WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DALSZEGO DZIAŁANIA W SPRAWIE ODRZUCENIA PETYCJI PRZEZ NADLEŚNICTWO [19 maja 2023]

[19 maja 2023]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Wskazówki dotyczące dalszego działania w sprawie odrzucenia petycji przez nadleśnictwo

Poprosiliście o wskazówki odnośnie pisemnej odpowiedzi Nadleśnictwa Chojnów z dnia 22 lutego 2022 r. na petycję z dnia 7 grudnia 2022 r.

Stwierdzenie leśników: „Wniosek zawarty w petycji został przez nadleśniczego przyjęty i zostanie rozpatrzony w trakcie prac nad nowym Planem Urządzenia Lasu. Zgodnie z zapisami przywołanego w petycji Zarządzenia 58 DGLP z dnia 5 lipca 2022 r. propozycje obszarów o zwiększonej funkcji społecznej przedstawia nadleśniczy do akceptacji przez Komisję Założeń Planu

Wskazówki: Złóżcie do prawnika pytanie w sprawie Zarządzenia 58 w kontekście możliwości zaskarżenia do WSA sprawy niepowoływania przez Nadleśnictwo Chojnów lasów społecznych. Zmodyfikujcie wczoraj wysłane pytania do prawnika. Dołączcie kontekst interesu publicznego jakim jest natychmiastowe wyznaczenia lasów społecznych, zanim utracą one swoje funkcje w trakcie realizacji aktualnego PULu. Przygotujcie listę wydzieleń postulowanych jako lasy społeczne i skonfrontujcie z nimi zaplanowane prace gospodarcze w aktualnym PUL (przy wykorzystaniu interaktywnej mapy w ArcGIS Online)- wyciągnijcie wnioski odnośnie utraty funkcji społecznej lasu dla powyższych wydzieleń w wyniku realizacji aktualnego PULu. Przygotujcie się na sprawę przed WSA.

Stwierdzenie leśników: „Prace prowadzone na podstawie obowiązującego PUL mają na celu zapewnienie optymalnych warunków do zachowania ciągłości istnienia lasu, kształtowania jego wielopokoleniowej struktury, rozwoju młodego pokolenia lasu, uodpornienie lasu na zmiany klimatu i poprawę stanu chronionych siedlisk przyrodniczych”

Wskazówki: Zawnioskujcie o wstrzymanie realizacji powyższych celów hodowlanych do czasu wyznaczenia lasów społecznych ze względu na sprzeczność zaplanowanych prac z interesem publicznym.

Uzasadnienie:

  • w przypadku uruchomienia dynamicznych procesów regulacyjnych przejawiających się samoistną przebudową drzewostanu w wyniku odstąpienia od celów hodowlanych- wnioskujemy o przeprowadzenie interwencji w celu zapobieżeniu przebudowy drzewostanu poza kontrolą gospodarki leśnej;
  • wnioskujemy o wyznaczenie i przekazanie nam listy powierzchni, w których niekontrolowana dynamika procesów regulacyjnych zagraża kontrolowanej i przewidzianej w aktualnym PUL przebudowie drzewostanów;
  • wnioskujemy o podanie listy wydzieleń, stanowiących cenne siedliska przyrodnicze dla których nadleśnictwo pragnie w trakcie obowiązującego PULu przeprowadzić działania związane z zachowaniem i odtwarzaniem cennych siedlisk przyrodniczych. Prosimy o podanie łacińskiej nazwy wyżej wymienionych cennych siedlisk przyrodniczych.

Linki: https://www.encyklopedialesna.pl/dzialy/ekologia-lasu/samoregulacja-w-ekosystemach-lesnych/

Wskazówki:

Wykonajcie badania nad realnym zagrożeniem dla trwałości lasu i tendencji do jego niekontrolowanych przemian. W tym celu należy wykonać PROGNOZĘ TRWAŁOŚCI, STABILNOŚCI I TENDENCJI DYNAMIKI ROZWOJU ZBIOROWISK ROŚLINNYCH. Wykonajcie w ramach powyższej analizy, oś czasu dla 20 następnych lat dla poszczególnych powierzchni z wykazanymi możliwymi zaburzeniami, procesami regulacyjnymi i ich prawdopodobieństwem.

Cel:

  • Udowodnienie za pomocą naukowych analiz, że las nie rozpadnie się i będzie trwały, jeśli odstąpimy od realizacji PULu.
  • Wykorzystanie wyników analiz do sprawy przed WSA.

Wskazówki:

Ponownie przeanalizujcie Raport z audytu społecznego, przeprowadzony przez Fundację Las Naturalny w Nadleśnictwie Chojnów pod kątem rekomendacji służących udowodnieniu, że wstrzymanie realizacji celów hodowlanych PUL nie zagraża trwałości lasu. (https://przyrodnicze.org/node/619)

Załączniki:

Odpowiedź-na-petycję-z-7-grudnia-2022-1-4 (3)

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny