REKOMENDACJE DLA GRUPY FUNDACJA BRACTWO BARTNE I POLSKA 2050 [7 lipca 2022]

[7 lipca 2022]

[Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050]

Rekomendacje dla grupy Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050

1.Powołanie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego z działaniami ochrony czynnej wszystkich drzew w wieku powyżej 70 lat

Powołanie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego (ZPK), dla lasów okalających miasto Augustów jest rozwiązaniem, które ma poparcie władz lokalnych na poziomie Urzędu Miejskiego Augustowa. Władze miasta chcą zabezpieczyć interesy mieszkańców, które są zagrożone planowaną budową drogi, która oddzieli miasto od jeziora, które jest miejscem rekreacyjnym. Ponadto, władze miasta chcą ograniczenia pozyskania drewna w lasach okalających miasto. W Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym nie wolno wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. Ten zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym ZPK. Uchwała ustanawiająca ZPK, określa szczególne cele ochrony, ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony i zakazy.

Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy w Tarnobrzegu, jako wzorzec do naśladowania

W 2021 r. w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do rady miasta złożony został projekt uchwały ws. utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień”. Projekt ten zakładał m.in.:

1) zachowanie procesów sukcesji naturalnej, prowadzącej do formowania ekosystemów leśnych o składzie i strukturze odpowiadającym siedlisku,

2) ochronę starodrzewu poprzez odstąpienie od realizacji zadań z zakresu użytkowania rębnego w odniesieniu do drzewostanów w wieku powyżej 70 lat,

3) minimalizację prac z zakresu gospodarki leśnej – odstąpienie od rębni gniazdowych i złożonych na rzecz jedynie trzebieży sanitarnej lub potrzeb zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia,

4) sprzyjanie zachowaniu bioróżnorodności poprzez pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz ich obumarłych części aż do całkowitego rozkładu,

5) zachowanie stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Projekt uchwały obywatelskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Tarnobrzega. Uchwałę zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Lasy Państwowe. Aktualnie trwa postępowanie przed sądem.

Co należy zrobić:

Należy rozpoznać i wykluczyć wszelkie zagrożenia związane z niepoprawnym określeniem celu ochrony i zakresu ochrony czynnej. Zagrożenia należy zdefiniować pod kątem próby zablokowania, zaskarżenia przed WSA i próby dyskredytacji władz miasta Augustowa, przez Lasy Państwowe, również po kilku latach od powołania ZPK.

a) Wśród zagrożeń może być konflikt przebiegu granic projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego:

 • z prawem własności;
 • rozwojem przedsiębiorczości;
 • prawami Kościoła Katolickiego;

b) Należy rozpoznać i wykluczyć wszelkie zagrożenia związane z ustawą o lasach. Zagrożenia należy zdefiniować pod kątem argumentacji Lasów Państwowych braku możliwości realizacji celów wymienionych w ustawie o lasach:

 • uniemożliwienie realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

c) Należy rozpoznać i wykluczyć wszelkie zagrożenia związane z ustawą o ochronie przyrody. Zagrożenia należy zdefiniować pod kątem:

 • art. 43 (zgodności wytyczonego obszaru wokół Augustowa z definicją ZPK);
 • art. 44 (zakresu uchwały powołującej ZPK, w tym ustaleń dotyczących czynnej ochrony ingerujących w ustawę o lasach);
 • art. 45 (listy zakazów możliwych do wprowadzenia w ZPK, ingerujących w planowane inwestycje drogowe i rozwój budownictwa i przedsiębiorczości);

d) Należy rozpoznać i wykluczyć wszelkie zagrożenia związane z przyszłymi oskarżeniami Lasów Państwowych wobec dopuszczenia przez władze Augustowa do niekontrolowanej dynamiki procesów naturalnych, uwolnionych w wyniku uniemożliwienia sterowania tymi procesami przez Lasy Państwowe w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Rozpoznanie tych zagrożeń można wykonać poprzez uzyskanie opinii eksperckiej na temat trwałości, funkcji i dynamiki ekosystemów leśnych mających być objętymi ochroną przed niektórymi działaniami związanymi z hodowlą lasu i pozyskaniem drewna. Ekspertyzę należy zlecić do wykonania w ramach wsparcia projektowego, przy współpracy z zewnętrznym ekspertem.

2. Przygotowanie projektu uchwały

Przygotowanie projektu uchwały należy zlecić dla eksperta projektowego, zatrudnionego w celu współpracy z grupami przy tworzeniu nowych form ochrony przyrody.

Oczekiwane rezultaty:

 • przedłożenie dla Rady Miasta Augustowa poprawnie przygotowanego projektu uchwały powołującej Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy, która zostanie wcześniej nieformalnie uzgodniona z radnymi i burmistrzem Augustowa, przyczyni się do powołania Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego, w którym nie będzie możliwa wycinka drzew powyżej ustalonego wieku, np. 70 lat;
 • prawidłowa diagnoza zagrożeń i wszelkich prób zaskarżenia uchwały przez Lasy Państwowe, przyczyni się do minimalizacji działań odwetowych ze strony Lasów Państwowych;
 • prawidłowa diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, rozwoju infrastruktury, przedsiębiorczości i interesów różnych podmiotów, zminimalizuje działania polityczne Lasów Państwowych, służące podważeniu autorytetu Rady Miasta Augustowa;
 • prawidłowa ocena stanu ekosystemów leśnych powołanego Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego, pozwoli na przygotowanie pakietu argumentów przyrodniczych, gotowych do użycia w odpowiednim momencie, np. w trakcie próby oskarżenia i dyskredytacji władz miasta Augustowa przez Lasy Państwowe, powołujące się na brak kontroli nad dynamiką ekosystemów leśnych, jako zagrożenie dla trwałości lasu i zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny