Publikujemy wyniki naszych badań. Mazurskie nadleśnictwa ingerują w procesy naturalne skrajnie rzadkich i ginących siedlisk [20 grudnia 2018]

[20 grudnia 2018]

Publikujemy wyniki naszych badań. Mazurskie nadleśnictwa ingerują w procesy naturalne skrajnie rzadkich i ginących siedlisk

W tym roku w ramach prowadzonych działań strażniczych, przy współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze wykonaliśmy ekspertyzę, która unaocznia problem ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w mazurskich nadleśnictwach. Sprawdziliśmy, czy zabiegi gospodarcze jakie wykonują nadleśnictwo Borki, Czerwony Dwór i Gołdap w skrajnie rzadkim i ginącycm siedlisku borealnej świerczyny bagiennej, mogą być interpretowane jako ochrona czynna, która jest jedyną dopuszczalną przez standard FSC formą ingerencji w ginące ekosystemy.

Wykonaliśmy próbę na 206 powierzchniach w losowo wybranych wydzieleniach leśnych, poprzez wykonanie zdjęć sferycznych płatów siedlisk poddanych zabiegom gospodarczym i oddaliśmy zebrany materiał do oceny dla leśnika.

Rezultaty i wnioski z badań są następujące:

  1. Cięcia przeprowadzone na badanych powierzchniach miały charakter trzebieży późnej z pozyskaniem sortymentów,
  2. Cięcia miały charakter typowo gospodarczy (popierane były drzewa dorodne, usuwane drzewa przeszkadzające, stosowano cięcia odsłaniające dla nalotu i podrostu świerkowego, stosowano też cięcia selekcyjno- sanitarne usuwając drzewa chore, osłabione, wadliwe i obumierające),
  3. Cięcia stosowano nawet w tych wydzieleniach, gdzie nie zaplanowano żadnych zabiegów gospodarczych,
  4. Wykonywano cięcia sanitarne, które mają uzasadnienie typowo gospodarcze (ochrona zasobów leśnych),
  5. W stosunku do siedlisk objętych badaniem, Przewodnik Metodyczny GIOŚ zaleca zaniechanie użytkowania gospodarczego,
  6. Poradnik Ochrony Siedlisk i Gatunków opublikowany przez Ministerstwo Środowiska, również postuluje o ochronę bierną badanych siedlisk,
  7. Wykonane zabiegi gospodarcze nie mają uzasadnienia w powszechnie znanych postulatach ochronnych dla tych siedlisk,
  8. Prowadzenie cięć w badanych siedliskach, nawet jeśli są to cięcia sanitarne, nie jest zasadne, gdyż jak podaje Przewodnik Metodyczny GIOŚ: ” nawet w prawie jednogatunkowych świerczynach bagiennych zniszczenie świerkowego drzewostanu przez kornika zwykle nie oznacza zaniku siedliska przyrodniczego, a jest początkiem procesów regeneracji; najważniejsze jest przy tym, że zachowany jest bagienny charakter siedliska. Zwalczanie kornika może spowodować w świerczych bagiennych więcej zniszczeń, niż sama jego gradacja”.

Wyniki badań wpływu gospodarki leśnej na skrajnie rzadkie i ginące siedliska, posłużyły nam w postępowaniach skargowych wobec firmy SGS SA certyfikującej Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, oraz w trakcie audytu gospodarki leśnej, w trakcie którego weryfikowaliśmy zgodność działań audytorów z normą ISO 19011. W audycie certyfikującym gospodarkę leśną, obecny był asesor Accreditation Services International, również weryfikujący jakość audytowania gospodarki leśnej RDLP w Białymstoku.

Projekt pn. „Monitoring gospodarki leśnej”, finansowany z funduszy Fundacji imienia Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu.