Raport miesięczny z realizacji projektu – styczeń 2024 – luty 2024 – wersja skrócona [18 lutego 2024]

[18 lutego 2024]
Raport miesięczny z realizacji projektu: styczeń 2024 – luty 2024 – wersja skrócona
[informacje wrażliwe znajdują się w pełnej wersji raportu]
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji i doradztwa zgłosiły się następujące grupy uczestniczące w projekcie:
Grupa 1 do 5
1.Konsultacje i doradztwo
 • 26 stycznia – Grupa 1- rozmowa na temat Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i udziału przedstawicieli grupy w posiedzeniu Komisji;
 • 1 lutego – Grupa 2 – omówienie potrzeby pilnego spotkania z nowym Dyrektorem RDLP po niedawnym odrzuceniu przez RDLP  wnioskowanych lasów społecznych. Sformułowanie nowego postulatu opartego o 20% lasów wyłączonych z gospodarki leśnej w oparciu o Strategię na rzecz bioróżnorodności UE;
 • 4 lutego – Grupa 4 – Omówienie tematu wycięcia grądu z 160 letnimi dębami. Omówienie różnic pomiędzy stanem siedliska N1 a N2 według Instrukcji Urządzenia Lasu. Porównanie do reprezentatywności (A) i (B) według kryteriów sieci Natura 2000. Temat przekształcania przez Nadleśnictwo grądów w buczyny. Omówienie szczegółowe wydzielenia X- w którym według danych taksacyjnych otrzymanych od Nadleśnictwa, usunięto zapis o siedlisku Natura 2000- 9170- grąd i zaplanowano rębnie na 2023 r., przy czym w danych z Banku Danych o Lasach wciąż w tym wydzieleniu figuruje grąd- 9170-C. Omówienie szczegółowe wydzielenia XX- gdzie dane taksacyjne nie zgadzają się ze stanem na gruncie- nie ma gruncie grabu w 70 % w wieku 95 lat. Omówienie szczegółowe wydzielenia XXX, w którym rosły dęby jako przestoje w wieku 185 lat. Omówienie tematu wadliwości Planów Urządzenia Lasu, które zostały w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zaopiniowane pozytywnie przez RDOŚ przy jednoczesnym stwierdzeniu w opinii, że została wydana bez wiedzy o lokalizacji planowanych prac gospodarczych w poddanym ocenie Planie Urządzenia Lasu. RDOŚ stwierdził że nie jest możliwa ocena lecz pomimo to ocenił PUL do tego pozytywnie;
 • 6 lutego – Grupa 3 – rozmowa z inicjatywą działającą w Nadleśnictwie. Omówienie udziału w projekcie i planowanych wycinek;
 • 6 lutego – Grupa 5 – rozmowa na temat negatywnej odpowiedzi RDLP na postulaty dotyczące powołania lasów społecznych. Sformułowanie i przygotowanie pisma do DGLP w Warszawie. Omówienie sytuacji, priorytetów i tematów do zaskarżenia i celu- kontroli/ audytu w RDLP;
 • 6 lutego – Grupa 1 – ustalenie sposobu weryfikacji i weryfikacja, czy maile i korespondencja przez EPUAP wysyłane przez grupy obywatelskie, które w styczniu zgłaszały listy wydzieleń do ograniczenia/ wstrzymania prac gospodarczych- dotarły do właściwych osób w MKiŚ;
 • 8 lutego – Grupa 2 – udział w spotkaniu online grupy w związku z planowanym spotkaniem w terenie. Omówienie tematu spotkania z przedstawicielem MKiŚ, omówienie rekomendacji dla wydzielenia XXX. Rekomendacje dla grupy– wysyłanie studium przypadku do Zespołu przy MKiŚ. Omówienie wycinki drzew w wydzieleniach X oraz XX. Propozycja złożona grupie – systemowej eliminacji z obiegu koncepcji drzew zagrażających typowanych przez leśników w oparciu o nadużywane kryteria, podważane przez wynajętych przez grupę ekspertów dendrologów. Rekomendacja dla grupy – przygotowanie wniosku do DGLP o audyt w Nadleśnictwie;
 • 8 lutego – Grupa 4 – rozmowa na temat planowanego spotkania z  w lesie na powierzchni zgłoszonej do MKiŚ do wyłączenia z gospodarki leśnej z wyciętymi 160 letnimi dębami. Wycinka prowadzona pomimo wytycznych grupy – kryteriów opracowanych przez grupę i przekazanych dla Nadleśnictwa. Grupa ma już gotowe pismo o audyt w Nadleśnictwie, aktualnie zaczynają się sztywne rozmowy. Ponowne omówienie tematyki jakości Planów Urządzenia Lasu , które został zatwierdzony przez Ministra ds. Środowiska na podstawie błędnych przesłanek. Poszukiwanie ścieżek z Kodeksu postępowania administracyjnego. Rekomendacje dla grupy oparcia się o przesłanki negatywnego oddziaływania na środowisko i wadliwości procedury oceny oddziaływania pul na środowisko. Temat zwiększenia funkcji ochronnej lasów wokół miast i temat Zespołu przy MKiŚ;
 • 9 lutego – Grupa 1 – rozmowa na temat sposobu wysłania do Nadleśnictwa w Karpatach listy gatunków chronionych i omówienie zapotrzebowania na ekspertyzę. Rezerwacja ekspertyzy dla grupy;
 • 12 lutego – Grupa 1/ Grupa 3 – temat szkolenia indywidualnego u grup. Relacja grupy ze spotkania w lesie. Nadleśnictwo wyznacza wydzielenia z ograniczeniami w pracach leśnych, omówienie problemu ambicjonalnego starych leśników. Poruszenie tematu Gminy, która wydała uchwałę popierającą wstrzymanie wycinki lasów. Rekomendacje dla grupy – formułowanie postulatów w oparciu o pisemne żądania/ oczekiwania władz samorządowych co do ograniczenia wycinki lasów, gdyż kryterium oczekiwań samorządów jest brany pod uwagę przez MKiŚ przy podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu prac gospodarczych;
 • 15 lutego – Grupa 5 – omówienie przygotowania przez grupę pisemnych wniosków do Nadleśnictwa- kupcy drewna z lasów chojnowskich, wykaz wydzieleń w których odstąpiono od pozyskania drewna. Omówienie treści pisemnego wniosku do DGLP o audyt w Nadleśnictwie. Skonsultowanie treści wniosku o audyt. Poruszenie kwestii Bogdana Jaroszewicza – nowego zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, odpowiedzialnego między innymi za edukację. Rekomendacje dla grupy – zgłaszanie przypadków stwierdzeń leśników sprzecznych z ówczesną wiedzą o lesie, fałszywych sformułowań, sformułowań deprecjonujących las do roli surowcowej, definiowania lasu zgodnie z obowiązującą ustawą o lasach do roli uprawy leśnej, deprecjonowania usług ekosystemowych. Zamówienie przez grupę ekspertyzy analizy usług ekosystemowych.
2. Szkolenia indywidualne
 • 11 lutego – Grupa 2 – Szkolenie indywidualne na miejscu. 7 godzinne szkolenie z funkcjonalności i użycia urządzeń firmy Garmin i oprogramowania BaseCamp i QGIS. Oględziny w terenie powierzchni zgłoszonych do Nadleśnictwa, jako lasy społeczne/ do ograniczenia prac leśnych- odrzucone przez nadleśnictwo. Zebranie informacji w terenie do przygotowania rekomendacji pisemnych i gotowych pism dla grupy.
Zatwierdzenie terminu szkoleń u grup:
 • Grupa 5
 • Grupa 3
3. Mapy interaktywne
 • 3 lutego – Fundacja Wybudowania – sporządzenie interaktywnej mapy Nadleśnictwa;
 • 8 lutego – Zielony Pierścień Warszawy – wykonanie interaktywnej mapy Nadleśnictwa;
 • 8 lutego – Fundacja Alarm dla klimatu – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa o warstwy drzew w wieku powyżej 90 lat występujących pojedynczo, miejscami, w zadrzewieniach i jako przestoje. Aktualizacja mapy wykonana w celu wyeliminowania w przyszłości przypadków wycięcia starych drzew przez Nadleśnictwo Chojnów bez wiedzy grupy.
4. Redagowanie pism i partycypacja w działaniach grup
 • 3 lutego – Grupa 2 – omówienie sytuacji w jakiej grupa zastała cenny las grądowy, zgłoszony do MKiŚ i Nadleśnictwa do wyłączenia z gospodarki leśnej- wycięte przestoje z wycinką 160 letnich dębów. Przekazanie dla grupy rekomendacji skierowania sprawy do MKIŚ w formie wniosku o audyt w Nadleśnictwie;
 • 4 lutego – Grupa 3 – Formalna partycypacja Fundacji Las Naturalny w postępowaniu. Analiza pisma od RDLP, anulującym zaproszenie Nadleśnictwa do powołania Zespołu Lokalnej Współpracy. Rozmowa z liderami grupy o dalszym postępowaniu. Ustalenie pilnego wysłania skargi na zastępcę Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, podkreślenie problemu sabotowania nowej polityki MKiŚ przez służby leśne RDLP z pominięciem nowego Dyrektora RDLP. Wysłanie ze strony Fundacji Las Naturalny maila do RDLP z powiadomieniem o skierowaniu sprawy do DGLP z wnioskiem o kontrolę w RDLP;
 • 7 lutego – Grupa 3 – przygotowanie, edycja i wysłanie skargi na RDLP wraz z załącznikami;
 • 10 lutego – Grupa 5 – współorganizacja  spotkania informacyjnego dla władz samorządowych regionu Birczy, organizacji samorządowych i pozarządowych, regionalnych i lokalnych mediów oraz portali turystycznych na temat wartości Puszczy w kontekście powołania Parku Narodowego;
 • 13 lutego – Grupa 2 – wysłanie do MKiŚ oraz DGLP wniosku o przeprowadzenie audytu w Nadleśnictwie.
5. Rezerwacje ekspertów do wykonania ekspertyz
a) Ekspertyzy przyrodnicze – wyczerpanie limitu:
 • Grupa 2 – 2 ekspertyzy przyrodnicze;
 • Grupa 3 – 1 ekspertyza przyrodnicza;
 • Grupa 1 – 1 ekspertyza przyrodnicza.
b) Ekspertyzy analizy usług ekosystemowych lasu – dwie wolne ekspertyzy z trzech dostępnych:
 • Grupa 2 – 1 ekspertyza usług ekosystemowych.
6. Działania poza projektowe
 • 12 lutego – Stowarzyszenie MOST – działanie poza projektowe. Przygotowanie uwag i komentarzy i rekomendacji do gotowego pisma, które grupa przygotowała na Naradę Techniczno Gospodarczą PUL Ostrowiec Świętokrzyski. Wysłanie przykładowego raportu z inwentaryzacji chronionych gatunków w Puszczy Boreckiej;
 • 11 lutego – Inicjatywa Las Miejski koło Giżycka – szereg działań mających na celu zabezpieczenie lasu. Pismo do MKiŚ, DGLP, wizja terenowa z konserwatorem zabytków.
Koniec raportu skróconego.
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”