REKOMENDACJE DLA GRUPY SUPRAŚLAS I RATUJMY LAS TURCZYŃSKI [22 czerwca 2022]

[22 czerwca 2022]

[Inicjatywa SupraśLas i „Ratujmy Las Turczyński”]

Rekomendacje dla grupy SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński

W związku z procedowaniem waszego wniosku o desygnację lasów do HCVF 6 na terenie Dębiny pod Lipiną, który został odrzucony przez Nadleśnictwo Supraśl, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zamieszczam moje rekomendacje dla waszej grupy.

I. Zarządca lasu odrzucił “Najlepsze Dostępne Informacje” wymagane przy desygnowaniu lasu, jako HCVF 6. Zarządca lasu posłużył się własnymi wadliwymi bądź nieuprawnionymi “Najlepszymi Dostępnymi Informacjami”.

Interpretacja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (INT-FSC-STD-POL-01-01-2013_01-POLISH TRANSLATION) wymaga od zarządców lasów, żeby w trakcie procedury desygnowania lasów jako HCVF 6, posługiwać się “Najlepszymi Dostępnymi Informacjami”. “Najlepsze Dostępne Informacje“, według Słownika Pojęć FSC są to: dane, fakty, dokumenty, ekspertyzy i wyniki badań terenowych lub konsultacji ze stronami, które są najbardziej wiarygodne, dokładne, kompletne i/lub adekwatne i można je uzyskać przy rozsądnym wysiłku i kosztach, z zastrzeżeniem skali i intensywności działań gospodarczych i podejścia przezornościowego.

W trakcie procedury desygnacji lasów do HCVF 6 na terenie Dębiny pod Lipiną, zarządca lasu odrzucił “Najlepsze Dostępne Informacje” stanowiące o “Opinii Społeczności Lokalnej”.

 • petycja społeczności lokalnej podpisana odręcznie przez 57 mieszkańców, w sprawie poparcia dla ustanowienia lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF 6) na terenie Dębiny pod Lipiną;
 • uchwała z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody poparcia inicjatywy uznania części lasów na terenie Gminy Szudziałowo za ochronne i w sprawie potrzeby zachowania walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych;
 • petycja społeczności lokalnej podpisana elektronicznie przez …… osób;
 • artykuł w lokalnej gazecie z 3 lutego 2022 r. pt. “Na ratunek starym drzewom w Puszczy Knyszyńskiej. Aby utrzymać ciągłość tożsamości historycznej i kulturowej;
 • audycja radiowa w lokalnym radio pt. “Społecznicy i niektórzy mieszkańcy wsi Lipina nie chcą wycinki wiekowych dębów – relacja Marcina Glińskiego”

Zarządca lasu posłużył się dowodami, nie stanowiącymi “Najlepszych Dostępnych Informacji” w rozumieniu Interpretacji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (INT-FSC-STD-POL-01-01-2013_01-POLISH TRANSLATION). Zarządca lasu posłużył się “Notatką służbową ze spotkania przedstawicieli Nadleśnictwa Supraśl z mieszkańcami wsi Lipina, Bilwinki, Wierzchlesie, ws. omówienia sposobu gospodarowania w drzewostanach zlokalizowanych w okolicy byłej szkółki leśnej Nadleśnictwa Supraśl.“ Rzeczona notatka służbowa jest wadliwa pod względem formalnym wymogów proceduralnych Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wadliwość rzeczonej notatki dotyczy następujących kwestii:

 • braku wymaganego trybu konsultacji społecznych przy desygnowaniu lasów do HCVF 6;
 • braku wyrażenia „Opinii Społeczności Lokalnej” przez uczestników spotkania w kwestii zasięgu terytorialnego lasów desygnowanych jako HCVF 6;
 • braku poinformowania uczestników spotkania o ich prawach do decydowania o sposobie zarządzania lasem, desygnowanym, jako HCVF 6;
 • braku reprezentatywności społeczności lokalnej na rzeczonym spotkaniu (48 osób);
 • braku dowodów na użycie kwestionariusza, przeprowadzenie jakiejkolwiek formy głosowania lub ankietowania uczestników spotkania w sprawie zasięgu terytorialnego lasów desygnowanych jako HCVF 6;
 • sprzeczności podsumowania zawartego w notatce, z żądaniami społeczności lokalnej, wyrażonymi w petycji podpisanej odręcznie przez 57 osób i elektronicznie przez …. osób.

