„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”

1. W projekcie będzie wspieranych 10 grup obywatelskich z małych wsi i miasteczek z największym potencjałem, wsparciem władz samorządowych i społeczności lokalnej, sprecyzowanymi potrzebami, reprezentujący interes społeczności lokalnej.

2. Wybrane do projektu grupy będą sieciowane z grupami z dużych aglomeracji, które były wspierane we wcześniejszych projektach, co doprowadzi do skopiowania i ugruntowania sprawdzonych wysokich standardów partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami na obszarach wiejskich i małych miast.

3. Projekt ma doprowadzić do tego, żeby 10 grup obywatelskich wprowadziło zmianę w zarządzaniu lasami cennymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo w sąsiedztwie wsi i małych miast oraz skonsolidowało się z innymi doświadczonymi grupami z dużych aglomeracji.

W ramach projektu grupy otrzymają:

1. Pomoc ekspercka w opracowaniu analiz przyrodniczych, identyfikacji usług ekosystemowych lasu, pomoc w zaangażowaniu użytkowników tych usług w partycypację w zarządzaniu lasem, formułowaniu wniosków do gospodarki leśnej i postulatów w oparciu o usługi ekosystemowe lasu i analizy przyrodnicze. Do 2 ekspertyz na grupę.

a) kluczowym wsparciem dla grup obywatelskich jest zbudowanie profesjonalnych ram merytorycznych do zbudowania wiarygodnych, rzetelnych i możliwych do akceptacji postulatów przez PGL LP i sojuszników społecznych oraz samorządowych. Każda z 10 grup skorzysta z pomocy ekspertów ds. leśnictwa, dendrologii, briologii (mchy), lichenologii, ornitologii (zrealizowane poprzez bezpośrednie badania na miejscu) komunikacji i negocjacji, prawnika (online). Duży nacisk będzie kładziony na przygotowanie analiz służących identyfikacji usług ekosystemowych lasu, ankietowanie użytkowników tych usług oraz wypracowanie postulatów przez samorządy, podmioty administracji publicznej i społeczność lokalną.

2. Warsztaty stacjonarne w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Boreckiej:

a) gatunki i siedliska chronione w prawie polskim/ UE;

b) cenne gatunki wskaźnikowe dla starych lasów;

c) podstawy leśnictwa;

d) Las Miejski w Gajewie koło Giżycka – historia sojuszu społeczno- samorządowego i walki o zachowanie lasu;

e) Puszcza Białowieska- historia ochrony/ zaangażowania społecznego i działania PGL LP;

f) Puszcza Borecka – historia ochrony/ zaangażowania społecznego i działania PGL LP;

g) komunikacja i negocjacje z PGL LP na podstawie studium przypadku grup w całej Polsce;

h) prezentacja każdej z grup uczestniczącej w projekcie, swojej ścieżki działania i narzędzi do osiągnięcia rezultatów.

3. Konsultacje mailowe, online i telefonicznie, sieciowanie grup:

a) wypracowanie podstawowych zasad komunikowania na zewnątrz terminologii z zakresu leśnictwa;

b) prawo i standardy w dialogu z PGL LP;

c) ocena jakości gospodarki leśnej i ochrony przyrody, rozpoznawanie ekosystemów i gatunków;

d) posługiwanie się przepisami i standardami do poszukiwania wartości ochronnych lasu;

e) identyfikacja usług ekosystemowych i ich użytkowników, formułowanie postulatów ochrony świadczonych usług ekosystemowych przez las;

f) sieciowanie z innymi grupami, transfer wiedzy i doświadczeń z grupami o większym doświadczeniu, które były wspierane we wcześniejszych projektach;

g) bieżące doradztwo z zakresu działalności i rozwoju grup obywatelskich.

4. Spotkania bezpośrednio z grupami i przygotowanie pisemnych rekomendacji:

a) ocena kondycji grupy, jej celów, efektywności, zaangażowania, wsparcia ze strony sojuszników samorządowych i społecznych;

b) ocena jakości zarządzania lasami, wobec których są kierowane postulaty do zarządcy lasu;

c) ocena jakości lasów, ich potencjału przyrodniczego, społecznego, kulturowego i świadczonych usług ekosystemowych.

Projekt pn. „Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”, finansowany z funduszy The German Marshall Fund of the United States.