Raport miesięczny z realizacji projektu: styczeń 2024 – luty 2024 [25 kwietnia 2024]

[25 kwietnia 2024]
Raport miesięczny z realizacji projektu: styczeń 2024 – luty 2024
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i doradztwa zgłosiły się następujące grupy uczestniczące w projekcie:
 • Fundacja Alarm dla klimatu;
 • Dolina Pasłęki i Olsztyn;
 • Fundacja Wybudowania;
 • Zielony Pierścień Warszawy;
 • Fundacja Psubraty.
 
Nie zgłosiły się o wsparcie następujące grupy:
 • Góra Radunia;
 • Ratujmy Las Mrozowski;
 • Chojnice dla Lasku Miejskiego;
 • Stowarzyszenie Żywica.
 
Rekrutacja do projektu:
W projekcie wciąż jest wolne miejsce dla 1 grupy.
 
1. Konsultacje i doradztwo
 • 26 stycznia – Fundacja Alarm dla klimatu – rozmowa na temat Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i udziału przedstawicieli grupy w posiedzeniu Komisji;
 • 1 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – omówienie potrzeby pilnego spotkania z nowym Dyrektorem RDLP w Olsztynie po niedawnym odrzuceniu przez RDLP Olsztyn wnioskowanych lasów społecznych. Sformułowanie nowego postulatu opartego o 20% lasów wyłączonych z gospodarki leśnej w oparciu o Strategię na rzecz bioróżnorodności;
 • 4 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – Omówienie tematu wycięcia grądu z 160 letnimi dębami. Omówienie różnic pomiędzy stanem siedliska N1 a N2 według Instrukcji Urządzenia Lasu. Porównanie do reprezentatywności (A) i (B) według kryteriów sieci Natura 2000. Temat przekształcania przez Nadleśnictwo Chojnów grądów w buczyny. Omówienie szczegółowe wydzielenia 168j- w którym według danych taksacyjnych otrzymanych od Nadleśnictwa Chojnów usunięto dok Natura 2000- 9170- grąd i zaplanowano rębnie na 2023 r., przy czym w danych z Banku Danych o Lasach wciąż w tym wydzieleniu figuruje grąd- 9170-C. Omówienie szczegółowe wydzielenia 169a- gdzie dane taksacyjne nie zgadzają się ze stanem na gruncie- nie ma gruncie grabu w 70 % w wieku 95 lat. Omówienie szczegółowe wydzielenia 168i, w którym rosły dęby jako przestoje w wieku 185 lat. Omówienie tematu wadliwości Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Chojnów, który został w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zaopiniowany pozytywnie przez RDOŚ Warszawa przy jednoczesnym stwierdzeniu w opinii, że została wydana bez wiedzy o lokalizacji planowanych prac gospodarczych w poddanym ocenie Planie Urządzenia Lasu. RDOŚ stwierdził że nie jest możliwa ocena lecz pomimo to ocenił PUL do tego pozytywnie;
 • 6 lutego – Zielony Pierścień Warszawy – rozmowa z inicjatywą działającą w Nadleśnictwie Drewnica. Omówienie udziału w projekcie i planowanych wycinek;
 • 6 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa na temat negatywnej odpowiedzi RDLP Olsztyn na postulaty dotyczące powołania lasów społecznych. Sformułowanie i przygotowanie pisma do DGLP w Warszawie. Omówienie sytuacji, priorytetów i tematów do zaskarżenia i celu- kontroli w RDLP w Olsztynie;
 • 6 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – Ustalenie sposobu weryfikacji i weryfikacja, czy maile i korespondencja przez EPUAP wysyłane przez grupy obywatelskie, które w styczniu zgłaszały listy wydzieleń do ograniczenia/ wstrzymania prac gospodarczych- dotarły do właściwych osób w MKiŚ;
 • 8 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – udział w spotkaniu online Porozumienia Inicjatyw Lasów Chojnowskich w związku z planowanym spotkaniem z leśnikami. Omówienie tematu spotkania z Mikołajem Dorożałą, omówienie rekomendacji dla wydzielenia 159 d. Rekomendacje dla grupy– wysyłania studium przypadku do Zespołu przy MKiŚ. Omówienie wycinki drzew w wydzieleniach 176a, 168j. Propozycja złożona grupie – systemowej eliminacji z obiegu koncepcji drzew zagrażających typowanych przez leśników w oparciu o nadużywane kryteria, podważane przez wynajętych przez grupę ekspertów dendrologów. Rekomendacja dla grupy – przygotowanie wniosku do DGLP o audyt w Nadleśnictwie Chojnów;
 • 8 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – rozmowa na temat planowanego spotkania z leśnikami w lesie na powierzchni zgłoszonej do MKiŚ do wyłączenia z gospodarki leśnej z wyciętymi 160 letnimi dębami. Wycinka prowadzona pomimo wytycznych Fundacji Alarm dla klimatu – kryteriów opracowanych przez grupę i przekazanych dla Nadleśnictwa Chojnów. Grupa ma już gotowe pismo o audyt w Nadleśnictwie Chojnów, aktualnie zaczynają się sztywne rozmowy. Ponowne omówienie PUL Nadleśnictwa Chojnów, który został zatwierdzony przez Ministra ds Środowiska na podstawie błędnych przesłanek. Poszukiwanie ścieżek z Kodeksu postępowania administracyjnego. Rekomendacje dla grupy oparcia się o przesłanki negatywnego oddziaływania na środowisko i wadliwości procedury oceny oddziaływania pul na środowisko. Temat zwiększenia funkcji ochronnej lasów wokół miast i temat Zespołu przy MKiŚ;
 • 9 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa na temat sposobu wysłania do Nadleśnictwa w Karpatach listy gatunków chronionych i omówienie zapotrzebowania na ekspertyzę. Rezerwacja ekspertyzy dla grupy;
 • 12 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu/ Zielony Pierścień Warszawy – temat szkolenia indywidualnego u grup. Relacja grupy ze spotkania z leśnikami w lesie. Nadleśnictwo Chojnów wyznacza wydzielenia z ograniczeniami w pracach leśnych, omówienie problemu ambicjonalnego starych leśników. Poruszenie tematu Gminy, która wydała uchwałę popierającą wstrzymanie wycinki lasów. Rekomendacje dla grupy – formułowanie postulatów w oparciu o pisemne żądania/ oczekiwania władz samorządowych co do ograniczenia wycinki lasów, gdyż kryterium oczekiwań samorządów jest brany pod uwagę przez MKiŚ przy podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu prac gospodarczych;
 • 15 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – omówienie przygotowania przez grupę pisemnych wniosków do Nadleśnictwa Chojnów- kupcy drewna z lasów chojnowskich, wykaz wydzieleń w których odstąpiono od pozyskania drewna w wysokości 3 tys. m3. Omówienie treści pisemnego wniosku do DGLP o audyt w Nadleśnictwie Chojnów. Skonsultowanie treści wniosku o audyt. Poruszenie kwestii Bogdana Jaroszewicza – nowego zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, odpowiedzialnego między innymi za edukację. Rekomendacje dla grupy – zgłaszanie do Jaroszewicza przypadków stwierdzeń leśników sprzecznych z ówczesną wiedzą o lesie, fałszywych sformułowań, sformułowań deprecjonujących las do roli surowcowej, deprecjonowania usług ekosystemowych. Zamówienie przez grupę ekspertyzy analizy usług ekosystemowych.
 
2. Szkolenia indywidualne
 • 11 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – Szkolenie indywidualne na miejscu. 7 godzinne szkolenie z funkcjonalności i użycia urządzeń firmy Garmin i oprogramowania BaseCamp i QGIS. Oględziny w terenie powierzchni zgłoszonych do Nadleśnictwa Kudypy, jako lasy społeczne/ do ograniczenia prac leśnych- odrzucone przez nadleśnictwo. Zebranie informacji w terenie do przygotowania rekomendacji pisemnych i gotowych pism dla grupy.
 
3. Zatwierdzenie terminu szkoleń u grup:
 • Fundacja Wybudowania
 • Fundacja Psubraty
 
4. Mapy interaktywne
 • 3 lutego – Fundacja Wybudowania – sporządzenie interaktywnej mapy Nadleśnictwa Iława;
 • 8 lutego – Zielony Pierścień Warszawy – wykonanie interaktywnej mapy Nadleśnictwa Drewnica;
 • 8 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów o warstwy drzew w wieku powyżej 90 lat występujących pojedynczo, miejscami, w zadrzewieniach i jako przestoje. Aktualizacja mapy wykonana w celu wyeliminowania w przyszłości przypadków wycięcia starych drzew przez Nadleśnictwo Chojnów bez wiedzy grupy.
 
5. Redagowanie pism i partycypacja w działaniach grup
 • 3 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – omówienie sytuacji w jakiej grupa zastała cenny las grądowy, zgłoszony do MKiŚ i Nadleśnictwa Chojnów do wyłączenia z gospodarki leśnej- wycięte przestoje z wycinką 160 letnich dębów. Przekazanie dla grupy rekomendacji skierowania sprawy do MKIŚ w formie wniosku o audyt w Nadleśnictwie Chojnów;
 • 4 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – Formalna partycypacja Fundacji Las Naturalny w postępowaniu. Analiza pisma od RDLP w Olsztynie, anulującym zaproszenie Nadleśnictwa Chojnów do powołania Zespołu Lokalnej Współpracy. Rozmowa z liderami grupy o dalszym postępowaniu. Ustalenie pilnego wysłania skargi na zastępcę Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Olsztynie, podkreślenie problemu sabotowania nowej polityki MKiŚ przez służby leśne RDLP w Olsztynie z pominięciem nowego Dyrektora RDLP w Olsztynie. Wysłanie ze strony Fundacji Las Naturalny maila do RDLP w Olsztynie z powiadomieniem o skierowaniu sprawy do DGLP z wnioskiem o kontrolę w RDLP Olsztyn;
 • 7 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – przygotowanie, edycja i wysłanie skargi na RDLP w Olsztynie wraz z załącznikami;
 • 10 lutego – Fundacja Psubraty – współorganizacja w dniu 21 marca 2024 r. spotkania informacyjnego dla władz samorządowych regionu, organizacji samorządowych i pozarządowych, regionalnych i lokalnych mediów oraz portali turystycznych na temat wartości Puszczy Boreckiej w kontekście powołania Parku Narodowego Puszczy Boreckiej;
 • 13 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – wysłanie do MKiŚ oraz DGLP wniosku o przeprowadzenie audytu w Nadleśnictwie Chojnów.
 
6. Rezerwacje ekspertów do wykonania ekspertyz
a) Ekspertyzy przyrodnicze – wyczerpanie limitu:
 • Dolina Pasłęki i Olsztyn – 2 ekspertyzy przyrodnicze;
 • Stowarzyszenie Żywica – 1 ekspertyza przyrodnicza;
 • Fundacja Psubraty – 1 ekspertyza przyrodnicza.
b) Ekspertyzy analizy usług ekosystemowych lasu – dwie wolne ekspertyzy z trzech dostępnych:
 • Fundacja Alarm dla klimatu – 1 ekspertyza usług ekosystemowych.
7. Działania poza projektowe
 • 12 lutego – Stowarzyszenie MOST – działanie poza projektowe. Przygotowanie uwag i komentarzy i rekomendacji do gotowego pisma, które grupa przygotowała na Naradę Techniczno Gospodarczą PUL Ostrowiec Świętokrzyski. Wysłanie przykładowego raportu z inwentaryzacji chronionych gatunków w Puszczy Boreckiej;
 • 11 lutego – Inicjatywa Las Miejski koło Giżycka – szereg działań mających na celu zabezpieczenie lasu. Pismo do MKiŚ, DGLP, wizja terenowa z konserwatorem zabytków.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”