Podsumowanie:

Zarządca lasu selektywnie wykonał analizę “Najlepszych Dostępnych Informacji”, które są zdefiniowane w “Interpretacji Standardu FSC”, jako wymagane przy klasyfikacji lasów do HCVF 6.Zarządca lasu wysunął własny dowód, bezprzedmiotową notatkę służbową, która nie potwierdza w żaden sposób “Opinii Społeczności Lokalnej” na temat:

 • potrzeby ochrony wartości kulturowo- historycznej lasu;
 • opinii społeczności lokalnej na temat zasięgu terytorialnego obszarów leśnych, desygnowanych jako HCVF 6;

Notatka nie stanowi “Najlepszych Dostępnych Informacji” i stoi w sprzeczności z pozostałymi “Najlepszymi Dostępnymi Informacjami” przedstawionymi przez “Strony Zaangażowane” i “Społeczność Lokalną”. Notatka stanowi dowód na przeprowadzenie przez zarządcę lasu spotkania, które służyło poddaniu opinii jakości gospodarki leśnej a nie przeprowadzeniu procedury desygnowania lasów do kategorii HCVF 6.

Co należy zrobić:

Zarządca lasu dopuścił się sfałszowania wyników „Opinii Społeczności Lokalnej” na temat procedury wyznaczania zasięgu terytorialnego obszarów desygnowanych jako HCVF 6 w lasach na terenie Dębiny pod Lipiną przedstawiając jako “Najlepsze Dostępne Informacje”, dane niestanowiące o „Opinii Społeczności Lokalnej” w tym temacie. Zarządca lasu odrzucił 5 innych danych, faktów, dokumentów i wyników badań terenowych, które są najbardziej kompletne, wiarygodne i dokładne i stanowią tym samym “Najlepsze Dostępne Informacje”. Należy wykonać działania:

 1. Powiadomienie Jednostki certyfikującej w kwestii kontynuacji niezgodności RN 01/21 dotyczącej obaw stron trzecich, co do ryzyka utraty wartości ochronnych, wskutek prowadzenia prac gospodarczych w lasach HCVF. Jednostka certyfikująca przeprowadzi ocenę, czy została naprawiona.
 2. Powiadomienie społeczności lokalnej (opinii publicznej) o wykrytych nieprawidłowościach proceduralnych, jakich dopuścił się zarządca lasu;
 3. Skonsultowanie sprawy z Kancelarią prawną i wystosowanie prywatnego bądź zbiorowego pozwu wobec zarządcy lasu;
 4. Przeprowadzenie spotkania ze społecznością lokalną, które będzie służyć wyjaśnieniu nieprawidłowości proceduralnych, jakich dopuścił się zarządca lasu i przedstawieniu praw mieszkańców do współdecydowania o lesie, desygnowanym, jako HCVF 6
 5. Powiadomienie władz lokalnych o zaistniałej sytuacji z przedstawieniem szczegółowej analizy faktów.

Oczekiwane rezultaty:

Ad 1. Niezgodność RN 01/21, wniesiona podczas audytu gospodarki leśnej FSC FM w 2021 r., będzie w ramach najbliższego audytu zweryfikowana. Aktualnie zgromadzone dowody świadczą o tym, że posiadacz certyfikatu nie respektuje obaw społeczności lokalnych wnioskujących o powołanie HCVF 6 w kilku nadleśnictwach (Giżycko, Augustów, Supraśl)

Ad 2. Dyskredytacja posiadacza certyfikatu/ zarządcy lasu przed opinią społeczną poprzez opublikowanie wyników powyższej analizy, przyczyni się do konsolidacji mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją w sprawie desygnacji HCVF 6 na terenie Dębiny pod Lipiną. Władze lokalne, które zostały wprowadzone w błąd podczas spotkania z 4 marca 2022 r., zorganizowanego przez leśników, mogą zmienić zdanie na temat intencji zarządcy lasu i skonsolidować swoje oczekiwania wraz z mieszkańcami, którzy podpisali się pod petycją.

Ad 3. Skonsultowanie sprawy z Kancelarią prawną pozwoli na dochodzenie praw przez społeczność lokalną, lub i wnioskodawcę desygnacji lasu jako HCVF 6 przez sądem. Dowody obiektywne stanowią o słuszności po stronie społeczności lokalnej. Jest wielce prawdopodobne, że Sąd pochyli się nad zarzutami stawianymi przez skarżącego.

Ad 4. Przeprowadzenie spotkania ze społecznością lokalną bez wiedzy zarządcy lasu, pozwoli na przeprowadzenie kompletnego i rzeczowego przeprowadzenie w trakcie spotkania głosowania w sprawie zasadności wniosku o desygnację lasu jako HCVF 6. Tym samym uda się zdobyć kolejną “Najlepszą Dostępną Informację” przy jednoczesnym anulowaniu ważności wcześniejszego spotkania, które zorganizowali dla mieszkańców leśnicy.

Ad 5. Powiadomienie sołtysów, wójtów oraz władz na wyższym szczeblu organizacyjnym, spowoduje konsolidację władz wokół mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją oraz izolację zarządcy lasu.

II. Brak wymaganego trybu konsultacji społecznych

Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, w załączniku o nazwie “Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce, opisuje sposób powoływania lasów HCVF 6:

“Jedynym możliwym do przyjęcia kryterium jest opinia społeczności lokalnej- wyrażona w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach, bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej. Ta kategoria powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin: należy w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładamy do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF 6”

Zarządca lasu, organizując w dniu 4 marca 2022 r. spotkanie z mieszkańcami “w sprawie omówienia sposobu gospodarowania w drzewostanach zlokalizowanych w okolicy byłej szkółki leśnej Nadleśnictwa Supraśl”, dopuścił się złamania Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, w kwestii wymogu przygotowania kwestionariusza, który byłby formalnym narzędziem do wyrażania opinii przez społeczność lokalną.

Zarządca lasu, organizując spotkanie z mieszkańcami w dniu 4 marca 2022 r., nie zebrał danych ankietowych na temat opinii uczestników spotkania w temacie zasięgu terytorialnego lasów desygnowanych jako HCVF 6. W przedstawionej notatce, nie ma dowodów na to, że uczestnicy spotkania wyrażali jakiekolwiek zdanie na temat zasięgu terytorialnego lasów desygnowanych, jako HCVF 6.  Zarządca lasu w przedstawionej notatce, wyciąga natomiast konkluzje dotyczące opinii uczestników spotkania na temat jakości zarządzania lasami, co stanowi obiektywny dowód na to, że spotkanie z dnia 4 marca 2022 r. nie służyło i nie skończyło się uzyskaniem opinii społeczności lokalnej na temat wyznaczenia obszarów HCVF 6.

Zarządca lasu dopuścił się złamania Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce poprzez:

 • odrzucenie wniosku o desygnowanie lasów jako HCVF 6;
 • odrzucenie “Opinii Społeczności Lokalnej” wyrażonej w Najlepszych Dostępnych Informacjach;
 • nie przedstawił własnych dowodów na to, że przeprowadził konsultacje społeczne w trybie wymaganym przez Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce;
 • nie przedstawił żadnych dowodów na to, że społeczność lokalna wyraziła swoje stanowisko w kwestii zasięgu terytorialnego lasów desygnowanych jako HCVF 6 podczas spotkania, które zorganizował dla mieszkańców w dniu 4 marca 2022 r.

Co należy zrobić:

 1. Należy zgłosić do Jednostki certyfikującej powyższą analizę, która wskazuje na niedopełnienia proceduralne podczas desygnacji lasów jako HCVF 6. Należy wskazać dla Jednostki certyfikującej analizę treści notatki służbowej, którą przygotował zarządca lasu, po spotkaniu z mieszkańcami w dniu 4 marca 2022 r. Należy wskazać dla Jednostki certyfikującej, że zgodnie z treścią rzeczonej notatki, spotkanie nie służyło zebraniu opinii społeczności lokalnej na temat ustalenia zasięgu lasów desygnowanych jako HCVF 6.
 2. Należy powiadomić media o wykrytych nieprawidłowościach i dyskredytacji przez zarządcę lasu żądań społeczności lokalnej.
 3. Skonsultowanie sprawy z Kancelarią prawną i wystosowanie prywatnego bądź zbiorowego pozwu wobec zarządcy lasu;
 4. Przeprowadzenie spotkania ze społecznością lokalną, które będzie służyć wyjaśnieniu nieprawidłowości proceduralnych, jakich dopuścił się zarządca lasu i przedstawieniu praw mieszkańców do współdecydowania o lesie, desygnowanym, jako HCVF 6

Oczekiwane rezultaty:

Ad 1. Niezgodność RN 01/21, wniesiona podczas audytu gospodarki leśnej FSC FM w 2021 r., będzie w ramach najbliższego audytu zweryfikowana. Aktualnie zgromadzone dowody świadczą o tym, że posiadacz certyfikatu nie respektuje obaw społeczności lokalnych wnioskujących o powołanie HCVF 6 w kilku nadleśnictwach (Giżycko, Augustów, Supraśl)

Ad 2. Dyskredytacja posiadacza certyfikatu/ zarządcy lasu przed opinią społeczną poprzez opublikowanie wyników powyższej analizy, przyczyni się do konsolidacji mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją w sprawie desygnacji HCVF 6 na terenie Dębiny pod Lipiną. Władze lokalne, które zostały wprowadzone w błąd podczas spotkania z 4 marca 2022 r., zorganizowanego przez leśników, mogą zmienić zdanie na temat intencji zarządcy lasu i skonsolidować swoje oczekiwania wraz z mieszkańcami, którzy podpisali się pod petycją.

Ad 3. Skonsultowanie sprawy z Kancelarią prawną pozwoli na dochodzenie praw przez społeczność lokalną, lub/i wnioskodawcę desygnacji lasu jako HCVF 6 przez sądem. Dowody obiektywne stanowią o słuszności po stronie społeczności lokalnej. Jest wielce prawdopodobne, że Sąd pochyli się nad zarzutami stawianymi przez skarżącego.

Ad 4. Przeprowadzenie spotkania ze społecznością lokalną bez wiedzy zarządcy lasu, pozwoli na przeprowadzenie kompletnego i rzeczowego przeprowadzenie w trakcie spotkania głosowania w sprawie zasadności wniosku o desygnację lasu jako HCVF 6. Tym samym uda się zdobyć kolejną “Najlepszą Dostępną Informację” przy jednoczesnym anulowaniu ważności wcześniejszego spotkania, które zorganizowali dla mieszkańców leśnicy.

III. Inne tematy do przygotowania dalszych rekomendacji:

Brak decyzji w sprawie powołania HCVF 6

Opinia FSC IC w sprawie wymogu stosowania przez zarządcę lasu KPA w procedurze powoływania HCVF 6. Nadleśnictwo złamało wytyczne FSC w Bonn, nie wydając decyzji i tym samym uniemożliwiając odwołanie do sądu.

Nieuprawnione odrzucenie wniosku o powołanie HCVF 6

Standard FSC nie daje dla zarządcy lasu możliwości odrzucenia lub modyfikacji zasięgu wnioskowanego obszaru HCVF 6. Nadleśnictwo jest zobligowane do desygnacji HCVF 6 w oparciu o „Opinię Społeczności Lokalnej”. Inne kryteria nie istnieją.

Udział nieuprawnionych podmiotów w konsultacjach społecznych

Minister Klimatu i Środowiska jako podmiot nie stanowiący społeczności lokalnej, w nieuprawniony sposób wypowiada się w imieniu społeczności lokalnej. Zarządca lasu posłużył się nieuprawnioną opinią Ministra Klimatu i Środowiska, jako „Najlepszą Dostępną Informacją”.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny