KOMENTARZE DO NOWEGO PUL NADLEŚNICTWA ZAWADZKIE NA LATA 2023- 2032 [24 listopada 2022]

[24 listopada 2022]

[Inicjatywa Lasy Lublinieckie]

KOMENTARZE DO PROJEKTU NOWEGO PUL NADLEŚNICTWA ZAWADZKIE na lata 2023- 2032

Komentarze dotyczą następujących kwestii:

 • projektowane rezerwaty o których mowa w POP i dalsze procedowanie w celu ich ustanowienie. Zawnioskowanie do RDOŚ o Kartę informacyjną rezerwatów. Sprawdzić czy temat projektowanych rezerwatów jest procedowany i co stoi na przeszkodzie;
 • wnioskowanie do RDOŚ o lokalizację pachnicy dębowej;
 • powołanie w lipcu 2022 r. obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwii – sprawdzić PZO;
 • działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwii – czy leśnicy w nowym PUL respektują działania ochronne dotyczące rębni złożonych z długim i bardzo długim okresem odnowienia dla grądów. Jest lista wydzieleń z tym działaniem ochronnym i można to sprawdzić w projekcie nowego PUL;
 • działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwii – sprawdzenie, czy na już wykonanych zrębach nie ma gatunków inwazyjnych i obcych geograficznie. Jeśli są, to czy w wydzieleniach objętych działaniem ochronnym usuwania z podszytu gatunków obcych;
 • działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej – sprawdzić, czy ochrona zachowawcza dla łęgów (jest lista wydzieleń) jest respektowana w nowym PULu;
 • w POP jest lista gatunków bez odstępstw od zakazów przy realizacji gospodarki leśnej. Sprawdzić nową listę gatunków bez odstępstw i wnieść postulat uzupełnienia listy w POP, jeśli będzie potrzeba;
 • gatunki z Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej mają swoje zalecenia ochronne wymienione w Podręcznikach ochrony siedlisk i gatunków. Postulat zamieszczania w POP zapisu o obligatoryjnym stosowaniu przez leśniczych, Poradników przy planowaniu prac leśnych;
 • przy liście gatunków chronionych powinny zawsze być obecne zalecenia ochronne zaczerpnięte z Poradników ochrony siedlisk i gatunków;
 • ochrona dzięcioła czarnego jest opisana jako ochrona starych drzewostanów oraz drzew starych martwych i obumierających. Pilnować tego zapisu poprzez nasłuchy dzięcioła zimą przy użyciu np. dyktafonu (miejsca żerowania) i nasłuchy + wabienie wiosną (miejsca lęgowe). Korzystać z Poradników GIOŚ do monitoringu ptaków lęgowych;
 • ochrona dzięcioł średniego jest opisana jako ochrona drzewostanów dębowych w wieku powyżej 80 lat. Jest to zapis z Poradnika ochrony siedlisk i gatunków. Szukajcie dzięcioła średniego, zawioskujcie do leśników o jego lokalizacje i sprawdźcie pozostałe zapisy POP w których może być lista wydzieleń, w których stwierdzono lęgi/ obserwację. Postulujcie w takcie trwania PUL o ochronę starych drzewostanów dębowych w oparciu o te zapisy POP;
 • ochrona muchołówki białoszyjej – wszystkie lasy z muchołówką białoszyją powinny być bez rębni gniazdowych;
 • ochrona pachnicy dębowej – znane stanowiska powinny być zweryfikowane. Sprawdźcie, czy w POP jest lokalizacja wydzieleń z pachnicą dębową i czy jest jakieś przełożenie na zaprojektowane prace gospodarcze w opisach taksacyjnych;
 • szukajcie gatunków strefowych: bieli, bocian czarny, kania czarna, ruda, rybołów, sokół wędrowny, sóweczka, włochatka, wilk. W POP jest napisane że notowano te gatunki ale na dzień dzisiejszy sytuacja wymaga potwierdzenia ich miejsc gniazdowania i rozrodu a następnie ustalenia stref. To zadanie dla was;
 • grądów jest bardzo mało – postulat pozostawienia ich bez ingerencji, chyba że są gatunki obce geograficznie lub w PZO są inne zapisy;
 • ochrona grądów w POP, ma polegać na rębniach złożonych ze średnim i długim okresem odnowienia. Postulat rębni IVD z 60 okresem odnowienia;
 • na stronie 144 i 146 jest błąd. Temat dotyczy kwaśnej dąbrowy (144) i borów bagiennych (146) ale pojawia się zdanie o łęgach bez kontekstu i powiązania z tematem;
 • ochrona kwaśnych dąbrów w POP to wyłączenie z użytkowania najcenniejszych i najlepiej zachowanych płatów .Sprawdzić w opisach taksacyjnych, czy faktycznie są wyłączone z użytkowania i czy są to tylko siedliska o doskonałym stanie zachowania 'A’, czy też 'B’;
 • ochrona borów bagiennych w POP to wskazanie na potrzebę uzgodnienia z wykonawcą PULu (Nadleśnictwo) braku wskazań gospodarczych. Sprawdzić czy te uzgodnienia przebiegły pomyślnie;
 • ochrona łęgów w POP to wyłączenie z użytkowania szczególnie cennych płatów. Sprawdzić w opisach taksacyjnych, czy łęgi w stanie zachowania 'A’ i 'B’ są faktycznie bez wskazówek gospodarczych;
 • ochrona łęgów w POP to rębnie złożone ze średnim i długim okresem odnowienia. Sprawdzić w opisach taksacyjnych czy rzeczywiście tak jest. Zawnioskować o szczegóły dotyczące długości okresu odnowienia. Minimum powinno być 40 lat;
 • ochrona łęgów w POP to pozostawienie bez ingerencji minimum 4 ha siedliska. Sprawdzić, jakie były podstawy do propozycji 4 ha i czy te podstawy są oparte o stan zachowania 'A’ i 'B’.;
 • w POP jest lista 146 drzew cennych, najczęściej o rozmiarach pomnikowych. Wykorzystać listę tych drzew do projektowania pomników przyrody. Zapoznać się z tymi drzewami w terenie i nawiązać współpracę z leśnikami oraz gminą poprzez argument obecności 'listy drzew cennych w POP PULu Nadleśnictwa’;
 • w nadleśnictwie Zawadzkie jest 91 % sosny w lasach. Ze względu na mały udział liściastych postulat ograniczenia do minimum gospodarki leśnej w drzewostanach liściastych – grądy, łegi;
 • w POP jest wzmianka, ze odmładzanie (juwenalizacja) to degeneracja lasu w wyniku utrzymywaniu drzewostanu w młodym stadium rozwojowym poprzez cykliczne rębnie. To ważny argument za podwyższeniem wieku rębności dla liściastych o 10- 20 lat. W szczególności grądowe o 20 lat i olcha o 10- 20 lat.;
 • w POP jest podany jeden z głównych kierunków działań w gospodarce leśnej: zwiększenie różnorodności biologicznej i zróżnicowania genetycznego kształtującego naturalną odporność lasów. W leśnictwie selekcjonuje się drzewa poprzez dobór sztuczny, który może wypaczać zróżnicowanie genetyczne. Postulat pozostawienia wszystkich drzew biocenotycznych i aspirujących do bycia biocenotycznymi. Postulat selekcji w doborze sztucznym poprzez pozostawienie w czyszczeniach i trzebieżach drzew aspirujących do bycia biocenotycznymi/ z wadami drewna/ o nietypowym pokroju/ przystosowaniu się do niekorzystnych warunków siedliskowych/ wyjątkowej przeżywalności pomimo obecnych deformacji pnia i jego wad lub silnej konkurencji;
 • w POP jest mowa o kształtowania stref ekotonowych. Wytypujcie takie strefy ekotonowe o wyjątkowych walorach przyrodniczych (wiosną). Ponadto w POP jest mowa o pozostawieniu drugiego piętra lasu (liściastego), które jest dobrze zachowane. Postulat wycinki gatunków gatunków drzew, w kierunku renaturalizacji grądów, wsparcia drugiego piętra grądowego, jednocześnie bez wykonywania sztucznych nasadzeń. Spróbujcie sami wytypować takie lasy- potrzebny QGIS lub interaktywna mapa w ArcGIS Online;
 • Postulat pozostawienia wszystkich drzew biocenotycznych i aspirujących do bycia biocenotycznymi. Postulat selekcji w doborze sztucznym poprzez pozostawienie w czyszczeniach i trzebieżach drzew aspirujących do bycia biocenotycznymi/ z wadami drewna/ o nietypowym pokroju/ przystosowaniu się do niekorzystnych warunków siedliskowych/ wyjątkowej przeżywalności pomimo obecnych deformacji pnia i jego wad lub silnej konkurencji;
 • leśnicy gromadzą dane o stanie obiektów przyrodniczych (gatunki, gniazda, nory). Leśniczy raz w roku, pod koniec roku wysyła do nadleśnictwa notatkę z wykonanych obserwacji przyrodniczych. Zawnioskujcie o te notatki dla ostatnich 3 lat z zastrzeżeniem informacji wrażliwych nie podlegających upublicznieniu;
 • w POP jest wyraźny zapis o potrzebie pozostawienia wszystkich drzew dziuplastych. Podkreślcie to w postulatach, żeby otrzymać odpowiedź w ramach konsultacji nowego PULu i tym samym wzmocnić ten zapis;
 • w POP jest mowa o „nieumyślnym” wycięciu drzew dziuplastych i numerze telefonu dla osób „postronnych”, które to stwierdziły. Faktycznie to służy rzecznikowi prasowemu nadleśnictwa i RDLP w celu wydania stosownego komunikatu i złagodzenia negatywnego odbioru w społeczeństwie;
 • na stronie 235 POP jest lista przewidywanych negatywnych oddziaływań zapisów projektu PUL i propozycje działań minimalizujących ten wpływ, przepisanych z PONŚ. Dla siedlisk jest tylko mowa o grądzie- trochę mało, bo są jeszcze łęgi i inne siedliska;
 • w POP są zapisy dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia gatunków ptaków strefowych. Szukajcie tych gatunków i twórzcie strefy ochrony.

POP_NTG_Zawadzkie_KOMENTARZE AG

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny