UWAGI DO PROJEKTU PUL NADLEŚNICTWA GARWOLIN [4 maja 2023]

[4 maja 2023]

[Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka]

Poniżej znajduje się lista uwag do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Garwolin, przygotowana w odpowiedzi na waszą prośbę o wsparcie.

1. Siedliska Natura 2000 stan zachowania A i B – wyłączyć z gospodarowania.

Najlepiej zachowane fitocenozy zinwentaryzowane jako zbiorowiska w stanie zachowania A i B, wnioskujemy o wyłączenie z gospodarowania. Stabilne, odporne i trwałe siedliska przyrodnicze Natura 2000, są warte zachowanie w ich naturalnym tempie dynamiki, na obszarze, gdzie dominują lite drzewostany sosnowe. Deklaracja wykonawcy PUL na NTG o wyłączeniu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, podtrzymujemy jako zasadną.

2. Lasy społeczne – zachowanie krajobrazu leśnego z rębnią IVd, kosztem mniejszej udatności odnowienia sztucznego.

Zgodnie z paragrafem 2, pkt. 8 zarządzenia 58- określa się cel planowanej gospodarki leśnej, którym jest zachowanie krajobrazu leśnego i jego estetyki. Zastosowanie rębni innych niż IVd lub V prowadzi do zaburzenia krajobrazu leśnego. Wnioskujemy o dopuszczenie mniejszej udatności odnowienia sztucznego i naturalnego kosztem dopuszczenia naturalnych procesów selekcji materiału szkółkarskiego z korzyścią dla zachowania zwartości szaty leśnej, krajobrazu leśnego i braku otwartych przestrzeni. Wnioskujemy o ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej powierzchni gniazd zrębowych i luk w drzewostanie do typowej dla rębni Va, Vb lub dla rębni IVD z opisem sposobu jej wykonania, np.: pozyskanie cięciami pojedynczymi lub grupowymi do 10 % zapasu w aktualnym PUL, kosztem sosny, w kierunku przebudowy drzewostanu lub spowolnionej wymiany pokoleń. Promowanie odnowienia naturalnego w ciągłej osłonie drzewostanu bez cięć uprzątających z dopuszczeniem pielęgnacji młodnika. Prosimy o fachowe dopracowanie/udoskonalenie powyższego wniosku zgodnie z zasadami ekologii lasu i zasadami hodowli lasu.

3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko – oddziaływanie na ludzi „0”. Brak kryteriów.

W PONŚ oddziaływanie na ludność zostało określone parametrem „0”. Przy czym wykonawca PUL w trakcie NTG, na prośbę strony społecznej nie przedstawił kryteriów takiej diagnozy. Taki zapis w PONŚ może prowadzić do sporów społecznych w następnym dziesięcioleciu. Wnioskujemy o ponowną analizę kryterium oddziaływania PUL na ludność, pod kątem dynamiki i kierunku zmieniających się oczekiwań społecznych.

4. Konsultacje lasów HCVF 6

Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji publicznych rozmieszczenia obszarów HCVF 6 w trakcie opracowywania i zatwierdzania PUL, co jest wymagane przez Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Niewykonane konsultacji rozmieszczenia HCVF 6 może prowadzić do wniesienia niezgodności przez CAB podczas audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM u posiadacza certyfikatu.

5. HCVF 3.2 w nadleśnictwie Garwolin

Wnioskujemy o zakwalifikowanie wydzieleń spełniających wymogi dokumentu Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce, do odpowiedniej kategorii HCVF 3.2. Dostępne publicznie dane wskazują, że w nadleśnictwie Garwolin nie ma obszarów HCVF 3.2

6. HCVF 1.2 w nadleśnictwie Garwolin

Wnioskujemy o zakwalifikowanie wydzieleń spełniających wymogi dokumentu Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce, do odpowiedniej kategorii HCVF 1.2. – ostoje zagrożonych i ginących gatunków. Informacje o rozmieszczeniu obszarów HCVF 1.2 są danymi wrażliwymi, stąd nie są udostępnione publicznie i strona społeczna nie dysponuje wiedzą o ich rozmieszczeniu.

7. Sosna w stanie N1, N2 bez porażenia jemiołą rozpierzchłą (stan uszkodzeń biotycznych 0%) do zwiększenia wieku rębności o 20 lat.

Wnioskujemy o zwiększenie wieku rębności dla kilku wydzieleń w celu przeprowadzenia badań nad stabilnością i trwałością drzewostanów sosnowych pod kątem presji związanej ze zmianami klimatu oraz jemioły rozpierzchłej. Wnioskujemy o wykonanie tego poprzez włączenie kilku wydzieleń do Gospodarstwa specjalnego ze względu na cele naukowe. Prosimy o fachowe dopracowanie/udoskonalenie powyższego wniosku zgodnie z zasadami ekologii lasu i zasadami hodowli lasu.

8. Zwiększenie wieku rębności o 20 lat dla drzewostanów liściastych mieszanych, grądowych.

Wszystkie drzewostany mieszane z udziałem w drzewostanie właściwym lub/ oraz w drugim piętrze lasu, drzew liściastych lasotwórczych powyżej 40 %- wnioskujemy o zwiększenie wieku rębności o 20 lat. Prosimy o fachowe dopracowanie/udoskonalenie powyższego wniosku zgodnie z zasadami ekologii lasu i zasadami hodowli lasu.

9. Zwiększenie wieku rębności o 50 lat dla występujących pojedynczo i miejscowo w wydzieleniu gatunków liściastych (trzebieże)

Wnioskujemy o zwiększenie wieku rębności o 50 lat dla wszystkich domieszkowo występujących drzew liściastych grupowo lub pojedynczo (MJS) w drzewostanach sosnowych, jako przyszłe biogrupy lub kępy biocenotyczne. Prosimy o fachowe dopracowanie/udoskonalenie powyższego wniosku zgodnie z zasadami ekologii lasu i zasadami hodowli lasu.

10. Rewizja lasów ochronnych – wpisanie ograniczeń do poszczególnych lasów ochronnych w stanie zachowanie N1, N2 w tym dla lasów ochronnych wodochronnych.

Wnioskujemy o wykonanie na poziomie samorządowym oraz przy współpracy ze stroną społeczną, rewizji lasów ochronnych a zwłaszcza o rewizję czynności gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. Wnioskujemy o dookreślenie szczegółowych zasad gospodarowania dla poszczególnych wydzieleń stanowiących lasy ochronne, zgodnie z wytycznymi powyższego rozporządzenia.

11. Mapa roślinności potencjalnej Matuszkiewicza – opracowania dostępne na BDL – zbiorowiska rzeczywiste i zastępcze. Wybór najcenniejszych zbiorowisk i włączenie do obszarów RSA.

Wnioskujemy o analizę zbiorowisk roślinnych rzeczywistych poprzez wybór najbardziej reprezentatywnych dla obszaru nadleśnictwa i włączenie ich do obszarów RSA (lasy referencyjne), według kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Wnioskujemy o wykonanie shadow list obszarów proponowanych jako RSA.

12. Dostosowanie zabiegów hodowlanych do potrzeb zbiorowisk roślinnych. Cel hodowlany- wspieranie zbiorowisk roślinnych odrzuconych z shadow list obszarów RSA w trakcie ich projektowania i zatwierdzania.

Wnioskujemy o dostosowanie celu hodowlanego do potrzeb dynamiki i tempa naturalnych procesów zbiorowisk roślinnych, które charakteryzują się najlepszą stabilnością i trwałością fitocenozy, które jednak nie zakwalifikowały się do obszarów RSA. Wnioskujemy o rezygnację w powyższych zbiorowiskach roślinnych z pędzenia drzewostanu i doboru sztucznego. Prosimy o fachowe dopracowanie/udoskonalenie powyższego wniosku zgodnie z zasadami ekologii lasu i zasadami hodowli lasu.

13. Małe płaty starodrzewia do ochrony, np. w strefach ochrony ostoi, przy ciekach, zagłębieniach terenu, parowach, dolinkach itp.

Wnioskujemy o zachowanie odpornych, trwałych i stabilnych małych fragmentów starodrzewia sosnowego oraz mieszanego, do granic wydzieleń leśnych bądź do granic mikrosiedlisk (poniżej 50 % wydzielenia leśnego), poprzez wybór odpowiednich drzewostanów charakteryzujących się dostateczną odpornością, trwałością i stabilnością. Wnioskujemy o wykonanie listy takich płatów w oparciu o obserwacje, znajomość terenu i wnioski leśniczych.

14. HCVF 2.0 w nadleśnictwie Garwolin

Wnioskujemy o kwalifikację lasów nadleśnictwa Garwolin do kategorii HCVF 2.0. Wnioskujemy o wprowadzenie wytycznych dla obszarów HCVF 2.0 wyartykułowanych w dokumencie Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce:

– wprowadzenie modyfikacji gospodarki leśnej poprzez kontrolę wpływu gospodarki leśnej na zachowanie drzewostanów lasów mieszanych, zachowanie starodrzewi i określenie szczegółowych zasad gospodarowania lasami ochronnymi w sposób i zakresie opisanym we wcześniejszych uwagach.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny