Działania wykonywane przez lokalnych aktywistów przy naszej asyście

Wspierając działania lokalnych aktywistów, którzy włączyli się do naszego projektu, przeprowadziliśmy monitoring lasów w pobliżu Olsztyna, gdzie odkryliśmy cenne przyrodniczo trzęsawisko (kod Natura 2000 – 7140), które może być narażone na degradację i zasypywanie w wyniku modernizacji infrastruktury komunikacyjnej Olsztyna. Podejmujemy działania służące ochronie tego unikatowego miejsca.

Wspieraliśmy też monitoring lasów w Nadlesnictwie Górowo Iławeckie, który służył wytypowaniu lasów referencyjnych, jakie zgłosimy do nadleśnictwa w ramach prowadzonych konsultacji społecznych ich rozmieszczenia. W tym nadleśnictwie odnaleźliśmy prawdopodobne stanowisko gatunku puchlinki ząbkowanej, dla której ustanawia się strefy ochronne.

Asekurowaliśmy również aktywistów monitorujących lasy w Nadleśnictwie Kudypy, pod kątem przestrzegania działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Warmińskie. W tym obszarze odkryliśmy liczne drzewa o pomnikowych rozmiarach, które zostaną zgłoszone do objęcia ochroną prawną. Do Nadleśnictwa Kudypy wysłaliśmy też propozycje modyfikacji rozmieszczenia lasów referencyjnych, w ramach prowadzonych przez nadleśnictwo konsultacji społecznych.

Lokalny aktywista w Nadlesnictwie Wichrowo przy naszym wsparciu poszukiwał stanowisk gatunków mszaków, wskaźnikowych dla lasów pierwotnych. W lasach tego nadleśnictwa, również odkryliśmy prawdopodobne stanowisko gatunku puchlinka ząbkowana, które aktualnie weryfikujemy.

W pobliżu Puszczy Boreckiej przeprowadziliśmy szkolenie dla jednej z uczestniczek projektu z zakresu obsługi programu Locus, czytania map leśnych, opisów taksacyjnych oraz obsługi interaktywnej mapy Nadleśnictwa Borki, która jest pomocna w trakcie monitoringu wpływu gospodarki leśnej na bioróżnorodność lasów.

Po licznych sygnałach mieszkańców Giżycka, przy wsparciu lokalnych organizacji oraz władz, rozpoczęliśmy szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony praw lokalnej społeczności do zachowania Lasu Miejskiego obok Giżycka w nienaruszonym stanie.

Wciąż zgłaszają się do nas osoby, chcące wziąć udział w projekcie „Wzmocnenie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej”.

Zapraszamy na warsztaty !

15 czerwca organizujemy kolejne warsztaty dla uczestników projektu, w trakcie których będziemy przygotowywać wnioski, uwagi i skargi, jakie następnie skierujemy do nadleśnictw w ramach jesiennych konsultacji prac gospodarczych oraz do firmy certyfikującej gospodarkę leśną w systemie FSC. W trakcie warsztatów, odbędzie się szkolenie z zakresu:

 • podstaw dostępu do informacji publicznej oraz o środowisku;
 • kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski, zażalenia, odwołania, skargi);
 • jak działać w przypadku decyzji odmownej udostępnienia informacji o środowisku z uzasadnieniem że to tajemnica przedsiębiorstwa lub jej udostępnienie może zagrażać bezpieczeństwu ekologicznemu kraju;
 • jak działać w przypadku gdy informacja jest przekazana w formie uniemożliwiającej jej wykorzystanie (informacja jest udostępniona ale zgeneralizowana, o zbyt niskiej szczegółowości);
 • wnioskowanie o decyzje RDOŚ zezwalające na wykonywanie prac w strefach ochronnych ptaków;
 • wnioskowanie o decyzje zezwalające na derogację wobec gatunków podlegających ochronie gatunkowej (bobry);
 • wnioskowanie o udział w powyższych postępowaniach na prawach strony lub gdy już w nich uczestniczymy i chcemy złożyć zażalenie, odwołanie, skargę;
 • pisanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, o środowisku (wykaz prac gospodarczych planowanych w nadleśnictwie na rok 2019);
 • składanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o decyzje zezwalające na wykonywania prac gospodarczcyh w strefach ochrony ostoi ptaków;
 • uznanie przez organ wnioskowanej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • udostępnienie przez organ, informacji w formie uniemożliwiającej jej wykorzystanie (informacja udostępniona ale zgeneralizowana, o zbyt niskiej szczegółowości).