KOMENTARZE DO ARGUMENTACJI LEŚNIKÓW ZA UTRZYMANIEM, ZDJĘCIEM LUB POWOŁANIEM LASU REFERENCYJNEGO – Stowarzyszenie Żywica [16 marca 2022]

[16 marca 2022]

[Stowarzyszenie Żywica]

Poniżej, znajdują się komentarze do pozytywnej (+) i negatywnej (-) argumentacji leśników z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, użytej podczas trwających konsultacji społecznych rozmieszczenia lasów referencyjnych;

Pozytywna i negatywna argumentacja została użyta w liście 469 wydzieleń leśnych, stanowiących propozycje ze strony leśników do utrzymania, zdjęcia bądź powołania statusu lasu referencyjnego;

Komentarze stanowią realizację zaplanowanego przez nas działania, podczas wczorajszego Spotkania online w sprawie konsultacji społecznych lasów referencyjnych.

(-)Infrastruktura w pobliżu – Niezgodność z kryterium 6.4, wskaźnikiem 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Zastosowanie może mieć klasyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według stanu zachowania (A, B, C) przy wsparciu siedliskoznawcy. Infrastruktura w pobliżu nie jest kryterium wyznaczania lasów referencyjnych. W Nadleśnictwie Oborniki Śląskie potrzebna jest inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 poza obszarami Natura 2000 w celu określenia powierzchni naturalnych lub maksymalnie zbliżonych do naturalnych.

(-)Antropopresja – Niezgodność z kryterium 6.4, wskaźnikiem 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. W pierwszej kolejności , jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Zastosowanie może mieć klasyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według stanu zachowania (A,B,C). Antropopresja nie jest kryterium wyznaczania lasów referencyjnych. O ile nie ma dowodów na obniżenie stanu zachowania siedliska przyrodniczego w wyniku antropopresji, o tyle nie można potwierdzić, że ma ona wpływ na obniżenie stanu zachowania fitocenozy.

(-)Faza juwenalna, brak cech wyróżniających – Kryteria wyznaczania lasów referencyjnych w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie przyjęte podczas poprzednio przeprowadzonej procedury klasyfikacji obszarów leśnych do lasów referencyjnych, są niespójne z obecnie przyjętymi kryteriami. Obszar nigdy nie powinien został wyznaczony jako las referencyjny, jeśli faktycznie brak jest cech wyróżniających. Faza juwenalna jako argument za zdjęciem obszaru leśnego z listy lasów referencyjnych, jest kontrowersyjny z punktu widzenia typowania w ramach tych konsultacji społecznych, nowych obszarów do listy lasów referencyjnych w oparciu o kryterium „naturalnego procesu sukcesji wtórnej”, która może być zbieżna pod kątem logicznym z „fazą juwenalną”.

(-)Brak cech wyróżniających – Kryteria wyznaczania lasów referencyjnych w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie przyjęte podczas poprzednio przeprowadzonej procedury klasyfikacji obszarów leśnych do lasów referencyjnych, są niespójne z obecnie przyjętymi kryteriami. Obszar nigdy nie powinien został wyznaczony jako las referencyjny, jeśli faktycznie brak jest cech wyróżniających.

(-)Drzewostan nasienny olszy czarnej- Kryteria wyznaczania lasów referencyjnych w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie przyjęte podczas poprzednio przeprowadzonej procedury klasyfikacji obszarów leśnych do lasów referencyjnych, są niespójne z obecnie przyjętymi kryteriami. Obszar nigdy nie powinien zostać wyznaczony jako las referencyjny, jeśli faktycznie brak jest cech wyróżniających. Wyznaczanie lasów nasiennych, jako lasy referencyjne nie mieści się w kryterium 6.4, wskaźniku 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce.

(+)Siedlisko przyrodnicze – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

(+)Wzmocnienie bioróżnorodności obszaru – o ile obszar nie jest już objęty prawną formą ochrony przyrody, o tyle nie da się jeszcze bardziej wzmocnić bioróżnorodności obszaru. Powoływanie lasów referencyjnych w rezerwatach jest sprzeczne z kryterium 6.2, wskaźnikiem 6.2.10 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. Wyznaczanie powierzchni ochronnych musi być uzasadnione przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji ochrony bioróżnorodności w jednostce gospodarowania.

(+)Retencja wody w lesie – Niezgodność z kryterium 6.4, wskaźnikiem 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Zastosowanie może mieć klasyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według stanu zachowania (A,B,C) przy wsparciu siedliskoznawcy. Siedliska bagienne mogą ale nie muszą posiadać wysoki poziom bioróżnorodności. Może mieć to związek z początkową aktywnością bobra europejskiego, który zapewnia biotop dla płazów, ptaków, ssaków. Późniejsza, kilkuletnia aktywność bobra europejskiego może powodować zamieranie lasu i spadek bioróżnorodności.

(+)Naturalny proces sukcesji wtórnej – Niezgodność z kryterium 6.4, wskaźnikiem 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Zastosowanie może mieć klasyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według stanu zachowania (A,B,C) przy wsparciu siedliskoznawcy. „Naturalny proces sukcesji” jako argument za wpisaniem obszaru leśnego do listy lasów referencyjnych, jest kontrowersyjny z punktu widzenia propozycji (w ramach tych konsultacji społecznych), zdejmowania z listy lasów referencyjnych obszarów leśnych w oparciu o kryterium „Fazy juwenalnej”, która może być zbieżna pod kątem logicznym z „Naturalnym procesem sukcesji wtórnej”.

(+)Bogata flora – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

(+)Remiza śródpolna – Niezgodność z kryterium 6.4, wskaźnikiem 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce. W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Zastosowanie może mieć klasyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według stanu zachowania (A,B,C) przy wsparciu siedliskoznawcy. Remiza śródpolna może nie być w stanie zapewnić przetrwania bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej z pozostałymi kompleksami leśnymi.

(+)Bogata rzeźba terenu- wąwozy – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

(+)Bogata rzeźba terenu- jary, wąwozy – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

(+)Teren o charakterze mokradła – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

(+)Ekoton łąka/ las – Niedostateczny argument. Według Słownika Pojęć FSC, lasy referencyjne to fragmenty Jednostki gospodarowania wyznaczone w celu zachowania lub przywrócenia ekosystemu, który występowałby w tym regionie geograficznym. Do prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych potrzebne zastosowanie zapisów Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o roślinności potencjalnej (str. 176).

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny