DOBRE WIEŚCI Z BRUKSELI- MAMY OFICJALNE POTWIERDZENIE

Komisja Europejska w odpowedzi na naszą skargę dotyczącą sposobu zatwierdzenia przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu nadleśnictwa Borki, oraz po zapoznaniu się dodatkowymi dowodami nadesłanymi w maju 2018 r., dotyczącymi łamania prawa unijnego przy projektowaniu, zatwierdzaniu, aneksowaniu a także konsultowaniu ze społeczeństwem planów urządzenia lasu w Polsce, przekazała naszej fundacji pismo wyjaśniające przyjęty tryb postępowania w tej sprawie.

 

Zgodnie z art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie prawa UE. W ramach tej procedury Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia, stojąc na stanowisku, że:

-uniemożliwiając  organizacjom ochrony środowiska kwestionowanie przed sądem planów urządzenia lasu, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000, a w konsekwencji wyłączając ze skutecznej ochrony sądowej uprawnienia tych organizacji, Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej w związku z art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, art 216 ust. 2 TFUE, art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 lit.b i art. 9 ust. 2 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus dn. 25 czerwca 1998 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r.

 

Zgodnie z treścią pisma które otrzymaliśmy, władze polskie odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia. Dalsze kroki w tym postępowaniu będą zależały od analizy odpowiedzi polskich władz przez służby komisji.