Raport miesięczny z realizacji projektu: grudzień 2023 – styczeń 2024

[30 marca 2024]
Raport miesięczny z realizacji projektu: grudzień 2023 – styczeń 2024
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i doradztwa zgłosiły się następujące grupy uczestniczące w projekcie:
 • Dolina Pasłęki i Olsztyn
 • Chojnice dla Lasku Miejskiego
 • Fundacja Alarm dla klimatu
 • Ratujmy Las Mrozowski
 • Stowarzyszenie Żywica
 • Fundacja Psubraty
 • Fundacja Wybudowania
 • Grupa Góra Radunia
 • Zielony Pierścień Warszawy
 1. Konsultacje i doradztwo
 • 18 grudnia – Dolina Pasłęki i Olsztyn – Spotkanie w RDLP Olsztyn. Negocjacje dotyczące lasów społecznych w Nadleśnictwie Kudypy;
 • 18 grudnia – Chojnice dla Lasku Miejskiego – omówienie kwestii zgłoszenia do MKiŚ wątku lasów będących w zarządzie samorządów (lasy komunalne), które są planowane do odlesienia;
 • 18 grudnia – Fundacja Alarm dla klimatu – rozmowa dotycząca zapisów Planu Urządzenia Lasu, rozbieżnych z Planem Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;
 • 28 grudnia – Dolina Pasłęki i Olsztyn – grupa złożyła zapotrzebowanie na szkolenie z GISu;
 • 2 stycznia – Ratujmy Las Mrozowski – aktualizacja interaktywnej mapy o prace gospodarcze na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej. Omówienie sytuacji w Lesie Mrozowskim. Omówienie sposobu sformułowania pisma do MKiŚ o wyłączenie lasów z gospodarki leśnej – zebranie dowodów na nieskuteczne wcześniejsze działania w tym dialog;
 • 4 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – konsultacje dotyczące zebrania i przetworzenia danych z przetargów na prace leśne;
 • 8 stycznia – Stowarzyszenie Żywica – kwestie zgłaszania zapotrzebowania na specjalistów projektowych. Grupa potrzebuje botanika, mykologa, ornitologa;
 • 8 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – omówienie zaległej kwestii wniosku do Wojewody o dane mapowe dotyczące Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, które mają być wykorzystanie do przygotowania dla grupy analizy wpływu/ kolizji Planu Urządzenia Lasu z zapisami POCHPK;
 • 9 stycznia – odbyło się spotkanie z opiekunką projektu Joanną Kopacką. Omówienie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, jakości konsolidacji i współpracy ruchów ekologicznych i obywatelskich, zmiennej sytuacji w jakiej znajdują się grupy postulujące o zmiany w zarządzaniu cennymi lasami. Omówienie kwestii ewentualnej modyfikacji projektu i dostosowania do nowych potrzeb uczestników projektu;
 • 9 stycznia – Fundacja Psubraty – rozmowa na temat wyznaczania obszarów w Polsce do wyłączenia z gospodarki leśnej. Prośba Fundacji o powiadomienie i zmobilizowanie grup projektowych do wyznaczania cennych lasów. Omówienie kwestii kategoryzacji wyboru wydzieleń i propozycji dla wydzieleń;
 • 9 stycznia – Ratujmy Las Mrozowski – rozmowa na temat lasów społecznych, ewentualnej dalszej potrzeby wyznaczania kolejnych obszarów wokół Wrocławia;
 • 9 stycznia – rozmowy telefoniczne w grupami projektowymi na temat potrzeby wyznaczania lasów społecznych i wysyłania zestawień tabelarycznych do MKiŚ i do Fundacji Las Naturalny celem przygotowania załączników mapowych;
 • 9 stycznia – działania poza projektowe– rozmowa z grupami spoza projektu: Las Tulecki wspólna sprawa na temat potrzeby wyznaczania lasów społecznych i wysyłania zestawień tabelarycznych do MKiŚ i do Fundacji Las Naturalny celem przygotowania załączników mapowych;
 • 10 stycznia – działanie poza projektowe – otrzymanie od indywidualnego aktywisty/przyrodnika zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej (teren Nadleśnictwa Lipinki, Nadleśnictwa Szprotawa;
 • 11 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów o prace leśne na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej.
 • 11 stycznia – Fundacja Psubraty – aktualizacja interaktywnej mapy o prace leśne na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej.
 • 11 stycznia – Dolina Pasłęki i Olsztyn – krótkie konsultacje dotyczące przygotowywania zestawień wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej. Kwestie terminu na przygotowanie zestawień, formatu adresu leśnego, pisma przewodniego do zgłaszanych zestawień;
 • 11 stycznia – działanie poza projektowe – Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – krótkie konsultacje na temat przygotowania zestawień tabelarycznych wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 11 stycznia – działanie poza projektowe – Grupa Ratujmy Las Mokrzański – konsultacje telefoniczne na temat zaskarżalności planów i przedsięwzięć. Poszukiwanie rozwiązań prawnych, przesłanie dla grupy przykładowej skargi do KE;
 • 12 stycznia – Chojnie dla Lasku Miejskiego – konsultacje dotyczące dostępności w sferze publicznej danych dotyczących wydzieleń leśnych dla Lasku Miejskiego. Sugestie dotyczące szybkiego powołania się na działki ewidencyjne z Geoportalu;
 • 13 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – prośba grupy o przygotowanie zestawień tabelarycznych dotyczących lokalizacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Przygotowanie 7 zestawień tabelarycznych w programie QGIS i 1 zestawienia tabelarycznego prac leśnych na 2024 r.;
 • 13 stycznia – Fundacja Wybudowania – krótka konsultacja przygotowanych przez grupę zestawień wydzieleń leśnych wysłanych do MKiŚ w celu wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 13 stycznia – działania poza projektowe – Inicjatywa Dzikie Karpaty – krótka kwestia wysłania do MKiŚ dodatkowych wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Krasiczyn;
 • 13 stycznia – działanie poza projektowe – odebranie od indywidualnego aktywisty (teren Nadleśnictwa Skarżysko, RDLP Radom) zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej. Przekierowanie korespondencji do Fundacji Psubraty;
 • 14 stycznia – Stowarzyszenie Żywica – krótkie omówienie dalszego postępowania z wysłanymi przez grupę do MKiŚ zestawieniami wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 14 stycznia – działanie poza projektowe – Grupa Las Tulecki wspólna sprawa – krótka konsultacja zestawienia wydzieleń leśnych przygotowanych przez grupę do wyłączenia z gospodarki leśnej. Wskazanie na potrzebę przygotowania pisma przewodniego i terminu wysyłki;
 • 15 stycznia – Grupa Góra Radunia – omówienie kwestii planów wycinek na 2024 r. Omówienie wydzielenia leśnego, ważnego dla społeczności lokalnej, zlokalizowanej tuż przy szlaku na Ślężę i Radunię. Analiza map i ocena stanu lasu i typu zabiegów wykonanych i planowanych zwłaszcza wobec fragmentu wiekowych modrzewi;
 • 15 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – Zielony Pierścień Warszawy – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafli dla obszarów wokół Warszawy, generowanie plików kml i aktualizacja mapy.
 • 15 stycznia – Fundacja Psubraty – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafla dla obszaru w granicach Nadleśnictwa Giżycko, generowanie pliku kml i aktualizacja mapy.
 • 15 stycznia – Ratujmy Las Mrozowski – Grupa Góra Radunia – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafli dla obszarów wokół Wrocławia i Ślęży, generowanie plików kml i aktualizacja mapy.
 • 15 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – kwestie przygotowywania zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej. Termin wysłania, poprawki, adres do wysyłki;
 • 15 stycznia – Chojnice dla Lasku Miejskiego – konsultacje dotyczące listy wydzieleń / działek ewidencyjnych. Kwestia próby przekazania lasu dla PGL LP- analiza ryzyka, w tym wprowadzenia funkcji gospodarczej;
 • 15 stycznia – działanie poza projektowe – grupa Lasy OchK Jeziora Mielno. Otrzymanie od grupy zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 16 stycznia – Fundacja Psubraty – obszerne konsultacje i rozmowa o dalszych strategicznych działaniach grup projektowych – uzupełnienie listy wydzieleń również o wydzielenia które nie są planowane do wycięcia w tym roku a są ważne dla grup, wyciągnięcie wniosków: nie angażować grup projektowych, które wykonały w przyspieszonym trybie zestawienia wydzieleń i wysłały je do MKiŚ do kolejnej pracy nad uzupełnieniem zestawień o kolejne wydzielenia, co może spowodować zamieszanie w MKiŚ i skończyć się oderwaniem grup od tej dodatkowej pracy jeśli formularz na stronie MKiŚ będzie zbyt rozbieżny z kryteriami ochrony wydzieleń, przygotowywanymi przez grupy projektowe. Wniosek- czekanie na oficjalny formularz na stronie MKiŚ i szybkie wysyłanie jeszcze nie ukończonych zestawień do MKiŚ w celu wyprzedzenia fejkowych zgłoszeń, jakie będą napływać do formularza MKiŚ ze strony przeciwników wyłączenia lasów z gospodarki leśnej. Odniesienie możliwego ryzyka do wątku konsultacji publicznych Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, gdzie Lay Państwowe w celu zbojkotowania procedury tworzenia nowego Standardu FSC dla Polski wysłały 20 tys. uwag;
 • 16 stycznia – Stowarzyszenie Żywica – konsultacje na temat sporządzenia zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 17 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – konsultacje dotyczące sposobu działania akcji wysyłania listy wydzieleń.
 • 18 stycznia – Chojnice dla Lasku Miejskiego – obszerne konsultacje i rozmowa na temat sytuacji formalnej i politycznej wokół Lasku Miejskiego. Rozmowa o burmistrzu, wicemarszałku, radnych. Działania podjęte przez grupę i planowane dalsze działania. Analiza kanałów wpływu politycznego i zawodności dotychczasowych działań. Wystosowanie propozycji skrócenia ścieżki dotarcia do polityków Platformy Obywatelskiej najwyższego szczebla w celu utemperowania działań polityków PO w województwie, sprzecznych z oczekiwaniami społeczności lokalnej co do planowanego wylesienia Lasku Miejskiego;
 • 19 stycznia – Chojnice dla Lasku Miejskiego – wyjaśnienie dla grupy kwestii lasów ochronnych, ich aktualnego statusu i skuteczności;
 • 19 stycznia – działanie pozaprojektowe – Grupa SupraśLas – omówienie kwestii przygotowania zestawień prac leśnych na 2024 r., map interaktywnych przygotowanych przez grupę;
 • 22 stycznia – Zielony Pierścień Warszawy (Grupa Las Młochowski) – krótkie omówienie kwestii wysłanych do MKiŚ zestawień wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej. Formularz ma powstać w tym tygodniu a problem jest ponoć techniczno administracyjny pomiędzy MKiŚ a Ministerstwem Cyfryzacji- administratorem strony www MKiŚ;
 • 23 stycznia – działanie pozaprojektowe – Stowarzyszenie Kraina Dzierżykaja – krótka relacja grupy realizującej rekomendacje udzielone we wcześniejszym projekcie- wątku skargi do urzędu OLAF przy UE.
 • 15 grudnia – 23 stycznia – działanie pozaprojektowe – grupa Las Miejski w Gajewie koło Giżycka – szereg działań kampanijnych, politycznych i administracyjnych mających na celu zabezpieczenie Lasu Miejskiego przed wycięciem oraz pozbawieniem funkcjonalności kierownictwa w Nadleśnictwie Giżycko.
[Edytowano: 24.02.2024, godz. 10:45]
Narzędzia dla uczestników projektu:
 • 20 grudnia 2023 – Fundacja Psubraty – przekazanie obszernej bazy danych przestrzennych Fundacji Las Naturalny;
 • 20 grudnia 2023 – Fundacja Alarm dla klimatu – Zielony Pierścień Warszawy – przekazanie treści Zarządzenia nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zasad minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie;
 • 21 grudnia 2023 – Dolina Pasłęki i Olsztyn – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Kudypy o warstwy dotyczące aktywności rekreacyjno- sportowej;
 • 9 stycznia 2024 – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rekomendacje udzielone grupie w związku z niekorzystnym przebiegiem negocjacji z RDLP Olsztyn;
 • 20 stycznia 2024 – Fundacja Psubraty – omówienie i planowanie spotkania dla władz samorządowych okolic Puszczy Boreckiej w sprawie powołania Parku Narodowego.
Inne:
 • Fundacja Wybudowania – przedstawienie grupie wyników wcześniejszych badań przyrodniczych, pytanie grupy o termin warsztatów w Puszczy Boreckiej
 • Pytanie do grup projektowych o plany na styczeń- luty
 • Termin wyjazdów do grup projektowych – luty- marzec 2024.
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”