RAPORT PÓŁROCZNY – LUTY- WRZESIEŃ 2023

[Raport]

Raport półroczny z realizacji projektu – luty- wrzesień 2023 r.

Wizyty u grup i szkolenia indywidualne. W raportowanym okresie zrealizowano 3 wizyty indywidulane u 2 grup projektowych.

Wizyta interwencyjna u grupy Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – NTG Nadleśnictwa Garwolin

Spotkanie informacyjne u grupy Dolina Pasłęki. W trakcie spotkania asystent projektu pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”, przedstawił wyniki wykonanej analizy aktualnego uPUL dla Lasu Miejskiego oraz propozycje do nowego sposobu zarządzania lasem miejskim dla aktualnie przygotowywanego uPUL, w oparciu o ogólnopolskie trendy i przemiany w sposobie zagospodarowania lasów o znaczeniu przyrodniczym i społecznym. Po prezentacji odbyła się dyskusja.Asystent projektu, mając doświadczenie w mapowaniu usług ekosystemowych w Lesie Miejskim pod Giżyckiem, nakreślił wstępny plan przygotowania opracowania mapującego usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego w Olsztynie, użytkowników tych usług ekosystemowych, miejsca ich występowania oraz zagrożenia dla ich trwałości. Opracowanie ma powstać do końca trwania projektu.Obecny na spotkaniu dyrektor BULiGL Oddział w Olsztynie, również wyraził oczekiwania co do potrzeby zmapowania usług ekosystemowych, co ma posłużyć do strefowania wskazań gospodarczych, przygotowywanych przez taksatorów BULiGL, w tym ograniczenia zaburzeń krajobrazu leśnego, w myśl wytycznych zarządzenia nr 58 w sprawie lasów społecznych, które funkcjonuje w PGL LP.W spotkaniu uczestniczyli:Mirosław Arczak – Radny Rady Miejskiej / Ruch Społeczny Wspólny Olsztyn; Kamila Radzmińska-Arczak – Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice; Bugusia Budna – Ruch Zielony Olsztyn (grupa nieformalna); Jacek Kudła – nieformalna inicjatywa mieszkańców/prawnik; Wojtek Biedrzyński – Fundacja Nexus / skromny sługa winnicy pańskiej; Alicja Dobrosielska – ESWIP (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) – Biuro w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe Pruthenia; Dorota Limontas – Rada Organizacja Pozarządowych Miasta Olsztyna (Przewodnicząca) / ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska; Karol Okuniewicz – działacz społeczny/tłumacz; Justyna Koszykowska – mieszkanka Bartąga; Mateusz Sowiński – entomolog / autor Bloga Świat Makro – https://swiatmakro.com/; Włodzimierz Serwiński – Dyrektor Oddziału BUL w Olsztynie; Andrzej Bieżuński – Zastępca Dyrektora Oddziału BUL w Olsztynie; Adrian Grzegorz – asystent projektu pn. Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”.

Wizyta u grupy Dolina Pasłęki – rozmowa z Dyrektorem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie w sprawie akceptacji powstającej ekspertyzy dotyczącej wykorzystania usług ekosystemowych Lasu Miejskiego w Olsztynie. Dyrektor wyraził pełną aprobatę, łącznie z podjęciem wielostronnych rozmów na temat sposobu zagospodarowania Lasu Miejskiego w nowym uPUL, w oparciu o opinie podmiotów miejskich ankietowanych w ramach powstającej ekspertyzy.

Spotkanie w Sali sesyjnej Rady Miasta Olsztyna – przedstawienie opracowania “Ustalenie zakresu gospodarki leśnej na lata 2024 – 2033 w obszarach Lasu Miejskiego w Olsztynie, świadczących usługi ekosystemowe dla mieszkańców Olsztyna i okolic”

Konsultacje mailowe i telefoniczne. W raportowanym okresie przeprowadzono 47 konsultacji mailowych, telefonicznych i za pośrednictwem komunikatorów mediów społecznościowych.

Las Rokitnicko- Miechowski – konsultacje dotyczące automatyzacji ankietowania przy wykorzystaniu narzędzia ArcGIS Surver;

AdkP – konsultacje dotyczące stref ochrony ptaków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaopiniowanie pisma, które grupa kieruje do GDOŚ. Zaopiniowanie pisma, które grupa chce wysłać do RDLP w sprawie rębni w strefach ptaków;

AdkP – zaopiniowanie pisma, którym Gmina Piaseczno otwiera pracę grupy leśnej pracującej nad lasami społecznymi;

Inicjatywa Protest Porszewice – konsultacje dotyczące wsparcia samorządowców w rozmowach z leśnikami;

AdkP – relacja inicjatywy na temat bieżących postępów, kwestie współpracy z dendrologiem;

Ratujmy Las Mokrzański – konsultacje na temat strategii rozmów z leśnikami, kwestie ochrony starych dębów w 3 wydzieleniach, pisemna opinia na temat ochrony starych dębów w 3 wydzieleniach;

SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – rozmowa z ekspertem współpracujących z grupami na temat udziału w KZP Nadleśnictwa Płaska i Augustów;

Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – konsultacje na temat planowanego uczestnictwa w NTG Nadleśnictwa Garwolin;

Inicjatywa Zielone Wrzosy – konsultacje mediowe;

AdkP – konsultacje mediowe;

Inicjatywa Lasy Lublinieckie – konsultacje na temat zarządzenia 58, lasów społecznych i lasów ochronnych, angażowania społeczności lokalnej, poszukiwania decydentów korzystających z uroków lasu, opracowania szkieletu dalszego postępowania.

AdkP – dwukrotne konsultacje w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących PUL i społecznych działań leśnych.

Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – kwestie obszarów Natura 2000 i włączenia wydzieleń do obszaru N2000;

Inicjatywa SuopraśLas i Ratujmy Las Turczyński – kwestie dialogu z leśnikami, aspekty hodowli lasu- przygotowanie dla grupy szkolenia indywidualnego online;

Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa o przygotowaniu dla grupy oraz radnych szkolenia online z leśnictwa i rozmów z leśnikami;

Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański – obszerne konsultacje: kwestie przepisów zabraniających rębni przy ciekach. Omówienie jakości rozmów z leśnikami, zrywanie przez leśników podjętych uzgodnień, omówienie przygotowania się do wizji terenowej z leśnikami- wskazanie na możliwe pułapki i rozegrania dyplomatyczne oraz medialne ze strony leśnej, kwestie weryfikacji drzew w terenie, tuż przed wizją terenową, omówienie argumentów dynamiki, struktury i stabilności siedlisk jako podstawy naukowej do zaprzestania wyrębu. Relacja grupy z przeprowadzonej wizji.

Las Wiączyński- rozmowa dotycząca ścieżki edukacyjnej dla studentów UŁ o tematyce wpisanej w program nauczania- jako zabezpieczenie Lasu Wiączyńskiego przed wycinką. Propozycja rozmów na szczeblu rektor – RDLP Łódź (wydział edukacji/promocji);

Ratujmy Las Mokrzański- rozmowa dotycząca zarządzenia 58 i wizji lokalnej z leśnikami w lesie. Temat inicjacji Zespołu Lokalnej Współpracy. Relacja grupy na temat wizji lokalnej z leśnikami- pozostawienia 3 dębów w trakcie wycinki. Kwestie gospodarki wodnej w Lesie Mokrzańskiem. Dyskusja na temat zasadności powoływania ZLW, spotkań z leśnikami w lesie. Rozmowa o przetargach jako wiedzy o planowanej wycince, możliwości spotkań z leśnikami przed przetargami w oparciu o wnioski cięć przygotowywane przez leśniczych. Rozmowa o tym, że leśnicy nie uznali wspólnej wizji lokalnej w lesie przeprowadzonej z grupą, jako spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy;

SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- relacja grupy na temat aktualnej aktywności;

Alarm dla klimatu Piaseczno- rozmowa na temat wykorzystania interaktywnej mapy “Centralny Port Komunikacyjny”, przez zewnętrzną firmę, która wykonuje kontrraport na zlecenie samorządu lokalnego. Rozmowa o wizjach lokalnych z leśnikami, zaplanowanych w najbliższym czasie;

Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- rozmowy na temat możliwości wsparcia finansowego dla grupy;

Las Tulecki- wspólna sprawa- konsultacje dotyczące wniosku o informację publiczną;

Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- konsultacje dotyczące wniosku grupy o powołanie lasu HCVF 6. Wysłanie materiałów dotyczących przykładów z innych części Polski i przykładowego wniosku o powołanie HCVF 6.

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa o rozwiązaniach prawnych dotyczących Nadleśnictwa Chojnów, które nie chce powołać lasów społecznych. Propozycja dla grupy stworzenia raportu, który zobrazuje planowane w aktualnym PUL rębnie i nakładające się na nie lasy społeczne. Celem ma być zobrazowanie ile z postulowanych lasów społecznych zostanie utracone do czasu rozpoczęcia prac nad nowym PULem. Propozycja dla grupy rozpoczęcia kampanii medialnej, która przy wykorzystaniu infografik podniesie temat wycinki lasów, postulowanych jako społeczne. Poruszenie tematu lasów ochronnych w tym sytuacji u grupy Las Tulecki- wspólna sprawa;

Grupa Dolina Pasłęki – założenie osobnej grupy dyskusyjnej na temat nowego uPUL dla Lasu Miejskiego w Olsztynie i przygotowania ekspertyzy mapującej usługi ekosystemowe, ich użytkowników, zagrożenia dla tych usług i oczekiwania użytkoników lasu wobec gospodarki leśnej. Na grupie odbyły się dyskusje związane z ankietowaniem użytkowników lasu, spotkania informacyjnego w sprawie aktualnego uPUL Lasu Miejskiego w Olsztynie i spotkania z Dyrektorem ZDZiT w Olsztynie. Na grupie są aktualizowane postępy dotyczące przygotowywanego opracowania w sprawie Lasu Miejskiego w Olsztynie;

Grupa Dolina Pasłęki – rozmowa na temat przygotowania działań w zewiązku z odkryciem stanowiska granicznika płucnika w lasach, gdzie działa grupa. Przygotowanie dla grupy wzoru pisma do RDOŚ i asystowanie w postępowaniu;

Grupa Dolina Pasłęki – rozmowa na temat przyjętych sposobów powoływania strefy ochronnej dla granicznika płucnika. Relacja liderki grupy na temat opinii leśników niskiego szczebla dotyczącej badanej powierzchni i działań służących jej ochronie w tym powołania powierzchni referencyjnej przez leśniczego. Rozmowa o praktykach ochrony granicznika płucnika w Puszczy Boreckiej, udziele prof. Hołdyńskiego i prof. Fałtynowicza w próbach podważenia potrzeby powołania stref;

Grupa Stowarzyszenie Żywica – wsparcie w odnalezieniu opinii prawnej wskazującej na możliwość wstrzymania prac gospodarczych przez nadleśniczego i zawarcia porozumień w sprawie wstrzymania wycinki lasu;

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego;

Grupa Inicjatywa Lasy Lublinieckie – wsparcie w odnalezieniu opracowań do identyfikacji siedlisk przyrodniczych;

Grupa Dolina Pasłęki – rozmowa z liderką grupy na temat sposobu poinformowania RDLP w Olsztynie w zakresie lokalizacji stanowiska granicznika płucnika w kontekście planowanego do utworzenia przez grupę rezerwatu. Rekomendacje dla grupy zerwania kontaktu z RDLP Olsztyn i ścisłej współpracy z nadleśnictwem i leśniczym. Omówienie kwestii danych przestrzennych GIS – metody połączenia kilku plików shapefile w jeden plik, w kontekście przygotowania danych przestrzennych eksperta, który zinwentaryzował powierzachnię planowanego rezerwatu;

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego;

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat dialogu który aktualnie prowadzi grupa z leśnikami. Udział w dialogu doradcy prezydenta RP;

Grupa Stowarzyszenie Żywica . Temat składania uwag do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany legislacyjne w tym zakresie, propozycja wpisania proponowanych form ochrony przyrody ze skrótem zapisu o tym, jak będzie prowadzona ochrona czynna. Kontakt do grup AdkP i Ratujmy Las Mokrzański.

Grupa Dolina Pasłęki. Pomoc w kontaktach z RDOŚ w Olsztynie. Wysłanie wrażliwych danych o lokalizacji wymierającego gatunku- granicznik płucnik na obszarze projektowanego rezerwatu Ostrowin.

Ratujmy Las Mokrzański- rozmowa o 3 wydzieleniach leśnych, w których leśnicy zaplanowali wycinkę starych dębów. Udzielenie wskazówek dotyczących wizji terenowej z leśnikami na powierzchni – protokołowanie rezultatów wizji terenowej w celu uzyskania dowodu na zaistniałe wydarzenia/ stwierdzenia/ stanowiska osób i wspólny z leśnikami komunikat prasowy w celu uniknięcia propagandowej wersji wydarzeń opublikowanej przez leśników na stronie www nadleśnictwa.

Inicjatywa Protest Porszewice- temat sposobu wysłania listy proponowanych obszarów jako lasy społeczne do BULiGL w związku z tym, że nadleśnictwo Grotniki samo sporządziło listę lasów społecznych i wysłało je na własną rękę, bez konsultacji ze społeczeństwem do BULiGL w celu opracowania wskazówek.

Alarm dla klimatu Piaseczno- Zaopiniowanie pisma, które grupa otrzymała od RDLP Warszawa w sprawie wniosku PILCH o moratorium na wycinkę lasów do czasu opracowania obszarów stanowiących lasy społeczne. Omówienie zagadnienia interesu społecznego/ publicznego w kontekście dokumentu Planu Urządzenia Lasu na który powołują się leśnicy z RDLP w piśmie do PILCH. Moja teza 1 – Zarządzenie 58 w tym pilne wyznaczenie lasów społecznych jest w interesie społecznym/ publicznym bardziej, niż realizacja Planu Urządzenia Lasu na obszarach, które zostały zdiagnozowane jako lasy aspirujące do włączenia na listę lasów społecznych. Moja teza 2 – Realizacja PUL a tym samym rębni na obszarach zdiagnozowanych jako lasy aspirujące do włączenia na listę lasów społecznych, jest sprzeczne z interesem społecznym/ publicznym. Prośba do grupy o skonsultowanie sprawy z prawnikiem

Ratujmy Las Mokrzański- omówienie kwestii lasów społecznych i rozwiązań prawnych

Fundacja Dom Pokoju- rozmowa na temat szkolenia stacjonarnego z komunikacji i negocjacji. Prośba pani Doroty Whitten o zwrotne informacje od grup, na temat ich działalności w celu przygotowania warsztatów w oparciu o studium przypadku grup.

Alarm dla klimatu Piaseczno- propozycja dla grupy przygotowania własnego portfolio, które będzie wskazywało na dotychczasowe doświadczenia i kompetencje, działanie w interesie publicznym i rolę rzeczniczą. Propozycja ma na celu ugruntowanie wiarygodności grupy na etapach wchodzenia w fora dyskusyjne dotyczące lasów społecznych a także zapobieganie wykluczeniu z dyskusji na rzecz innych grup, nie posiadających kwalifikacji np. kół gospodyń wiejskich.

Las Tulecki- wspólna sprawa- konsultacje dotyczące sytuacji w Poznaniu.

Alarm dla klimatu Piaseczno- rozmowa dotycząca strategii postępowania wobec planowanego przedsięwzięcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, również w kontekście lasów i skarg do KE

Grupa Kraina Dzierżykraja – pomoc w skonstruowaniu skargi do OLAF;

Grupa AdkP – kwestie sojuszu z samorządem i zerwania współpracy z leśnikami przez podmioty miejskie i samorządy;

Grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – rozmowa o Lesie Solnickim, kwestie wsparcia kancelarii prawnej. Jakość konsultacji społecznych PUL Nadleśnictwa Supraśl, kwestie skuteczności działania i wypalenia;

Grupa Dolina Pasłęki – dopracowanie treści ankiety służącej do identyfikacji usług ekosystemowych i ich użytkowników w Lesie Miejskim Olsztyna. Dystrybucja ankiety do głównych użytkowników lasu.

Szkolenia online. W raportowanym okresie przeprowadzono 9 szkoleń online.

AdkP – szkolenie przeprowadzone przez ornitologa na temat gatunków strefowych ptaków;

2 szkolenia z mediów społecznościowych  w wersji Video

Czy wciąż warto prowadzić komunikację na facebooku [nagranie na CW];

Jak zbudować społeczność? [nagranie na CW];

Tworzenie strategii komunikacji [nagranie na CW].

Szkolenie z efektywnej komunikacji i negocjacji. Został przeprowadzony cykl dwóch spotkań online dla uczestników projektu;

Szkolenia z wystąpień publicznych. W ramach naszego projektu „“Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”, udało nam się przygotować świetne szkolenie o tematyce wystąpień publicznych w formie webinarów, w którym dowiecie się co jest najważniejsze w prezentacji siebie i tematów, które są dla nas ważne. Zdobędziecie też cenną wiedzę nt. aspektów technicznych nagrywania i montowania materiałów wideo. Szkolenie jest podzielone na odcinki, które nie tylko oddzielają poszczególne tematy, ale też zakładają samodzielne lub grupowe ćwiczenia, które należy wykonać pomiędzy odcinkami. Polecam poświęcić jeden wieczór i spokojnie obejrzeć webinary, wykonując po kolei zadane ćwiczenia. Szkolenie jest dostępne jedynie dla uczestników projektu, filmiki będą widoczne tylko po zalogowaniu się na maile Liderów grup. Jest to ważne zabezpieczenie dla tych materiałów, proszę o niekopiowanie i nie odtwarzanie w miejscach publicznych nagrań z webinarów projektowych. Zabroniona jest również publikacja materiałów w mediach społecznościowych lub na stronach www.

Ratujmy Las Turczyński- szkolenie z leśnictwa

Szkolenia z komunikacji i negocjacji

Warsztaty z nowych trendów w komunikacji społecznościowej.

Dyżury komunikacyjne

Dyżur komunikacyjny poświęcony akcji Wspólny Las i strategiom przygotowania się, aktywizacji i zaangażowania lokalnej społeczności

Opinie prawne. w raportowanym okresie wydano 4 opinie prawne.

Opinia prawnika projektowego przygotowana dla grupy Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja;

Opinia prawna przygotowana dla grupy Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050

Analiza prawna – możliwości zaskarżenia PUL na podstawie obowiązujących przepisów w kontekście wyroku TSUE z 2.03.2023 r.

Alarm dla klimatu Piaseczno- opinia prawna dotycząca sytuacji, kiedy są wycinane lasy kwalifikowane jako społeczne, zanim zostaną formalnie zatwierdzone jako społeczne.

Aktualizacje map interaktywnych

Aktualizacja mapy Nadleśnictwa Miękinia dla grupy Ratujmy Las Mokrzański.

Nowe mapy interaktywne

Las Wiączyński- Nadleśnictwo Brzeziny;

Alarm dla klimatu Piaseczno- Centralny Port Komunikacyjny

Redagowanie pism. W raportowanym okresie udzielono wsparcia przy redakcji 3 pism.

Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – krótka opinia na temat pisma powołującego grupę leśną w gminie Piaseczno. Wskazanie na potrzebę uwypuklenia zagadnienia usług ekosystemowych i ich lokalizacji, jako podstawy do wyznaczenia lasów społecznych.

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – zredagowanie projektu uchwały przygotowanej przez grupę.

Grupa Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja – przygotowanie treści pisma i wypełnienie interaktywnego formularza dla Europejskiego urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych w związku z planowaną budową obwodnicy miejscowości Człopa przez obiekt małej retencji wybudowany ze środków UE.

Indywidualne opinie dla grup. W raportowanym okresie wydano 7 opinii lub rekomendacji dla 4 grup.

Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – opinia na temat odpowiedzi RDLP Warszawa na wniosek PULCH o moratorium na wycinkę drzew w lasach wokół Warszawy. Wskazanie na potrzebę wykonania opinii prawnej przez prawnika projektowego co do kontekstu „interesu społecznego”;

Inicjatywa Protest Porszewice – Opinia na temat kwalifikacji przez Nadleśnictwo Grotniki lasu porszewickiego, jako obszaru oddziaływania społecznego;

Inicjatywa Bractwo Bartne i Polska 2050- konsultacje dotyczące powołania lasów HCVF 6 w Nadleśnictwie Augustów.

Alarm dla klimatu Piaseczno- udzielenie wskazówek dotyczących odrzucenia przez Nadleśnictwo Chojnów petycji o moratorium na wycinkę drzew;

Las Wiączyński- udzielenie wskazówek dotyczących zaplanowanej wizji terenowej z leśnikami w Lesie Wiączyńskim, na powierzchniach, gdzie wstrzymano wyrąb drzew pomnikowych.

Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – przygotowanie pisemnych indywidualnych wskazówek i uwag do roboczych postulatów i przemyśleń grupy (łącznie 4888 znaków bez spacji).

Grupa AdkP: Przygotowanie uwag do wybranych postulatów grupy. Łącznie 4888 znaków bez spacji.

Spotkania online. W raportowanym okresie przeprowadzono 3 spotkania online dla 3 grup.

Grupa Las Wiączyński- spotkanie online dotyczące współpracy przy wykonywaniu badań przez ekspertów projektowych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy i lokalni eksperci Uniwersytetu Łódzkiego. Temat dotyczył szerszych badań i waloryzacji Puszczy Łódzkiej i zaangażowania ekspertów do badań Lasu Wiączyńskiego w ramach projektu. W trakcie spotkania ustalono zakres prac, potrzebę przygotowania interaktywnej mapy, rozmowy z nadleśnictwem w sprawie badań, zaangażowanie uczelni w dialog. Po spotkaniu odbyła się rozmowa, w trakcie której omówiono zaangażowanie osób decyzyjnych z uczelni w wytypowanie ścieżek dydaktycznych w Lesie Wiączyńskim, wpisanie już wykonywanych badań w program nauczania uczelni a tym samym zabezpieczenie Lasu Wiączyńskiego przed wycinką.

Alarm dla klimatu Piaseczno, Las Łagiewnicki, Las Wiączyński, radni i aktywiści – krótkie szkolenie z tematu procedowania skargi do KE. Jak skonstruować skargę, na co zwrócić uwagę;

SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- spotkanie konsultacyjne (online) „Jak się nie dać zapędzić w kozi róg w rozmowach z leśnikami” w sprawie gospodarki leśnej, kontaktów z leśnikami, skuteczności działań, oraz udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarki leśnej.

Plany Urządzenia Lasu

Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- przygotowanie uwag do projektu Planu Urządzenia Lasu i komentarzy do uwag opracowanych przez grupę.

Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- uwagi przygotowane do projektu PUL Nadleśnictwa Garwolin.

Badania i Raporty ekspertów. W raportowanym okresie eksperci zdali 5 raportów z przeprowadzonych badań przyrodniczych dla 3 grup

Grupa Dolina Pasłęki – Raport eksperta, który wykonał inwentaryzację briologiczną lasów na powierzchni postulowanej do objęcia ochroną prawną. Odnaleziono 215 nieznanych dotąd stanowisk gatunków mchów w tym jedno stanowisko granicznika płucnika;

Przystąpienie do opracowania ekspertyzy mapującej obszary Lasu Miejskiego w Olsztynie, świadczące usługi ekosystemowe, zagrożenia dla tych usług, identyfikującej użytkowników Lasu Miejskiego, ich oczekiwania wobec gospodarki leśnej. Opracowanie ekspertyzy zyskało akceptację Dyrektora ZDZiT w Olsztynie- zarządcy Lasu Miejskiego.

Ekspertka z grupy Dziki Ruch Oporu zakończyła badania briologiczne u grupy Dolina Pasłęki i przedstawia wyniki badań;

Ekspert z grupy SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński zakończył badania entomologiczne u grupy One Ring Białołęka i przedstawia wyniki badań.

Grupa Dolina Pasłęki – raport z badań przyrodniczych wykonany przez fitosocjologa pn. “Roślinność lasów miejskich w Olsztynie na przykładzie wybranych fragmentów”;

Grupa One Ring Las Kabacki – raport z badań przyrodniczych wykonanych przez fitosocjologa.

Sprawozdania i raporty grup projektowych

  • Grupa Inicjatywa Las Młochowski publikuje półroczny raport z działalności;
  • Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – publikuje raport z negocjacji prowadzonych z leśnikami.

Kampania medialna

Kampania LasySięLiczą

Wspólnie zainicjowaliśmy ponad 50 wydarzeń w całej Polsce. Razem dotarliśmy do ponad 4 mln osób z informacją, że lasy się liczą! Około 2000 osób w całej Polsce na spacerach, wycieczkach krajoznawczych i innych aktywnościach plenerowych w ramach lokalnych wydarzeń. Dziękujemy wszystkim inicjatywom i ruchom społecznym za niesamowitą mobilizację i zaangażowanie! To co robicie ma wielką moc! Kolejne tysiące osób na leśnych wyprawach solo. Tu wielkie uściski dla grzybiarek i grzybiarzy. Niezliczona liczba wiadomości, komentarzy, udostępnień. Debata o przyszłości polskich lasów jest ważna jak nigdy dotąd!

Wzory pism:

Do repozytorium projektu załączono nowy wzór pisma – prośba do szkół o zerwanie współpracy z leśnikami przy organizacji wspólnych wydarzeń cyklicznych

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny