REZULTATY SPOTKANIA ROBOCZEGO W SPRAWIE LASÓW OCHRONNYCH POZNANIA – Las Tulecki – wspólna sprawa [15 czerwca 2022]

[15 czerwca 2022]

[Las Tulecki – wspólna sprawa]

Spotkanie robocze w sprawie lasów ochronnych Poznania.

Notatka ze spotkania, które odbyło się w dn., 8 czerwca 2022 r. Sala błękitna, Poznań

Spotkanie prowadzili mediatorzy z Fundacji Dom Pokoju – Jacek Sterczewski i Dorota Whitten.

W spotkaniu udział wzięły / wzięli przedstawiciele i przedstawicielki następujących stron:

  • Strona społeczna: osoby związane z „Inicjatywą Uchwałodawczą Moratorium dla drzew w lasach ochronnych Poznania” oraz przedstawicielka Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze;
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
  • Rada Miejska Poznania: Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący
  • Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy WKiOŚ UMP

Najważniejsze ustalenia dotyczyły następujących obszarów i kwestii:

1 . Wszystkie obecne na spotkaniu strony deklarują chęć dalszego prowadzenia rozmów, w tym rozmów roboczych, poświęconych konkretnym obszarom / dokumentom / zagadnieniom.

Zaproponowano więc:

– spotkanie stricte poświęcone Moratorium dla drzew w lasach ochronnych Poznania

– rozporządzeniu nt. wód

– wzięcie pod uwagę innych lasów, niż tylko lasy państwowe, w tym lasy prywatne i gospodarcze;

2. W końcowym etapie spotkania strony zadeklarowały gotowość do zrozumienia wzajemnych pytań I wątpliwości ze względu na bardzo różne perspektywy oraz podjąć probe wypracowania rozwiązań / zaprojektowania zmian, która te perspektywy będzie uwzględniać;

3. Osoby reprezentujące Lasy Państwowe podkreśliły, że o ile deklarują chęć i gotowość do dialogu, o tyle wypracowane rozwiązania powinny się mieścić w granicy prawa, gdyż tylko takie rozwiązania, zgodne z obowiązującym ustawodawstwem, mają możliwość wdrażać;

4. Strona społeczna przygotowała listę pytań do przedstawicieli/ek pozostałych stron, w tym w znaczącej części do osób reprezentujących Lasy Państwowe. Po uzyskaniu części odpowiedzi w toku rozmowy oraz skonstatowaniu rozbieżności perspektyw w konkretnych kwestiach, zadeklarowano mailowe lub bezpośrednie zwrócenie się do konkretnych osób (bez wskazania na forum do których) z prośbą o doszczegółowienie, wyjaśnienie i/lub uzasadnienie deklarowanych opinii;

5. Pomimo, że strony widzą konieczność rozmów, reprezentanci/tki Lasów Państwowych nie byli w stanie zadeklarować daty kolejnego spotkania, jak również nie było możliwe dla nich uzgodnienie harmonogramu dalszych rozmów;

6. Strony zadeklarowały również otwartość na dopraszanie do kolejnych rozmów ekspertów / ekspertek z obszarów tematycznych, których będą dotyczyć dalsze rozmowy.

 

Wykonawca: zespół mediatorów, Fundacja Dom Pokoju

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny