Co otrzymacie w ramach projektu „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [4 marca 2019]

[4 marca 2019]

Nasza organizacja z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła projekt pn. „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu najcenniejszymi lasami Polski północno- wschodniej”.

Projekt dotyczy lasów w województwie warmińsko- mazurskim i podlaskim .

Projekt jest skierowany do osób, które są zmotywowane do ochrony cennych przyrodniczo lasów, poprzez poznawanie ich wartości i monitorowanie w jaki sposób są zarządzane.  Przyszli uczestnicy projektu to aktywni społecznie obywatele, początkujący i średniozaawansowani przyrodnicy, członkowie lokalnych organizacji społecznych, osoby chcące wiedzieć, co się dzieje w lesie oraz chronić ginące ekosystemy i gatunki.

W ramach projektu oferujemy:

1. Warsztaty z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa, kontroli obywatelskiej, systemu informacji przestrzennej, które będą przeprowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie (min. osoby związane ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Komitetem Ochrony Orłów),

2. Indywidualne szkolenia uczestników projektu z zakresu:

– umiejętność czytania mapy leśnej, opisów taksacyjnych, rozpoznawania w lesie typów prac gospodarczych wykonywanych przez nadleśnictwa,

-używanie aplikacji przydatnych do lokalizacji w terenie oraz używanie ręcznych urządzeń GPS,

– poszukiwania i identyfikacji wartości przyrodniczych w cennych fragmentach lasów (siedliska przyrodnicze, chronione gatunki, ocena ciągłości ekologicznej lasu),

– budowania podręcznej bazy danych przestrzennych w programie QGIS, gdzie docelowo znajdą się informacje o siedliskach, gatunkach, formach ochrony przyrody, narzędzia do monitorowania gospodarki leśnej,

– identyfikacji zagrożeń dla środowiska w tym wynikających z funkcjonowania gospodarki leśnej,

– formułowania wniosków o informację publiczną oraz o środowisku,

– składania uwag, wniosków i skarg dotyczących sposobu zarządzania lasem i ochrony wartości przyrodniczych,

3. Indywidualna zdalna asekuracja oraz asekuracja w miejscu zamieszkania każdego uczestnika projektu w jego samodzielnych działaniach służących monitorowaniu jakości ochrony wartości przyrodniczych i zgodności gospodarki leśnej,

Pomożemy w konsultowaniu postępów prac, wykonywaniu badań terenowych, identyfikowaniu siedlisk i gatunków, nauczymy się posługiwać mapami i danymi przestrzennymi GIS, wspólnie będziemy prowadzić skuteczny monitoring, definiować problemy i formułować komentarze, wnioski i skargi dotyczące sposobu zarządzania lasem,

4. Wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów paliwa zużytego na prowadzenie samodzielnego monitoringu i badań terenowych.

5. Od przyszłych uczestników projektu oczekujemy:

– Zgłoszenia cennego leśnego obiektu leśnego, który jest przyrodniczo ważny, z którym przyszły uczestnik projektu jest emocjonalnie związany. Może to być bardzo mały fragment lasu lub cały kompleks leśny, użytek ekologiczny, rezerwat, las miejski będący w zarządzie Lasów Państwowych lub cenne fragmenty parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000.

– Uczestnik projektu w trakcie jego trwania, powinien być zaangażowany w odkrywanie wartości tego obiektu, zrozumienie sposobu funkcjonowania gospodarki leśnej i systemu ochrony przyrody po to, żeby przy naszym wsparciu zdobyć umiejętności do samodzielnego poszukiwania metod społecznej ochrony wybranego przez siebie obiektu leśnego. Powinien być przygotowany na systematyczną eksplorację terenów narażonych na wycinkę.

6. Po zakończeniu projektu:

Uczestnicy projektu po jego zakończeniu będą samodzielnie formułować uwagi, wnioski i skargi, oparte na zgromadzonej wcześniej wiedzy o wartościach przyrodniczych i planowanym sposobie zagospodarowania lasu. Samodzielnie sformułowane pisma, uczestnicy projektu złożą do corocznych konsultacji społecznych prac gospodarczych w nadleśnictwach oraz w ramach audytów certyfikujących gospodarkę leśną w systemie FSC.

7. Co możemy osiągnąć?

Rzeczywista społeczna ochrona lasów będzie efektem funkcjonowania standardu FSC w polskich lasach. Forest Stewardship Council jest organizacją certyfikującą lasy oraz dającą narzędzia do udziału społeczeństwa w zarządzaniu lasami na całym świecie. Posiadanie certyfikatu przez nadleśnictwa daje wiele korzyści finansowych, ale też zobowiązuje do ochrony wartości przyrodniczych i słuchania głosu społeczeństwa, zanim zostaną podjęte działania gospodarcze w lesie. Nieprzestrzeganie zasad FSC może prowadzić do utraty certyfikatu, a tym samym wszystkich korzyści płynących z jego posiadania.

8. Z kim współpracujemy?

Nasza organizacja współpracuje z lokalnymi przyrodnikami, prawnikami oraz innymi organizacjami społecznymi. Utrzymujemy kontakt i wspólnie działamy z następującymi organizacjami:

-Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, WWF, Greenpeace, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja Dzika Polska, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Puszcza Borecka, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Frank Bold.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  fundacja.las.naturalny@gmail.com


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity