Zakończenie liczenia dzięciołów, orlika krzykliwego, rybołowa oraz bociana czarnego [5 czerwca 2015]

Kontrola obecności orlika krzykliwego w strefie. Fot. Agnieszka Krukowska.
Kontrola obecności orlika krzykliwego w strefie. Fot. Agnieszka Krukowska.

[5 czerwca 2015]

W trakcie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej, zakończono liczenie gatunków dzięciołów: trójpalczastego oraz białogrzbietego oraz gatunków wymagających ustanowienia stref ochronnych- orlika krzykliwego, rybołowa oraz bociana czarnego.

Sprawdzono obecność par lęgowych dzięciołów w znanych rewirach, co pozwala na podjęcie kolejnych kroków służących do oceny wpływu czynników biotycznych oraz antropogenicznych na ich obecność. Czynnikami determinującymi ich populacje w Puszczy Boreckiej są między innymi:

-aktywność bobrów oraz związana z ich działalnością fluktuacja dostępności bazy żerowej (dla dzięcioła białogrzbietego),

-występowanie gniazd kornikowych i ich wpływ na dostępność bazy żerowej (dla dzięcioła trójpalczastego),

-usuwanie martwego drewna, posuszu czynnego,

-prace gospodarcze wykonywane w sąsiedztwie rewirów lub samych rewirach.

Monitoring gatunków strefowych, w wyniku którego stwierdzono obecność par lęgowych oraz zajętość gniazd jest niezbędny do właściwej oceny zasadności wytyczonych granic stref ochronnych. Pozwoli na oszacowanie wpływu realizacji prac gospodarczych w strefach ochrony okresowej na sukces lęgowy ptaków. Ocena będzie również sporządzona w oparciu o materiały sprzed kilku lat.

Wnioski wyciągnięte z inwentaryzacji gatunków dzięcioła białogrzbietego, trójpalczastego oraz ptaków wymagających ustanowienia stref ochronnych przyczynią się do odnalezienia przyczyn problemów związanych z zanikiem ich populacji  oraz fluktuacji w sukcesie lęgowym.

Adresaci projektu zostaną poinformowani o wpływie gospodarki leśnej oraz innych czynników na populacje ptaków i ich siedliska objęte monitoringiem. Zostaną wystosowane propozycje zmian służących poprawie ich stanu zachowania.

 

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG