Interaktywna mapa Nadleśnictwa Iława (wersja 1.0) [4 lutego 2024]

[4 lutego 2024]

[Fundacja Wybudowania]

Została wykonana interaktywna mapa nadleśnictwa Iława. Mapa składa się z 94 warstw tematycznych, które umożliwiają:

 • poszerzenie działalności grupy o kolejne wartościowe lasy;
 • optymalizację działalności grupy poprzez wybór priorytetów;
 • ocenę jakości lasu;
 • ocenę gospodarki leśnej;
 • ocenę wpływu prac leśnych na las i społeczeństwo;
 • wykonanie poszukiwań wartości przyrodniczych w lesie;
 • wybór lasów do monitoringu i ochrony.

WARSTWY TEMATYCZNE:

 1. Granice Nadleśnictwa Iława (BDL2024)
 2. Granice leśnictw (BDL2024)
 3. Oddziały leśne (BDL2024)
 4. Wydzielenia leśne -1- (BDL2024)
 5. Wydzielenia leśne -2- (BDL2024)
 6. Wydzielenia leśne -3- (BDL2024)
 7. Wydzielenia leśne -4- (BDL2024)
 8. Prace leśne zaplanowane w 2024 r
 9. Prace leśne zaplanowane w 2024 r. – ilość m3 drewna do wycięcia (PZP2024)
 10. Prace leśne zaplanowane w 2024 r. – gatunki iglaste – ilość m3 drewna do wycięcia (PZP2024)
 11. Prace leśne zaplanowane w 2024 r. – gatunki liściaste – ilość m3 drewna do wycięcia (PZP2024)
 12. Lasy ochronne (BDL2024)
 13. Lasy ochronne miasta (BDL2024)
 14. Lasy ochronne cenne fragmenty rodzimej przyrody (BDL2024)
 15. Lasy ochronne wodochronne (BDL2024)
 16. Lasy ochronne badawcze (BDL2024)
 17. Lasy ochronne inne (BDL2024)
 18. Lasy ochronne uszkodzone (BDL2024)
 19. Lasy ochronne obronne – (1 wydz.) (BDL2024)
 20. Lasy ochronne nasienne – (1 wydz.) (BDL2024)
 21. Lasy ochronne glebochronne – (1 wydz.) (BDL2024)
 22. Gospodarstwo specjalne (BDL2024)
 23. HCVF 1.1a Lasy w rezerwatach (-2 wydz.) (PGLLP2024)
 24. HCVF 1.1b Lasy w Parkach Krajobrazowych (-8 wydz.) (PGLLP2024)
 25. HCVF Pozostałe (-4 wydz.) (PGLLP2024)
 26. HCVF 2.0 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (-4 wydz.) (PGLLP2024)
 27. HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (PGLLP2024)
 28. HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (-3 wydz.) (PGLLP2024)
 29. HCVF 4.1 Lasy wodochronne (-5 wydz.) (PGLLP2024)
 30. HCVF 4.2 Lasy glebochronne (PGLLP2024)
 31. HCVF 6.0 Lasy luczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (PGLLP2024)
 32. Ekosystemy referencyjne (RSA) (PGLLP2024)
 33. Powierzchnie referencyjne (RSA) (plik shapefile nadl. Iława) (PGLLP2024)
 34. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 (BDL2024)
 35. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 – reprezentatywność (A) doskonała (BDL2024)
 36. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 – reprezentatywność (B) dobra (BDL2024)
 37. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 – reprezentatywność (C) znacząca (BDL2024)
 38. Siedlisko N2000 -9170- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (BDL2024)
 39. Siedlisko N2000 -9160- grąd subatlantycki (BDL2024)
 40. Siedlisko N2000 -9130- żyzne buczyny (BDL2024)
 41. Siedlisko N2000 -9110- kwaśne buczyny (BDL2024)
 42. Siedlisko N2000 -91D0- Bory i lasy bagienne (BDL2024)
 43. Siedlisko N2000 -91E0- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (BDL2024)
 44. Siedlisko N2000 -91F0- łęgowe lasy dębowo- wiązowo jesionowe (BDL2024)
 45. Siedlisko N2000 -7230- górskie i nizinne torfowiska zasadowe (BDL2024)
 46. Siedlisko N2000 -7140- torfowiska przejściowe i trzęsawiska (BDL2024)
 47. Siedlisko N2000 -7110- torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą (BDL2024)
 48. Siedlisko N2000 -6510- ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (BDL2024)
 49. Siedlisko N2000 -6210- ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (BDL2024)
 50. Siedlisko N2000 -3160- naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (BDL2024)
 51. Siedlisko N2000 -3150- starorzecza i naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (BDL2024)
 52. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 w wieku od 99 do 196 lat (BDL2024)
 53. Duże powierzchniowo siedliska przyrodnicze Natura 2000 (5- 23 ha) w wieku od 99 do 196 lat (BDL2024)
 54. Małe powierzchniowo siedliska przyrodnicze Natura 2000 (05- 1 ha) w wieku od 99 do 196 lat (BDL2024)
 55. Lasy w wieku 99- 201 lat (BDL2024)
 56. Lasy z dominującym dębem w wieku 99- 201 lat (BDL2024)
 57. Lasy z dominującą lipą w wieku 99- 201 lat (BDL2024)
 58. Lasy z dominującym bukiem w wieku 99- 201 lat (BDL2024)
 59. Lasy z dominującą olchą w wieku 99- 201 lat (BDL2024)
 60. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -1- (BDL2024)
 61. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -2- (-2 wydz.) (BDL2024)
 62. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -3- (-3 wydz.) (BDL2024)
 63. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -4- (-0 wydz.) (BDL2024)
 64. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -5- (-0 wydz.) (BDL2024)
 65. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -6- (-0 wydz.) (BDL2024)
 66. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -7- (-0 wydz.) (BDL2024)
 67. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -8- (-0 wydz.) (BDL2024)
 68. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -9- (-0 wydz.) (BDL2024)
 69. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -10- (-0 wydz.) (BDL2024)
 70. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -11- (-0 wydz.) (BDL2024)
 71. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -12- (-0 wydz.) (BDL2024)
 72. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -13- (-0 wydz.) (BDL2024)
 73. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -14- (-0 wydz.) (BDL2024)
 74. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -15- (-0 wydz.) (BDL2024)
 75. Stare drzewa rosnące pojedynczo lub grupowo pow.100 lat -16- (-0 wydz.) (BDL2024)
 76. Korytarze ekologiczne (GDOŚ2023)
 77. Obszary wodno- błotne chronione konwencją RAMSAR (GDOŚ 2023)
 78. STRAVA STANDARD – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej – odcień standardowy (APK Strava)
 79. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień standardowy (rides)
 80. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień standardowy (runs)
 81. Aktywność na wodzie – odcień standardowy (water)
 82. Aktywność zimowa, narty – odcień standardowy (winter)
 83. STRAVA SZARY – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej – odcień szary (APK Strava)
 84. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień szary (rides)
 85. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień szary (runs)
 86. Aktywność na wodzie – odcień szary (water)
 87. Aktywność zimowa, narty – odcień szary (winter)
 88. STRAVA NIEBIESKI – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej- odcień niebieski (APK Strava)
 89. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień niebieski (rides)
 90. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień niebieski (runs)
 91. Aktywność na wodzie – odcień niebieski (water)
 92. Aktywność zimowa, narty – odcień niebieski (winter)
 93. Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 16
 94. Usługa przeglądania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw.

Link do mapy: https://arcg.is/94j0y

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”