Podsumowanie projektu

Puszcza Borecka jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce, jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się przykłady dominacji potrzeb gospodarki leśnej nad potrzebami ochrony przyrody na tym terenie. Celem projektu była poprawa jakości ochrony Puszczy Boreckiej poprzez prześledzenie nieprawidłowości, a następnie przekazanie rekomendacji służących naprawie popełnianych błędów zagrażających trwałości wybranych siedlisk i gatunków, a także podkreślenie stosowanych pozytywnych przykładów ochrony przyrody, co miało posłużyć ukierunkowaniu adresatów projektu na korzystne dla środowiska naturalnego sposoby gospodarowania i ochrony przyrody. Działania projektu dotyczyły wybranych gatunków: orlik krzykliwy, bocian czarny, rybołów, dzięcioły- trójpalczasty i białogrzbiety, porost granicznik płucnik oraz siedlisk 91D0-5.
W projekcie przeprowadziliśmy analizę dostępnych przepisów i dokumentów dotyczących gospodarowania Puszczą, przeprowadziliśmy wizje terenowe
i zwróciliśmy uwagę adresatów projektu na obecność problemów w zarządzaniu ochroną rzadkich gatunków zwierząt i porostów oraz rzadkich i ginących siedlisk przyrodniczych, a także na zdarzające się niezgodności gospodarki leśnej z obowiązującymi standardami.
W wyniku realizacji działań przekazano adresatom projektu dowody na wykryte nieprawidłowości, opinie ekspertów wobec rozpoznanych problemów oraz rekomendacje do ich naprawy. Przedstawiliśmy również pozytywne aspekty prowadzonej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody.
Powstała strona internetowa naszej fundacji, 10 artykułów, 2 audycje radiowe, 5 opinii uznanych ekspertów. Odbyły się 2 oficjalne spotkania z adresatami projektu. Powstały 22 rekomendacje służące poprawie ochrony przyrody na terenie Puszczy Boreckiej.
Adresatami projektu była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Czerwony Dwór oraz pośrednio Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Łącznie 28 kluczowych osób. Pośrednim odbiorcą projektu była też Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, firma SGS Polska, organizacja FSC, Stowarzyszenie PnrWI, łącznie 12 osób.
Organizacja partnerska- Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Puszcza Borecka- pomagała nam w pozyskaniu informacji o lokalizacji chronionych gatunków i siedlisk, wspierała nas wiedzą i doświadczeniem. Dzięki organizacji partnerskiej uzyskaliśmy dostęp do ważnych ekspertyz i wyników badań nad reliktowymi porostami i rzadkimi gatunkami zwierząt.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

baner

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG