Raport miesięczny z realizacji projektu: grudzień 2023 – styczeń 2024 – wersja skrócona [29 stycznia 2024]

[29 stycznia 2024]
Raport miesięczny z realizacji projektu: grudzień 2023 – styczeń 2024 – wersja skrócona
[informacje wrażliwe znajdują się w pełnej wersji raportu]
 
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i doradztwa zgłosiły się następujące grupy uczestniczące w projekcie:
 • Grupa 1 do 9
 
 1. Konsultacje i doradztwo
 • 18 grudnia – Grupa 5 – Przeprowadzenie rozmów z RDLP. Negocjacje dotyczące lasów społecznych w Nadleśnictwie;
 • 18 grudnia – Grupa 1 – omówienie kwestii zgłoszenia do MKiŚ wątku lasów będących w zarządzie samorządów (lasy komunalne), które są planowane do odlesienia;
 • 18 grudnia – Grupa 7 – rozmowa dotycząca zapisów Planu Urządzenia Lasu, rozbieżnych z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego;
 • 20 grudnia 2023 – Grupa 4 – przekazanie obszernej bazy danych przestrzennych Fundacji Las Naturalny;
 • 20 grudnia 2023 – Grupa 6; Grupa 9 – przekazanie treści Zarządzenia w sprawie zasad minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków;
 • 21 grudnia 2023 – Grupa 4 – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa o warstwy dotyczące aktywności rekreacyjno- sportowe;
 • 28 grudnia – Grupa 3 – grupa złożyła zapotrzebowanie na szkolenie z GISu;
 • 2 stycznia – Grupa 7 – aktualizacja interaktywnej mapy o prace gospodarcze na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej. Omówienie sytuacji w Lesie. Omówienie sposobu sformułowania pisma do MKiŚ o wyłączenie lasów z gospodarki leśnej – zebranie dowodów na nieskuteczne wcześniejsze działania w tym dialog;
 • 4 stycznia – Grupa 1 – konsultacje dotyczące zebrania i przetworzenia danych z przetargów na prace leśne;
 • 8 stycznia – Grupa 4 – kwestie zgłaszania zapotrzebowania na specjalistów projektowych. Grupa potrzebuje botanika, mykologa, ornitologa;
 • 8 stycznia – Grupa 8 – omówienie zaległej kwestii wniosku do Wojewody o dane mapowe dotyczące Planu Ochrony Parku Krajobrazowego, które mają być wykorzystanie do przygotowania dla grupy analizy wpływu/ kolizji Planu Urządzenia Lasu z zapisami POPK;
 • 9 stycznia – odbyło się spotkanie z opiekunem projektu. Omówienie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, jakości konsolidacji i współpracy ruchów ekologicznych i obywatelskich, zmiennej sytuacji w jakiej znajdują się grupy postulujące o zmiany w zarządzaniu cennymi lasami. Omówienie kwestii ewentualnej modyfikacji projektu i dostosowania do nowych potrzeb uczestników projektu;
 • 9 stycznia – Grupa 2 – rozmowa na temat wyznaczania obszarów w Polsce do wyłączenia z gospodarki leśnej. Prośba grupy o powiadomienie i zmobilizowanie grup projektowych do wyznaczania cennych lasów. Omówienie kwestii kategoryzacji wyboru wydzieleń i propozycji dla wydzieleń;
 • 9 stycznia – Grupa 7 – rozmowa na temat lasów społecznych, ewentualnej dalszej potrzeby wyznaczania kolejnych obszarów wokół aglomeracji gdzie działa grupa;
 • 9 stycznia – rozmowy telefoniczne w grupami projektowymi na temat potrzeby wyznaczania lasów społecznych i wysyłania zestawień tabelarycznych do MKiŚ i do Fundacji Las Naturalny celem przygotowania załączników mapowych;
 • 9 stycznia – działania poza projektowe– rozmowa z grupami spoza projektu: Poznań- temat potrzeby wyznaczania lasów społecznych i wysyłania zestawień tabelarycznych do MKiŚ i do Fundacji Las Naturalny celem przygotowania załączników mapowych;
 • 9 stycznia 2024 – Grupa 2 – rekomendacje udzielone grupie w związku z niekorzystnym przebiegiem negocjacji;
 • 10 stycznia – działanie poza projektowe – otrzymanie od indywidualnego aktywisty/przyrodnika zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej (teren dwóch nadleśnictw);
 • 11 stycznia – Grupa 9 – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa o prace leśne na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej;
 • 11 stycznia – Grupa 3 – aktualizacja interaktywnej mapy o prace leśne na 2024 r. Analiza, przetwarzanie, eliminacja błędów i agregacja danych do postaci przestrzennej;
 • 11 stycznia – Grupa 4 – krótkie konsultacje dotyczące przygotowywania zestawień wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej. Kwestie terminu na przygotowanie zestawień, formatu adresu leśnego, pisma przewodniego do zgłaszanych zestawień;
 • 11 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca na  Mazowszu – krótkie konsultacje na temat przygotowania zestawień tabelarycznych wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 11 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca wokół dużej aglomeracji na Śląsku – konsultacje telefoniczne na temat zaskarżalności planów i przedsięwzięć. Poszukiwanie rozwiązań prawnych, przesłanie dla grupy przykładowej skargi do KE;
 • 12 stycznia – Grupa 6 – konsultacje dotyczące dostępności w sferze publicznej danych dotyczących wydzieleń leśnych dla lasu komunalnego. Sugestie dotyczące szybkiego powołania się na działki ewidencyjne z Geoportalu;
 • 13 stycznia – Grupa 8 – prośba grupy o przygotowanie zestawień tabelarycznych dotyczących lokalizacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Przygotowanie 7 zestawień tabelarycznych w programie QGIS i 1 zestawienia tabelarycznego prac leśnych na 2024 r.;
 • 13 stycznia – Grupa 2 – krótka konsultacja przygotowanych przez grupę zestawień wydzieleń leśnych wysłanych do MKiŚ w celu wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 13 stycznia – działania poza projektowe – grupa działająca w Karpatach – krótka kwestia wysłania do MKiŚ dodatkowych wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej w Nadleśnictwie;
 • 13 stycznia – działanie poza projektowe – odebranie od indywidualnego aktywisty działającego na terenie RDLP Radom, zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej. Przekierowanie korespondencji do innego grupy projektowej;
 • 14 stycznia – Grupa 9 – krótkie omówienie dalszego postępowania z wysłanymi przez grupę do MKiŚ zestawieniami wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 14 stycznia – działanie poza projektowe – rozmowa z grupami spoza projektu: Poznań – krótka konsultacja zestawienia wydzieleń leśnych przygotowanych przez grupę do wyłączenia z gospodarki leśnej. Wskazanie na potrzebę przygotowania pisma przewodniego i terminu wysyłki;
 • 15 stycznia – Grupa 3 – omówienie kwestii planów wycinek na 2024 r. Omówienie wydzielenia leśnego, ważnego dla społeczności lokalnej, zlokalizowanej tuż przy szlaku. Analiza map i ocena stanu lasu i typu zabiegów wykonanych i planowanych zwłaszcza wobec fragmentu wiekowych modrzewi;
 • 15 stycznia – Grupa 6; Grupa 2 – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafli dla obszarów, generowanie plików kml i aktualizacja mapy;
 • 15 stycznia – Grupa 1 – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafla dla obszaru w granicach Nadleśnictwa, generowanie pliku kml i aktualizacja mapy;
 • 15 stycznia – Grupa 6; Grupa 9 – aktualizacja interaktywnej mapy o zobrazowania z wykonanych aktualnie przelotów satelity Sentinel. Poszukiwanie danych, przygotowanie kafli dla obszarów wokół aglomeracji, generowanie plików kml i aktualizacja mapy;
 • 15 stycznia – Grupa 4 – kwestie przygotowywania zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej. Termin wysłania, poprawki, adres do wysyłki;
 • 15 stycznia – Grupa 5 – konsultacje dotyczące listy wydzieleń / działek ewidencyjnych. Kwestia próby przekazania lasu dla PGL LP- analiza ryzyka, w tym wprowadzenia funkcji gospodarczej;
 • 15 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca wokół małej miejscowości. Otrzymanie od grupy zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 16 stycznia – Grupa 5 – obszerne konsultacje i rozmowa o dalszych strategicznych działaniach grup projektowych;
 • 16 stycznia – Grupa 8 – konsultacje na temat sporządzenia zestawień wydzieleń do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 17 stycznia – Grupa 1 – konsultacje dotyczące sposobu działania akcji wysyłania listy wydzieleń;
 • 18 stycznia – Grupa 6 – obszerne konsultacje i rozmowa na temat sytuacji formalnej i politycznej wokół Lasu. Rozmowa o burmistrzu, wicemarszałku, radnych. Działania podjęte przez grupę i planowane dalsze działania. Analiza kanałów wpływu politycznego i zawodności dotychczasowych działań. Wystosowanie propozycji skrócenia ścieżki dotarcia do polityków najwyższego szczebla;
 • 19 stycznia – Grupa 4 – wyjaśnienie dla grupy kwestii lasów ochronnych, ich aktualnego statusu i skuteczności;
 • 19 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca wokół aglomeracji – omówienie kwestii przygotowania zestawień prac leśnych na 2024 r., map interaktywnych przygotowanych przez grupę;
 • 20 stycznia 2024 – Grupa 3 – omówienie i planowanie spotkania dla władz samorządowych w sprawie powołania Parku Narodowego;
 • 22 stycznia – Grupa 6 – krótkie omówienie kwestii wysłanych do MKiŚ zestawień wydzieleń leśnych do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 23 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca wokół małej miejscowości – krótka relacja grupy realizującej rekomendacje udzielone we wcześniejszym projekcie- wątku skargi do urzędów kontrolnych UE;
 • 15 grudnia – 23 stycznia – działanie poza projektowe – grupa działająca wokół małej miejscowości- szereg działań kampanijnych, politycznych i administracyjnych mających na celu zabezpieczenie Lasu.
Koniec raportu skróconego.
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”