Raport miesięczny z realizacji projektu: listopad- grudzień 2023 [9 stycznia 2024]

[Raport]
[9 stycznia 2024]
Raport miesięczny z realizacji projektu: listopad- grudzień 2023
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i doradztwa zgłosiły się następujące grupy uczestniczące w projekcie:
 •  Chojnice 2025/2075 dla ochrony Lasu Miejskiego;
 •  Fundacja Alarm dla klimatu;
 • Dolina Pasłęki i Olsztyn;
Konsultacje i doradztwo:
 • 16 listopada – Fundacja Alarm dla klimatu – cykliczne spotkanie online Porozumienia Inicjatyw Lasów Chojnowskich;
 • 21 listopada – Chojnice 2025/2075 dla ochrony Lasu Miejskiego – wniosek grupy o opinię prawną dotyczącą wymogu prognozy oddziaływania na środowisko dla odlesienia lasu komunalnego. Opinia prawna została przygotowana przy współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze;
 • 22 listopada – Dolina Pasłęki i Olsztyn – wiosek grupy o wysłanie materiałów dotyczących wymagań siedliskowych dla gatunku wątrobowca Porella platyphylla. Materiały zostały wysłane mailem- zestawienie tabelaryczne tolerancji na oświetlenie i uwilgotnienie siedliska;
 • 24 listopada – Fundacja Alarm dla klimatu – wniosek grupy o przygotowanie aktualizacji interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów (https://arcg.is/0r8GXX). Grupa zobowiązała się do przygotowania zestawienia w formacie xlsx, który posłuży do aktualizacji mapy. Wniosek grupy o przygotowanie analizy jakości ankiety przygotowanej przez jedną z grup obywatelskich działających w ścisłej współpracy z leśnikami. Analiza została przygotowana i posłużyła do rozpowszechniania ankiety wraz z uwagami do jej niskiej jakości;
 • 28 listopada – Fundacja Alarm dla klimatu – wniosek grupy o analizę, korekty i komentarze dużego zbiorczego draftu wniosku o informację publiczną/ środowisku. Analiza, korekty i komentarze zostały przygotowane i aktualnie grupa przygotowuje finalną treść wniosku;
 • 28 listopada – Dolina Pasłęki i Olsztyn – grupa otrzymała propozycję wspólnego z grupą Fundacja Alarm dla klimatu spotkania sieciującego, które będzie miało na celu: wymianę doświadczeń w zakresie skutecznego uczestnictwa w spotkaniach z leśnikami. Spotkanie sieciujące wciąż się nie odbyło;
 • 29 listopada – Fundacja Alarm dla klimatu – wniosek grupy o analizę ekspertyzy prawnej Fundacji FrankBold i przygotowania zestawień (tabelarycznych lub przestrzennych w systemie GIS) konfliktów pomiędzy zapisami PUL Nadleśnictwa Chojnów a zapisami dwóch dokumentów planistycznych. Zestawienia wciąż nie zostały przygotowane;
 • 29 listopada – Dolina Pasłęki i Olsztyn – wniosek grupy o edycję i korekty pism, jakie grupa chce skierować do Nadleśnictwa Kudypy w sprawie procedury powoływania lasów społecznych w Nadleśnictwie Kudypy oraz w sprawie powołania ostoi ksylobiontów. Wniosek o powołanie lasów społecznych został przeanalizowany i przygotowany w takiej formie, która umożliwi grupie zawarcie konsensusu z RDLP w Olsztynie, która przejęła obowiązki Nadleśnictwa Kudypy w kwestii powoływania lasów społecznych na terenie nadleśnictwa. Wniosek został wysłany do RDLP w Olsztynie, bezpośrednio do osób w Dyrekcji, wytypowanych do prowadzenia sprawy lasów społecznych w Nadleśnictwie Kudypy. Wniosek o powołanie ostoi ksylobiontów wciąż nie został przygotowany;
 • 2 grudnia – Dolina Pasłęki i Olsztyn – wniosek grupy o przygotowanie zestawień prac gospodarczych przewidzianych do realizacji na 2024 r. dla wybranych oddziałów leśnych. Wniosek grupy o organizację szkolenia dla przedstawicieli strony społecznej i samorządowej z podstaw leśnictwa, dokumentów z nim związanych, możliwości zgłaszania propozycji do PULi przez samorządy i społeczeństwo. Szkolenie wciąż nie zostało zorganizowane;
 • 7 grudnia – Dolina Pasłęki i Olsztyn – pytanie grupy o zagadnienia techniczne otwarcie plików w formacie shapefile. Została udzielona odpowiedź dla grupy, nakierowująca na powszechnie używany program QGIS, który umożliwia zarządzanie plikami shapefile;
 • 9 grudnia – Chojnice 2025/2075 dla ochrony Lasu Miejskiego – pytanie grupy o zagadnienie dotyczące szkody w środowisku, dotyczącej skanalizowania i zasypania małego naturalnego zbiornika wodnego. W tej sprawie odbędzie się rozmowa telefoniczna z liderką grupy. Pytanie grupy dotyczące odmowy przez Marszałka wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego. w tej sprawie zaproponowano grupie ponowne skierowanie zapytania do prawnika Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze;
 • 13 grudnia – Fundacja Alarm dla klimatu – cykliczne spotkanie online Porozumienia Inicjatyw Lasów Chojnowskich. Zostały grupie udzielone rekomendacje a także podjęte zostały ustalenia dotyczące wspólnego przygotowania pisma do Ministerstwa Środowiska w sprawie lasów;
 • 13 grudnia – Fundacja Alarm dla klimatu – rozmowa telefoniczna- kwestie do podniesienia u polityków – jakość konsultacji społecznych PULi, obowiązku przygotowania streszczenia PULi w niespecjalistycznym języku, kwestie obowiązkowych rewizji PULi i oraz rocznych planów gospodarczych ze względu na zmieniające się uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”