Opinia i rekomendacje w sprawie ankiety rozsyłanej przez jedną z grup działających w ścisłym porozumieniu z leśnikami [24 listopada 2023]

[24 listopada 2023]
[Fundacja Alarm dla klimatu]
 
Opinia w sprawie ankiety rozsyłanej przez jedną z grup działających w ścisłym porozumieniu z leśnikami
 
W odpowiedzi na Waszą prośbę o pomoc w interpretacji ankiety rozsyłanej przez jedną z grup obywatelskich działających w ścisłym porozumieniu i przyjaźni z leśnikami, zamieszczam moją opinię:
 
 • Ankieta wydaje się być dobrze skonstruowana lecz w dużej mierze służy ocenie pracy leśników i sposobu zarządzania lasem a nie ocenie jakości wzajemnej współpracy i relacji leśników ze społecznościami lokalnymi;
 • Ankieta zawiera kilka wątpliwych kwestii, które zaniżają jej jakość. Jest skonstruowana w sposób, dający w znikomym stopniu odpowiedzi na zjawiska społeczne, ich lepsze zrozumienie i ich rozwój. Natomiast ankieta daje głównie odpowiedzi, mogące służyć lepszemu usprawnieniu dotychczasowych mechanizmów łagodzeniu relacji ze społeczeństwem, które zostały wielokrotnie odrzucone w trakcie dialogu społecznego jako mniej istotne wobec produkcyjnej funkcji lasu, np. bezpieczeństwo, czystość lasu, oznakowanie dróg, tablice edukacyjne;
 • Ankieta zawiera źle skonstruowane pytania, które nakierowują odbiorcę na niekorzystne (będące poza obiegiem prawnym) skutki dla mieszkańców, jak np. opodatkowanie mieszkańców w zamian za lepszą ochronę lasu przed wycinką. Tak skonstruowane pytanie sugerowane, zawiera w sobie mechanizm socjologiczny zastosowany w referendum wyborczym, który został zbojkotowany przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (https://referendum.gov.pl/referendum2023/)
Jest to pytanie:

Wycinka drzew w lesie powinna być ograniczona tylko do drzew suchych i zamierających, a lasy powinny być utrzymywane nie ze sprzedaży drewna, lecz z opłat za wstęp do lasu i/lub dodatkowego opodatkowania mieszkańców.

 • Ankieta zawiera źle skonstruowane pytania, które w oparciu o ogólny interes publiczny, nie rozpoznany w ramach obowiązujących przepisów Oceny Oddziaływania na Środowisko planów i przedsięwzięć (SEA)- sugerują jedyną zasadną odpowiedź. Tak skonstruowane pytanie sugerowane, zawiera w sobie mechanizm socjologiczny zastosowany w referendum wyborczym, który został zbojkotowany przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (https://referendum.gov.pl/referendum2023/)
Jest to pytanie:

Inwestycje publiczne (np. drogi, gazociągi, linie energetyczne) należy lokalizować poza lasami, także w pobliżu siedzib ludzkich, aby lepiej chronić las.

 • Ankieta zawiera źle skonstruowane pytanie, które w oparciu o ogólny interes publiczny powszechnej dostępności lasów położony na szali z funkcjami ochronnymi lasu, sugeruje jedyną zasadną odpowiedź. Tak skonstruowane pytanie sugerowane, zawiera w sobie mechanizm socjologiczny zastosowany w referendum wyborczym, który został zbojkotowany przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (https://referendum.gov.pl/referendum2023/)
Jest to pytanie:

Wstęp do lasu powinien zostać znacznie ograniczony, aby las mógł lepiej pełnić funkcje ochronne.

 • Ankieta zawiera źle skonstruowane pytanie dotyczące tego, czy istnienie i stan lasów jest ważny. Te pytanie w łatwy sposób może posłużyć do wzmocnienia argumentacji za dalszym utrzymaniem dotychczasowej gospodarki leśnej w niezmienionej formie, bez poszanowania oczekiwań społecznych i bez zmian legislacyjnych, które sprostałyby tym oczekiwaniom. Tak skonstruowane pytanie, daje mandat dla zarządcy lasu do zaniechania zmian w gospodarce leśnej w oparciu o akceptację ankietowanych osób wobec dotychczasowych zasad gospodarki leśnej wypracowanych przez ostatnie dziesięciolecia oraz dotychczasowy stan lasów, jaki został wypracowany bez szerokiego udziału społecznego i jest w tej chwili utrzymywany przez leśników jednostronnie. Tak skonstruowane pytanie sugerowane, zawiera w sobie mechanizm socjologiczny zastosowany w referendum wyborczym, który został zbojkotowany przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (https://referendum.gov.pl/referendum2023/)
Jest to pytanie:

Lasy w Polsce – ich istnienie i stan są dla mnie….

PONADTO:
 • Konstrukcja ankiety w wielu miejscach stawia kluczowe pytanie dotyczące dialogu społecznego, zespołów lokalnej współpracy i negocjacji ze społeczeństwem- wobec jednostronnej oceny jakości pracy leśników. Tak postawione pytania są pozbawione zrozumienia dla współpracy, dialogu, budowania i funkcjonowania w tej chwili wielu form dyskusji mieszkańców z leśnikami na równych prawach.
 • Ankieta stawia najważniejszą kwestię w Polsce, która prawdopodobnie przyczyniła się do powstania tej ankiety, czyli reakcję leśników na inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców w jednym ciągu z pytaniami o reakcję leśników na łamanie prawa.
Jest to pytanie:

W oparciu o Pani/Pana doświadczenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy – jak Pani/Pan ocenia pracę leśników w lasach na terenie Gminy Lesznowola lub terenach sąsiednich pod względem: d) reakcji na łamanie przepisów; e) reakcji na inicjatywy i sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

 • Ankieta nie wyczerpuje całego spektrum usług ekosystemowych, jakie las świadczy dla mieszkańców, w tym edukacyjnych, poznawczych, historycznych, choć równocześnie sięga po te usługi ekosystemowe, które są niechętnie wymieniane przez społeczności lokalne, jak łowiectwo i drewno na opał.
 • Ankieta nie porusza tematyki edukacji ekologicznej skupiając się na edukacji leśnej.
 • Zaletą ankiety jest prosty język i szerokie podejście do sposobu korzystania z lasu.
 • Wadą ankiety są pytania, na które ankietowani odpowiadając, dają twórcy ankiety jednostronne sugerowane odpowiedzi na systemowe zagadnienie sprzeciwu społecznego co do sposobu zarządzania lasami w Polsce i regionie.
 • Wadą ankiety jest stawianie zarządcy lasu obok lub ponad społeczności lokalne, odseparowanie spraw zgłaszanych przez społeczeństwo i jego oczekiwań poprzez taką konstrukcję pytań, która odnosi się w tej kwestii jedynie do oceny jakości pracy leśników.
PODSUMOWANIE i REKOMENDACJE:
 • Ankieta nie jest uczciwym narzędziem skierowanym do społeczeństwa.
 • Ankieta jest wadliwa, ponieważ zawiera w sobie pytania sugerowane, które dają zarządcy mandat do utrzymania status qou.
 • Ankieta stanowi wadliwe narzędzie do zdobycia wiedzy na temat opinii społecznej, w sprawie gospodarki leśnej. Intencje twórcy ankiety były dobre lecz pytania sugerowane zostały w niej umieszczone w innym celu niż zdobycie opinii społecznej. Te pytania podważają jakość, intencje i rzeczywisty cel samej ankiety.
 • Ankietę należy rozpowszechniać ale tylko wraz z adnotacją dotyczącą wskazanych miejsc, w których jest ona wadliwa i pełną treścią komentarzy zawartych w tej opinii.

Konferencja naukowo- techniczna „Zmiany klimatu a gospodarka leśna”- Moderówka 8 lutego 2024 r.

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”, finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”