RAPORT PÓŁROCZNY – STYCZEŃ- CZERWIEC 2022

[Raport półroczny]

Raport półroczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji z grupami (styczeń- czerwiec 2022)

W ciągu pół roku realizacji projektu (01.01.2022 – 30.06.2022), udało nam się nawiązać współpracę z 25 grupami mieszkańców i aktywistów, którzy wpływają na przyszłość okolicznych lasów.

Niemal wszystkie grupy korzystają ze wsparcia ekspertów, np. ornitologów, botaników, entomologów. W projekcie jest już 20 takich ekspertów, którzy wspierają grupy.

Rozpoczęliśmy intensywne szkolenia online z wykorzystania social mediów w komunikacji i przygotowania przez każdą z grup, własnej kampanii medialnej.

Przeprowadziliśmy spotkania indywidualne (14) z grupami na obszarach, którymi się opiekują. Takie spotkania są kluczowe dla określenia potrzeb i możliwości każdej z grup. Spotkania składają się z wizji terenowej, dzięki której wypracowujemy szereg propozycji związanych z możliwością rozwoju grupy i wzmocnienia jej dalszych działań.

Po spotkaniach, grupy otrzymują listę możliwych do osiągnięcia rezultatów (109978 znaków bez spacji dla 14 grup).

Będąc na miejscu, przeprowadzamy szkolenia z budowania i analizy map cyfrowych, funkcjonowania certyfikacji leśnictwa w systemie FSC, rozpoznawania wartości społecznych i przyrodniczych lasu oraz chronionych gatunków roślin, zwierząt i ekosystemów.

Przekazujemy wskazówki dotyczące funkcjonowania prawa ochrony przyrody.

Proponujemy pomoc w powoływaniu form ochrony przyrody.

Grupy mają do dyspozycji pomoc prawną.

Pomagamy w budowaniu strategii rozmów z leśnikami i samorządem lokalnym, w nawiązaniu współpracy z mieszkańcami.

Ważnym aspektem, na który kładziemy nacisk jest sieciowanie z innymi grupami nieformalnymi i organizacjami społecznymi, poszukiwanie lokalnych ekspertów, sprawne rozpoznanie interesariuszy i adwersarzy, w tym zależności politycznych, w celu zaplanowania skutecznych działań.

Nasze wsparcie jest nakierowane na wprowadzenie systemowej zmiany w zarządzaniu lasami w Polsce.

Ponadto, w ciągu 6 miesięcy udzieliliśmy licznych konsultacji telefonicznych i mailowych (132), udzieliliśmy wsparcia w budowaniu rozmów z samorządem lokalnym (4), przeprowadziliśmy szkolenia online z zagadnień dotyczących leśnictwa i gospodarki leśnej (2), certyfikacji leśnictwa w systemie FSC FM (1), zastosowania cyfrowych map w ochronie lasu, poszukiwania jego najcenniejszych fragmentów i planowaniu codziennych działań służących ochronie lasu (2).

Przygotowaliśmy nowe mapy cyfrowe (6), które umożliwiają grupom lepsze zrozumienie gospodarki leśnej i zagrożeń dla lasu poprzez zawarte w nich analityczne zobrazowania terenu (160), przedstawiające sposób, w jaki zarządzany jest las. W tej chwili, grupy mają do dyspozycji kilkadziesiąt map cyfrowych całych nadleśnictw (22), które zawierają analityczne zobrazowania (725). Mapy cyfrowe na bieżąco aktualizujemy (7), spełniając prośby zamieszczenia w nich dodatkowych analitycznych zobrazowań (44), które grupy samodzielnie zdobywają. Przyjmujemy zlecenia na przygotowanie całkiem osobnych map cyfrowych (2), które są pomocne w powołaniu planowanego rezerwatu i w konsultacjach publicznych nowego 10- letniego Planu Urządzenia Lasu, jakie ogłosiło jedno z nadleśnictw.

Niedawno, jako nowe narzędzie w projekcie, powstała baza wzorów pism administracyjnych, którą zaktualizowaliśmy dwukrotnie (54).

Grupy mają do dyspozycji 20 gotowych scenariuszy ochrony lasu, gotowych do modyfikacji i wdrożenia lokalnie.

Przeprowadziliśmy też szkolenia z wdrożenia istniejących już, gotowych rozwiązań służących ochronie lasu (3). Spotykamy się online z grupami (6), w celu szczegółowego omówienia kluczowych spraw.

Uczestnicy projektu mają do dyspozycji Centrum Wsparcia, na którym są zamieszczanie niepubliczne materiały i posty związane z aktywnością grup (140).

Uczestnicy projektu są również na zamkniętej grupie na Facebooku o nazwie Leśny Kolektyw. Tam wymieniają się rezultatami z ochrony lasu (124). Proszą o wsparcie i otrzymują je od nas lub innych grup (59). Zamieszczamy tam liczne narzędzia pomocne w ochronie lasu (54). Oprócz tego, na Leśnym Kolektywie od 6 miesięcy są zamieszczane wpisy dotyczące gospodarki leśnej w Polsce (43), certyfikacji leśnictwa w systemie FSC (38), spraw organizacyjnych (39), spotkań online (28), wsparcia zewnętrznych ekspertów (26), szkoleń online skierowanych do wszystkich grup (14), intensywnych szkoleń z social mediów (11). Na Leśnym Kolektywie zamieszczamy też relacje z naszych spotkań u poszczególnych grup (52).

W trakcie projektu, co miesiąc publikujemy raporty miesięczne (7), które szczegółowo podsumowują postępy projektu i zaangażowanie poszczególnych grup.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny