Rekomendacje dla Leśna Polana (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

V. Leśna Polana

A. Las rekreacyjny. Oddział 454

1. Identyfikacja punktów zaczepienia dla uspołecznienia lasu

 • oczko wodne z wodopojem,
 • stary dąb, jako miejsce spotkań mieszkańców,
 • ścieżka rekreacyjna 1 km,
 • 2 mostki nad rowem melioracyjnym wykonany przez mieszkańców,
 • zinwentaryzowano 40 gatunków ptaków,
 • wartości społeczne- rekreacja,
 • narciarstwo biegowe,
 • grzybobranie,
 • przyjezdni z Bemowa,
 • domki letniskowe.

2. Uspołecznienie lasu – rozmowy z nadleśnictwem – wniosek o powołanie lasu o zwiększonej funkcji społecznej. Efekty.Dotychczasowe ustalenia:

 • był spacer z leśnikami z wcześniejszymi rekomendacjami dla grupy, żeby w nim nie uczestniczyć, zaprotokołować, nie dyskutować z leśnikami – do czasu przygotowania się grupy
  (urlopy, oczekiwania i postulaty);
 • jest termin kolejnego spotkania- I połowa września. Potrzebne przygotowanie grupy do rozmów i negocjacji.

3. Otulina ChPK – obawy odnośnie deweloperki

Propozycje:

 • sprawdzenie korzystnych zapisów Planu ochrony ChPK odnośnie deweloperki.

4. Przeformułowanie petycji przygotowanej przez grupę, wyrażającej zgodę na prace gospodarczePropozycje:

 • zawarcie w piśmie do nadleśnictwa uszczegółowienia petycji np. “wykonywanie trzebieży z pozyskaniem zmniejszony 3 krotnie, np. z 400 m3 do 80 m3/ 100m3”

5. Jaki las chcemy? Identyfikacja własnych oczekiwań

Propozycje:

 • leśnicy promują dęby i usuwają sośniny – błędy przeszłości. Jeśli chcemy mieć las liściasty, puszczański, odporny, przekonywać leśników do wykonywania trzebieży ale wolniej z mniejszym pozyskaniem ze szczególną wrażliwością na naturalne odnowienie dębowe z celem hodowlanym przebudowy sośniny w grądy. Potrwa to dłużej- 2-3 PULe, ponieważ wejdą z trzebieżą w kilku etapach.

6. Kontekst kulturowo- historyczny: dom barytona Mieczysława Fogga i aleja

Propozycje:

 • pomysł powstania Izby Pamięci, Muzeum;
 • przypisanie kontekstów historycznych do danych miejsc i postawienie tablic pamiątkowych. Ścieżka edukacyjna;
 • udowodnienie przez konserwatorem zabytków, istnienia założenia urbanistyczno- krajobrazowego. Grupa uzyskała pozwolenie potomków Fogga i złożyła wniosek do Konserwatora zabytków.

Podsumowanie dla grupy:

 • las cenny rekreacyjnie, przygotowany pod nowe wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • argumenty: ścieżka rekreacyjna, stary dąb, pomosty, napływ nowej społeczności lokalnej ich potrzeby, domki letniskowe;
 • zagrożenia: trzebież późna;
 • szanse: Wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej- szybkie procedowanie, ponieważ są w lesie widoczne drzewa do wycinki. Nowe typy zabiegów gospodarczych: rębnia Va i Vb – do adaptacji w lesie z naciskiem na zastąpienie nimi wcześniej zaplanowanej trzebieży późnej. Zwrócić uwagę na to, co nastąpi do rębni Va i Vb, czy nie będzie to etap zrębu wielkopowierzchniowego.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Sprawa asfaltowania drogi:

 • ksiądz miał udział w typowaniu drogi pod asfalt,
 • koncepcja była taka, żeby ominąć aleję mieszkańców protestujących,
 • są dwie równorzędne drogi lecz wybrano niekorzystny wariant,
 • burmistrz Tarczyna (dom kupiony na córkę) ma dom przy drodze i chce asfalt,
 • działki są źle pomierzone – jest bałagan geodezyjny,
 • pani burmistrz chciała zrealizować drogę ze specustawy ale bałagan w granicach działek ją powstrzymał,
 • burmistrz potwierdziła, że asfaltu już nie będzie,
 • są dokumenty od ornitologa, 40 gatunków ptaków i 4 gatunki nietoperzy,
 • AlkP był tutaj z leśnikami i audytorem – leśnicy chcą wycinać sosnę i odnawiać liściastymi,
 • postulat: zaprzestanie budowy asfaltu przy zabudowaniach,
 • temat zdaje się jest zamknięty a sprawa wygrana.

Las rekreacyjny Oddział 454:

 • matecznik z oczkiem wodnym – ostoja z wodą (ciek okresowy) dla zwierząt (widziany był łoś, sarny, dziki dawniej, lis, zając) w obniżeniu w młodym lesie z gęstym podszytem – las cenny społecznie – stary dąb + wodopój dla zwierząt porośnięty wierzbą,
 • postulat: ochrona lasu ze względu na walory rekreacyjne społeczne,
 • punkty zaczepienia: oczko wodne z wodopojem i stary dąb, jako miejsce spotkań mieszkańców. Pod sosną naturalne odnowienie dębu. Trzebież zaplanowana odsłaniająca dla dębu – wspieranie dębu. Jaki postulat zrobić, żeby wspierać dęby a nie wycinać lasu,
 • ścieżka rekreacyjna, uczęszczana, mostek nad rowem melioracyjnym wykonany przez lokalną społeczność. Zinwentaryzowano 40 gatunków ptaków,
 • zagrożenie 13h z sosną: trzebieże,
 • obecność prywatnego lasu (mniej niż połowa postulowanego lasu rekreacyjnego),
 • odcięty las od lasów chojnowskich ale prywatna posesja odcięła ciągłość,
 • nie ma HCVF 3.1, HCVF 3.2 , HCVF 4.1,
 • konteksty społeczne: dąb, ścieżka, pomost. Wykorzystanie jako teren do narciarstwa biegowego, spacery piesze, grzyby,
 • zebranie podpisów, przygotowanie petycji, przygotowanie pisma do nadleśnictwa, wypunktowanie argumentów – wartości społecznych, wszystkich jakie są. W ramach wytycznych wyznaczania lasów o podwyższonej funkcji społecznej, złożenie wniosku o wyłączenie z użytkowania rębnego. Na dzień 3 sierpnia, grupa dostała odpowiedź nadleśnictwa, które proponuje spacer po lesie. Wykonałem rozmowę telefoniczną i rekomendowałem przeniesienie rozmów na wrzesień, gdy grupa będzie w komplecie i lepiej przygotowana,
 • zabudowa wokół lasu ma mieć pozytywny wpływ na podniesienie funkcji społecznej lasu, poprzez oczekiwania kierowane wobec zarządcy lasu przez nowych mieszkańców,
 • poparcelowane działki, trwają nowe budowy,
 • jest tu otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i nie można wejść z deweloperką – obawy grupy,
 • obawy grupy: zabudowa nowych działek jako antropopresja na las rekreacyjny, nowej zabudowy, infrastruktura drogowa w lesie, ruch drogowy- hałas, kurz,
 • na terenie ChPK rębnie, dziury. Tutaj jest otulina,
 • ulice Wesoła i Górna obawy dotyczą zabudowy aż do Piaseczyńskiej i do Orłowskiego,
 • jednocześnie ludzie będą korzystać. Wykupywanie jest normalne. Mieszkańcy muszą mieć las, i będą z niego korzystać bo innych lasów nie będą,
 • postulat: las powinien mieć zwiększoną funkcję społeczną,
 • potrzeba warsztatów z negocjacji/ dialogu/ komunikacji,
 • mają petycję do złożenia (na 4 sierpnia już ją złożyli). Prośba o opinię, jak ją złożyć. Wydrukować z listą osób i złożyć papierowo,
 • jest dużo ludzi np. z Bemowa, są domki letniskowe i w okresie letnim jest dużo przyjezdnych,
 • polecenie: przygotować pismo do nadleśnictwa w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej z wnioskiem o wyznaczenie tego lasu. Trzeba już teraz zanim wytną. Na dzień 3 sierpnia są już ustalenia grupy z leśnikami co do dalszych rozmów,
 • działanie wyprzedzające dla grupy: zakomunikować mailem nadleśnictwo, że wpłynie pismo od grupy, w sprawie uznania lasu (2 wydzielenia) las o zwiększonej funkcji społecznej. Wniosek o wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia wniosku. Załączyć petycję. Petycja: ciąć ale z “czułością”,
 • rekomendacje dla grupy do przeformułowania wniosku z zachowaniem niefortunnej petycji: “wykonywanie trzebieży z pozyskaniem zmniejszony 3 krotnie, np. z 400 m3 do 80 m3/ 100m3,
 • zidentyfikowany walor społeczny usługa ekosystemowa – grzyby, grzybobranie,
 • 2 pomosty nad rowem melioracyjnym wykonane społecznie przez mieszkańców,
 • ścieżka spacerowa w lesie ma ok. 1 km,
 • leśnicy promują dęby i usuwają sośniny – błędy przeszłości. Jeśli chcemy mieć las liściasty, puszczański, odporny, przekonywać leśników do wykonywania trzebieży ale wolniej z mniejszym pozyskaniem ze szczególną wrażliwością na naturalne odnowienie dębowe z celem hodowlanym przebudowy sośniny w grądy. Potrwa to dłużej- 2-3 PULe, ponieważ wejdą z trzebieżą w kilku etapach,
 • leśnicy wprowadzili nowe zabiegi specjalnie dla lasów o zwiększonej funkcji społecznej: rębnia Va Vb. Można stosować te zabiegi w tym lesie,
 • podsumowanie: las cenny rekreacyjnie, przygotowany pod nowe wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Argumenty: ścieżka rekreacyjna, stary dąb, pomosty, napływ nowej społeczności lokalnej ich potrzeby, domki letniskowe. Zagrożenia: trzebież późna. Szanse: Wytyczne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej- szybkie procedowanie, ponieważ są w lesie widoczne drzewa do wycinki. Nowe typy zabiegów gospodarczych: rębnia Va i Vb – do adaptacji w lesie z naciskiem na zastąpienie nimi wcześniej zaplanowanej trzebieży późnej. Zwrócić uwagę na to, co nastąpi do rębni Va i Vb, czy nie będzie to etap zrębu wielkopowierzchniowego,
 • postulat społeczny – odstąpienie od trzebieży, która dewastuje las,
 • kontekst kulturowo- historyczny – dom barytona Mieczysław Fogga i aleja. Pomysł powstania Izby Pamięci, muzeum. Był Adam Słodowy, Sygietyńscy po powstaniu warszawskim. Schwaizerowie mieli tutaj największą wytwórnię musztardy,
 • pomysł dla grupy: przypisanie kontekstów historycznych do danych miejsc i postawienie tablic pamiątkowych, ścieżka edukacyjna. Był motyw powstania styczniowego. Grupa ma pomysły na edukację. Dla ochrony lasu grupa powinna powołać założenie krajobrazowo- urbanistyczne i wpisać je do rejestru zabytków. Fundacja Mieczysława Fogga robi koncerty muzyki retro. Mieszkają tutaj potomkowie Fogga i ją jurorami. Grupa już uzyskała pozwolenie potomków Fogga i złożyli wniosek do konserwatora zabytków. Grupa czeka na opinię konserwatora, czy się tym zajmie. Poprosić o treść wniosku.,
 • kontakt P. Linca – Leśna Polana,
 • temat Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – do zapoznania się przez grupę. Akt prawa miejscowego stoi wyżej niż PUL.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny