Raport miesięczny z realizacji projektu – luty- marzec 2024 [17 maja 2024]

[17 maja 2024]

RAPORT MIESIĘCZNY Z REALIZACJI PROJEKTU LUTY- MARZEC 2024 

 

1. Konsultacje i doradztwo

 • 19 lutego – Ratujmy Las Mrozowski – prośba o zaopiniowanie i redakcję pisma do MKiŚ w sprawie wnioskowanych lasów społecznych odrzuconych przez Nadleśnictwo Miękinia. Korekta pisma w kierunku wniosku o arbitraż ze wskazaniem wyczerpania ścieżki dialogu i bezskuteczną próbą rozwiązania sporu. Rozmowa o zmianach kadrowych w RDLP Wrocław; 
 • 19 lutego – Fundacja Alarm dla Klimatu – rozmowa o lasach społecznych;
 • 19 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa z liderką na temat aktualnej sytuacji z listami wydzieleń do wyłączeń zgłoszonymi do MKiŚ;
 • 21 lutego – Fundacja Alarm dla Klimatu – rozmowa o zaangażowaniu samorządu w sprawy leśne. Przedstawienie grupie koncepcji wspieranej prawdopodobnie przez MKiŚ dotyczącej zaangażowania samorządów. MKiŚ chętniej wspiera w okresie wyborów do samorządów takie spory, gdzie samorząd jasno deklaruje wsparcie dla postulatów społecznych. Taka strategia pozwala dla MKiŚ budować pozytywny przekaz w Polsce dla ochrony przyrody i udowadniać niechętnym samorządom, że jednak można. Rekomendacje dla grupy: wysyłanie do MKiŚ wszelkich stanowisk i uchwał samorządu wspierających postulaty społeczne. Wysłanie grupie przykładowych uchwał, stanowisk i apeli samorządów Giżycka w sprawie ochrony lasów celem zmotywowania lokalnych samorządów wokół Warszawy;
 • 23 lutego – Fundacja Psubraty i Grupa Chojnice dla Lasku Miejskiego – Poszukiwanie dla grupy kontaktów politycznych partii Platforma Obywatelska. Otrzymanie kontaktu do posłanki Magdaleny Filiks i przekazanie informacji dla grupy Chojnice dla Lasku Miejskiego w celu rozpoczęcia działań politycznych na miejscowych włodarzy chcących zmienić substancję Lasku Miejskiego poprzez inwestycje i wylesienia. Rozmowa z grupą Chojnie dla Lasku Miejskiego – rozmowa o możliwych rozwiązaniach politycznych – relacja liderki grupy o podjętych działaniach w tym spotkaniach z samorządem. Wsparcie Fundacji Batorego. Rekomendacja dla grupy skontaktowania się z grupą Dolina Pasłęki i Olsztyn w celu wymiany możliwych rozwiązań ochrony lasu komunalnego; 
 • 24 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa o możliwym przygotowaniu się na NTG w Nadleśnictwie Kudypy w kontekście braku Zespołu Lokalnej Współpracy i odrzucenia postulatów społecznych przez stronę leśną;
 • 27 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – rozmowa o działaniach grupy i planowanym szkoleniu indywidualnym. Propozycja wykonania badań użytkowników usług ekosystemowych dla grupy- omówienie zakresu i akceptacja;
 • 28 lutego – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa z liderką grupy na temat udziału w Naradzie Techniczno- Gospodarczej Nadleśnictwa Kudypy i przygotowania się na spotkanie z leśnikami;
 • 5-6 marca – Stowarzyszenie Żywica – interwencyjne rekomendacje dla grupy w związku z wycinką 150- letniego lasu dębowego, który był przedmiotem rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy;
 • 6 marca – Dolina Pasłęki i Olsztyn – rozmowa z liderką grupy na temat zakresu wyłączeń lasów z gospodarki leśnej, planowanego rezerwatu Ostrowin, który został zgłoszony przez leśników;
 • 8 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – rozmowa dotycząca organizacji szkolenia dla Zielonego Pierścienia Warszawy. Zaproponowanie grupom ZPW szkolenia z przygotowania do wyznaczania lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, zaplanowanie webinarium jako część szkolenia teoretycznego i zaplanowanie oględzin terenowych dla 6 grup ZPW w ciągu 6 dni roboczych; 
 • 12  marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – relacja jednej z liderek grupy na temat aktualnych zadań realizowanych przez grupę;
 • 12 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – prośba jednej z liderem grupy o analizę pisma i leśników stanowiącego odpowiedź na postulaty grupy;
 • 15 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – rozmowa z jedną z liderem grupy na temat przygotowania się do rozmów z RDLP. Leśnicy nie przedstawili listy uczestników spotkania ze swojej strony;
 • 17 marca – Chojnice dla Lasku Miejskiego – korespondencja na temat przygotowania ekspertyzy usług ekosystemowych dla grupy. Prośba do grupy o wskazanie miejsc istotnych dla mieszkańców i listy interesariuszy korzystających z lasu.

2. Szkolenia indywidualne

 • 21- 22 lutego – szkolenie indywidualne u grupy Fundacja Psubraty. Szkolenie z analizy usług ekosystemowych, działań podejmowanych przez MKiŚ, zagadnień związanych z jakością FSC w regionie i w Polsce;
 • 2-3 marca – szkolenie indywidualne u grupy Stowarzyszenie Żywica. Temat wyłączania lasów z gospodarki leśnej w Polsce i kryteriów typowania lasów do wyłączenia z gospodarki,  jakimi posługują się grupy. Temat lasu jako zabytku, oględziny terenowe wraz z grupą;
 • 4-5 marca – szkolenie indywidualne u grupy Góra Radunia. Temat dialogu i negocjacji z leśnikami na poziomie podstawowym i zaawansowanym, podstawy leśnictwa, rozpoznawanie ekosystemów leśnych i oględziny terenowe wraz z grupą. 

3. Planowane szkolenia indywidualne

 • 24 marca- ponowne oględziny terenowe u grupy Góra Radunia; 
 • 25- 26 marca – Ratujmy Las Mrozowski;
 • 27- 28 marca i 3- 7 kwietnia – Zielony Pierścień Warszawy;

4. Rekomendacja pisemne 

 • 26 lutego – pisemne rekomendacje dla grupy Dolina Pasłęki i Olsztyn. Rekomendacje dotyczące postępowania z jeziorkiem dystroficznym, argumentacji leśników używanej w korespondencji, postulowanych lasów społecznych odrzuconych przez leśników, lasów bukowych o udokumentowanej aktywności społecznej zgłoszonych do ochrony jako społeczne i odrzuconych przez leśników, inwentaryzacji roslin w rozpoznanym torfowisku przejściowym;
 • 7 marca – pisemne rekomendacje dla grupy Fundacja Wybudowania. Rekomendacje dotyczące planowanego przebiegu ścieżki edukacyjnej, przygotowania uwag do nowego PULu, lasów referencyjnych, typowania lasów do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 17 marca – pisemne rekomendacje dla grupy Stowarzyszenie Żywica. Rekomendacje dotyczące ochrony lasów łęgowych, lasów ze starymi dębami odrzuconymi przez leśników jako postulowane lasy społeczne, lasów z zamierającymi jesionami, lasów bukowych o znaczeniu społecznym, całego kompleksu lasów jako największego w pobliżu aglomeracji Wrocławia. Temat stwierdzeń leśników używanych w służbowej korespondencji, postępowania z odkrytym obszarem źródliskowym, temat niskiej skuteczności Zespołu Lokalnej Współpracy przy nadleśnictwie, wniosku do MKiŚ o arbitraż, komunikacji z BULiGL jako nieformalnej ścieżki uskuteczniania postulatów, optymalizacji działań grupy, ochrony lasu jako zabytku;

5. Rekomendacje interwencyjne

 • 5 marca – Stowarzyszenie Żywica – interwencyjne rekomendacje dla grupy w związku z wycinką 150- letniego lasu dębowego, który był przedmiotem rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy;
 • 12 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – prośba jednej z liderem grupy o analizę pisma i leśników stanowiącego odpowiedź na postulaty grupy. Przygotowanie propozycji  kontrargumentów na postawione tezy strony leśnej, wyartykułowane w pismie;
 • 15 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu – rozmowa z jedną z liderem grupy na temat przygotowania się do rozmów z RDLP. Rekomendacje skupienia się na wniosku formalnym grupy o audyt w Nadleśnictwie Chojnów, uzyskaniu za wszelką cenę protokołu ze spotkania, przygotowania się na zastraszanie. 

6. Mapy interaktywne

 • Aktualizacja interaktywnych map dla grup działających w projekcie. Mapy: Nadleśnictwo Drewnica, Chojnów, Miękinia, Iława, Celestynów, Kudypy, Jabłonna. Dodano mapy siedlisk, drzewostanów, zbiorowisk roślinnych, zagospodarowania turystycznego;
 • Grupa Fundacja Wybudowania – Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Iława;
 • Grupa Fundacja Wybudowania – mapa interaktywna Nadleśnictwa Brodnica.

7. Redagowanie pism 

 • 27 lutego – Ratujmy Las Mrozowski – redakcja wniosku do MKiŚ, jaki przygotowała grupa w związku z odrzuceniem przez Nadleśnictwo Miękinia wniosku o ustanowienie lasów społecznych w całym leśnictwie Mrozów. Korekta pisma w kierunku wniosku o arbitraż ze wskazaniem wyczerpania ścieżki dialogu i bezskuteczną próbą rozwiązania sporu;

8. Partycypacja w działaniach grup

 • 19 lutego – Fundacja Alarm dla Klimatu. Zaproszenie koordynatora projektu do udziału w spotkaniu ruchów leśnych z ministrem Dorożałą;
 • 22 lutego – Fundacja Psubraty –  współorganizacja spotkania dla wielu grup interesartiuszy w sprawie Puszczy Boreckiej;
 • 11 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu, Zielony Pierścień Warszawy. Udział w spotkaniu organizacyjnym PILCH. Temat zaskarżalności PULi, opinia RDOŚ na temat PULI wydana w procedurze OOŚ, temat wadliwości decyzji zatwierdzającej PUL Nadleśnictwa Chojnów i potrzeby sprawdzenia PULi Nadleśnictw Drewnica, Celestynów, Jabłonna. Omówienie przygotowania odpłatnej reklamy petycji dotyczącej Traktu Wareckiego, propozycja dla grupy złożenia wniosku do GDOŚ o audyt w związku z wadliwością opinii wydanej przez RDOŚ Warszawa dla PUL Nadleśnictwa Chojnów. Omówienie planowanego spotkania z leśnikami w RDLP Warszawa, jako ich odpowiedź na wniosek o audyt w Nadleśnictwie Chojnów. Propozycja dla grupy- udział w spotkaniu po to, żeby zebrać oficjalne stanowisko RDLP w Warszawie;
 • 13 marca – Fundacja Alarm dla Klimatu. Zaproszenie koordynatora projektu do udziału w webinarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, które szuka poparcia dla rozmów o 20 % wyłączeń w lasach tylko dla lasów cennych społecznie i rozmów o lasach ważnych społecznie poza 20 %. Przedstawienie rekomendacji: kryteria typowania lasów ważnych społecznie analogicznie jak w przypadku lasów HCVF 6: petycje, wystąpienia, ekspertyzy (w tym usługi ekosystemowe), artykuły, audycje radiowe, występowanie sporu lokalnego i identyfikacja stron zaangażowanych. Identyfikacja stron zaangażowanych – strona społeczna i strona samorządowa działające w interesie publicznym. Mandat demokratyczny- petycja, ankieta lub referendum, uchwały władz lokalnych popierające oczekiwania wyborców. Określenie priorytetu dla wyznaczania lasów ważnych społecznie: wyłączenie obszarów stanowiących lasy ważne społecznie tam, gdzie można małym nakładem pracy zgromadzić dowody na kryteria lasów typowania społecznych. Przedstawienie resortu oświaty jako silnego potencjalnego sojusznika w związku z licznymi usługami ekosystemowymi edukacyjnymi. Przedstawienie usług ekosystemowych jako pomostu pomiędzy lasami cennymi przyrodniczo i ważnymi społecznie. Przedstawienie koncepcji typowania lasów społecznych z uwzględnieniem siedlisk Natura 2000, prognozowanie trwałości i stabilności ekosystemów leśnych wyłączonych z gospodarki leśnej.

9. Rezerwacje ekspertów i ekspertyzy

 • Chojnice dla Lasku Miejskiego – przyjęcie zlecenia na ekspertyzę usług ekosystemowych i przygotowanie materiałów źródłowych;
 • Fundacja Alarm dla klimatu – czasowe zamrożenie realizacji ekspertyzy usług ekosystemowych, zamówionej przez grupę;
 • Dolina Pasłęki i Olsztyn – poszukiwanie ekspertów do wykonania dwóch zamówionych ekspertyz przyrodniczych;
 • Stowarzyszenie Żywica – poszukiwanie ekspertów do wykonania zamówionej ekspertyzy przyrodniczej.

Ponadto:

 • 19 lutego – Ratujmy Las Mrozowski – niezależne od przebiegu projektu działania lokalnych ekspertów z Pracowni Biologów. Wysłanie do koordynatora projektu, Inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej zgodnie z Uchwałą nr VII/38/2003 Rady Gminy  w Miękini z dania 25 kwietnia 2003 r. Inwentaryzacja dotyczy Łąki Wojnowice i fragmentu lasu Mrozowskiego;
 • 13 marca – Dolina Pasłęki i Olsztyn – niezależne od przebiegu projektu działania eksperta lichenologa z Sekcji lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Rafała Szymczyka.  Wysłanie do koordynatora projektu ekspertyzy lichenologicznej.

10. Warsztaty w Puszczy Białowieskiej

 • trwa wybór tematów dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości;
 • trwa poszukiwanie prelegentów.

11. Narzędzia dla uczestników projektu

 • Mapa drogowa MKiŚ dla lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie.

12. Aktualności z MKiŚ 

 • 19 lutego – konferencja ruchów obywatelskich z wiceministrem Mikołajem Dorożała;
 • 21 lutego – wicemister Mikołaj Dorożała zapowiada reformę gospodarki leśnej ;
 • 27 lutego – Dyrektor DGLP wstrzymuje wyłączenia lasów z wycinek;
 • 29 lutego – MKiŚ spotyka się z szefem FSC i negocjuje powrót RDLP w Białymstoku do certyfikacji;
 • 7 marca – kontrola w związku z zatrudnieniem Jana Tabora w BULiGL;
 • 7 marca- wiceminister Mikołaj Dorożała spotyka się z przedstawicielami związków zawodowych działających w leśnictwie i włącza je do Ogólnopolskiej Narady Leśnej;
 • 14 marca – XIV Sesja Zimowej Szkoły Leśnej – Quo Vadis Leśnictwo;
 • 16 marca- MKiŚ publikuje Pakiet dla przemysłu drzewnego”, który ma w dalszej perspektywie umożliwić dalsze wyłączenia lasów z gospodarki leśnej.

13. Leśny Kolektyw w lutym i marcu

 1. Szkolenie indywidualne u grupy Fundacja Wybudowania;
 2. Pierwsze wyniki audytu w Lasach Państwowych – afera bilbordowa;
 3. Leśna NSSZ Solidarność sprzeciwia się działaniom MKiŚ;
 4. Inicjatywa Las Młochowski [Zielony Pierścień Warszawy]- prosi o podpisanie się pod petycją;
 5. Grupa Chojnice dla Lasku Miejskiego protestuje przeciwko zniszczeniu lasu;
 6. Grupa Dolina Pasłęki i Olsztyn buduje z leśnikami hibernaculum dla płazów;
 7. Grupa Zielony Pierścień Warszawy relacjonuje dążenia do zmian legislacyjnych służących wzmocnieniu idei zielonych pierścieni miast;
 8. Koordynator projektu publikuje wstępne rekomendacje dla lasów świadczących usługi ekosystemowe dla społeczeństwa;
 9. Szkolenie indywidualne u grupy Fundacja Psubraty;
 10. Inicjatywa Las Młochowski [Zielony Pierścień Warszawy] relacjonuje wycinkę ważnych społecznie lasów;
 11. Grupa Zielony Pierścień Warszawy przedstawia sprawozdanie okresowe  z działalności;
 12. Grupa Zielony Pierścień Warszawy relacjonuje spotkanie z wiceministrem Mikołajem Dorożałą;
 13. MKiŚ zapowiada reformę gospodarki leśnej;
 14. Aktualizacja map interaktywnych;
 15. Pisemne rekomendacje dla grupy Dolina Pasłęki i Olsztyn;
 16. Oględziny terenowe w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka;
 17. Greenpeace krytykuje Dyrektora DGLP za sformułowania dotyczące traktowania gospodarstwa PGL LP  jak firmy;
 18. Nowy Dyrektor RDLP w Poznaniu formułuje rażące stwierdzenia na temat gospodarki leśnej i oczekiwań społecznych;
 19. Grupa Zielony Pierścień Warszawy informuje o podjęciu współpracy z Mazowieckiem Biurem Planowania Regionalnego;
 20. Szkolenie indywidualne u grupy Stowarzyszenie Żywica;
 21. Grupa Fundacja Psubraty relacjonuje Nos Sów w Puszczy Boreckiej;
 22. Szkolenie indywidualne u grupy Góra Radunia;
 23. Grupa Stowarzyszenie Żywica relacjonuje wycinkę 150- letniego dębowego lasu, który jest przedmiotem rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy;
 24. Grupa Fundacja Alarm dla Klimatu prosi o podpisy pod petycją;
 25. Pisemne rekomendacje dla Fundacji Wybudowania;
 26. Grupa Dolina Pasłęki i Olsztyn alarmuje o planowanej wycince lasu;
 27. Webinar “Różne wartości lasu. Kulturowe usługi ekosystemowe dostarczane przez lasy” – wraz z nagraniem;
 28. Grupa Ratujmy Las Mrozowski publikuje treść wniosku o arbitraż do MKiŚ;
 29. Anna Kolińska z Fundacji Alarm dla Klimatu wyróżniona tytułem Kobieca Osobowość Roku w Gminie Piaseczno;
 30. Inicjatywa Las Młochowski [Zielony Pierścień Warszawy] relacjonuje trwającą wycinkę ważnego społecznie lasu;
 31. Zgłaszamy się do corocznej akcji Wspólny Las;
 32. Zielony Pierścień Warszawy informuje o zaproszeniu grupy przez MKiŚ w ramach projektu “Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”;
 33. Pisemne rekomendacje dla grupy Stowarzyszenie Żywica.

14. Inne

 • Szereg działań związanych z grupą koordynatora projektu- Nasz Las Miejski Gajewo koło Giżycka, w tym korespondencja z MKiŚ, DGLP, FSC IC, Klubem Przyrodników, udział w oględzinach Lasu Miejskiego – WUOZ w Olszynie, bieżąca kampania medialna.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”