REKOMENDACJE DLA GRUPY LAS KABACKI [3 listopada 2022]

[3 listopada 2022]

[One Ring Las Kabacki]

Rekomendacje dla grupy One Ring Las Kabacki 

1.Wspieranie leśników miejskich alternatywnymi rozwiązaniami w przebudowie zniekształconych grądów

 • sprawdzenie zapisów we wcześniejszym Planie ochrony rezerwatu w sprawie odnowienia punktowego;
 • leśnicy nie podejmują się realizacji 100 % planu ochrony i podążają za lasem, tam gdzie mogą. Należy przyjść z wiedzą ekspercką i promować działania leśników, które polegają na pozostawianiu naturalnych procesów
 • postulat odnowienia punktowego.

2.Analiza planów ochrony w Polsce

 • odnalezienie uzasadnienia do nowego Planu ochrony rezerwatu i dokumentów dotyczących jakości zrealizowanych zadań w poprzednim planie;
 • prześledzenie planów ochrony parków narodowych, kilkudziesięciu planów dla rezerwatów i sposobów gospodarowania lasami podmiejskimi z dużą presją społeczną. Odszukanie dobrych rozwiązań przebudowy grądów.

3.Analiza dynamiki i kierunku rozwoju ekosystemów

 • zaangażowanie eksperta, który udowodni, że dynamika ekosystemów dąży do wyeliminowania sosny;
 • gotową ekspertyzę wykorzystać do zainicjowania debaty na temat zasadności obecnego planu ochrony.

4.Zagrożenia dla celu i przedmiotu ochrony rezerwatu

 • sprawdzenie treści Planu ochrony pod kątem celów i przedmiotów ochrony;
 • konfrontacja obecnych zabiegów ochrony czynnej i ich tempa z wymaganiami celu i przedmiotów ochrony rezerwatu.

5.Obserwacja sukcesji lasu na wykrotowiskach i zrębach

 • wykonanie 5 letniej obserwacji luk na zrębach i wykrotowiskach pod kątem jakości odnowienia dębowego;
 • wykonanie ekspertyzy prognozującej kierunek rozwoju lasu na wykrotowiskach;
 • wspieranie wykrotowisk, jako przebudowy drzewostanu siłami natury.

6.Naśladownictwo przyrody do zaprojektowania zabiegów przebudowy drzewostanów

 • położyć sosnę, zabrać z niej całą koronę z igłami czyli to co zakwasza glebę, nie wykonywać orki, która powoduje masowy wzrost biomasy, w ten sposób nie zaburzamy układu ekologicznego w runie, który wciąż jest stabilny. Oczywiście będzie bardziej dynamiczny, bo pojawi się więcej światła.  Posadzić punktowo dęby, opalikować je i zabezpieczyć przed zgryzaniem. Prowadzić monitoring przez 5 lat. Jeśli efekty będą pozytywne, stosować w całym Lesie kabackim;
 • skonsultować, skonfrontować i poprawić powyższy pomysł z ekspertami;
 • po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji zorganizować spotkanie z twórcami Planu ochrony rezerwatu w celu zmiany obecnych zapisów;
 • wziąć pod uwagę silną presję społeczną na las i względy bezpieczeństwa;
 • może będzie potrzebne dofinansowanie działań ze środków UE. Pilotażowy projekt może będzie można wykorzystać gdzie indziej.

7.Woda w lesie

 • prześledzenie istniejącej dokumentacji WIOŚ, Wód Polskich dotyczącej wyników pomiarów ze stałych punktów monitoringowych;
 • określenie trendu i prognozy na kolejne 20 lat. Wykorzystanie wyników do oceny skuteczności przebudowy drzewostanów.
 1. Strefa ekotonowa ze starodrzewiem grądowym
 • promowanie układu ekologicznego, jaki jest widoczny w tej strefie;
 • tabliczki edukacyjne/ ścieżka edukacyjna opisująca walory poznawcze grądów;

Lista wątków, spisana z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy

 • las jest rezerwatem, byt nie jest zagrożony;
 • obserwują ruchy Lasów Miejskich. W 2016 r. powstał uPUL w którym są zaplanowane wielkie trzebieże;
 • powstała petycja online, przyłączył się AdkP;
 • była korespondencja z leśnikami na temat grądu, który chcą przywrócić;
 • las będzie grądem za kilkadziesiąt lat, teraz jest zryty, jest orka i nasadzenia;
 • wśród nasadzeń rośnie leszczyna;
 • nie wiadomo, czy ten grąd wyrośnie bo brakuje wody;
 • odnowienia są w małych gniazdach;
 • postulat odnowienia punktowego był kierowany (luki i w nich odnowienia). Tak stosowano wcześniej, teraz zintensyfikowali odnowienie;
 • może gdzieś być stary Plan Ochrony Rezerwatu z zapisami o odnowieniach punktowych;
 • leśnicy zorganizowali spotkanie- była grupa na tym spotkaniu;
 • grupa dokumentuje nieprawidłowości- prace ciężkim sprzętem przy norze borsuka, wycinka drzew biocenotycznych;
 • skala wycinki nie zagraża trwałości lasu ale może zagrażać celowi ochrony
 • jeśli są gatunki puszczańskie- (ewentualne przedmioty ochrony rezerwatu), mogą wypaść;
 • leśnicy w 10 lat chcą przebudować drzewostany, w tym wycinka dębu czerwonego;
 • Dyrekcja Lasów Miejskich przyznaje, że nie realizuje planu w 100 %. Obserwują las i nie robią tego tak dokładnie. Tam gdzie las sam zadziałał, tam nie tną tak intensywnie- adaptują się, wycofują się;
 • była wichura, która położyła sosny, brzozy;
 • gleby: piaszczyste na skarpie wiślanej, starorzecze to teren podmokły;
 • pierwotnie był tu grąd, leśnicy twierdzą, że las użytkowy, przemysłowy, to był las gospodarczy. Nie mówią o nim jak o rezerwacie;
 • oczekiwania grupy: las przebudować w grąd siłami natury;
 • rozważania o wykonywaniu pierścieni na drzewach;
 • sosny same wypadają;
 • u was jest przebudowa lasu metodami gospodarki leśnej, należy zastosować metodę ochrony czynnej na podstawie ekologii lasu. Okorować drzewa- tworzenie drzew biocenotycznych. Niech grupa sprawdzi, jakie parki narodowe i czy RDOSie zlecają takie praktyki/zlecenia w rezerwatach;
 • sosna nie odnawia się w tym lesie i naturalnie wypada;
 • zaangażowanie eksperta do udowodnienia, że dynamika tych ekosystemów jest taka, że same pozbywają się sosny. Przygotować ekspertyzę, napisać do RDOŚ o zmianę Planu Ochrony, zorganizować spotkanie;
 • obserwacja luk powstałych po wichurze – ekspertyza kilkuletnia – niech grupa zrobi prognozę ekosystemów pod kątem samoczynnego wypadania sosny, sukcesji dęba;
 • sprawdzenie petycji, czy podpisały się osoby wpływowe. Podpisało się kilku prawników;
 • ekspertyza, jako argument merytoryczny do rozmów nad zmianą Planu Ochrony;
 • grupa ma osobę, która mogłaby wykonać ekspertyzę;
 • zakwaszanie gleby w grądzie poprzez pozostawianie gałęzi po wichurze;
 • znane są osoby, które pisały Plan Ochrony rezerwatu Las kabacki. Leśnicy wykorzystują ten plan w umiarkowany sposób. Ten plan jest skonstruowany jak dla lasu gospodarczego z funkcją społeczną;
 • dookoła 900 ha lasu mieszka milion ludzi;
 • była próba skojarzenia grupy Las kabacki z grupą Las Tulecki- wspólna sprawa;
 • ponownie propozycja ekspertyzy, która wskazywałaby na trend rozwoju ekosystemów;
 • propozycja, żeby osoby które napisały ten Plan ochrony, zwrócili się do RDOŚ z pismem, że ten plan nie tak miał wyglądać. Są to osoby z SGGW, ze środowisk akademickich;
 • bywają lasy bardzo gęste i nie rozrzedzane trzebieżami. Usuwanie sosny w takim lesie będzie powodować duże szkody w innych drzewach;
 • ZULe są wybierani po najniższych kosztach. Słaby sprzęt i nie ma pieniędzy na indywidualne/ czasochłonne metody przebudowy lasu;
 • są widoczne zabiegi polegające na usuwaniu brzozy;
 • leśnicy tłumaczą, że potrzebny jest dostęp do słońca dla dębu;
 • propozycja – pozostawianie brzozy, jako drzewa biocenotycznego dla dziuplaków;
 • gniazdo zrębowe ogrodzone- przebudowa lasu. Widoczna orka. Leśniczka mówi, że punktowe odnowienie zarośnie i nie da się wykosić. Można opalikować siewki i wówczas wykaszać;
 • takich gniazd zrębowych będzie mnóstwo. Jest już 12;
 • w planie ochrony wymiana 60 % drzewostanów;
 • widoczne gleby typowe dla grądu niskiego. Niżej gliny;
 • na gnieździe zrębowym widoczne usuwanie dębu szypułkowego. Była o tym dyskusja. Były ścinane 120- 140 letnie dęby w ramach przebudowy lasu w kierunku grądu. Prawdopodobnie dlatego, że te dęby zasłaniały światło dla siewek dębowych;
 • Cel hodowlany w rezerwacie: 1. Jest powierzchnia do odnowienia 2. Musisz sprawić, żeby wszystkie posadzone dęby wyrosły. 3- co tobie przeszkadza- las. 4- trzeba usunąć las.  5- masz dęby na tej powierzchni a one mają szerokie korony i zasłaniają światło i trzeba je usunąć. 6- masz sukces osiągnięty. Młode pokolenie dęba;
 • próbować postulatu punktowego nasadzenia. Grupa napisała 3-4 pisma do leśników lecz oni wciąż powtarzają, że jest plan ochrony, w którym są zapisy i oni się ich trzymają. W pismach była mowa o punktowych nasadzeniach;
 • tutaj funkcjonuje ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej – sprawdzić/ przesiać kilkadziesiąt planów ochrony rezerwatów/ parków narodowych w poszukiwaniu innych metod dla osiągnięcia tego samego celu;
 • leśnicy symulują procesy naturalne, biorąc przykład z Puszczy Białowieskiej. Rębnia gniazdowa jest naśladownictwem wykrotowiska. Różni się tym, że uwalniany jest węgiel do atmosfery i niszczona jest gleba. Należałoby jeszcze bardziej naśladować naturę- położyć sosnę, zabrać z niej igły i całą koronę czyli to co zakwasza, nie wykonywać orki, która powoduje masowy wzrost biomasy, nie zaburzamy układu ekologicznego w runie, jest już stabilny. Oczywiście będzie bardziej dynamiczny, bo pojawi się więcej światła,  posadzić punktowo dęby i opalikować je i zabezpieczyć przed zgryzaniem. Druga metoda to obrączkowanie drzew;
 • w lesie jest grupa rowerzystów, która chce się czuć bezpiecznie. W takim razie, należy obszar z zaobrączkowaną sosną orgodzić w ten sposób, żeby każda sosna, która się przewróci, nie zagraża ludziom;
 • to jest las z dużą antropopresją, las społeczny intensywnie użytkowany i może być problem z realizacją w tym miejscu innych praktyk;
 • poszukiwanie rozwiązań w innych lasach podmiejskich (Olsztyn);
 • woda może uciekać z lasu w wyniku budowy metra, widoczny duży spadek poziomu wód gruntowych;
 • widoczna 30- 40 metrowa strefa ekotonowa ze starodrzewiem grądowym;
 • rozważania na temat straży ochrony przyrody i reaktywacji w Lesie kabackim;
 • rozważania na temat odpowiedzialności cywilno- prawnej;
 • 60 % lasów w Lesie kabackim jest do wymiany w ciągu 20 lat;
 • rozważania o zdefiniowaniu nowych celów ochrony Lasu kabackiego;
 • udoskonalenie metod ochrony czynnej poprzez współpracę z przychylnymi leśnikami;
 • wykrotowisko- wprowadzić monitoring. Opalikować miejsce i co roku wykonywać zdjęcia dokumentujące wzrost lasu. Lub zaangażować eksperta, który przeprowadzi monitoring dwóch powierzchni- ze sztucznego odnowienia i na wykrotowisku, pod kątem sukcesji lasu, jakości odnowienia (dęby). Próba udowodnienia, że samosiewki są w lepszym stanie niż sztuczne odnowienie. Ekspert botanik- Adam Kepler. Nie wysyłać ekspertyzy, tylko organizacja spotkania. Spotkanie otwarte z mediami. Ekspertyzę robi się po to, żeby wzruszyć decydentów, którzy są sprawczy, żeby coś zmienić. Ewentualnie pójść z ekspertyzą do mediów i propozycją rozmów;
 • są dowody na pozostawienie wykrotowisk bez ingerencji (mały budżet, protesty). Dobra powierzchnia do monitoringu jakości siewek dębowych;
 • skarpa wiślana – widoczne wąwozy naturalne i po eksploatacji gliny dla cegielni. Teren ulubiony przez crossowców;
 • traktory jeździły po skarpie, były uzgodnienia, że wszystko co będzie wycięte, zostanie na miejscu.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny