Odpowiedź NIKu na wniosek o przeprowadzenie czynności [18 stycznia 2024 r.]

[18 stycznia 2024 r.]

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli

Skr. poczt. P-14

00-950 Warszawa

Wniosek o przeprowadzenie czynności,
wobec Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko Krzysztofa Dąbkowskiego oraz Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku Józefa Nowaka 

wraz z podaniem nowych okoliczności oraz kluczowych dowodów w sprawie

 1. Zarządca lasu (Nadleśnictwo Giżycko – Las Miejski w Gajewie koło Giżycka) dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert (FSC Program Integrity Coordinator ASI, Friedrich-Ebert-Allee 69 53113  Bonn  Germany)prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC, czego konsekwencje dotyczą przerwania łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla odbiorców krajowych w całej Polsce. 

Uzasadnienie:

Zarządca lasu dokonał tego poprzez odmowę skonsultowania z przedstawicielami samorządu: panem Jerzym Bujno, panią Dianą Czechowską, panem Adrianem Grzegorzem, panem Piotrem Kwiatkowskim oraz panią Danutą Grzegorz, prac gospodarczych w wydzieleniu 21d w 2023 r. w obszarze uznawanym przez zarządcę lasu, jako HCVF 6. Zgodnie z dokumentem pn. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce”, nadleśniczy nadleśnictwa Giżycko wobec wizji terenowej wykonanej w dniu 19 stycznia 2023 r., mającej miejsce w lesie HCVF 6, nie zobowiązał się do przestrzegania następującego zapisu z rzeczonego dokumentu (str. 15)

 „Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu”.

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko ostatecznie uniemożliwił stronie samorządowej oraz stronie społecznej (panu Jerzy Bujno, pani Dianie Czechowskiej, panu Adrianowi Grzegorz, panu Piotrowi Kwiatkowskiemu oraz pani Danucie Grzegorz) skonsultowanie i zaopiniowanie prac gospodarczych w wydzieleniu 21d zaplanowanych w 2023 r. poza obowiązującym Planem Urządzenia Lasu, polegających na wycięciu 37 drzew w obszarze uznawanym przez zarządcę lasu, jako HCVF 6.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko ostatecznie dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert prowadzącemu w tym samym czasie ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC.

 Zważywszy na procedowane w momencie przeprowadzenia rzeczonej wizji terenowej postępowanie śledcze prowadzone przez śledczego ASI, pana Roberta Sajfert z organizacji Assurance Services International, zarządca lasu, wiedząc o dochodzeniu prowadzonym aktualnie przez śledczego ASI pana Roberta Sajfert, naraził Skarb Państwa na utratę certyfikatu FSC a tym samym na przerwanie łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla przemysłu drzewnego w województwie warmińsko- mazurskim.

Dowody nr A1; A2; A3:

 A1. Notatka z dnia 20 stycznia 2023 r. z wizji terenowej wykonanej w dniu 19 stycznia 2023 r., w której uczestniczyli wymienieni niżej przedstawiciele samorządu, z której wynika, że leśniczy Paweł Kit odmówił stronie społecznej i samorządowej (pan Jerzy Bujno, Pani Diana Czechowska, pan Adrian Grzegorz, pan Piotr Kwiatkowski, pani Danuta Grzegorz) skonsultowania wszystkich 37 drzew zaplanowanych zlokalizowanych w lesie HCVF 6 wyznaczonych do wycinki, co wynika wprost ze sformułowań oznaczonych w notatce z dnia 20 stycznia 2023 r. tłustą czcionką.

A2. Nagranie audio wykonane podczas rzeczonej wizji terenowej, które posłużyło do sporządzenia dowodu A1. 

 Dowód A1:

Giżycko, dnia 20 stycznia 2023 r.

NOTATKA Z WIZJI TERENOWEJ

W dniu 19 stycznia odbyła się wizja terenowa w Uroczysku Las Miejski w Gajewie koło Giżycka (ulica Dębowa oraz droga dojazdowa do parkingu w Uroczysku Las Miejski), której celem była ocena potrzeby przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej dla 37 drzew proponowanych przez Nadleśnictwo Giżycko do wycinki ze względów bezpieczeństwa. Ekspertyza miałaby wykazać zasadność wycinki oraz możliwe inne rozwiązania np. zabiegi pielęgnacyjne.

W wizji terenowej uczestniczyli:
1. Pan Jerzy Bujno- Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa –
Starostwo Powiatowe w Giżycku;
2. Pani Diana Czechowska- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska-
Urząd Miejski w Giżycku;
3. Pan Paweł Kit- Nadleśnictwo Giżycko, leśnictwo Zielony Dwór;
4. Pan Adrian Grzegorz- Fundacja Las Naturalny;
5. Pan Piotr Kwiatkowski- Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko;
6. Pani Danuta Grzegorz- użytkowniczka Lasu Miejskiego;
7. Pani Agata Kropiewnicka- przedstawicielka mediów (Meloradio)

„Wizję terenową zorganizowaną przez Fundację Las Naturalny zaczął pan Paweł stwierdzeniem, że jako gospodarz terenu, poprowadzi spotkanie. Na prośbę pana Adriana o odczekanie kilku minut na pozostałe osoby, które jeszcze nie przyszły, pan Paweł stwierdził, że ma napięty grafik. Pan Adrian wystąpił z propozycją przygotowania protokołu z dzisiejszego spotkania, w którym zamieścimy stanowisko strony samorządowej, społecznej i leśnej w sprawie każdego z 37 drzew. Pan Paweł stwierdził, że koncepcja nadleśnictwa była wysłana do urzędów (Urząd Gminy i Urząd Miasta) i z tego co wie, spotkanie jest w granicach 15 minut bo leśnicy mają kolejne zadania. Pan Adrian stwierdził, że jest 37 drzew i poprosił o rozpoczęcie spotkania od drzewa numer 1. Pan Paweł stwierdził, że zaczniemy od drogi i drzewa numer 2, które w jego opinii “naprawdę zagraża bezpieczeństwu. Pan Adrian przypomniał uczestnikom spotkania, że w opinii nadleśnictwa jesteśmy w lesie, który ma status HCVF 6 (lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności) i zgodnie ze Standardem FSC – wola społeczności lokalnej ma wpływ decydujący na przyszłość tych drzew. Pan Adrian powiedział, że w tym momencie ten status obliguje nadleśniczego do stosowania Standardu FSC, w związku z tym, że RDLP w Białymstoku ma certyfikat FSC i w tej chwili możemy współdecydować o przyszłości tych drzew w oparciu o zapisy Standardu FSC. Pan Paweł rozpoczął od drzewa numer 2 i stwierdził zamieranie korony, obecność owocników w części odziomkowej obecność ptasiej dziupli. Pan Paweł stwierdził, że w sezonie letnim to drzewo jest zasiedlone przez szerszenie i osy, które stanowią realne zagrożenie i świadczą o tym, że drzewo jest w środku puste. Pan Paweł stwierdził, że drzewo stwarza bezpośrednie zagrożenie osób korzystających, dzieci bawiących się, osób korzystających z pobliskiego salonu, linii energetycznych. Pan Adrian zadał pytanie czy były wykonane jakieś badania tego drzewa- czy tylko oględziny wizualne? Pan Paweł nie odpowiedział. Pan Piotr stwierdził, że mamy mało czasu i będziemy musieli wyrażać swoje stanowisko w protokole. Pan Adrian stwierdził, że 150 letnie i starsze drzewa trzeba omówić osobno a pominąć graby. Pan Piotr powiedział, że dla tego drzewa powinna być wykonana ekspertyza dendrologiczna i wykonanie pielęgnacji, jeżeli ekspertyza wykaże taką możliwość. Pan Adrian stwierdził, że w tym przypadku potrzebna jest ekspertyza. Pani Diana zapytała pana Pawła, czy to drzewo jest w pasie drogowym czy na terenie Lasów Państwowych. Pan Paweł odpowiedział, że jest na terenie Lasów Państwowych. Pani Diana stwierdziła, że „każde drzewo o tym obwodzie powinno przejść ekspertyzę przed decyzją o wycince i że tak powinno się generalnie praktykowaćTe drzewo jest już dużym egzemplarzem, i nawet jeśli coś sugeruje, że może coś być z nim gorzej należy wykonać ekspertyzę”. Pan Adrian wpisał do protokołu: stanowisko strony samorządowej – wykonanie ekspertyzy, stanowisko strony społecznej – wykonanie ekspertyzy, strony leśnej- drzewo do wycięcia. Pan Paweł powiedział, że podejdziemy do kolejnego drzewa i zaczął prowadzić uczestników spotkania w odwrotnym kierunku niż lokalizacja 150 letnich dębów i sosen wyznaczonych do wycinki. Pan Adrian zwrócił uwagę panu Pawłowi, że pomijamy oznaczone do wycięcia drzewa. Pan Paweł stwierdził, że obejrzymy dwa drzewa, ponieważ ma kolejne spotkania i na dzisiejszą wizję terenową ma tylko 15 minut. Pan Adrian stwierdził, że mamy 37 drzew i poprosił o ocenę tylko dębów. Pan Adrian wskazał na pominięte przez pana Pawła 150 letnie dęby wyznaczone do wycięcia, są w jego ocenie zdrowe i są wewnątrz lasu z dala od drogi. Pan Paweł odpowiedział panu Adrianowi, że jeśli będzie chciał, to obecni na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Giżyckiego i strony społecznej, mogą je sobie obejrzeć. Pan Adrian stwierdził, że jesteśmy na wizji terenowej. Pan Piotr stwierdził, że nie ma tym ma polegać funkcjonowanie HCVF 6. Pan Paweł stwierdził, że nie spotykamy się w sprawie HCVF 6 tylko w sprawie drzew i zaprosił uczestników do dalszych oględzin. Pan Piotr stwierdził, że spotykamy się w kontekście HCVF 6. Pani Diana poprosiła pana Pawła o ocenę pominiętego drzewa numer 33. Pan Adrian stwierdził, że ten tryb spotkania jest niewłaściwy i w tym trybie nie będziemy rozmawiać. Pan Adrian powiedział, że w opinii nadleśnictwa Giżycko mamy tutaj HCVF 6 i obecnych przedstawicieli społeczności lokalnej a pan Paweł chce nam pokazać 2 drzewa spośród 37 wyznaczonych do wycinki, w tym dęby o rozmiarach pomnikowych. Pan Paweł nie odpowiedział i udał się w kierunku przeciwnym do tego, gdzie są wyznaczone do wycinki dęby w wieku 150 lat. W podsumowaniu- przy ulicy Dębowej pan Paweł reprezentujący Nadleśnictwo Giżycko, przedstawił uczestnikom tylko jedno drzewo. Pan Adrian zapytał pana Pawła czy numery 21, 22, 23 czyli dęby w wieku 150 lat- pomijamy, ponieważ pan Paweł nie chce nam ich pokazać? Pan Paweł nie odpowiedział. W podsumowaniu tej części wizji terenowej należy stwierdzić, że zostały pominięte niemal wszystkie drzewa wzdłuż ulicy Dębowej i wewnątrz lasu- wyznaczone do wycięcia. Pan Paweł poddał ocenie tylko jedno drzewo. Kolejne drzewo zaplanowane do wycięcia znajdowało się przy głównej drodze w Lesie Miejskim, prowadzącej do parkingu i było oznaczone numerem 4. Pan Paweł stwierdził, że w lipcu przy porannym obejściu lasu- zauważono zielony konar długości 6 metrów i średnicy 15 cm, który upadł bez żadnych oznak chorobowych- prostopadle do ścieżki. Pani Diana zapytała pana Pawła- co wskazuje że to drzewo zagraża bezpieczeństwu? Pan Paweł stwierdził, że cała pobocznica jest pozbawiona kory, obumarła, są owocniki i dziupla, która osłabia drzewo. Pan Piotr zwrócił uwagę, że praktycznie wszystkie gałęzie w koronie tego drzewa mają pączki i jest ubytek kory. Pan Piotr przypomniał wszystkim mieszkańcom Giżycka, że jest takie miejsce jak Sztynort, gdzie dęby są trzy razy starsze od tego i w znacznie gorszym stanie sanitarnym rosną przy drodze powiatowej. Pan Piotr stwierdził, że dla tamtych drzew robi się zabiegi pielęgnacyjne. Pan Adrian poprosił o ustalenie stanowiska stron i zwrócił uwagę, że w 2020 r. w kwietniu, dokładnie w tym miejscu gdzie teraz stoimy, były wykonywane cięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu. Nadleśnictwo Giżycko w trakcie kiedy las był niedostępny ze względu na pandemię, wycięło wzdłuż tej drogi 108 drzew, w opinii nadleśnictwa zagrażających bezpieczeństwu. Po dwóch latach, przyjmując retorykę LP, widzimy że te drzewo zagrażało bezpieczeństwu. Przez te dwa lata nic tutaj nie zostało oznaczone jako zagrażające bezpieczeństwu. I teraz mamy styczeń 2023 r., kiedy nadleśnictwo wyznacza drzewo do wycięcia, pomimo że w 2020 r. ono nie było oznaczone do wycięcia i nie stanowiło wówczas zagrożenia. To jest dąb w wieku 140 lat. Pani Agata Kropiewnicka poprosiła pana Adriana o podanie celu tego spotkania. Pan Adrian stwierdził, że celem spotkania jest wypracowanie propozycji dla poszczególnych drzew- jak należy je pielęgnować, którym drzewom należy zlecić ekspertyzę dendrologiczną po to, żeby przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne. Jeżeli faktycznie któreś drzewo ma konary, które mogą upaść na drogę, należy te konary przyciąć. Tak się robi wobec drzew rosnących wzdłuż dróg i tak należy zrobić również tutaj. Pan Adrian stwierdził, że osobiście zaproponował nadleśniczemu nadleśnictwa Giżycko wykonanie na swój koszt ekspertyzy dendrologicznej. Pan Nadleśniczy stwierdził, że tej ekspertyzy nie uzna oraz że drzewa trzeba już wyciąć. Mamy do czynienia z drzewami w wieku 100- 150 lat. To są też długowieczne dęby. Pani Agata zapytała pana Adriana o ilość drzew, które pokazuje pan Paweł. Pan Adrian stwierdził, że na całej powierzchni jest ponoć 37 drzew wyznaczonych do wycinki. W tej chwili pan Paweł pokazuje nam kilka drzew wybranych, wobec których może należy przeprowadzić jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Resztę drzew ominęliśmy. Byliśmy na ulicy Dębowej. Leśniczy nas tam nie zaprowadził, odmawia współpracy, nie chce tam iść i pokazać tych drzew oraz nie chce by strona samorządowa i strona społeczna, które są tu obecne na spotkaniu zawarły jakikolwiek konsensus wobec tych drzew. Pan Adrian zwrócił się z pytaniem do uczestników o zaopiniowanie drzewa numer 4. Pan Piotr zalecił wykonanie wobec tego drzewa ekspertyzy dendrologicznej ze wskazaniem na pielęgnacje. Pani Diana zaleciła wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i ewentualne likwidowanie zagrożeń ale nie koniecznie wycinanie. Pan Piotr zwrócił uwagę (do protokołu ale też do mediów), że na ostatnim spotkaniu, które odbyło się tutaj 16 stycznia, pan nadleśniczy stwierdził, że te drzewa praktycznie nie mają wartości i nadleśnictwo ponosi wyłącznie koszty po to żeby ratować życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Pan Paweł podziękował za spotkanie. Pan Adrian zwrócił się do uczestników ze stwierdzeniem, że mamy jeszcze 35 drzew do obejrzenia, w tym 150 letnie dęby wyznaczone do wycinki. Pani Diana zapytała pana Pawła- czy nie oglądamy drzew do końca? Pan Paweł odpowiedział, że tak jak mówił na początku- pokażemy tylko 2 drzewa. Pan Adrian powiedział, że nie ustaliliśmy, że to jest reguła i tryb tego spotkania. Pani Diana zapytała pana Pawła, kiedy zobaczymy resztę drzew? Pan Paweł nie odpowiedział na pytanie pani Diany. Pan Piotr stwierdził, że resztę zobaczymy jako pniaki, bo pan nadleśniczy stwierdził, że nie ma zamiaru czekać na nic. Pan Paweł pożegnał się z uczestnikami wizji terenowej. Po chwili pan Paweł udzielił jeszcze wywiadu dla pani Agaty. Pytanie pani Agaty: co nadleśnictwo zamierza zrobić z tymi drzewami? Pan Paweł: nadleśnictwo określi się w komunikacie, jaka będzie podjęta decyzja. Pytanie pani Agaty: obejrzeliśmy tutaj około 2 drzew, jakie nadleśnictwo zajmuje stanowisko w tych konsultacjach, bo teraz mamy rozmowy na ten temat- co zrobić z tymi drzewami. Strona społeczna wyraża swoje stanowisko. A nadleśnictwo jaką ma propozycję? Pan Paweł- są to drzewa zagrażające i przede wszystkim trzeba dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z terenów uroczyska Las Miejski. Pytanie pani Agaty: jeśli to rzeczywiście to będzie tak jak mówił pan Adrian i pan Piotr, że te drzewa zostaną wycięte jutro czy po prostu decyzja nadleśnictwa, weźmie też pod uwagę stronę społeczną i ten protokół z konsultacji? Pan Paweł: do tego zapytania i wypowiedzi się nie ustosunkuję z tego względu, że nadleśnictwo poinformuje w komunikacie jak to będzie wyglądało.

Koniec notatki z wizji terenowej z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dowód A3. Pismo Burmistrza Giżycka, Starosty Powiatowego oraz Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2023 r. w którym przedstawiciele wyżej wymienieni przedstawiciele samorządu zwracają się z prośbą o wskazanie na mapie lokalizacji poszczególnych drzew w uroczysku Las Miejski, wyciętych w związku z usuwaniem zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia, o których mowa w piśmie Nadleśnictwa znak: ZG.715.1.2023 z dnia 09.02.2023 r. oraz wyjaśnienie, czy wycinka tych drzew obejmowała teren wyznaczonego obszaru kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6.

 W powyższego pisma wprost wynika, że zarządca lasu nie skonsultował z przedstawicielami strony samorządowej zaplanowanych wycinek pod kątem wymogów stawianych przez Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, załącznik Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce o treści:

 „Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu”.

 2. Zarządca lasu (Nadleśnictwo Giżycko – Las Miejski w Gajewie koło Giżycka) dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert (FSC Program Integrity Coordinator ASI, Friedrich-Ebert-Allee 69 53113  Bonn  Germany) prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC. 

Uzasadnienie:

Zarządca lasu dokonał tego poprzez nie uwzględnienie opinii przedstawicieli samorządu oraz strony społecznej podczas podejmowania decyzji o zaplanowaniu wycinki 37 drzew w wydzieleniu 21d, co spowodowało udowodnienie śledczemu ASI, panu Robertowi Sajfert prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC.

 Zważywszy na wszczęte postępowanie śledcze prowadzone aktualnie przez Assurance Services International, zarządca lasu wiedząc o dochodzeniu prowadzonym aktualnie przez śledczego ASI, naraził Skarb Państwa na utratę certyfikatu FSC a tym samym na przerwanie łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla przemysłu drzewnego w województwie warmińsko- mazurskim.

 Dowód nr A1. Notatka z dnia 20 stycznia 2023 r. z wizji terenowej wykonanej w dniu 19 stycznia 2023 r.

Dowód A4. Protokół z wizji terenowej wykonanej w dniu 19 stycznia 2023 r.

 Dowód A1. Notatka w której uczestniczyli wymienieni niżej przedstawiciele samorządu, z której wynika, że leśniczy Paweł Kit nie uwzględnił opinii strony społecznej i samorządowej (pan Jerzy Bujno, Pani Diana Czechowska, pan Adrian Grzegorz, pan Piotr Kwiatkowski, pani Danuta Grzegorz) co wynika wprost ze sformułowań oznaczonych w notatce z dnia 20 stycznia 2023 r. tłustą czcionką.

Dowód A4. Protokółw którym zawarta jest opinia pani Diany Czechowskiej, pana Piotra Kwiatkowskiego, pana Jerzego Bujno oraz pana Adriana Grzegorza, w którym wyżej wymienione osoby reprezentując stronę społeczną oraz samorządową, nie zgadzają się na wycięcie 3  przedstawionych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do konsultacji ze stroną społeczno- samorządową drzew wyznaczonych do wycinki, spośród 37 drzew planowanych do wycinki ogółem i wskazują na potrzebę przeprowadzenia opinii dendrologicznej.

 3. Zarządca lasu (Nadleśnictwo Giżycko – Las Miejski w Gajewie koło Giżycka) dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert (FSC Program Integrity Coordinator ASI, Friedrich-Ebert-Allee 69 53113  Bonn  Germany) prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC. 

Uzasadnienie:

Zarządca lasu poprzez nie powołanie HCVF 6 na całej wnioskowanej powierzchni Lasu Miejskiego w Gajewie, łamiąc zapisy Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce sprowokował powstanie dowodów przyczyniających się do podjęcia decyzji przez organizację Assurance Services International o przeprowadzeniu śledztwa.

 Zważywszy na wszczęte postępowanie śledcze prowadzone aktualnie przez Assurance Services International, zarządca lasu wiedząc o dochodzeniu prowadzonym aktualnie przez śledczego ASI, naraził Skarb Państwa na utratę certyfikatu FSC a tym samym na przerwanie łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla przemysłu drzewnego w województwie warmińsko- mazurskim.

Dowód A5. Pismo otwierające śledztwo ASI Appraisal ASI Complaint COMP202208828 w którym uzasadnieniem do rozpoczęcia śledztwa jest między innymi to, że zarządca lasu nie powołał HCVF 6 na całej wnioskowanej powierzchni Lasu Miejskiego w Gajewie, łamiąc zapisy Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

 Dowód A5.

„Furthermore, the CH is currently planning to clearcut some areas that have very old oak trees that the community considers as heritage and cultural sites, indicating that the CH management of HCV 6 is not appropriate.”

 „The complainant disputes the outcome of PbN audits at the CH RDSF, specifically the fact that the CAB audit team did not appropriately evaluate HCV 6 based on best available information. The complainant provides evidence of the fact that local communities and local authorities (municipalities) object the RDSF’s designation and management as HCVF 6, due to its critical importance to the traditional cultural identity of the community. Various pieces of evidence such as petitions signed by over 4000 community members, statements from municipal authorities, and newspaper articles have been presented by the complainant.

With the above available information, the CAB audit team still approved the CH’s designation and management of HCV 6, which clearly does not consider the communities’ opinions. The community expects the entire Municipal forest (FMU) to be designated and managed as HCV 6, but the CH only unilaterally designated 1/5 of the FMU as HCV 6. This was accepted by the CAB and therefore the complainant considers that the CAB has not sufficiently evaluated the situation and has not considered all best available information as required by the FSC interpretation (INT-FSC-STD-POL-01-2013_01).
The complaint was earlier filed with the CAB PbN and the complainant considers the results of the CAB complaints process to be unsatisfactory, as there was no change on the ground. Furthermore, the CH is currently planning to clearcut some areas that have very old oak trees that the community considers as heritage and cultural sites, indicating that the CH management of HCV 6 is not appropriate.”

Dowód A6. Pismo aktualizujące postępy śledztwa ASI Updated Appraisal ASI Complaint COMP202208828.

 4. Zarządca lasu (Nadleśnictwo Giżycko – Las Miejski w Gajewie koło Giżycka) dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert (FSC Program Integrity Coordinator ASI, Friedrich-Ebert-Allee 69 53113  Bonn  Germany) prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC.

Uzasadnienie:

Zarządca lasu zakończył w tej chwili postępowanie przetargowe mające na celu pozyskanie drewna w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka (platforma zakupowa Nadleśnictwa Giżycko, prace gospodarcze zaplanowane w wydzieleniach leśnych 13i, 13n, 16f oraz innych), co jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez pana Roberta Sajfert od 22 września 2022 r.

 Zważywszy na wszczęte postępowanie śledcze prowadzone aktualnie przez Assurance Services International, mogące zakończyć się zawieszeniem certyfikatu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pisma w załączniku), zarządca lasu, wiedząc o dochodzeniu prowadzonym aktualnie przez śledczego ASI, naraził Skarb Państwa na utratę certyfikatu FSC a tym samym na przerwanie łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla przemysłu drzewnego w województwie warmińsko- mazurskim.

 5. Zarządca lasu (Nadleśnictwo Giżycko – Las Miejski w Gajewie koło Giżycka) dopuścił się udowodnienia śledczemu ASI, Robertowi Sajfert (FSC Program Integrity Coordinator ASI, Friedrich-Ebert-Allee 69 53113  Bonn  Germany) prowadzącemu ocenę w Nadleśnictwie Giżycko jakości zarządzania Lasem Miejskim, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC.

Uzasadnienie:

Zarządca lasu zawiesza wszelkie rozmowy ze stroną społeczno- samorządową, co stoi w sprzeczności z obserwacjami zespołu audytowego jednostki certyfikującej SGS Polska zamieszczonymi w raporcie publicznym z przeprowadzonego audytu FSC oraz zostaje odebrane przez śledczego ASI, pana Roberta Sajfert, jako bardzo istotna informacja w związku z prowadzonym śledztwem.

 

Dowody A7; A8; A9; A10; A11.

Dowód A7. Pismo Nadleśniczego o nazwie „Pismo do Pana Wójta G.G. dot spotkania 15.03.2023r.”, skierowane do Wójta Gminy Giżycko informujące o zawieszeniu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego.

 Dowód A8. Odpowiedź pana Roberta Sajfert na Dowód A7 – informację o zawieszeniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko dialogu w sprawie Lasu Miejskiego. Pliki o nazwie:

Gmail – CRITICAL SITUATION ON THE URBAN FOREST NEAR GIZYCKO_1

Gmail – CRITICAL SITUATION ON THE URBAN FOREST NEAR GIZYCKO_2

 Dowód A9. Dokument o nazwie 20154568-PL – RDSF in Bialystok SA2022 31 – GP4509-2 NM- raport z audytu certyfikującego gospodarkę leśną w RDLP w Białymstoku, zawierający na stronie 78- 79 uzasadnienie do podjęcia działań korygujących oraz obserwacji podjętych wobec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Giżycko, odnoszące się do faktu odnotowanego w chwili sporządzenia rzeczonego raportu- „Na podstawie zebranych informacji stwierdzono, że Nadleśnictwo prowadzi rozpoczęty dialog z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i ludności lokalnej”.

 Dowód A10. Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko o nazwie „03-11-2021-Pismo do Wójt Burmistrz Starosta w sprawie spotkania”, zawierający uzasadnienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do przerwania dialogu ze stroną społeczno- samorządową nad modyfikacją prac gospodarczych w Lesie Miejskim.

 Dowód A11. Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko o nazwie „NFF odpowiedz na e-mail z 31.12.2021”, w którym Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko stwierdza, iż prowadzony od 2019 r. dialog dotyczył w jego mniemaniu wniosku Wójta Gminy Giżycko o uznanie Lasu Miejskiego za HCVF 6 i procedura ta została przez leśników zakończona.

6. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku dopuścił się udowodnienia organizacji Assurance Services International, prowadzącej ocenę zgodności w Nadleśnictwie Giżycko oraz w Lesie Miejskim w Gajewie pod Giżyckiem, uprawdopodobnienia zasadności do odebrania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC.

Uzasadnienie:

W piśmie znak: ZP.0152.10.2023 Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, wiedząc o śledztwie prowadzonym przez Assurance Services International, nie podjął należytych działań przeciwdziałającym ryzyku utraty przez RDLP w Białymstoku prawa do posługiwania się znakiem towarowym FSC przez RDLP w Białymstoku, co wynika wprost z działań nadleśniczego nadleśnictwa Giżycko.

 Dowód A12. Pismo znak: ZP.0152.10.2023. Stanowisko RDLP do zawiadomienia Prokuratury przez NFF w sprawie uroczyska LM.

Załącznik 1. Kontekst merytoryczny:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku jest w języku FSC “Organizacją” i  “Posiadaczem certyfikatu” FSC Forest Management i jest w związku z tym zobowiązana do stosowania “Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce”
Nadleśnictwo Giżycko jest częścią  “Organizacji” i jest zobowiązane do przestrzegania “Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce”.
Nadleśniczy zgodnie z ustawą o lasach samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną. Przełożonym nadleśniczego odpowiedzialnym za jego pracę jest Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych (RDLP).
Dyrektor RDLP, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie nadleśnictw, mianowanie lub delegowanie nadleśniczych i jest odpowiedzialny za posiadany przez RDLP certyfikat FSC Forest Management.
Dyrektor RDLP, kierując “Organizacją” posiadającą certyfikat FSC, jest odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z  “Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce”.
NEPCon, to w języku FSC “Jednostka certyfikująca”- podmiot uprawniony przez ASI do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej FSC, u posiadacza certyfikatu.
Audyty FSC odbywają się w “Organizacji” raz do roku bezpośrednio w nadleśnictwach, wybranych metodą próbkowania.
Assurance Services International (ASI) jest jednostką akredytującą, która udziela uprawnień jednostkom certyfikującym do prowadzenia audytów FSC. ASI jest uprawnione do przyjmowania skarg na jednostki certyfikujące i do przeprowadzenia oceny ich funkcjonowania.
ASI w odpowiedzi na wniesione skargi na jednostki certyfikujące,  jest uprawnione do oceny zarówno samej jednostki certyfikującej jak i posiadacza certyfikatu w tym nadleśnictwa Giżycko, które jest częścią posiadacza certyfikatu.
ASI po wykonanej ocenie jest władne do odebrania dla “Organizacji” uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym FSC. Takie zdarzenie może mieć miejsce, gdy Organizacja (w tym nadleśnictwa wchodzące w jej skład) łamie “Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce” a audyty jednostki certyfikującej zostały podważone poprzez formalne złożenie skargi do ASI.
Odebranie dla “Organizacji” uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym FSC jest tożsame z przerwaniem łańcucha dostaw drewna certyfikowanego w systemie FSC dla wszystkich podmiotów (fabryki, przetwórnie, firmy branży drzewnej), produkujących dobra materialne z surowca drzewnego certyfikowanego w systemie FSC. O takim zagrożeniu zarówno dla podmiotów jak i gospodarki krajowej alarmuje Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (komunikat z dnia 25 lutego 2021 r. skierowany do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, osoba kontaktowa: prezes PIGPD- pan Rafał Szefler tel. 530003764)
Decyzja o odebraniu “Organizacji” uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym FSC zostaje podjęta podczas oceny dokonywanej przez ASI.
22 sierpnia 2022 r. Fundacja Las Naturalny skierowała skargę do ASI (nr skargi: COMP202208828) na jednostkę certyfikującą NEPCon, która przeprowadziła audyty FSC w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
22 września 2022 r. ASI przyjęła do rozpatrzenia skargę i poinformowała, że do 12 października podejmie decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego
12 października Fundacja Las Naturalny poinformowała ASI o ogłoszeniu przez Nadleśnictwo Giżycko przetargu na prace leśne co wcześniej zostało podniesione w skardze Fundacji Las Naturalny do ASI z 22 sierpnia:
Droga Elyse
Chcielibyśmy poinformować Cię o krytycznej sytuacji. Zarządzający lasem zaplanował cięcia zrębowe w Lesie Miejskim koło Giżycka.  Do wycinki wyznaczono 3 oddziały leśne, w których rosną dęby w wieku 155 lat oraz świerki w wieku 98 lat. Sprawa Lasu Miejskiego bezpośrednio dotyczy skargi, którą Państwo procedujecie i większości zdarzeń opisanych w skardze i jej załącznikach. Ustalenia audytorów i stron zaangażowanych dotyczyły zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego. Niestety, Zarządzający Lasem widząc przychylność audytorów, zdecydował, że po 2-letnim wstrzymaniu wznowi pozyskiwanie drewna w Lesie Miejskim
14 października 2022 r. ASI przyjęła skargę do zbadania  i poinformowała, że śledczy zostaną wyznaczeniu w ciągu kilku dni. Tego samego dnia ASI wysłała do Fundacji Las Naturalny ocenę, która zawiera szczegółowe uzasadnienie decyzji i opis postępowania wyjaśniającego (plik o nazwie: Appraisal ASI Complaint COMP202208828).
Uzasadnienie decyzji o wszczęciu śledztwa zawiera zarzuty wobec Nadleśnictwa Giżycko.
Uzasadnienie decyzji o wszczęciu śledztwa zawiera argument dotyczący ogłoszenia przez Nadleśnictwo Giżycko przetargu na rębnie w Lesie Miejskim.
Ponadto, posiadacz certyfikatu planuje obecnie wycinkę niektórych obszarów, na których znajdują się bardzo stare dęby, które społeczność uważa za obiekty dziedzictwa i kultury, co wskazuje, że zarządzanie przez posiadacza certyfikatu lasem HCV 6 nie jest właściwe.
24 listopada Fundacja Las Naturalny skierowała maila do ASI z zapytaniem o to, co zamierza zrobić, żeby powstrzymać Nadleśnictwo Giżycko przed dalszym łamaniem “Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce”.
25 listopada ASI odpowiedziała na maila z 24 listopada potwierdzając, że są świadomi przedstawionej w mailu sytuacji. ASI ponadto stwierdziła, że najlepiej będzie, jeśli śledczy ASI uda się bezpośrednio na miejsce (Nadleśnictwo Giżycko- Las Miejski) w celu przeprowadzenia dochodzenia, co najprawdopodobniej odbędzie się w styczniu lub lutym.
5 stycznia 2023 r., ASI wysyła zaktualizowaną ocenę skargi (plik o nazwie: Updated Appraisal ASI Complaint COMP202208828), w której formułuje zakres dochodzenia obejmujący wszystkie zarzuty stawiane przez Fundację Las Naturalny wobec Nadleśnictwa Giżycko.
7 lutego 2023 r., Fundacja Las Naturalny informuje ASI o rozpoczęciu przez Nadleśnictwo Giżycko wycinki drzew w Lesie Miejskim bez uzgodnienia ze społecznością lokalną, pomimo próśb ze strony przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Giżycku, Starostwa Powiatowego w Giżycku i organizacji pozarządowych. To działanie Nadleśnictwa Giżycko jest sprzeczne z sposobem zarządzania lasami HCVF 6, który to sposób został zdefiniowany w załączniku do “Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce” o tytule: ”Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”. Notatka i protokół sporządzone podczas wizji terenowej z leśniczym leśnictwa Zielony Dwór świadczą o tym, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko zabronił leśniczemu uzgodnienia sposobu zarządzania lasem HCVF 6. Na dzień 7 lutego 2023 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko jest świadomy dochodzenia prowadzonego przez ASI na co dowodem jest nagranie ze spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2023 r. przy udziale przedstawicieli władz samorządowych – Starosty Giżyckiego, Burmistrza Giżycka i Wójta Gminy Giżycko.
To działanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko, świadomego trwającego dochodzenia ASI, daje śledczemu ASI, kluczowy argument do odebrania dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym FSC a w konsekwencji przerwaniem łańcucha dostaw drewna dla wszystkich firm produkujących dobra materialne z drewna certyfikowanego pochodzącego od RDLP w Białymstoku. Takie działanie naraża gospodarkę krajową i branżę drzewną. Jawne powielanie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w trakcie trwającego dochodzenia ASI, naruszeń dokonanych w latach 2019 – 2022, które stały się częścią uzasadnienia do wszczęcia śledztwa przez asesora ASI, bezpośrednio naraża Skarb Państwa i branżę drzewną regionu.
Zgłaszam stronę pokrzywdzoną – Skarb Państwa i wnoszę o wszczęcie postępowania sądowego poprzez wniesienie do sądu aktu oskarżenia wobec Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko oraz wobec Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku.

 

Załącznik 5. Komunikat Nadleśnictwa Giżycko dotyczący wyznaczenia obszaru HCVF 6 w uroczysku Las Miejski na terenie Nadleśnictwa Giżycko.

Załącznik 6. Stanowisko Dyrektorów Oświatowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Giżyckiego.

Załącznik 10. Stanowisko Giżyckiej Rady Seniorów.

Załącznik 12. Uchwała Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 10 listopada w sprawie poparcia zaprzestania wyrębu Lasu Miejskiego

Załącznik 13. Wspólne oświadczenie przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

Załącznik 15. Uchwała Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia petycji mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącej zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego

Załącznik 16. Uchwała Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku odnośnie wycinki Lasu Miejskiego

Załącznik 17. Wniosek Wójta Gminy Giżycko z dnia 9 lipca 2019 r. o powołanie HCVF 6 w Lesie Miejskim.