OPINIA PRAWNIKA W SPRAWIE PROCEDURY SKARGOWEJ – Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy [4 lipca 2022]

[4 lipca 2022]

[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]

Pytania grupy Ratujmy Kleszczowskie wąwozy do prawnika:

Złożyliśmy skargę do GDOŚ na RDOŚ w styczniu 2022 r. Następnie otrzymaliśmy 4 odpowiedzi z przedłużeniem terminu. Proszę o konsultacje prawną co możemy zrobić więcej.

  • Czy eskalować skargę do ministerstwa?
  • Czy GDOŚ może zasłaniać się w rozpatrywaniu naszej skargi radą, której funkcja jest doradczą?
  • GDOŚ powołuje się na opinię Krajowej Rady Ochrony Przyrody. Wydaje nam się, że pomyłkowo podawana jest ta nazwą, bo funkcjonuje Państwowe Rada Ochrony Przyrody, która w tym roku jeszcze nie obradowała. Dowiedziałam się, że posiedzenie planowane jest na połowę czerwca.

Odpowiedź prawnika:

1)      Sprawa dotycząca powołania rezerwatu nie jest tzw. „indywidualną sprawą administracyjną” i do procedowania w ramach tego wniosku nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczące terminu rozpatrzenia wniosku o utworzenie rezerwatu, odwołania, stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania.

Z przesłanych materiałów wynika, że otrzymaliście od RDOŚ decyzję odmowną w sprawie rezerwatu. Niestety z w/w względów nie można jej skarżyć w do sądu administracyjnego.

2)      Z jedynej słusznej drogi już skorzystaliście – złożyliście skargę do GDOŚ na działalność RDOŚ w trybie art. 227 kpa. Niestety na tym możliwości prawne się kończą. Przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi przez GDOŚ nie można kwestionować do WSA, bo w tym przypadku  skarga do sądu administracyjnego na bezczynność czy przewlekłe rozpatrywanie sprawy nie przysługuje.

Zob. postanowienie NSA w Warszawie z 21.11.2000 r., III SAB 108/99, LEX nr 48017: „Skargą do sądu nie jest objęte uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym dotyczące skarg i wniosków uregulowane w dziale VIII k.p.a. (art. 221–256 k.p.a.). W takim postępowaniu nie rozstrzyga się konkretnej sprawy administracyjnej. Konsekwencją tego jest, że w tym postępowaniu nie przysługuje również skarga na bezczynność”.

3)      Zanim odpisałem na poprzedniego maila, dosłaliście odpowiedź jaką otrzymaliście z GDOŚ. Niestety aktualnie brak skutecznej drogi prawnej by zaskarżyć niesatysfakcjonującą odpowiedź z GDOŚ o uznaniu skargi za bezzasadną.  Składanie w tej sprawie pisma do ministerstwa może spowodować ten skutek, że pismo zostanie przekazane zgodnie z właściwością do GDOŚ, który skorzysta z możliwości jaką daje mu art. 239 kpa i podtrzyma swoje stanowisko bez zawiadamiania skarżącego.

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny