Raport miesięczny z realizacji projektu – luty 2024 -marzec 2024 – wersja skrócona [17 marca 2024 r.]

[17 marca 2024 r.]

Raport miesięczny z realizacji projektu – luty 2024 -marzec 2024 – wersja skrócona

[informacje wrażliwe znajdują się w pełnej wersji raportu]

 

1. Konsultacje i doradztwo

 • 19 lutego – Grupa 1 – prośba o zaopiniowanie i redakcję pisma do MKiŚ w sprawie wnioskowanych lasów społecznych odrzuconych przez Nadleśnictwo. Korekta pisma w kierunku wniosku o arbitraż ze wskazaniem wyczerpania ścieżki dialogu i bezskuteczną próbą rozwiązania sporu. Rozmowa o zmianach kadrowych w RDLP;
 • 19 lutego – Grupa 2 – rozmowa o lasach społecznych;
 • 19 lutego – Grupa 3 – rozmowa z liderką na temat aktualnej sytuacji z listami wydzieleń do wyłączeń zgłoszonymi do MKiŚ;
 • 21 lutego – Grupa 4 – rozmowa o zaangażowaniu samorządu w sprawy leśne. Przedstawienie grupie koncepcji  dotyczącej zaangażowania samorządów.  Rekomendacje dla grupy: wysyłanie do MKiŚ wszelkich stanowisk i uchwał samorządu wspierających postulaty społeczne. Wysłanie grupie przykładowych uchwał, stanowisk i apeli samorządów Giżycka w sprawie ochrony lasów celem zmotywowania lokalnych samorządów wokół Warszawy;
 • 23 lutego – Grupa 5 i grupa 4– Poszukiwanie dla grupy kontaktów politycznych. Otrzymanie kontaktu do posłanki i przekazanie informacji dla grupy w celu rozpoczęcia działań politycznych na miejscowych włodarzy. Rozmowa z grupą o możliwych rozwiązaniach politycznych – relacja liderki grupy o podjętych działaniach w tym spotkaniach z samorządem.  Rekomendacja dla grupy skontaktowania się z inną grupą w celu wymiany możliwych rozwiązań ochrony lasu; 
 • 24 lutego – Grupa 6 – rozmowa o możliwym przygotowaniu się na NTG  w kontekście funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy i odrzucenia postulatów społecznych przez stronę leśną;
 • 27 lutego – Grupa 4 – rozmowa o działaniach grupy i planowanym szkoleniu indywidualnym. Propozycja wykonania badań użytkowników usług ekosystemowych dla grupy- omówienie zakresu i akceptacja;
 • 28 lutego – Grupa 5 – rozmowa z liderką grupy na temat udziału w Naradzie Techniczno- Gospodarczej Nadleśnictwa i przygotowania się na spotkanie z leśnikami;
 • 5-6 marca – Grupa 8 – interwencyjne rekomendacje dla grupy w związku z wycinką 150- letniego lasu dębowego, który był przedmiotem rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy;
 • 6 marca – Grupa 3 – rozmowa z liderką grupy na temat zakresu wyłączeń lasów z gospodarki leśnej, planowanego rezerwatu, który został zgłoszony przez leśników;
 • 8 marca – Grupa 2 – rozmowa dotycząca organizacji szkolenia dla grupy. Zaproponowanie  szkolenia z przygotowania do wyznaczania lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, zaplanowanie webinarium jako część szkolenia teoretycznego i zaplanowanie oględzin terenowych w ciągu 6 dni roboczych; 
 • 12  marca – Grupa 4 – relacja jednej z liderek grupy na temat aktualnych zadań realizowanych przez grupę;
 • 12 marca – Grupa 4 – prośba jednej z liderek grupy o analizę pisma  stanowiącego odpowiedź leśników na postulaty grupy;
 • 15 marca – Grupa 7 – rozmowa z jedną z liderek grupy na temat przygotowania się do rozmów z RDLP. Leśnicy nie przedstawili listy uczestników spotkania ze swojej strony;
 • 17 marca – Grupa 1 – korespondencja na temat przygotowania ekspertyzy usług ekosystemowych dla grupy. Prośba do grupy o wskazanie miejsc istotnych dla mieszkańców i listy interesariuszy korzystających z lasu.

 

2. Szkolenia indywidualne

 • 21- 22 lutego – szkolenie indywidualne u grupy 2. Szkolenie z analizy usług ekosystemowych, działań podejmowanych przez MKiŚ, zagadnień związanych z jakością FSC w regionie i w Polsce;
 • 2-3 marca – szkolenie indywidualne u grupy 6. Temat wyłączania lasów z gospodarki leśnej w Polsce i kryteriów typowania lasów do wyłączenia z gospodarki,  jakimi posługują się grupy. Temat lasu jako zabytku, oględziny terenowe wraz z grupą;
 • 4-5 marca – szkolenie indywidualne u grupy 9. Temat dialogu i negocjacji z leśnikami na poziomie podstawowym i zaawansowanym, podstawy leśnictwa, rozpoznawanie ekosystemów leśnych i oględziny terenowe wraz z grupą. 

3. Planowane szkolenia indywidualne

 • marzec- ponowne oględziny terenowe u grupy 4; 
 • marzec – grupa 5;
 • marzec i kwiecień – grupa 3;

4. Rekomendacja pisemne 

 • 26 lutego – pisemne rekomendacje dla grupy 5. Rekomendacje dotyczące postępowania z jeziorkiem, argumentacji leśników używanej w korespondencji, postulowanych lasów społecznych odrzuconych przez leśników, lasów bukowych o udokumentowanej aktywności społecznej zgłoszonych do ochrony jako społeczne i odrzuconych przez leśników, inwentaryzacji roślin w rozpoznanym torfowisku przejściowym;
 • 7 marca – pisemne rekomendacje dla grupy 1. Rekomendacje dotyczące planowanego przebiegu ścieżki edukacyjnej, przygotowania uwag do nowego PULu, lasów referencyjnych, typowania lasów do wyłączenia z gospodarki leśnej;
 • 17 marca – pisemne rekomendacje dla grupy 3. Rekomendacje dotyczące ochrony lasów łęgowych, lasów ze starymi dębami odrzuconymi przez leśników jako postulowane lasy społeczne, lasów z zamierającymi jesionami, lasów bukowych o znaczeniu społecznym, całego kompleksu lasów jako największego w pobliżu aglomeracji. Temat stwierdzeń leśników używanych w służbowej korespondencji, postępowania z odkrytym obszarem źródliskowym, temat niskiej skuteczności Zespołu Lokalnej Współpracy przy nadleśnictwie, wniosku do MKiŚ o arbitraż, komunikacji z BULiGL jako nieformalnej ścieżki uskuteczniania postulatów, optymalizacji działań grupy, ochrony lasu jako zabytku;

5. Rekomendacje interwencyjne

 • 5 marca – Grupa 1 – interwencyjne rekomendacje dla grupy w związku z wycinką 150- letniego lasu dębowego, który był przedmiotem rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy;
 • 12 marca – Grupa 6 – prośba jednej z liderek grupy o analizę pisma stanowiącego odpowiedź leśników na postulaty grupy. Przygotowanie propozycji  kontrargumentów na postawione tezy strony leśnej, wyartykułowane w piśmie;
 • 15 marca – Grupa 2 – rozmowa z jedną z liderek grupy na temat przygotowania się do rozmów z RDLP. Rekomendacje skupienia się na wniosku formalnym grupy o audyt w Nadleśnictwie, uzyskaniu za wszelką cenę protokołu ze spotkania, przygotowania się na zastraszanie. 

6. Mapy interaktywne

 • Aktualizacja interaktywnych map dla grup działających w projekcie. Mapy: Nadleśnictwo Drewnica, Chojnów, Miękinia, Iława, Celestynów, Kudypy, Jabłonna. Dodano mapy siedlisk, drzewostanów, zbiorowisk roślinnych, zagospodarowania turystycznego;
 • Grupa 1 – Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa X;
 • Grupa 3 – mapa interaktywna Nadleśnictwa XX.

7. Redagowanie pism 

 • 27 lutego – Grupa 8– redakcja wniosku do MKiŚ, jaki przygotowała grupa w związku z odrzuceniem przez Nadleśnictwo wniosku o ustanowienie lasów społecznych. Korekta pisma w kierunku wniosku o arbitraż ze wskazaniem wyczerpania ścieżki dialogu i bezskuteczną próbą rozwiązania sporu;

8. Partycypacja w działaniach grup

 • 19 lutego – Grupa 1. Zaproszenie koordynatora projektu do udziału w spotkaniu ruchów leśnych z ministrem Dorożałą;
 • 22 lutego – Grupa 9 –  współorganizacja spotkania dla wielu grup interesartiuszy w sprawie Parku Narodowego w Karpatach;
 • 11 marca – Grupa 4 i 6. Udział w spotkaniu organizacyjnym. Temat zaskarżalności PULi, opinia RDOŚ na temat PULI wydana w procedurze OOŚ, temat wadliwości decyzji zatwierdzającej PUL Nadleśnictwa  i potrzeby sprawdzenia PULi pozostałych Nadleśnictw. Omówienie przygotowania odpłatnej reklamy petycji, propozycja dla grupy złożenia wniosku do GDOŚ o audyt w związku z wadliwością opinii wydanej przez RDOŚ dla PUL Nadleśnictwa X. Omówienie planowanego spotkania z leśnikami w RDLP, jako ich odpowiedź na wniosek o audyt w Nadleśnictwie. Propozycja dla grupy- udział w spotkaniu po to, żeby zebrać oficjalne stanowisko RDLP;
 • 13 marca – Grupa 2. Zaproszenie koordynatora projektu do udziału w webinarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie X, Przedstawienie rekomendacji: kryteria typowania lasów ważnych społecznie analogicznie jak w przypadku lasów HCVF 6: petycje, wystąpienia, ekspertyzy (w tym usługi ekosystemowe), artykuły, audycje radiowe, występowanie sporu lokalnego i identyfikacja stron zaangażowanych. Identyfikacja stron zaangażowanych – strona społeczna i strona samorządowa działające w interesie publicznym. Mandat demokratyczny- petycja, ankieta lub referendum, uchwały władz lokalnych popierające oczekiwania wyborców. Określenie priorytetu dla wyznaczania lasów ważnych społecznie: wyłączenie obszarów stanowiących lasy ważne społecznie tam, gdzie można małym nakładem pracy zgromadzić dowody na kryteria lasów typowania społecznych. Przedstawienie resortu oświaty jako silnego potencjalnego sojusznika w związku z licznymi usługami ekosystemowymi edukacyjnymi. Przedstawienie usług ekosystemowych jako pomostu pomiędzy lasami cennymi przyrodniczo i ważnymi społecznie. Przedstawienie koncepcji typowania lasów społecznych z uwzględnieniem siedlisk Natura 2000, prognozowanie trwałości i stabilności ekosystemów leśnych wyłączonych z gospodarki leśnej.

9. Rezerwacje ekspertów i ekspertyzy

 • Grupa 1 – przyjęcie zlecenia na ekspertyzę usług ekosystemowych i przygotowanie materiałów źródłowych;
 • Grupa 3 – czasowe zamrożenie realizacji ekspertyzy usług ekosystemowych, zamówionej przez grupę;
 • Grupa 4 – poszukiwanie ekspertów do wykonania dwóch zamówionych ekspertyz przyrodniczych;
 • Grupa 7 – poszukiwanie ekspertów do wykonania zamówionej ekspertyzy przyrodniczej.

Ponadto:

 • 19 lutego – Grupa 4 – niezależne od przebiegu projektu działania lokalnych ekspertów. Wysłanie do koordynatora projektu, Inwentaryzacji przyrodniczej.
 • 13 marca – Grupa 6 – niezależne od przebiegu projektu działania eksperta. Wysłanie do koordynatora projektu ekspertyzy.

10. Warsztaty w Puszczy Białowieskiej

 • [informacje wrażliwe]

 • Narzędzia dla uczestników projektu
 • Mapa drogowa MKiŚ dla lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. [informacje wrażliwe]

 

11. Aktualności z MKiŚ 

 • 19 lutego – konferencja ruchów obywatelskich z wiceministrem Mikołajem Dorożała;
 • 21 lutego – wicemister Mikołaj Dorożała zapowiada reformę gospodarki leśnej ;
 • 27 lutego – Dyrektor DGLP wstrzymuje wyłączenia lasów z wycinek;
 • 29 lutego – MKiŚ spotyka się z szefem FSC i negocjuje powrót RDLP w Białymstoku do certyfikacji;
 • 7 marca – kontrola w związku z zatrudnieniem Jana Tabora w BULiGL;
 • 7 marca- wiceminister Mikołaj Dorożała spotyka się z przedstawicielami związków zawodowych działających w leśnictwie i włącza je do Ogólnopolskiej Narady Leśnej;
 • 14 marca – XIV Sesja Zimowej Szkoły Leśnej – Quo Vadis Leśnictwo;
 • 16 marca- MKiŚ publikuje Pakiet dla przemysłu drzewnego”, który ma w dalszej perspektywie umożliwić dalsze wyłączenia lasów z gospodarki leśnej.

12. Leśny Kolektyw w lutym i marcu

 • [informacje wrażliwe]

 

XIV. Inne

 • Szereg działań związanych z grupą koordynatora projektu- Nasz Las Miejski Gajewo koło Giżycka

 

Koniec raportu skróconego.
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”