RDLP w Olsztynie odmawia uznania argumentów strony społecznej [9 stycznia 2024]

[9 stycznia 2024]
[Dolina Pasłęki i Olsztyn]
Informacja dla grupy Dolina Pasłęki i Olsztyn
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie w odpowiedzi na trwające rozmowy dotyczące PUL Nadleśnictwa Kudypy:
 • odmówiła zawarcia kompromisu w sprawie propozycji strony społecznej, ucinając prowadzony dialog;
 • odmówiła ujęcia postulowanych dodatkowych wydzieleń na liście lasów społecznych;
 • nie przedstawiła analiz i badań o braku wartości społecznych dla wydzieleń wnioskowanych do ujęcia jako lasy społeczne;
 • odmówiła ujęcia wnioskowanych lasów w strefie intensywnego oddziaływania społecznego;
 • odmówiła zastąpienia rębni IVd rębnią V;
 • odmówiła postulowanego pozyskania maksymalnie 15 % grubizny w PUL dla poszczególnych powierzchni;
 • odmówiła prowadzenia ewentualnych trzebieży pod kątem funkcji społecznej a nie produkcyjnej;
 • odmówiła udostępniania obowiązujących aktów prawnych stanowiących o szczegółowych zasadach gospodarowania lasami ochronnymi w nowym PULu;
 • odmówiła przeprowadzenia wspólnej wizji terenowej;
 • odmówiła rezygnacji z maszynowego pozyskania drewna.
 
Rekomendacje:
 1. RDLP w Olsztynie opiera swoje argumenty o cztery zasadnicze filary:
 • potrzeba realizacji i kontynuacji rozpoczętych celów hodowlanych;
 • ryzyko rozpadu drzewostanów w wyniku zaprzestania hodowli i odnawiania lasu;
 • ocenę społecznej wartości lasów na podstawie obserwacji terenowych wykonywanych przez służby leśne w zakresie ilości osób przebywających na szlakach pieszych oraz ilości śmieci w lesie;
 • braku możliwości realizacji rębni V w lasach ze względu na potrzebę przemodelowania gospodarki leśnej w całym kompleksie leśnym oraz bezwzględna promocja rębni IVd z 30 % pozyskania grubizny w każdym kolejnym PUL, jako rozwiązania prospołecznego.
2. Zważywszy na nowe rozwiązania przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska umożliwiające (poprzez specjalną zakładkę w menu strony gov.pl Ministerstwa), zgłaszanie postulowanych lasów do wyłączenia z gospodarki leśnej proponuję:
 • uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji argumentującej za wysokimi wartościami społecznymi postulowanych lasów społecznych (wykonanie ankiet, ekspertyza waloryzująca usługi ekosystemowe lasu, archiwalna dokumentacja fotograficzna, stanowiska podmiotów miejskich i urzędów);
 • uszeregowanie chronologii zdarzeń- spotkań z leśnikami, pism kierowanych do leśników i odpowiedzi na nie. Wypunktowanie etapów dialogu, gdzie tworzone są pozory poszanowania przez leśników woli społeczeństwa;
 • przygotowanie argumentów za niekorzystanymi konsekwencjami stosowania rębni IVd z 30 % pozyskania grubizny w każdym kolejnym PUL. Wskazanie na podobieństwa do rębni IIIB oraz na nieuchronny etap cięć uprzątających IVDU;
 • skompletowanie całej zgromadzonej dokumentacji w logiczną i czytelną całość;
 • organizacja wspólnego spotkania online, które będzie miało na celu opracowanie strategii dalszego postępowania.
Dokumenty: https://drive.google.com/drive/folders/1BhVT47HZCvU50UaNzKSKJd-Tr58K2Wc_?usp=sharing
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”