nadleśnictwem na temat możliwości innego gospodarowania w grądach. Wyznaczenie nowego celu hodowlanego: usuwanie gatunków pinetyzujących i kształtowanie zróżnicowanie struktury pionowej (o ile jest uproszczona) rębniami Va i Vb;
 • ulica Podleśna, plany przebudowy, poszerzenia, kosztem lasu, pomnika przyrody Wojciech, działek prywatnych. Zagrożenie specustawą. Rozbieżność zdań mieszkańców na temat wyasfaltowania Gościńca Wareckiego, jako zagrożenie;
 • unormowanie wspólnego stanowiska mieszkańców. Jasne wyrażenie oczekiwań społeczności lokalnej bez rozgrywania potrzeb jednostek.

Inne dla grupy długoterminowo:

 • przygotowywanie kolejnych rozproszonych oczekiwań społecznych;
 • dalsze oswajanie leśników z rozproszonymi oczekiwaniami społecznymi;
 • dalsze unikanie żądań systemowo odwracających całą gospodarkę leśną do góry nogami.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

 • zagrożeniem są wycinki najstarszych lasów,
 • dużo ludzi uczęszcza wzdłuż szlaku turystycznego “ Gościniec Warecki” dawniej “Trakt Warecki”,
 • emerytowany leśnik jest zaangażowany w pomoc grupie. Twierdzi, że są tu siedliska grądowe,
 • zagrożeniem asfaltowanie Gościńca i między innymi zanieczyszczenia, brak spowalniaczy, przepustów dla płazów,
 • Gościniec jest lokalnym korytarzem ekologicznym między lasem a wodą, zaznaczony w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego,
 • jest to szlak historyczny, pieszy, serce Parku Krajobrazowego,
 • był to główny szlak komunikacyjny do początku XIX w. Później powstała droga Piaseczno- Góra Kalwaria i ten szlak stracił na znaczeniu,
 • tutaj było dużo walk w trakcie II wojny światowej, partyzantka,
 • jak powiązać las z traktem,
 • do Gościńca przylega ulica Podleśna, która ma w planach poszerzenia z pasem drogowym 12 m. Okazało się, że mieszkańcy musieliby oddać swoje działki pod pas drogowy. Jest zagrożenie specustawą,
 • pytanie do dyrektora PK – kompetencje Dyrektora przy blokowaniu drogi nie będącej celu publicznego. Ta droga publiczna jest inwestycją celu publicznego,
 • wciąż nie wiadomo, jakie będą dalsze plany,
 • ktoś zbiera podpisy za asfaltem na Trakcie Wareckim ale szwagier tej osoby mieszka przy tym trakcie,
 • było na prośbę grupy usuwanie suchych gałęzi i ma być oświetlenie,
 • dąb Wojciech w projektowanym pasie drogowym,
 • grądy w średnim wieku, rębnia IIIB, uprzątająca – 3 wydzielenia, Szlak Gościniec niedaleko, pas drogowy do powiększenia 12 m kosztem lasu,
 • postulaty: zachowanie grądu, podkreślenie walorów historycznych “Gościńca Wareckiego” jako wsparcie przy ochronie lasu, gościniec jako walor kulturowy, dąb Wojciech,
 • zagrożenia: rozbieżność zdań mieszkańców na temat przebudowy Gościńca Wareckiego,
 • lasy wzdłuż Gościńca Wareckiego – jak ochronić stare fragmenty. Argumenty historyczne. Alternatywne metody zagospodarowania.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny