Raport miesięczny z realizacji projektu: marzec- kwiecień 2024 – wersja skrócona [19 kwietnia 2024]

Raport miesięczny z realizacji projektu: marzec- kwiecień 2024 – wersja skrócona [19 kwietnia 2024]

1. Konsultacje i doradztwo

 • 18 marca – Grupa 1– próba odszukania opinii wydanych przez RDOŚ w Warszawie dla PULi nadleśnictw wokół Warszawy;
 • 19 marca 2024 – Grupa 3– przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej problemów z ochroną przyrody Puszczy Boreckiej na potrzeby organizowanego spotkania w Ekomarinie w Giżycku w dniu 21 marca 2024 r.  pn. “Puszcza Borecka i jej przyszłość” dla kilkudziesięciu interesariuszy w tym wójtów, organizacji samorządowych i pozarządowych;
 • 20 marca – Grupa 5 – rozmowa z liderką grupy na temat jakości działań aktywistycznych i ich skutecznym ukierunkowaniu, pisaniu skarg, prowadzenia rozmów z RDLP. Omówienie kwestii pisania uwag do nowego PUL, dotyczących obszarów Natura 2000, propozycja sformułowania pisma do MKiŚ o arbitraż w związku z odrzuceniem przez RDLP uzasadnionych żądań społeczności lokalnej wyznaczenia lasów społecznych;
 • 20 marca – Grupa 7 – rozmowa z jedną z liderek grupy. Relacja liderki na temat przebiegu spotkania w RDLP, w związku z wnioskiem grupy o przeprowadzenie audytu w Nadleśnictwie;
 • 21 marca – Grupa 5 – uczestnictwo w spotkaniu w Ekomarinie w Giżycku pn. Puszcza Borecka i jej przyszłość”. Wystąpienie z prezentacją dotyczącą problemów ochrony przyrody;
 • 22 marca – Grupa 6 – rozmowa na temat aspektów kulturowych na [informacja wrażliwa] w związku z planowaną drugą wizytą w grupy. Omówienie kwestii wyłączeń lasów cennych z dnia 8 stycznia 2024 r.;
 • 27 marca – Grupa 1 – omówienie kwestii pozytywnych i precedensowych skutków wniosku grupy do MKiŚ o arbitraż;
 • 4 kwietnia – Grupa 2 – Rozmowa z jedną z liderek grupy. Omówienie procedur zaskarżenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko w kontekście wadliwości przeprowadzonego postępowania;
 • 4 kwietnia – Grupa 9 – Przekazanie grupie mapy interaktywnej Nadleśnictwa. Omówienie historii i obszaru działania grupy;
 • 5 kwietnia – Grupa 3 – konsultacje dotyczące partycypacji w formalnym złożeniu wniosku do RDOŚ o utworzenie rezerwatu;
 • 10 kwietnia – Grupa 8 – rozmowa z jedną z liderek grupy na temat podjęcia działań służących wykryciu wytycznych PGL LP do prowadzenia bezskutecznego dialogu ze społeczeństwem. [pozostałe informacje: wrażliwe]
 • 12 kwietnia – Grupa 1– rozmowa o wydanych pisemnych interwencyjnych rekomendacjach i ustalenie treści wypowiedzi na podstawie stenogramu z nagrania wykonanego przez grupę podczas spotkania w RDLP;
 • 14 kwietnia – Grupa 3– rozmowa z jedną z liderek grupy. Omówienie wniosku do MKiŚ o instrukcje i wytyczne PGL LP do prowadzenia dialogu przez leśników ze społeczeństwem. [pozostałe informacje: wrażliwe] 

 

2. Szkolenia indywidualne

 • 24 marca – ponowna wizyta u grupy Góra Radunia. Wykonanie oględzin wybranych wydzieleń leśnych i obiektów kulturowych jak wał kultowy, rzeźby niedźwiedzi, pozostałości po zamku, szlaki turystyczne sprzed 150 lat i runy na skałach. Wykonanie oceny jakości lasów o wizualnym charakterze zbliżonym do pierwotnego; 
 • 25- 26 marca – wizyta i szkolenie indywidualne u grupy Ratujmy Las Mrozowski. Szkolenie z 5 tematów stacjonarnych i wyjście w teren w celu wykonania oględzin jakości lasu, gospodarki leśnej i jakości powierzchni postulowanych do wyłączeń bądź tymczasowo wyłączonych z gospodarowania;
 • 5-6 kwietnia – szkolenie indywidualne u grupy Zielony Pierścień Warszawy, inicjatywy Las Młochowski i Leśna Polana;
 • 7 kwietnia – szkolenie indywidualne u grupy Zielony Pierścień Warszawy, inicjatywy Chotomów;

 

3. Planowane szkolenia indywidualne

 • kwietnia – grupa Zielony Pierścień Warszawy – Inicjatywa Lasy Celestynowskie – ustalenie terminu szkolenia indywidualnego [informacja wrażliwa]

 

4. Spotkania online 

 • 11 kwietnia 2024 – Grupa 6 – Udział w cyklicznym spotkaniu grupy. Przedstawienie pisemnych interwencyjnych rekomendacji dotyczących odpowiedzi RDLP na wniosek grupy o audyt  w Nadleśnictwie;

 

5. Rekomendacja pisemne

null

 

6. Rekomendacje interwencyjne

 • 11 kwietnia -Grupa 9 – Wydanie pisemnych interwencyjnych rekomendacji i uwag do pisma, które grupa otrzymała od RDLP w związku z spotkaniem, jakie grupa przeprowadziła z leśnikami w RDLP dotyczącym wniosku grupy o audytu w Nadleśnictwie; 

 

7. Mapy interaktywne i narzędzia dla uczestników projektu

 • 13 kwietnia – publikacja bazy danych narzędzi dla uczestników projektu- mapy interaktywne, poradniki itp.; 

 

8.Redagowanie pism

 • 16 kwietnia – redakcja draftu pisma do MKiŚ o kontrolę i wniosek o informację publiczną w związku z wytycznych PGL LP do prowadzenia działań pozornych w ramach dialogu ze społeczeństwem;

 

9. Partycypacja w działaniach grup

 • 15 kwietnia – Grupa 2 – zgłoszenie się do grupy z pomocą przy sformułowaniu wniosku do WUOZ o wpis lasu do rejestru. Działanie realizowane w ramach udzielonych pisemnych rekomendacji; 
 • 5 kwietnia – Grupa 4 – partycypacja w formalnym złożeniu wniosku przez grupę do RDOŚ o utworzenie rezerwatu;

 

10. Rezerwacje ekspertów i ekspertyzy

 • 14 marca – ustalenie z grupą zakresu potrzebnych badań przyrodniczych;
 • 28 marca – wykonywanie draftów umów z ekspertami;
 • 2 kwietnia – wykonywanie draftów umów do ekspertów;
 • 8 kwietnia – rozmowy z ekspertką w sprawie badań u grupy. Zebranie danych do umowy zlecenie;
 • 11 kwietnia – rozmowy z ekspertem w sprawie badań u grupy. Ustalenie warunków i terminu badań przyrodniczych.
 • 15 kwietnia – ustalenie obszaru, terminu i warunków badań przyrodniczych u grupy.

 

11. Warsztaty [informacja wrażliwa]

 • 27 marca – 2 kwietnia- organizacja kluczowych prelegentów mających prowadzić warsztaty. Rozmowy telefoniczne i korespondencja mailowa;
 • 11 kwietnia – umówienie terminu warsztatów z kluczowymi prelegentami. Poszukiwanie kolejnych prelegentów. 

 

12. Aktualności z MKiŚ 

 • 20 marca – powołanie nowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
 • 16 kwietnia – MKiŚ przygotowuje rozwiązania prawne naprawiające udział społeczeństwa w tworzeniu planów urządzenia lasu; 
 • 16- 17 kwietnia – konferencja w Rogowie pn. Jak, gdzie i dlaczego wyznaczać obszary cenne przyrodniczo i ważne społecznie.

 

13. Leśny Kolektyw w marcu i kwietniu [informacje wrażliwe]

 

14, Inne

 • 22- 23 kwietnia odbędzie się Ogólnopolska Narada o Lasach. [informacje wrażliwe]

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”