Kontrola obywatelska w Puszczy Boreckiej [5 lipca 2015]

Kontrola obywatelska od kuchni

Trwają prace terenowe służące oszacowaniu wpływu gospodarki leśnej oraz decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przyrody, na stan zachowania przedmiotów ochrony ujętych w projekcie pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej.

Prace gospodarcze przewidziane do zrealizowania w siedlisku skrajnie rzadkim i ginącym High Conservation Value Forests 3.1
Prace gospodarcze przewidziane do zrealizowania w siedlisku skrajnie rzadkim i ginącym High Conservation Value Forests 3.1

Podstawowym narzędziem   stosowanym w prowadzonych badaniach jest wizja terenowa udokumentowana protokolarnie wraz z załączonymi dowodami. W tym celu stworzono System Informacji Przestrzennej w którym zawarto informacje z zakresu przedmiotów ochrony ujętych w projekcie jakimi są:

  • siedliska skrajnie rzadkie i ginące High Conservation Value Forests 3.1
  • siedliska Natura 2000 Borealna świerczyna bagienna 91D0-5
  • stanowiska i rewiry dzięcioła białogrzbietego oraz trójplaczastego
  • stanowiska oraz strefy ochronne orlika krzykliwego, bociana czarnego, rybołowa

oraz informacje zawarte w dokumentach regulujących bądź odnoszących się do zarządzania Puszczą Borecką i ochrony przyrody:

  • Plany gospodarcze oraz prace już zrealizowane w poprzednich latach
  • Zapisy Programu Ochrony Przyrody, Prognozy Oddziaływania na Środowisko PUL
  • Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej stworzonych przez Grupę Roboczą FSC- Polska
  • Zapisy ustawy o ochronie przyrody
  • Treść aktów spraw będących w toku postępowania administracyjnego
  • Strategie, opinie, ekspertyzy

Nałożenie warstw tematycznych w SIP oraz wykorzystanie map jakie są udostępnione w formie usługi WMS, umożliwiło wskazanie wydzieleń leśnych którym przypisano status „wrażliwych”. Wizje terenowe dotyczyły w pierwszej kolejności tych właśnie miejsc.

Usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza ma negatywny wpływ na zamierający gatunek dzięcioła trójpalczastego
Usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza ma negatywny wpływ na zamierający gatunek dzięcioła trójpalczastego

Celem nadrzędnym jest porównanie stanu faktycznego istniejącego na gruncie z zapisami dokumentów regulujących zarządzanie lasem. Odnalezione prawidłowości oraz uchybienia są podstawą do dalszych działań które posłużyły do rozpoczęcia opracowania dokumentu z przeprowadzonej kontroli- Raportu.

Adresatem dokumentu są osoby decyzyjne, odpowiedzialne za wykazane w nim spostrzeżenia. Reakcja na treść Raportu, posłuży do podjęcia decyzji o dalszym sposobie jego wykorzystania.

 

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG