OPINIA PRAWNIKA W SPRAWIE ZASKARŻENIA DECYZJI – Ratujmy Puszczę Darżlubską [26 września 2022]

[26 września 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Poniżej znajduje się odpowiedź na pytania, które postawiliście prawnikowi projektowemu

Pytania:

– Jak możemy wykorzystać  zebrane dane :

Briologa, Ornitologa, Lichenologa. Hiropterologa  w dalszym postepowaniu po przedstawionej do opinii publicznej „Decyzji środowiskowej”

– Jak podważyć wydany decyzję  posiadając tak bogate dane wskazujące jednoznacznie na sporą degradację środowiska przyrodniczego?

– Jakie powinniśmy podjąć dalsze kroki?

Odpowiedzi:

Dzień dobry,

W pierwszej kolejności należy ustalić czy możecie Państwo złożyć odwołanie od decyzji. Przyjmując założenie, że obwieszczenie ukazało się 12.09, to 10 października upłynie termin złożenia odwołania od decyzji. Zgodnie z ustawą OOŚ organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Nadto, organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.
Niniejsze postępowanie jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa więc mogą Państwo wnieść odwołanie od decyzji środowiskowej o ile zostaną spełnione powyższe przesłanki.
Jeśli mają Państwo zdolność formalną (legitymację) do wniesienia odwołania (lub określona organizacja ekologiczna wniesie odwołanie jako Państwa przedstawiciel) to możecie Państwo przedstawić w odwołaniu wszelkie racje przeciwko inwestycji.
Należy porównać dokumenty urzędowe i raport OOŚ z aneksem, wydane w toku postępowania (łącznie z treścią złożonego już wcześniej skutecznego odwołania do SKO) z dokumentami zgromadzonymi przez Państwa. Jeśli raport oraz decyzja środowiskowa nie uwzględnia wcześniej (lub zupełnie pomija) nieznanych aspektów przyrodniczych i nie przewiduje w stosunku do nich środków zaradczych to należy to wypunktować w odwołaniu jednocześnie przedstawiając NOWE fakty i dowody nieuwzględnione dotychczas.
Niezależnie  od tego proszę pamiętać, że minimalna treść odwołania może brzmieć:
„Nie zgadzam się z decyzją i wnoszę o jej uchylenie”.
Zatem jeśli opracowanie odwołania wymaga więcej czasu, to do czasu wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym można uzupełniać treść odwołania.
przykładowe przyczyny, które winny skutkować odmową wydania decyzji środowiskowej:

1. odmowa uzgodnienia warunków realizacji bądź wydanie negatywnej opinii przez organy, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy OOŚ; (albo też wykazanie w odwołaniu, że uzgodnienie nie powinno nastąpić bo np. RDOŚ nie wypowiedział się co do wszystkich aspektów przyrodniczych, braki w raporcie OOŚ itp)

2. brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie (art. 81 ust. 1 ww. ustawy); albo przez wykazanie w odwołaniu, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy z oceny oddziaływania na środowisko powinna wynikać zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie (art. 81 ust. 1 ww. ustawy)

3. gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika (lub powinno wynikać gdyby była prawidłowo przeprowadzona – co można również wykazywać w odwołaniu), że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ww. ustawy);
4. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika 9 albo, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, których organ nie uwzględnił wynika), że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ww. ustawy).

W tym miejscu zasadna byłaby konsultacja ze specjalistą ds środowiskowych/przyrodnikiem.

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny