Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i społecznie [7 lutego 2024]

[7 lutego 2024]

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i społecznie

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Mikołaj Dorożała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody;

2) członkowie Zespołu:

a) Jerzy Fijas – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw Gospodarki Leśnej,
b) Adam Wasiak – Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
c) Michał Graczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
d) Radomir Dyjak – starszy administrator w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
e) Adam Bohdan – ekspert niezależny do spraw biologii, ochrony przyrody oraz partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami,
f) Przemysław Gumułka – ekspert niezależny do spraw analiz statystycznych danych i systemów informacji przestrzennej,
g) Piotr Klub – ekspert niezależny do spraw leśnictwa i ochrony przyrody,
h) Paweł Pawlaczyk – ekspert niezależny do spraw ochrony przyrody, leśnictwa, prawa i strategii unijnych,
i) Sylwia Szczutkowska – ekspertka niezależna do spraw ochrony przyrody, biologii i geologii,
j) dr hab. Krzysztof Świerkosz – ekspert niezależny do spraw ochrony przyrody oraz geobotaniki.

https://drive.google.com/file/d/14qlryLVYfC0ze2Foj-fnBFQKqgMrowP4/view?usp=sharing

https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/dzienniki-urzedowe-z-2024-r/styczen-marzec/zarzadzenie/poz-11-zarzadzenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-6-lutego-2024-r-w-sprawie-powolania-z/