OPINIA PRAWNIKA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASKRAŻENIA INWESTYCJI – Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja [4 lipca 2022]

[4 lipca 2022]

[Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja]

Odpowiedź prawnika na postawione przez Waszą grupę pytania dotyczące możliwości zaskarżenia planowanej inwestycji:

Dzień dobry, odpowiadając na wiadomość z przygotowanymi materiałami,
W tej sprawie nie wiem, czy rozumiem Państwa potrzebę co do argumentów formalnych skargi. W zasadzie procedura złożenia skargi jest dostępna pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_pl
Jest tam dostępny formularz skargi. Długo myślałem nad tym problemem kolizji inwestycji i jest to chyba jedyne dostępne rozwiązanie aby przynajmniej zaznaczyć problem. Moim zdaniem dojdzie do naruszenia zasady trwałości projektu określonej w art. 71 ust 1 lit c) Rozporządzenia(1):tj. – istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.).

Proszę się jeszcze zastanowić nad zgłoszeniem nieprawidłowości do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – to jest inwestycja Państwa Członkowskiego w budowę obwodnicy na etapie wyboru wariantu, które jest nie tylko niekorzystne przyrodniczo, ale i będzie miało negatywne skutki społeczno-gospodarcze Beneficjenta (Lasy Państwowe) – program małej retencji w lasach – przeciwdziałanie suszy, pożarom itp.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Zgodnie z informacją dostępną na stronach rządowych:
„Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.”

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz