PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY RATUJMY LAS MOKRZAŃSKI [27 czerwca 2022]

[27 czerwca 2022]

[Ratujmy Las Mokrzański]

[do dalszej modyfikacji zgodnie z propozycją grupy]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Ratujmy Las Mokrzański

11 lipca

Szkolenie w pomieszczeniu

9.00 – 11.00 – Ekologia lasu i ekosystemy leśne. Leśne zbiorowiska roślinne. Typologia leśna i fitosocjologia. Jak na podstawie typologii leśnej zidentyfikować zbiorowisko roślinne;

11.00- 13.00 – Gatunki strefowe ptaków. Powoływanie stref, wnioski leśników i decyzje RDOŚ zezwalające na wykonanie prac gospodarczych w strefach – monitoring postępowań jako aktywność grup leśnych. Postępowania administracyjne na przykładzie projektu z 2016 r. Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski;

13.00- 13.30 – Przerwa;

13.30 – 16.00 – Usługi ekosystemowe lasu. Wartości przyrodnicze i społeczne lasu- metodyka amatorskiej waloryzacji, na przykładzie ekspertyz przyrodniczych dotyczących Lasu Miejskiego pod Giżyckiem;

16.00- 18.00 – Drzewa biocenotyczne i ich ochrona w praktyce. Przykłady wniosków Fundacji Las Naturalny i Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski o ochronę drzew dziuplastych. Definicja dziupli. Gatunki drzew “dziuplotwórcze”. Rozpoznawanie dziupli.

12 lipca

Szkolenie w pomieszczeniu

10.00 – 12.00- Dostęp do informacji publicznej i o środowisku. Jakie dane o lesie można otrzymać z RDOŚ i PGL LP. Do czego te dane mogą się przydać. Przykłady wniosków i udostępnionych danych przez RDOŚ Olsztyn i RDOŚ Białystok – dane tabelaryczne/zestawienia & dane przestrzenne – które lepsze?;

12.00 – 13.00 – Wyjście na dwór/ do lasu. Obsługa ręcznego urządzenia GPS. Pozyskiwanie danych punktowych, pomiar powierzchni zrębu/ płatu siedliska. Import danych do komputera i analiza zebranych danych w programie BaseCamp i QGIS;

13.00 – 16.00 – Narzędzia QGIS – źródła danych- mapy, wtyczki, wms-y, zdjęcia satelitarne, zobrazowania Lidar, mapy topograficzne, hydrografia, dane BULiGL. Omówienie przydatności dostępnych darmowych danych w ochronie lasu przed wycinką i w ocenie jakości lasu oraz gospodarki leśnej;

16.00 – 18.00 – Interaktywna mapa w ArcGIS – wspólne wykonanie mapy/ aplikacji i przekazanie istniejącej już mapy Nadleśnictwa Miękinia do administrowania przez grupę.

18.00 – Koniec

Dodatkowe tematy do omówienia:

  • Pytanie o współpracę z innymi grupami w okolicy;
  • Współpraca z ekspertami – przekazywanie wiedzy dalej;
  • Rozszerzanie działalności Las Mrozowski.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny