Rekomendacje dla Klub Zająca (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

II. Klub Zająca

A. Okolice rezerwatu Jabłonna

1. Rozszerzenie rezerwatu Jabłonna. Połączenie z rezerwatem Jabłonna przylegających grądów. Rozszerzenie rezerwatu Jabłonna o 22 ha przyległych starych grądów o charakterze naturalnym.

Propozycje:

 • Badania, w szczególności rośliny charakterystyczne dla starych lasów i pachnica dębowa;
 • zaangażowanie ekspertów do oceny jakości grądowych zbiorowisk roślinnych. Odszukanie cech wspólnych ze zbiorowiskami grądowymi w rezerwacie;
 • wytypowanie najcenniejszych lasów- waloryzacja – kategorie 1-3. Jakość lasów grądowych i ich pinetyzacja, zagospodarowanie;
 • zaangażowanie naukowców pobliskiej placówki PAN, w celu lobbingu za powiększeniem rezerwatu.

2. Powołanie lasu o zwiększonej funkcji społecznej – obecność szlaku czerwonego rowerowego i licznych przyjezdnych (woda, jeziorka, krajobraz). Szlaki turystyczne – niebieski i czarny wokół starych grądów- uspołecznienie lasu

Propozycje:

 • ankieta/ petycja (wraz z mapą) wśród osób przybywających do lasu. Ankieta internetowa. Przygotowanie wywiadów wśród osób przebywających w lesie i publikacja artykułu z wypowiedziami ludzi;
 • w trakcie wykonywania ankiety, zbudowanie grupy;
 • wystosowanie jako grupa wniosku do nadleśnictwa o powołanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • rozmowy z nadleśnictwem o sposobie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – wsparcie projektowe.

3. Brak chronionych fragmentów lasów

Propozycje:

 • weryfikacja planów gospodarczych, lokalizacja lasów referencyjnych, gospodarstw specjalnych i danych o lokalizacji form ochrony przyrody;
 • skontaktowanie się z KOO w sprawie obecności stref ochrony ptaków;
 • skupienie się na jednym obszarze, powiększeniu rezerwatu Jabłonna;
 • poszukiwanie cennych fragmentów zbiorowisk roślinnych, torfowisk, łąk.

4. Plany wycinki 500 ha sosnowych borów i pozostawianie młodych lasów grądowych

Propozycje:

 • ocena znaczenia borów sosnowych jako usług ekosystemowych dla mieszkańców korzystających z lasu;
 • wytypowanie wydzieleń, przygotowanie mapy i jej wykorzystanie podczas ankietowania mieszkańców.

5. Identyfikacja siedlisk, w tym kwaśnej dąbrowy

Propozycje:

 • wytypowanie „podejrzanych wydzieleń”, które mają strukturę zbliżoną do dąbrowy świetlistej;
 • zaangażowanie ekspertów do identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

6. Zgodność odnowienia z krainą geobotaniczną i naturalnym zasięgiem – sadzenie buków i świerków

Propozycje:

 • weryfikacja mapy roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza pod kątem pierwotnie występujących na tym obszarze zbiorowisk roślinnych i gatunków drzew charakterystycznych dla tych zbiorowisk roślinnych;
 • odnalezienie wydzieleń, w których posadzone są gatunki niezgodnie ze swoim naturalnym zasięgiem.

7. Dęby o rozmiarach pomnikowych

Propozycje:

 • wstępna inwentaryzacja wszystkich drzew o rozmiarach pomnikowych;
 • zlecenie ekspertyzy dla dendrologa;
 • przygotowanie radnych do wydania uchwały powołującej pomniki;
 • przygotowanie uchwały.

8. Pałac PAN w Jabłonnie, Dom Zjazdów i Konferencji PAN – rozmowy w celu rozpoznania podejścia.

Propozycje:

 • identyfikacja celów statutowych Domu Zjazdów i Konferencji PAN;
 • podjęcie wstępnej rozmowy, przedstawienie związku logicznego: wcześniejsza współpraca z ekspertami;
 • przygotowanie pomysłu na współpracę lub doraźną pomoc lub jednorazową pomoc;
 • zbudowanie relacji i wspólnych korzyści.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Okolice rezerwatu Jabłonna

 • rezerwat Jabłonna do rozszerzenia,
 • las grądowy, im wyżej tym więcej sosny,
 • pod kątem lasu społecznego,
 • pas lasów wzdłuż gęstej zabudowy,
 • miejscowości : Płaszczówka, Chotomów, Jabłonna, Legionowo,
 • zagrożenie zabudową, lasy państwowe,
 • częściowo grądowe,
 • brak chronionych fragmentów,
 • 22 ha rezerwatu Jabłonna nad Wisłą przy wale przeciwpowodziowym,
 • co harcerze myślą na temat lasu w Konstancinie (AdkP): odrodzenie harcerstwa,
 • zagrożenia dla lasu: 500 ha sosny do wycięcia. Dęby zostawiają. Młode grądy czekające na rębnie,
 • brak cięć, trzebieży,
 • czy jest gospodarstwo specjalne,
 • zakładamy, że las powstał po wojnie. Sadzono ze względu na gleby,
 • pytanie o użytkowanie społeczne: nie ma oznaczeń. Jest szlak rowerowy czerwony – do powołania lasów o podwyższonej funkcji społecznej,
 • na początku las grądowy zjuwenalizowany, trochę kwaśna gleba, potem większy udział sosny, pinetyzacja grądu, mchy na ziemi, kwaśne gleby, generalnie grąd, drzewa dziuplaste, mało drzew biocenotycznych, mało martwego drewna,
 • sprawdzić granice krainy geobotanicznej i sadzenie drzew poza naturalnym zasięgiem i sadzenie drzew obcych dla fitocenozy zbiorowisk roślinnych,
 • postulat: chronić grąd, czy połączyć z rezerwatem Jabłonna. Tak.,
 • rezerwat Zawadzkie i też grądy naokoło,
 • połączyć Klub Zająca z K. jako osobną grupę,
 • postulat: albo rezerwat albo gospodarstwo specjalne,
 • Zielony Pierścień -30 % to lasy,
 • identyfikacja zagrożeń: deweloperka- gdzie jest zagrożenie, przyszłe zręby, trzebieże z dużym pozyskaniu,
 • cechy rekreacyjne są znikome ale jest szlak rowerowy,
 • propozycja: zrobić mapkę i rozpowszechniać,
 • sprawdzić jaka jest aktywność mieszkańców w maju,
 • częściej uczęszczany jest wał wiślany jako atrakcja (mieszkańcy z Białołęki),
 • buki i świerki celowo posadzone,
 • nie ma tutaj planowanych wycinek. PUL kończy się w 2027 lub 2028,
 • inne postulaty: powiększenie rezerwatu, Gospodarstwo specjalne. Zidentyfikować inne walory lasu,
 • to jest las społeczny, jako podstawowy argument,
 • walor: grąd przy Warszawie,
 • powołanie ZPK w Augustowie- do przemyślenia,
 • teren do rozszerzenia rezerwatu Jabłonna.

Okolice rezerwatu Jabłonna- pas pomiędzy drogą a wałem wiślanym a Wisłą

 • lasy sosnowe,
 • lasy prywatne,
 • postulat: teren starego grądu, do rozszerzenia rezerwatu Jabłonna 22 ha,
 • stare dęby, wielowymiarowe drewno martwe, charakter puszczański lasu, potrzebna waloryzacja np. ornitologiczna,
 • rośliny charakterystyczne dla grądu – badania -pod powiększenie rezerwatu,
 • szlaki turystyczne- czarny i niebieski,
 • drzewa zagrażające są powalane i pozostawiane na miejscu,
 • lokalizacja: 52.231570 20.523718,
 • potężne dęby o rozmiarach pomnikowych i lipy,
 • stare lasy wokół szlaku niebieskiego i czarnego- lasy o zwiększonej funkcji społecznej ale nie jest- ma potencjał,
 • wytypować najcenniejsze tereny poza rezerwatem,
 • przygotowanie mapy w ARCGIS Nadleśnictwa Jabłonna,
 • grąd 180 lat, w podszycie brak podszytu. Do sprawdzenia pod kątem pachnicy, rośliny wskaźnikowe dla zbiorowiska roślinnego. Lokalizacja: 52.230027 20.524176 (czy to rezerwat?),
 • zmapowanie grądów do powiększenia rezerwatu Jabłonna, badania: fitosocjolog, entomolog, ornitolog,
 • zainteresować właściciela pałacu – PAN. Podjąć rozmowę wstępną, później online i rozpoznać podejście i jak są szanse

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny