Wstępne rekomendacje dla lasów świadczących usługi ekosystemowe dla społeczeństwa, wytypowanych w ramach procedur prowadzonych przez MKiŚ [7 stycznia 2024]

[7 stycznia 2024]

Wstępne rekomendacje dla lasów świadczących usługi ekosystemowe dla społeczeństwa, wytypowanych w ramach procedur prowadzonych przez MKiŚ

 

Kategoryzacja:

Kategoria 1

Siedliska Natura 2000 poza obszarami Natura 2000

Zalecenia:

Porzucenie celów hodowlanych. Trwałe wyłączenie z użytkowania gospodarczego. 

Wytypowane siedliska przyrodnicze Natura 2000, zinwentaryzowane w ramach Powszechnej inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych w latach 2006- 2007 i późniejszych inwentaryzacji.

Wyłączenie z użytkowania gospodarczego do końca obowiązywania Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa, z minimum 3 letnim okresem moratorium. W kolejnym etapie weryfikacja ewentualnych błędów podczas prac z okresu 2006-7 r. Przepisanie do Gospodarstwa specjalnego.

 

Kategoria 2

Pozostałe naturalne leśne zbiorowiska roślinne ujęte na mapie Roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza 

Zalecenia: 

Porzucenie celów hodowlanych.

Konsultacja fitosocjologiczna z ekspertami pod kątem listy zbiorowisk leśnych wymierających, zagrożonych i rzadkich w konfrontacji z obowiązującą listą siedlisk przyrodniczych Natura 2000 priorytetowych i ważnych dla WE. Ocena zagrożeń i możliwości ich ochrony. Opracowanie podręczników metodycznych ochrony leśnych zbiorowisk roślinnych wraz ze wskazówkami dotyczącymi sposobu zarządzania. 

 

Kategoria 3

Leśne zbiorowiska roślinne zastępcze – wyłączenie na czas obowiązywania PULu i w międzyczasie wykonanie prognozy trwałości, dynamiki i kierunku rozwoju fitocenozy.

Zalecenia:

Spowolnienie odnowienia lasu lub zachowanie ciągłości fitocenozy.

Rębnia IVD z 60 letnim okresem odnowienia i maksymalnie 15 % pozyskiem grubizny lub rębnia Va z 10 % pozyskiem grubizny. Porzucenie trzebieży surowcowych. Wykonywanie trzebieży wspierających drzewa o nietypowym pokroju, wysokiej przeżywalności w niekorzystnych warunkach, o wadach drewna, biocenotycznych lub rokujących na biocenotyczne. Przy przebudowie borów sosnowych w grądy, zakaz usuwania II piętra lasu liściastego.

Zlecenie rewizji i oceny skutków ekosystemowych doboru sztucznego w gospodarce leśnej od poziomu szkółkarstwa po trzebieże i odnowienie zrębów.

 

Kategoria 4

Lasy ochronne

Zalecenia:

Wstrzymanie celów hodowlanych. Wstrzymanie użytkowania gospodarczego. Rewizja rozmieszczenia lasów ochronnych. Przygotowanie zasad gospodarowania lasami ochronnymi. 

Opracowanie dla lasów ochronnych szczegółowych zasad gospodarowania zgodnie z wytycznymi Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Nowelizacja powyższego rozporządzenia. Porzucenie celów hodowlanych. Trwałe wyłączenie z użytkowania gospodarczego dla lasów ochronnych wodochronnych, glebochronnych, cennych fragmentów rodzimej przyrody, ostoi, uzdrowiskowych. 

 

Kategoria 5

Lasy na obszarach Natura 2000/ objęte innymi planami ochrony wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw

Zalecenia:

Porzucenie celów hodowlanych i ochronnych dla wybranych siedlisk. Trwałe wyłączenie z użytkowania gospodarczego wybranych siedlisk. 

Skonsultowanie z GIOŚ, GDOŚ, Dyrekcją Środowiska UE aktualizacji Planów Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 pod kątem wdrożenia Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 UE. Wytypowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w obszarach o stanie zachowania A i B i porzucenie dla nich celów hodowlanych i celów ochronnych. Kontynuacja celów ochronnych dla siedlisk w stanie zachowania C.  

 

Pozostałe czynności dla lasów społecznych:

Kompleksowanie lasów społecznych w zwarte obszary;

Kompleksowanie siedlisk Natura 2000 wraz z innymi wydzieleniami niestanowiącymi siedlisk N2000;

Modyfikacja i adaptacja zaleceń Poradników metodycznych siedlisk Natura 2000;

Zmiana celu hodowlanego na cel ochronny lub porzucenie celu hodowlanego;

Zaniechanie czynności gospodarczych dla siedlisk przyrodniczych Natura 2000;

Śledzenie i podążanie za  procesami naturalnymi;

Priorytet dla miejsc konfliktowych długotrwale – strony zaangażowane, petycje, protesty, opinie samorządów tożsame z postulatami mieszkańców;

Rozpoznanie usług ekosystemowych lasu – materialne i niematerialne, zdefiniowanie dla nich zagrożeń. Referendum, ankietowanie i wykonanie opracowania do poziomu terytorialnego gmin lub powiatów.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”