WYŁĄCZAMY LASY Z GOSPODARKI LEŚNEJ [9 stycznia 2024]

[9 stycznia 2024]
WYŁĄCZAMY LASY Z GOSPODARKI LEŚNEJ
 
Prośba do grup obywatelskich w Polsce – wskażcie lasy, które mają być zabezpieczone przed wycinkami zaplanowanymi na 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zabezpieczyć cenne lasy przed wycinkami przewidzianymi w rozstrzygniętych przetargach na 2024 r. do czasu opracowania systemowych rozwiązań.
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oczekuje aktualizacji listy lasów, mających być w 2024 r. tymczasowo wyłączone z gospodarki leśnej bądź mających mieć ograniczenia w gospodarce leśnej.
 
W związku z powyższym, do końca tego tygodnia (14 stycznia 2024 r.) bądź później, dla każdego nadleśnictwa osobno, należy sporządzić listę cennych wydzieleń leśnych, które są postulowane przez społeczeństwo, samorządy, grupy obywatelskie, organizacje samorządowe, jako cenne przyrodniczo, społecznie lub z innych powodów zasługują na inne traktowanie przez PGL LP.
 
Lista cennych wydzieleń leśnych powinna być w pierwszej kolejności zaczerpnięta z postępowań przetargowych na prace leśne przewidziane do realizacji w 2024 r. w danym nadleśnictwie.
 
Dodatkowe cenne wydzielenia dla których nie przewidziano prac gospodarczych w 2024 r. mogą być uzupełnieniem listy.
 
Lista cennych wydzieleń powinna nie przekraczać 25 % pozyskania drewna przewidzianego w dokumentacji przetargowej. Wynika to z faktu, że w każdym przetargu jest możliwość odstąpienia od realizacji umowy na prace leśne w 25 % – w domyśle m3 wyciętego drewna. W ten sposób Ministerstwo może w łatwy sposób aneksować przetargi i powstrzymać wycinki.
 
CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY JUŻ TERAZ WYŁĄCZYĆ LASY Z GOSPODARKI LEŚNEJ:
 
1. Wytypować na mapie Lasy i Obywatele cenne wydzielenia leśne, spośród tych, które są oznaczone datą „2024”, czyli że w tym roku mają do nich wejść pilarze. Spisać te wydzielenia do pliku.
2. Opisać cenność każdego wydzielenia leśnego postulowanego do ochrony według swoich lokalnych kryteriów i uwarunkowań społeczno- przyrodniczych.
Przykładowe kryteria cenności wydzieleń:
 • lasy cenne społecznie, o zwiększonej funkcji społecznej;
 • lasy ochronne (miasta, wodochronne, glebochronne, ostoje,);
 • HCVF 6.0- lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej społeczności lokalnej;
 • HCVF 3.2- ekosystemy rzadkie, HCVF 3.1- ekosystemy skrajnie rzadkie, HCVF 4.1- ekosystemy wodochronne, HCVF 4.2- ekosystemy glebochronne;
 • siedliska przyrodnicze Natura 2000
 • lasy cenne przyrodniczo;
 • lasy przekraczające wiekiem 100 lat;
 • lasy w sąsiedztwie osiedli, wzdłuż szlaków turystycznych, ścieżek, obiektów uczęszczanych w lesie;
 • lasy cenne krajobrazowo, świadczące usługi ekosystemowe (materialne, niematerialne, edukacyjne, kulturowe, historyczne, rekreacyjne, duchowe);
 • lasy projektowane jako rezerwaty, użytki ekologiczne;
 • inne.
3. Sprawdzić powyższe wydzielenia w dokumentacji przetargowej: >”SWZ z załącznikami” >w tabeli> „Zał.nr_2.3.2-układ_sortymentowy_pozyskania_drewna_w_leśnictwie”, gdzie w ostatniej kolumnie „RAZEM” jest ilość m3 drewna do wycięcia w każdym wydzieleniu osobno.
4. Podsumować m3 drewna z powyższych wydzieleń i upewnić się, że suma m3 drewna, które ma być wycięte w postulowanych cennych wydzieleniach nie przekracza 25 % z sumy w kolumnie „RAZEM” dla całego nadleśnictwa.
5. Stworzyć plik w Excelu, gdzie będą 3 kolumny:
 • adres leśny (to ważne: pełen adres w oryginalnym formacie wraz z spacjami, np.:
          17-02-1-01-1     -a   -00
          17-02-1-01-15    -a   -00
          17-02-1-02-113   -b   -00
          17-02-1-04-265B  -b   -00
 • kryteria wyłączenia z gospodarki leśnej/ ograniczenia gospodarki leśnej (przyrodnicze, społeczne, inne: 1-3 zdania);
 • propozycja ograniczenia gospodarki leśnej (wyłączenie z gospodarki leśnej, ograniczenie gospodarki leśnej, np. zamiana rębni Ib na Vb, zamiana rębni IIIB na tylko cięcia sanitarne itp.).
6. Wysłanie pliku w celu przygotowania mapy:
FB: https://www.facebook.com/fundacja.las.naturalny
Email: fundacja.las.naturalny@gmail.com
Formularz do pobrania:
 
Pomocne mapy:
 
Przykładowe lokalizacje postępowań przetargowych:
Format adresu leśnego:
————–
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”