RAPORT Z PROJEKTU – CZERWIEC 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – czerwiec 2023

I. Wizyty u grup i szkolenia indywidualne

 • 6 czerwca – Spotkanie informacyjne u grupy Dolina Pasłęki.

W trakcie spotkania asystent projektu pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”, przedstawił wyniki wykonanej analizy aktualnego uPUL dla Lasu Miejskiego oraz propozycje do nowego sposobu zarządzania lasem miejskim dla aktualnie przygotowywanego uPUL, w oparciu o ogólnopolskie trendy i przemiany w sposobie zagospodarowania lasów o znaczeniu przyrodniczym i społecznym. Po prezentacji odbyła się dyskusja.Asystent projektu, mając doświadczenie w mapowaniu usług ekosystemowych w Lesie Miejskim pod Giżyckiem, nakreślił wstępny plan przygotowania opracowania mapującego usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego w Olsztynie, użytkowników tych usług ekosystemowych, miejsca ich występowania oraz zagrożenia dla ich trwałości. Opracowanie ma powstać do końca trwania projektu.Obecny na spotkaniu dyrektor BULiGL Oddział w Olsztynie, również wyraził oczekiwania co do potrzeby zmapowania usług ekosystemowych, co ma posłużyć do strefowania wskazań gospodarczych, przygotowywanych przez taksatorów BULiGL, w tym ograniczenia zaburzeń krajobrazu leśnego, w myśl wytycznych zarządzenia nr 58 w sprawie lasów społecznych, które funkcjonuje w PGL LP.W spotkaniu uczestniczyli:Mirosław Arczak – Radny Rady Miejskiej / Ruch Społeczny Wspólny Olsztyn; Kamila Radzmińska-Arczak – Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice; Bugusia Budna – Ruch Zielony Olsztyn (grupa nieformalna); Jacek Kudła – nieformalna inicjatywa mieszkańców/prawnik; Wojtek Biedrzyński – Fundacja Nexus / skromny sługa winnicy pańskiej; Alicja Dobrosielska – ESWIP (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) – Biuro w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe Pruthenia; Dorota Limontas – Rada Organizacja Pozarządowych Miasta Olsztyna (Przewodnicząca) / ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska; Karol Okuniewicz – działacz społeczny/tłumacz; Justyna Koszykowska – mieszkanka Bartąga; Mateusz Sowiński – entomolog / autor Bloga Świat Makro – https://swiatmakro.com/; Włodzimierz Serwiński – Dyrektor Oddziału BUL w Olsztynie; Andrzej Bieżuński – Zastępca Dyrektora Oddziału BUL w Olsztynie; Adrian Grzegorz – asystent projektu pn. Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”.

 • 21 czerwca – wizyta u grupy Dolina Pasłęki – rozmowa z Dyrektorem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie w sprawie akceptacji powstającej ekspertyzy dotyczącej wykorzystania usług ekosystemowych Lasu Miejskiego w Olsztynie. Dyrektor wyraził pełną aprobatę, łącznie z podjęciem wielostronnych rozmów na temat sposobu zagospodarowania Lasu Miejskiego w nowym uPUL, w oparciu o opinie podmiotów miejskich ankietowanych w ramach powstającej ekspertyzy.

II. Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • 1 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa o rozwiązaniach prawnych dotyczących Nadleśnictwa Chojnów, które nie chce powołać lasów społecznych. Propozycja dla grupy stworzenia raportu, który zobrazuje planowane w aktualnym PUL rębnie i nakładające się na nie lasy społeczne. Celem ma być zobrazowanie ile z postulowanych lasów społecznych zostanie utracone do czasu rozpoczęcia prac nad nowym PULem. Propozycja dla grupy rozpoczęcia kampanii medialnej, która przy wykorzystaniu infografik podniesie temat wycinki lasów, postulowanych jako społeczne. Poruszenie tematu lasów ochronnych w tym sytuacji u grupy Las Tulecki- wspólna sprawa;
 • 9 czerwca – grupa Dolina Pasłęki – założenie osobnej grupy dyskusyjnej na temat nowego uPUL dla Lasu Miejskiego w Olsztynie i przygotowania ekspertyzy mapującej usługi ekosystemowe, ich użytkowników, zagrożenia dla tych usług i oczekiwania użytkoników lasu wobec gospodarki leśnej. Na grupie odbyły się dyskusje związane z ankietowaniem użytkowników lasu, spotkania informacyjnego w sprawie aktualnego uPUL Lasu Miejskiego w Olsztynie i spotkania z Dyrektorem ZDZiT w Olsztynie. Na grupie są aktualizowane postępy dotyczące przygotowywanego opracowania w sprawie Lasu Miejskiego w Olsztynie;
 • 12 czerwca – grupa Dolina Pasłęki – rozmowa na temat przygotowania działań w zewiązku z odkryciem stanowiska granicznika płucnika w lasach, gdzie działa grupa. Przygotowanie dla grupy wzoru pisma do RDOŚ i asystowanie w postępowaniu;
 • 13 czerwca – grupa Dolina Pasłęki – rozmowa na temat przyjętych sposobów powoływania strefy ochronnej dla granicznika płucnika. Relacja liderki grupy na temat opinii leśników niskiego szczebla dotyczącej badanej powierzchni i działań służących jej ochronie w tym powołania powierzchni referencyjnej przez leśniczego. Rozmowa o praktykach ochrony granicznika płucnika w Puszczy Boreckiej, udziele prof. Hołdyńskiego i prof. Fałtynowicza w próbach podważenia potrzeby powołania stref;
 • 13 czerwca – pan Ryszkowski- osoba spoza projektu- rozmowa na temat udziału w postępowaniu mającym na celu powstrzymanie przedsięwzięcia autostrady A2 na odcinku 4 km. Omówienie współpracy z prawnikiem i wysłania odwołania wraz z wnioskiem o udział w postępowaniu na prawach strony;
 • 13 czerwca – grupa Stowarzyszenie Żywica – wsparcie w odnalezieniu opinii prawnej wskazującej na możliwość wstrzymania prac gospodarczych przez nadleśniczego i zawarcia porozumień w sprawie wstrzymania wycinki lasu;
 • 14 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego;
 • 14 czerwca – grupa Inicjatywa Lasy Lublinieckie – wsparcie w odnalezieniu opracowań do identyfikacji siedlisk przyrodniczych;
 • 16 czerwca – grupa Dolina Pasłęki – rozmowa z liderką grupy na temat sposobu poinformowania RDLP w Olsztynie w zakresie lokalizacji stanowiska granicznika płucnika w kontekście planowanego do utworzenia przez grupę rezerwatu. Rekomendacje dla grupy zerwania kontaktu z RDLP Olsztyn i ścisłej współpracy z nadleśnictwem i leśniczym. Omówienie kwestii danych przestrzennych GIS – metody połączenia kilku plików shapefile w jeden plik, w kontekście przygotowania danych przestrzennych eksperta, który zinwentaryzował powierzachnię planowanego rezerwatu;
 • 20 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego;
 • 23 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa na temat dialogu który aktualnie prowadzi grupa z leśnikami. Udział w dialogu doradcy prezydenta RP;

III. Redagowanie pism

 • 20 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – zredagowanie projektu uchwały przygotowanej przez grupę.

IV. Badania i Raporty ekspertów

 • Grupa Dolina Pasłęki – Raport eksperta, który wykonał inwentaryzację briologiczną lasów na powierzchni postulowanej do objęcia ochroną prawną. Odnaleziono 215 nieznanych dotąd stanowisk gatunków mchów w tym jedno stanowisko granicznika płucnika;
 • Przystąpienie do opracowania ekspertyzy mapującej obszary Lasu Miejskiego w Olsztynie, świadczące usługi ekosystemowe, zagrożenia dla tych usług, identyfikującej użytkowników Lasu Miejskiego, ich oczekiwania wobec gospodarki leśnej. Opracowanie ekspertyzy zyskało akceptację Dyrektora ZDZiT w Olsztynie- zarządcy Lasu Miejskiego.

V. Opinie prawne[niedostępne do końca trwania projektu]
VI. Indywidualne rekomendacje dla grup

 • 30 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – przygotowanie pisemnych indywidualnych wskazówek i uwag do roboczych postulatów i przemyśleń grupy (łącznie 4888 znaków bez spacji).

VII. Centrum Wsparcia w czerwcu

 • Aktualizacja Centrum Wsparcia o raporty organizacji ekologicznych;
 • Uwagi do wybranych roboczych postulatów i przemyśleń grupy Alarm dla klimatu Piaseczno.

VIII. Leśny Kolektyw w czerwcu

 • 1 czerwca – aktualizacja Centrum Wsparcia o nowe materiały – raporty organizacji ekologicznych z monitoringu zarządzania lasami, środowiskiem naturalnym, strategii Lasów Państwowych wobec polityki UE;
 • 1 czerwca – grupa Dolina Pasłęki informuje o organizacji otwartego spotkania informacyjnego w sprawie Lasu Miejskiego w Olsztynie. Prowadzącym spotkanie jest przedstawiciel projektu;
 • 1 czerwca – grupa Ratujmy Las Mokrzański zaprasza na konkurs botaniczny w Lesie Mokrzańskim;
 • 1 czerwca – grupa Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja relacjonuje piękno lasu i zachęca do podpisania petycji;
 • 2 czerwca – grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński relacjonuje swój udział w konsultacjach nowego Planu Urządzenia Lasu;
 • 3 czerwca – grupa Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka informuje o wydarzeniu- wycieczce po mało znanych fragmentach lasu;
 • 4 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno zrzeszona w ramach Porozumienia Inicjatyw Lasów Chojnowskich i Zielonego Pierścienia Warszawy, relacjonuje swój udział w marszu na rzecz demokracji;
 • 5 czerwca – grupa Las na Stadionie alarmuje w Dniu Ochrony Środowiska o problemie wycinki lasu w miejscach o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców oraz estetyki naturalnego lasu;
 • 6 czerwca- post dotyczący doboru sztucznego w lasach, konsekwencji dla lasów i możliwości zaskarżenia hodowli lasu, która manipuluje genami roślin;
 • 6 czerwca – Sieć Obywatelska Watchdog w każdy wtorek prowadzi darmowe doradztwo prawne przez telefon;
 • 8 czerwca – grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński relacjonuje jubileusz 35- lecie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
 • 8 czerwca – grupa Dolina Pasłęki relacjonuje przebieg spotkania informacyjnego w sprawie zwiększenia udziału społeczeństwa w projektowaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie. Spotkanie prowadził przedstawiciel projektu;
 • 9 czerwca – grupa Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka zaprasza na długi spacer po uroczyskach Puszczy Mazowieckiej;
 • 9 czerwca – grupa Inicjatywa Las Młochowski relacjonuje aktualne wieści z trwających negocjacji z leśnikami w sprawie ochrony przed wycinką lasów o znaczeniu społecznym;
 • 12 czerwca – grupa Inicjatywa Las Młochowski – zamieszcza komentarz do artykułu w lokalnej prasie pn. “Cztery samorządy zgodnie w obronie lasów”;
 • 12 czerwca – grupa Ratujmy Las Mokrzański relacjonuje piękno lasu;
 • 12 czerwca – wykład Pawła Pawlaczyka na temat definicji lasów pierwotnych w kontekście polityki UE;
 • 13 czerwca – grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński relacjonuje swój udział w konsultacjach nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Czarna Białostocka;
 • 13 czerwca – grupa Ratujmy Las Mokrzański informuje o przygotowywanych uwagach do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście wysokich walorów przyrodniczych;
 • 14 czerwca – grupa One Ring Białołęka zachęca do udziału w spacerze ornitologicznym nad Wisłą;
 • 14 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno zamieszcza oświadczenia organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu w sprawie nowelizacji ustawy 'ocenowej’;
 • 18 czerwca – grupa Inicjatywa Las Młochowski zachęca do udziału w spacerze mającym na celu poznanie Otwartego Ogrodu Podkowy Leśnej;
 • 18 czerwca – grupa Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja – zachęca do podpisu pod petycją w sprawie powołania HCVF 6 i informuje o złożeniu wniosku o powołanie HCVF 6 w swoim lesie;
 • 18 czerwca – grupa Alarm dla klimatu Piaseczno relacjonuje przebieg wielostronnych rozmów z leśnikami w sprawie powstrzymania wycinki lasów wokół Warszawy;
 • 19 czerwca – grupa Inicjatywa Lasy Lublinieckie – alarmuje o porażkach społeczności lokalnej na drodze do ochrony swoich lasów. Grupa informuje o decyzji miejscowego nadleśnictwa w sprawie odmowy powołania lasów społecznych;
 • 19 czerwca – post dotyczący blokady wycinki w największym HCVF 6 w Polsce – Górze Ślęża;
 • 21 czerwca – grupa Ratujmy Las Mokrzański solidaryzuje się z protestującymi na Górze Ślęża;
 • 28 czerwca – Zamknięcie i likwidacja Teczek Projektowych;
 • 30 czerwca – Najwyższa Izba Kontroli zamieszcza raport z kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego;
 • 30 czerwca – uwagi i komentarze do wybranych roboczych postulatów i przemyśleń grupy Alarm dla klimatu Piaseczno.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny