Rekomendacje dla OTOP Białołęka – w projekcie jako One Ring Białołęka (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

[One Ring Białołęka]

I. OTOP Białołęka (w projekcie jako One Ring Białołęka)

A. Łąki podmokłe graniczące z rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi. Rezerwat Puszcza Słupecka.

1.Problem spadku jakości poziomu wód powierzchniowych i gruntowych i ochrony otuliny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • badania przyrodnicze – botanika, ornitologia, entomologia- motyle, chiropterologia, hydrologia;
 • wyniki badań IMGW, WIOŚ;
 • uwzględnienie praw własności działek.

2. Problem wkraczającej zabudowy w otulinę rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi od strony ulicy Rajgrasowej

Propozycje:

 • badania przyrodnicze;
 • zawnioskowanie do RDOŚ o tryb rewizji Planu ochrony rezerwatu;
 • wypunktowanie dla RDOŚ zagrożeń i wpisanie ich do Planu ochrony rezerwatu;
 • monitoring procedowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i aktywny udział w jego tworzeniu.

3. Wysuszanie rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • działania ochrony czynnej poprzez rozmowy z RDOŚ i wykorzystanie środków RDOŚ na małą retencję (zastawki), środków na realizację zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego – potrzebne rozpoznanie prawne.

4. Brak badań przyrodniczych dla otuliny rezerwatu

Propozycje:

 • złożenie wniosku o realizację zadań publicznych z puli środków na zadania związane z ekologią i ochroną zwierząt;
 • rozmowy z RDOŚ, ogłoszenie przetargu przez RDOŚ na badania pod kątem aktualizacji Planu ochrony rezerwatu;
 • inne środki publiczne i unijne np. LIFE+ (przy współpracy z doświadczonymi organizacjami – OTOP, KP).

5. Objęcie użytkiem ekologicznym przez Dzielnicę

Propozycje:

 • rozpoznanie uwarunkowań prawnych ze względu na stan prawny działek. Zabezpieczenie przez przekształceniem;
 • potrzebne badania i rozpoznanie adwersarzy, mogących odwołać się od decyzji ustanawiającej użytek.

6. Prace nad nowym studium ale są plany reformy przepisów planistycznych

Propozycje:

 • Monitoring procedowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i aktywny udział w jego tworzeniu.

7. Podział gruntu na kilkadziesiąt działek

Propozycje:

 • rozpoznanie właścicieli w Wydziale Ksiąg Wieczystych miejscowego Sądu Rejonowego – może być problem z dostępem do informacji wrażliwych. Próba zdobycia informacji z urzędu np. Dzielnicy;
 • ocena sytuacji, możliwość wykupienia ze środków unijnych przy wsparciu dużych organizacji (OTOP, KP).

8. Mieszkańcy ulicy Rajgrasowej chcą ładne widoki ale nie komary i kleszcze

Propozycje:

 • ulotka rozkładówka OTOPu – edukacyjno informacyjna na temat rezerwatu, zagrożeń, wartości przyrodniczych, mechanizmów wpłynięcia na przyszłość rezerwatu i otuliny.

B. Tereny leśne rezerwatu Łęgi Czarnej strugi i lasy przylegające do granic rezerwatu

1.Ciek wodny z bobrami i nielegalna rozbiórka tam

Propozycje:

 • fotopułapka założona w pasie drogowym drogi publicznej;
 • fotopułapka założona przez OTOP w celu monitoringu ptaków przy tamie bobra (w uzgodnieniu z PGL LP).

2. Gatunki inwazyjne – nawłoć kanadyjska

Propozycje:

 • weryfikacja Planu ochrony rezerwatu pod kątem zwalczania gatunków inwazyjnych;
 • ocena wpływu zrębów planowanych i zrealizowanych) na rozprzestrzenianie się nawłoci kanadyjskiej;
 • rewizja Planu ochrony rezerwatu, w celu zamieszczenia zapisów ochrony czynnej zwalczania nawłoci kanadyjskiej.

3. Małe zaangażowanie RDOŚ w monitoring rezerwatu

Propozycje:

 • rozmowy OTOP z RDOŚ – współpraca w zakresie okresowego (wspólnego) monitoringu, zakres monitoringu, podział zadań, pozwolenia na wejście do rezerwatu;
 • rozmowy z WIOŚ lub innym podmiotem realizującym ustawowe zadania z zakresu hydrologii. Podjęcie przez OTOP współpracy;
 • wciągniecie RDOŚ w działania angażujące inne podmioty;
 • zawnioskowanie do RDOŚ o wszystkie dokumenty wraz z załącznikami dotyczące wydanych przez Dyrektora uzgodnień dla projektów planistycznych wymienionych w art. 13, ust 3a i 3b ustawy o ochronie przyrody. Cel – określenie tendencji, powoływanie się na przykłady z przeszłości przy obecnych i przyszłych rozmowach z RDOŚ.

4. Zanieczyszczenie światłem

Propozycje:

 • badania chiropterologiczne, powtarzane, przynajmniej kilkuletnie;
 • odszukanie publikacji naukowych, danych historycznych dotyczących chiropterofauny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi.

5. Polityka miasta służąca zasypywaniu otuliny rezerwatu pod budowę. Ryzyko likwidacji rezerwatu

Propozycje:

 • odnalezienie uwarunkowań w prawie unijnym dla ocen oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie skargi na etapie realnego ryzyka zniszczenia otuliny poprzez zabudowę i wysuszenie.

6. Punkty monitoringowe WIOŚ przy wypływach z cieków

Propozycje:

 • zdobycie informacji od WIOŚ na temat lokalizacji punktów monitoringowych GIOŚ dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zdobycie wyników badań wieloletnich;
 • określenie tendencji i szukanie negatywnej tendencji w dokumentach jako dowód obiektywny.

7. Weryfikacja Planu ochrony rezerwatu

Propozycje:

 • sprawdzenie wszystkich przedmiotów ochrony, działań ochrony czynnej, zakazów;
 • ocena możliwej modyfikacji planu ochrony o nowe zapisy dotyczące ochrony wód;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących ścisłych granic rezerwatu tak sformułowanych, żeby były zależne od jakości otuliny rezerwatu i zagrożeń tam zidentyfikowanych.

8. Weryfikacja wielkopowierzchniowych rębni pod kątem ochrony rezerwatu

Propozycje:

 • sprawdzenie, czy zręby na łęgach sąsiadujących z rezerwatem mają wpływ na stan wód w rezerwacie;
 • opinia hydrologa, ocena rzeźby terenu, hipsometria, zobrazowania Lidar.

9. Odnowienie sosną po wycięciu grądu

Propozycje:

 • sprawdzenie w danych archiwalnych BDL, czy przed podjęciem zrębów i odnowienia ich sosną, na obszarach tych rosły lasy mieszane;
 • uzyskanie opinii leśnika pod kątem gleb, zastosowanego odnowienia zgodnie w zgodzie z siedliskiem;
 • postulat do leśników – żadnych zrębów wielopowierzchniowych, zwłaszcza na glebach hydrogeniczych i przejściowych. Argumenty: przygotowanie zestawienia z innymi lasami aglomeracji i uzyskanie wyniku wskazującego na wyjątkowość tego miejsca.

10. Powiększenie rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi

Propozycje:

 • gospodarka wodna jako klucz do ochrony i powiększenia rezerwatu;
 • potrzebne badania, ocena ryzyka dla istnienia rezerwatu w związku z planowaną zabudową i osuszaniem i zrębami wielkopowierzchniowymi na glebach hydrogrenicznych i przejściowych;
 • bezpośredni udział OTOP, uzyskanie opinii Lasów Państwowych, kupno działek z funduszy UE. Projekt kilkuletni podzielony na etapy.

11. Mapy cyfrowe – wstępna ocena warunków hydrologicznych

Propozycje:

 • przy wykorzystaniu danych Wód Polskich dotyczących rozmieszczenia zbiorników wodnych, systemów melioracyjnych, wykorzystując wyniki projektów przeciwdziałania suszy dla zlewni Wisły, przy wykorzystaniu dostępnych darmowych danych (hipsometria, zdjęcia LIDAR), danych WIOŚ- wstępnie ocenić kierunki dalszych działań dla rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi w zakresie ochrony samego rezerwatu jak i terenów mających wpływ na jego utrzymanie w niepogorszonym stanie.

12. Możliwość połączenia rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi i rezerwatu Puszcza Słupecka

Propozycje:

 • odnalezienie zbieżności lub wspólnych wartości w celach ochrony zapisanych w Planach ochrony tych rezerwatów. Identyfikacja tych zbieżności i procedowanie połączenia rezerwatów na logicznych argumentach.

13. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Propozycje:

 • sprawdzenie treści uchwały powołującej OCHK zwłaszcza pod kątem celów dla których tworzy się OCHK: korytarzy ekologicznych, krajobrazu, zróżnicowania ekosystemów. Ponadto: ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów i listę zakazów z art. 24 ust 1 uop.;
 • zawnioskowanie do RDOŚ i miejscowych urzędów o wszelkie dokumenty wraz z załącznikami, dotyczące postępowań administracyjnych mających związek z katalogiem zakazów wymienionym w art 24. ust. 1 uop.;
 • zawnioskowanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o informacje (w formie danych przestrzennych) dotyczące lokalizacji: stref ochrony krajobrazu stanowiących przedpola ekspozycji, osi widokowych, punktów widokowych i obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną. Zawnioskowanie również o listę zakazów obowiązujących w danej strefie.

C. Osiedle domków jednorodzinnych Buchnik

1. Korytarz ekologiczny łączący się Kampinoskim Parkiem Narodowym

Propozycje:

 • weryfikacja granic korytarzy ekologicznych na mapie korytarzy ekologicznych GDOŚ i porównanie z lokalizacją i przebiegiem korytarzy ekologicznych OCHK.

2. Dąbrowy i grądy nad Kanałem Henrykowskim

Propozycje:

 • weryfikacja z BDL i w RDOŚ lokalizacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Wytypowanie fitocenoz o słabym stanie zachowania, np. ze względu na gatunki inwazyjne, pinetyzację, obniżenie poziomu wód gruntowych;
 • ocena wyjątkowości grądów w skali aglomeracji warszawskiej. Odnalezienie wartości przyrodniczych odróżniających od innych lasów: wiek lasu, drzewa dziuplaste, obecność pachnicy dębowej, struktura pionowa lasu, ocena jakości zbiorowiska roślinnego, odszukanie kwaśnej dąbrowy. Zebrać dane monitoringowe OTOP dla tego obszaru i przygotować raport;
 • dla lasu prywatnego ocenić możliwość kupna ze środków UE, rozpoznanie właściciela w Księgach Wieczystych- próba ze strony OTOP podjęcia rozmów z właścicielem o bezpłatnym przekazaniu gruntów leśnych lub dzierżawie.

3. Status lasów prywatnych. Rozmowy z Lasami Miejskimi Warszawy

 • rozpoznanie właścicieli w Wydziale Ksiąg Wieczystych miejscowego Sądu Rejonowego – może być problem z dostępem do informacji wrażliwych. Próba zdobycia informacji z urzędu np. dzielnicy;
 • ocena sytuacji, możliwość wykupienia ze środków unijnych przy wsparciu dużych organizacji (OTOP, KP);
 • podjęcie rozmów z Lasami Miejskimi Warszawy na temat jakości lasów prywatnych i możliwego dalszego postępowania z nimi w najbliższej przyszłości pod kątem wykupienia lub przynajmniej wykonania badań przyrodniczych.

4. Utworzenie parku rzecznego

Propozycje:

 • rozpoznanie uwarunkowań i doświadczeń jakie zdobyli mieszkańcy powołując Park rzeczny Wilga w Krakowie. Adaptacja zastosowanych tam rozwiązań i powołanie parku rzecznego.

5. Zachowanie ciągłości przyrodniczej pomiędzy lasami wokół osiedla Buchnik a lasami Otomowskimi

Propozycje:

 • realizacja poprzez opracowanie strategii współpracy z Lasami Miejskim Warszawy, kupno gruntów, badania przyrodnicze i rozmowy z RDOŚ nad nowymi formami ochrony przyrody, rozszerzeniem istniejących form ochrony przyrody.

6. Kępa Tarchomińska, która powinna być w OCHK

Propozycje:

 • podjęcie rozmów z RDOŚ, uzyskanie opinii, wypracowanie ścieżki razem z RDOŚ do osiągnięcia rezultatu.

7. Powołanie parku miejskiego

Propozycje:

 • analiza strategii rozwoju miasta pod kątem argumentów za wykupem działek;
 • przy wsparciu OTOP i innych organizacji, należy odnaleźć środki unijne i wykupić działki.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Rozlewisko:

 • mało wody,
 • ulica Rajgrasowa przylegająca do rozlewisk. Zabudowa wkraczająca. Teren otwarty- rozlewiska- zagrożony,
 • odpompowywanie wody,
 • WZ,
 • nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 • jest studium – jest dopuszczalna zabudowa na tereny komunalne- np. szkoła,
 • nie znają badań przyrodniczych. Trudno jest przeforsować badania w gminie,
 • jedno z najcenniejszych w Warszawie. To teren miasta,
 • szansa że Dzielnica obejmie użytkiem ekologicznym
 • jest to otulina rezerwatu,
 • studium mają, pracują nad nowym studium (będzie we wrześniu/ grudniu),
 • plany reformy dokumentów planistycznych – miasto może nie będzie chciało się podjąć przygotowania studium,
 • są żurawie,
 • sprawdzić hipsometrię i badania,
 • kilkadziesiąt działek- mikropaski,
 • atrakcyjne miejsce dla obecnych mieszkańców, nie chcą komarów, kleszczy.

Las – sąsiedztwo rez. Łęgi Czarnej strugi. Dalej na północ rezerwat Puszcza Słupecka:

 • ciek wodny z bobrami,
 • ktoś rozbiera tamę,
 • rdoś nie reaguje,
 • rdoś raz w roku odwiedza rezerwat i nie mają siły na nic więcej – mało zaangażowany,
 • nawłoć przy drodze do rezerwatu,
 • presja miasta na rezerwat Łęgi Czarnej strugi,
 • nie ma miejscowych planów,
 • tereny mokradłowe są zasypywane, również w otulinie rezerwatu,
 • konflikt polega na zagrożeniu zabudową – zanieczyszczenie światłem, hałasem,
 • polityka miasta będzie służyła osuszeniu okolicznych gruntów pod zabudowę i tym samym rezerwatu i późniejszej likwidacji rezerwatu,
 • w okolicy zanikają stawy z XIX w.,
 • pytanie o punkty monitoringowe WIOŚ przy wypływach z cieków – do określenia tendencji, można wyłapać spadek poziomu wód. Czy jest powierzchnia badawcza wód gruntowych. Szukanie dowodów na zły trend w gotowych materiałach,
 • temat spadku poziomu wód gruntowych w Warszawie jest znany powszechnie,
 • rezerwat ma swój plan ochrony – sprawdzić co jest zapisane,
 • zręby na łęgach – rębnia Ib lub inna – ogrodzone. Wielkopowierzchniowe,
 • czy gospodarują tymi łęgami zgodnie ze sztuką,
 • odnawiają pod przyszły grąd,
 • czy sadzili sosnę na siedlisku lasowym. Trzeba sprawdzić typ gleby. To nie jedyne kryterium,
 • postulat- ograniczenie zrębów wielkopowierzchniowych, sprawdzić czy są zaplanowane, sprawdzić zgodność z siedliskiem (glebą), żadnych rębni wokół rezerwatu,
 • to miejsce jest cenniejsze niż typowe lasy sosnowe wokół Warszawy- należy się inna gospodarka leśna- oszczędna,
 • postulat formy ochrony przyrody, powiększenia rezerwatu. Najcenniejsze tereny podmokłe. W rezerwacie i wokół niego. Kluczem do ochrony tych terenów jest gospodarka wodna,
 • co jest przedmiotem ochrony rezerwatu,
 • sprawdzić system rowów melioracyjnych, hipsometria, badania poziomu wód,
 • sprawdzić dane WIOŚ, hydrologiczne,
 • lidarowe zdjęcia – rowy melioracyjne, plan ochrony rezerwatu,
 • plan zagospodarowania- czemu nikt nie chce tego podjąć. W Warszawie miejscowe plany są procedowane 16 lat. różne elementy grają rolę. W mętnej wodzie łatwiej łapie się kopertówki. Bezwład urzędniczy. Zatwierdzenie planu to narażenie się komuś. Więc lepiej się nie wychylać,
 • rezerwaty mogłyby być razem połączone- sprawdzić przedmioty ochrony, plany ochrony do modyfikacji czy możliwe?,
 • jest jeszcze rezerwat Czarna struga – na łące,
 • są inne formy ochrony przyrody – W OCHK ale nie działa.

Buchnik:

 • między główną zabudową miasta a Wisłą,
 • korytarz ekologiczny który sięga do Kampinosu a z drugiej strony po Zalew Zegrzyński- połączenie z lasem Jabłonowskim, Otomowskim, Legionowskim,
 • występują dąbrowy (grądu?), sporo dębów. Duże fragmenty dąbrowy nad Kanałem Henrykowskim,
 • jest Wisła, rezerwat Ławica Kełpińskiego, dalej na zachód Puszcza Kampinoska,
 • jest Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • status lasów – tereny prywatne (geoportal),
 • cenny fragment między Wisłą a Kanałem Henrykowskim,
 • park rzeczny – (w mieście parki kieszonkowe – adaptacja dla Zielone Wrzosy- Toruń), jako marketingowe,
 • te lasy są wyjątkowe w skali warszawskiej. Są małe fragmenty dąbrowy ale tu są największe,
 • zidentyfikować te grądy, zidentyfikować lasy prywatne,
 • drzewa dziuplaste, pachnica dębowa do weryfikacji,
 • sprawdzić ilu było ekspertów z projektu,
 • liczą tutaj ptaki jako OTOP,
 • grupa ma ornitologa z projektu,
 • grądy Adam Bohdan zlecić pachnicę – Buchnik, szybko- po rozmowie telefonicznej jednak nie,
 • stare graby, dęby, były łąki zalewowe (wzmocniono wały, były wsie holenderskie, w okresie międzywojennym przestano wykorzystywać te tereny zalewowo),
 • las prywatny, cenny las przyrodniczy, do kogo wnioskować o pozwolenie,
 • lasy miejskie w wawie to są prywatne ale nadzór leśny sprawuje Lasy Miejskie Warszawy. Właściciele (przejmowane przez zasiedzenie), bywają tereny o nieuregulowanym statusie. Przejść się do Gminy Jabłonna i dowiedzieć się,
 • partnerem do rozmów są Lasy Miejskie – potrzebna mapa,
 • Gmina Jabłonna i Miasto Warszawa – granica administracyjna – płot,
 • pozostawiono stare drzewa, pojedyncze dęby, martwe drewno,
 • sprawdzić czy występuje kwaśna dąbrowa,
 • postulat grupy: dla zachowania ciągłości powinien zostać Buchnik > lasy Otomowskie,
 • postulat grupy: Kępa Tarchomińska powinna być Obszarem Chronionego Krajobrazu,
 • w planach miejscowych jest przewidziane 12,5 miliona ludzi – dla tylu jest przewidziany teren pod zabudowę,
 • znaleźć pieniądze i wykupić od właścicieli działki – utworzyć park miejski,
 • argumenty dla władz lokalnych za wykupem są w strategii rozwoju miasta,
 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym – nowelizacja zmusza gminy do zrobienia planu miejscowego. Jak nie ma miejscowego planu zagospodarowania to się wydaje Warunki Zabudowy (WZ).

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny