Spotkanie w Nadleśnictwie Giżycko, dotyczące prac gospodarczych na 2021 r. oraz przebudowy stawów w Lesie Miejskim

8 września odbyło się spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, którego uczestnikami byli przedstawiciele Lasów Państwowych, Gminy Giżycko, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, wykonawca robót dotyczących przebudowy stawów, przedstawiciele Grupy roboczej (fundacje i stowarzyszenia), Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Po stronie gospodarza, celem było przeprowadzenie spotkania Zespołu Roboczego ds. Lasu Miejskiego, na którym przedstawione zostaną zakresy prowadzonych działań gospodarczych na rok 2021 w uroczysku Las Miejski.

Po stronie społeczno- samorządowej, celem spotkania było ponadto odnowienie kontaktów międzyludzkich po 9 miesięcznej przerwie, podziękowanie leśnikom za obietnicę uwzględnienia sporej części postulatów dotyczących przebudowy stawów, omówienie akcji nadawania imion drzewom pomnikowym w Lesie Miejskim.

Ponadto strona społeczna chciała przedstawić pomysł pisemnego ramowego porozumienia zawierającego postulaty, które strony uznają za uzgodnione (brak prac gospodarczych w sezonie lęgowym, odnowienie zrębów gatunkami rodzimymi, brak orki na zrębach) i takie, które warto spisać (np. ogólne stwierdzenia o dążeniu do utrzymania/ przywrócenia naturalnego charakteru lasu, sposób postępowania z drewnem po ściętych drzewach „zagrażających”, obietnicę radykalnej rewizji gospodarki leśnej w Lesie Miejskim w ramach następnego PUL).

Wybrane kwestie i rezultaty spotkania:

1. Zostały omówione prace gospodarcze, zaplanowane na rok 2021 r., z podkreśleniem, że nie zostały one jeszcze zatwierdzone w planie gospodarczo- finansowym lecz nie przewiduje się większych zmian w ich
zakresie. Dyskusja dotyczyła głównie wydzielenia 17h, gdzie zaplanowano trzebież późną pozytywną. W planach gospodarczych na rok 2021, nie będzie w Lesie Miejskim wykonywanych rębni, co nie wyklucza ich realizacji w kolejnych latach.

2. Kwestia dostępności głównej drogi w Lesie Miejskim dla mieszkańców, została skonfrontowana z wymogami bezpieczeństwa na placu budowy w obrębie stawów w Lesie Miejskim. W tej kwestii nie udało się wypracować konkretnego rozwiązania, które godziłoby potrzeby dostępności lasu dla ludzi i względy bezpieczeństwa.

3. Poruszona została sprawa wycinki 106 drzew, podczas obowiązywania zakazu wstępu do lasu w kwietniu 2020 r. Ten temat budził kontrowersje po stronie Stowarzyszenia Partnerstwo Dzikie Mazury i Fundacji Las Naturalny, głównie ze względu na okoliczności przeprowadzonej wycinki jak i dobry stan zdrowotny niektórych wyciętych drzew, w tym wiekowych dębów. Leśnicy wspomnieli o wdrożeniu ulepszonych procedur dotyczących wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu. Na wniosek przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Giżycko udało się ustalić, że wszelkie planowane wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu lub planowane cięcia sanitarne, będą zgłaszane stronie samorządowej pisemnie, przynajmniej na kilka dni przed wykonaniem prac.

4. Strona społeczno- samorządowa dowiedziała się, że na stawie 2 i 3 wyznaczono już 70 drzew do wycinki, przy czym niektóre z tych drzew są bardzo młode. Nie dowiedzieliśmy się, ile drzew do wycinki zostanie wyznaczonych na stawach 4-5 oraz 6. Te liczby zostały skonfrontowane przez przedstawiciela Fundacji Las Naturalny, z obietnicą leśników z marca 2020 r., kiedy na spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Giżycko, leśnicy skutecznie przekonywali przedstawicieli samorządu o maksymalnie 60 drzewach, które zostaną wycięte.

5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo Dzikie Mazury, podkreślił problematykę uwolnienia do atmosfery węgla zgromadzonego w osadach i namułach, które zostaną wydobyte ze stawów (stawy były wykopane w 1907 r.). Przedstawiciel Fundacji Las Naturalny zwrócił uwagę, że sposób pozbycia się osadów wciąż nie został uregulowany. Leśnicy poprosili Wójta Gminy Giżycko o pomoc w wyznaczeniu lokalizacji miejsca, w którym można zmagazynować osady powstałe po pogłębieniu stawów.

6. Ze strony Wójta Gminy Giżycko została skierowana wobec leśników propozycja włączenia się w akcję nazywania drzew wyznaczonych w Lesie Miejskim, jako drzewa o rozmiarach pomnikowych, przed ich formalnym objęciem ochroną prawną.

7. Wójt Gminy Giżycko, złożył na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko propozycję Ramowego Porozumienia w sprawie Lasu Miejskiego.

8. Ze strony przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Fundacji Las Naturalny, padły pytania oraz propozycje do leśników, określenia ram czasowych prowadzonego dialogu w sprawie Lasu Miejskiego. Nie udało się wypracować konsensusu. Po stronie leśników, padł termin połowy 2021 r., jako możliwy dla wznowienia dialogu na temat ograniczenia prac gospodarczych w Lesie Miejskim.

W obowiązującym Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Giżycko, użytkowanie rębne zaplanowano w 27 wydzieleniach Lasu Miejskiego.
Po 14 miesiącach dialogu pomiędzy stroną społeczno- samorządową a leśnikami, udało się porozumieć i podpisać uzgodnienia dla 6 wydzieleń z ogólnej puli 27 wydzieleń.